Goudsche Courant, dinsdag 29 november 1892

BLOOEER CACAO l fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gefloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe waQjt de prijzen zijn slechts L601 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Va kilo bas pr kjlfe bus i pr Va kilo jbns Daarvoor wordt het beste en losbftars b gelevekl wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO Bta en is duSÓnnbodig BLOOKËI s iios Dinsdag 29 X ovember N 5005 GOUDSGHE COURANT ieuws en Advertentieblad voor otida en Omstreken lidverteiitieii lutn gesdiuefeu tot eto bur des namiddags van den dag der uitgave KRAEPELieSi h HOLI Ei iel Cacsio iu Tol8 doorll B Genees n Scheikundigen nekr met Gouden en Zilveren Kedaillies VtjedSaaB Versterkend en Aangenaam van Smaak Het melk gekookt teer aan te bevelen voor dagelljluch gebmlk by kinderen zwakke personen en kherachtige gestellen Het vrat r toebereid i z j als erniH xkraclitige drank nitatekend by diarrhie ook voer zoigelingen en Ueuie kinderen 0e ochte Elkel Oacao van Kraepelien Holm is alom verkriJirbaar in vierkante bussen van x Kgr f 1 70 m K fr a f O en x Kgr k f 0 S0 vooraien wM i k van £ tiqaet waarop neveustaand fabrieksmerk en de handteekenine van de fabrikanten ffiüpr Kl l UI en llOl M te ZKIM Fabrikanten kraepelien Holni Zeist Hofleveraoclers Firma J WELTER GEOOTE KEUZE FLAILLEJI mim urn rokken eoz TE KOOP een KIPPEITHOK met EEIT voor f 7 S0 Brieven lett B aan het Advertentiebureaa J T SWARTSENBÜRG Kleiweg E 92 STEENEOLEN EEFOT STA TSSP OOR Hibernia en Shamrock STEEI KOLEi brsDden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrö per H L ƒ 0 70 Statjonchef Staatsspoor Zeer ITette Cresteendnikte NAAUSAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Druiven Borstlionig teAert ZS f aren met steeds klimmend succes in gcbrnik i het edelste aaugenaamste en krachtdadigste Hnismiddel bj Hoest Heeschheid Vershjming Keel en Borst kwalen Kinderhoest enz Door tal raa aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in Flesschen a fl 2 fl 1 en 65 cent Te Gonda bg F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog 1 Oudewater bjj F Jonker Ideuburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwijk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool i Hazerswonde bg Wed W Hemdrikg Om zoo spoedig mogel k in dienst te treden WORDT GKVKAAGU een fatsoenlijke Jongen ter opleiding in een net vak Adres Bareao dezer Courant Stollirerck s Hart Cacao Hoogite ewit II ho g te theobronln gebalfe fèm VoordeeligI Hart Oaoao is lljute PoederCacso In kart vorm geperad Spoedige oplosbaarheid fijne genr deliciense smaak steeds gelijkmatigheid dea dranks In blikken bwiien i 25 Caoao barten = 45 cent 1 Caeïo hïrt = 1 8 ent = 1 kop Caeao Verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers enz Engros Expeditie Jiüius Mattenklodt Amsterdam Kaiverstraat 10b Gouda Snelpersdruk van A Bboikkan 8e Zoom PEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghenilsche en Zwitsersche Wasscberij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bigven en worden onschadelyk voor de gezondheid biéwerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen Il mmil BLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOZ CHBISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P ï ij s 80 Cents A BRINKMAN 1 j I ö j 7aitgave dezer Courant ge oh edt dogel ki jet iitzonderiii van Zon eu Peeatdagen n ia 1 2 lranp f I jP4 per jdf lim IGOÜDA 28 N irve jernMï TOndiLlag 1 December té in éone bifltèngewone iverK8deri ig van de afdeeliife G juda valj den Ne aarlandschen Protestantenbond all spreek iel oplre den Mej l E O Knappert van Leiden Gisterenavond Mold de afdeelintj Gouda van het Alg Ned Werkl Verbond een buitengewoon druk bezochte bijeenkomst met vrouwen waarin do heer G D Hoij onderwijzer hier ter stede den aanwezigen vergaslte op teniae novellen en andere letterkundige bedragen Achtereenvolgens werden door hem voorgedragen Haontjo Pik De vertrapte Pier 0p en achter het toonoel Een lachles Huwelyksbesohouwingen en Kan bruiloftsnacht te Si Pancrai I at de aanwezigen zich buitengewoon amuseerden bewees het herhaalde applaus vooral ook toen de voorzitter ilor afdeehng don aprekor dank betuigde on hem een tot wedcniens toeriep De afdesling had bovendien het voorrecht om weder met een aantal leden verrijkt te worden Dinsdagavond jl had te Woerden eens lezing plaats door den heer Punselie uit Gouda namens den christeljjken geheel onlhoudersbond Buim acht uur werd de voordracht geopend met gemoenschappelgk psalm gezang waarna de spreker in het gebed voorging en nog een der liederen van Sankfy zong Hiorna ging de voordrager tot zgne taak over nl het sohe sen van de nadeelige gevolgen van het gebruik van alcoholhoudende dranken en het FEUILLETON Naar het Hooj duiUch van HANS ARNOLD 1 Daar waar de hoofdstraat van het groote dorp in het zwarte woud zich in tweeen splitst en aan de eene zijde stijl naar omlaag loopt liKt aan het einde van den hellenden weg een flink huis met een schuin dak Om het huis loopt een galerij van donker gekleurd bout waarin een vrome spreuk te lezen is Links van het huis ligt als een afgeleefde reus een groot molearad die buiten gebruik i gesteld en de beek die het vroeger in bewoging bracht springt en kabbelt klokt met haast voorbij en verliest zich smal en glinsterend in de groene weide Aan beide zijden der broeden met spitsbogen gekroonde huisdeur waarop nog de letters E M B het teeken der heiligen driekoningen in het kraoHtigen schrift van den dorpsgeestelijken to lezen staat slaan twee