Goudsche Courant, maandag 28 november 1892

ONZE Saluur WoBen Systeem Fto £ Dt o JABGBa dracea voorttum nevan tund gadaponMM merk Axx tiquat maandag 28 FVovember 1892 PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk NIOHTCAP Verkrijübaar bij M PEETERS Jz N B AU bewijs van echtheid i cachot en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Pelterijen en Fantasie Arlikelen in groote verscheidenheid zeer geschikt voor St Nicolaas Cadeaux Aanbevelend Verkiezing voor de Kamer van Koopliandel De vereeoiging GOUDA s H AN DELSBELANG t Aldeeling van den Ned Bond Maatschappelijk Belang heeft in hare vergadering van den 23sten NÜVEMBEK jl tot Candidaten voor de Kamer van Koophandel geproclameerd de Heeren T CREBAS E J van der BEIJDEX A nXGERLiXG en A W van BERKEL Kiezers vervnlt WOENSDAG 30 NOVEMBER getrouw uw plicht en kiest deze Mannen van wien wg verzekerd zjjn dat ze tegenstanders van de zoo verderfelyke verbrniks coöperatie zgn Wg kunnen dan ook veilig de belangen van handel en ugverheid ia het algemeen als die der wiakeliers in het bizonder aan hen toevertrouwen Namens de Vereeuging J J GKOOTENDOBST Voortüter e k ÜEKCKSEN Loco Seer IVIÊUfW MEVW Iets gebed nieuws is KlRSTKL s Prenlelmelien VRAAG bg Banketbakker omestiblesbandelaar of Krnidenier KARSTEL s Pienteboeken KARiSTEL s Prenteboeken zijn Nieuw KAKSTEL s Prenteboeken zijn Aardig KAHSTEL s Prenteboeken zijn Nuttig KARSTEL s Prenteboeken zijn Lekkkh KAR 5T1RL s Prenteboeken zgn voorkinderen als CADEAU zeergeschikt Vraag CACAO KARSTEL veel goedkooper en even goed als de duurste MEN NEME EEN PROEF Vraag KARSTEL s Chocolaadtabletten Vraag KARSTEI s Nougattabletten Vraag KARSTEL s Crèmetabletten Verkrijgbaar by onder staande firma s te Gouda T rEnnüY Uaeeu f van ir Mm urn Vteudeweg C van tWiJU te ItuOfwater Vlamkolen Prima Kwaliteit GROVB VLAMKOLEN per Waggon voor f 7ö franco alle Stations der voormalige Ned Ehgnspoorweg Maatschappij Worden ook CONTRACTEN GESLOTEN voor franco aan huis Ie bezorgen Chr Jongellngs Vercenlglng DANIËL te O o ULda De JSernte Lezing van Dr J H GUNNING J Hzn zal plaats hebben op Donderdag 1 December 1892 des avonds ten 8 ure in het lokaal Heii des Volkse Peperstraat alhier A KAPTIJIT Onderwerp Lodkwijk Pasqdale len edel slachtofier der Inquisitie Fluweelensingel 630 Gouda Nov 92 Plaatskaarlen zgn te bekomen bg P van DORP Gouwe en des vonds aan het lokaal zoover de voorraad strekt GEVRAAGD IEMAND geschikt voor KANTOORWERKZAAMHEDËN Brieven onder No 2236 aan het Bureau der Goudêche Courant HET BESTUUR ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenland ache Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Bij aauTTUc gavaa wi gurn da naman dar ▼ arkoopara op JAHSDN TILANTTS FriezenTBen Belangrijke Verkooping n J iULiUll IJil UlJllL II llllJUil alles afkomstig van de Gebouwen der Internationale Sporttentoonstelling te Sclieveninyen Ten overstaau van Notaris B L LOEFF te Scheveningen zal op het terrein der gehouden Internationale Sporttentoonstelling aldaar io het openbaar worden verkocht BËLA GitlJKE FAItTIJEK HOUT IJZER en GLAS hoofdzakelijk bestaande uit zeer goed ZAAG en WERKHOUT BAITINGS Geschaafde en Geploegde DEELEN üngesohaaft HOUT en een groote partg DEUREN LIJSTEN enz in verschillende lengten en zwaarten Voorts eene groote partg IJZERWERK bestaande uit TREKTANGEN BEUGELS BOUTEN KOPPELIJZERS H0EKIJZER8 versierd IJZERWERK enz En eene groote hoeveelheid SPIEGEL VENSTER HARTLEYeuCATHEDRAAL GLAS in diverse kleuren en afmetingen IE VEILEN op Vnjiiag eo Zaterdag lien 9 en O December 4892 WoeDsdag en Donderdaij den 14 eo 15 Decemiter 1892 WoeDsdag en Donderdag den 21 en 22 Decem be r i 892 telkens aanvangende des voormiddags ten 10 uur Alles breeder en nader omschreven bg Veilingboekjes welke gratis verkrggbaar zgn tep kantore van den Notaris LOBFP Prins Willemstraat 19 te Scheveningen Oouila Snelpersilruk van A Bbinkhan Zoon Voornoemde Hout IJzer en Glaswaren zullen telkenmale twee dagen voor de te houden j veilingen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uur ter bezichtiging zgn B INNENLAND GOUDA 26 November 1892 De controle commissie voor de statistiek is zooals wh kortelyk meldden iloor don minister van binnenl zakon in de Trèves zaal geïnstalleerd Do Minister hield bij dio gelei enbeid een vrij uitvoerige rede waarin liij aan do liand dor gesc niedenis do betesnis van de instelling der centrale commissie uiteenzette Na hot vertrok van den Ministor werd terstond onder voorzitlorsohap van mr baron Van Vorsohuer de eerste Igemeono vergadering gehouden Een regleraontj van orde is vastgesteld en er zijn subcommissios benoemd tot voorbereiding van de ondorwerpcD twaarover vanwege het departement van algemeen bestuur adviezen zijn gevraagd Enkele dier suboommissies noemden wij reeds Do bureaux voor do commissie zuUon zoo spoedig mogelijk worden ingericht Onder den secretaris mr Verrijn Stu irt zullen enkele ambtenaren worden aangesteld Do bibliotheek vm hot Statistisch Instituut zal naar die bureaux wordonVovergebracht ook do bibliotheek van do ontbomlen commissie Eijksstatistiek 1881 zaljter beschikking van e commissie worden gesteld Zooals gemold is is de Bosscho verordening tegen hel rentoB van dagbladen enz door den kantonrechter te s Bosoh niot verbindend verklaard en de colporteur van hot socialistisch blaadje Voorwaarh van rechtsvervolging ontslagen Do Bosscho verordening verschilt in bare bepalingen merkeijjk met de verordening die op dit stuk te a Graveohage bestaat en wier niet verbindbaarheid zooals bokond is dóór den Hoogen Raad is uitgesproken Terwgl de Haagsoho verordening het venten van dagbladen niet toelaat dan na voorafgaande toestemming van den burgemeesler laat do Bosscho verordoning het venten volkomen vrij I er den burgemeester op grond dat ten gevolge van hot vonten de openbare orde wordt gestoord wordt verboden De gemeenteraad van s Bosch meende op die wjjzo de klip te ontzeilon waarop do Haagsoho verordening gestrand is De kantonrechter was echter van een ander gevoelen j hij achtte een dergelijk verbod iü strijd met art 7 dor grondwet wolk artikel vrghoid geeft gedrukte stukken te verspreiden behoudens ieders aansprakolijkbeid voor den strafrechter Het openbaar ministerie beeft van deze uitspraak appèl aangeteekend Nu do grootste landeigenaar in Opstorland Fr baron Van Lijuden begonnen is work te verschaffen volgen ook klemore eigenaren Na het bezoek van den Commissaris der Koningin is men in Beets begonnen met van gemeentowcgo werk to verschaffen door de zandwegen in orde te laten maken do Kerkvoogdij van Terwispol heeft circa 30 arbuidi rs aan het werk gezet op haar landerijen een landeigenaar te Laiigerzwanx liüef t hotïujf e gedaan oodat reeds 300 werki loOiiüii aan het werk i ozet zijn Door do freule Lycfcema 4 Nijeholt dio ook groote eigendoramou in die gemeente hreft zal met ontginnen van heidegronden oen aanvang gemaakt worden eon werk dat ook aan tal van handen arbuid zal geven Volgen de andere eigenaren dezo goede voorbeelden dan zn spoedig in Opstorland geen arbeider zonder werk behoeven to zijn dat in geen jaren hot geval geweest is Indirect komt deze werkverschafhng ook aan de gemeente ton goedf die op bare begrooting duizenden guldens vindt onder de post jsubsidies aan armbestuur Baltëolandscb Overzicht De Faoama enquête commissio bestaat uit 23 leden der linker 9 dor leohterzijdo on heeft Brisèon tot Voorzitter Gisteren zgn de werkzaamheden begonnen De commissie van enquête hooft den minister Ricard gehoord Deze verklaarde dat baron de Beinsoh sn e one v6rvolging zou hebben bloot gestaan waarvan nu alleen door zijn overlijden moet worden Door verschillende loden werd in do Couloirs der Kamer verhaald dat Dolahaye die gelijk men weet in de Kamer ernstige beschuldigingen uitbraohtiflbij zijn verhoor door do oommissie zich tot algemeeïheden bepaalde en slechts oen oud afgevaardigde van Ariège en een overleden oud minister van landbouw bg name wist op te geven Hg zeide geen stoffoIgke maar alleen zodelijko bewgzen te hebben doch weigerde zich ook over dezo laatste uit te laten Hij noomdu eenige bankinstellingen w ar men bewijz3n zou kunnen vinden en stelde aaii do commissie oen Ig st tor hand van verschillende vragen welke zg aan de getuigen zou kunnen doen Hot hooft de verwondering der commissie gewekt dat verzuimd is de stukken die bij baron Do Reinach aanwezig waren te verzegelen De minister Kicard erkende dit verzuim Waarschijnlijk zal dit feit tot eene interpellatie in de Kam r van Afgevaardigden aanleiding geven Do commissie hoeft Antonin Proust gehoord Deze kwam op tegen do beschuldiging waaraan hij ton dool stond en vroeg oen grondig onderzoek Don ministor Eicard is machtiging gevraagd om kennis te nemen van de proofitstukken bg don rechter van instructie aanwezig Verder wonsohie de oommiwie dat de Begoering een onderzoek zou instellen naar de oorzaak van het overlijden van baron De Eeinaoh Ingeval van gewelddadigon dood zouden zijne nagelaten papieren onderzocht moeten worden Ten slotte vroeg zij den minister machtiging om Drumont die thans zijn atrftttyd in de gevangenis volbrengt voor zich te doen verschijnen In weerwil vsn het advies Van den minister Rouvier hoeft de Kamer een amendement aangenomen v n Méline op art 15 van de wet op de dranken Ült amondememont strekt tot hot oprichten van distilloerfabrioken bij het landbouwbodrgf De minister van oorlog De Froyoinet bood een wetsontwerp aan betreffende het kader van het leger Voorgesteld wordt het aantal plaatsen als general A armée met 10 uit te breiden 20 nieuwe brigadegeneraals te benoemen en verder 2 regimenten bergartillerie te vormen In de reden van den rijkskansolior Vnn Caprivi hoeft do wederlegging van Bismarck s jongste bewering betreffende het telegram van Ems het meest de aandacht getrokken In de pers wordt die verklaring algemeen besproken De officieuze Norddeutiche AUg Ztg hoopt dat hot nu eindelijk godaan zal zijn mol de praatjes over dit tolelegram en de daarmede in verband staande aanvallen op de regoericg Do Kreuzzeituag is van oordeel dat de oude keizer hoo meer de eenvoudige waarheid aan het licht komt zooals thans bg het in t niet vordwgnen van de fabel der vorvalsohte dépêche wint aan grootheid en waardigheid Do grootste verdienste der wederlegging volgens de l osaiache Zeitmig is dat zg allo gedachten aan een onvredeliovende richting der Duitsche politiek voortaan geheel uitsluit De Engelscho bladen erkennen Bismarck s ongelijk Caprivi heeft zeggen zij Bismarck s waarheidsliefde on oorlijkheid in 1870 gemakkelijk bewezen maar alleen ten kosle van zijn naam in 1892 Do Dmty News ia verheugd dat Duitschland zoo zorgvuldig poogt te bewijzen dat do roohtvaardigheid van zgn strijd in den laalsten oorlog zijn grootste roem was Door 2B6 Italiaanscho Kamerleden word onder voorzitterschap van den Minister president Giolitti een bijeenkomst gehouden De heer Giolitti zeide dat het noodig was dat de versohillondo besluiten welko de Kamer in staat moet stellen voor Kerstmis evenwicht in de financiën te brengen spoedig genomen moeten worden daar do voorloopige twaalfden reeds met het einde van December afgolQopon zijn De Minister president wekte zgn aanhangers op elkander trouw te steunen en Zanardelli tot president van do Kamer te verkiezen wat ook blgkens telegram geschied is on een uitstekenden indruk heefi gemaakt Volgens de Indépendance Beige hebben do Italiaanscho afgevaardigden op de muntoonferentio te Brussel in opdracht met de Fransohe vertegenwoordigers de grondslagen voor een handelsovereenkomst tusschon Italië on Frankrijk te ontwerpen De onderhandelingen zouden indien zij slagen officieel langs diplomatiokon we door beide regeeringen worden voortgezet Dat Italië pogingen aanwent om de handelsbetfokkingen met Frankrijk te verbeteren is zeer verklaarbaar Uit de rede van Criapi weet men hoe de tarievenoorlog mot de Franschen door Italiaansche handelaars betreurd wordt Do Oostenrijkscho minister president graaf Tasffs hoeft eene recie gehouden die de linkerzijde zeer ontstemd heeft Onverwachts hooft hg verklaard dat weder een Boheemscho landsman tot minieter benoemd zon worden in de plaats van Proiak dien do Doitsche linkerzijde met zoo hartelijk genoegen i heeft zien aftreden Deze machtige partij is daardoor zoo verbitterd dat hare leiders er van spreken den tegen woordigen band met het ministerie te verbreken Dan is zij weder in da oppositie zooals vódr da benoeming van graaf Knenburg tot minister zonder portefeuille De Neue Freie PTeue en het JVfl Wiener Tageblatt achten den toestand zeer bedenkelijk on zoggen dat door de rede van den ministerpresident een parlementaire crisis ontstaan is De Cholera kan meestal voorkomen worden door by de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKDNDIQE HUI P in te roepenGebruik toob alles gekookt u PETROILBUM IVOTEERÜVGEN van da Makelaars Cantzl ar h Schalkwijk te RoUerdani De markt Wiif kedan onveranderd Looo Tanljiw 6 20 April Mei en Junilovering ƒ 6 l ft Beptombor October Novemberen DeMmberlévoring 189S ƒ 6 25 Zeilend 6 2S Burgerltike Stand GEB0EE5N 22 Nov Johannes ouders J J A Fratacolla en W A van dor Noot 124 Ju Hendrik ouders J H Hilgers en K Visser ONDERTROUWD 24 Nov G J van dor Vaart te Rotterdam 40 j en C G Lunenburg 32 j OVERLEDEN 24 Nov A Borst 59 j 11 m J Vergeer 74 j Uaastreoht GEBOREN Catharina Hendrika ouders W Verboom on M G Spreger Marigje Hegkop ouders C J Lokkerkork en T de Ruijtor OVERLEDEN J van Delft 14 m W C de Brugn 16 w J G Sluis 7 w E Verhoef 61 j A M Donk 4 j Advertentiën Terstond een PAKHUIS 3 eT7T aagrd Adres aan het Burean dezer CouranL V J Het bwte on htdelyk e en g V makkelykste poetsmlddel voor He ren en vooral dames n Kinderschoen werk is de Appretuur Tan C M Muller 4 Co y Berlin Beuth Str 14 Men lette goed i op naam en fabrieksmerk Virkrygbiv by HHren Winkellars In lohociiwark l lHt riM tfroitryeii u Mt 8saw l Dsf t fcr W Nsauet AralMa 1 AMËS Attentie r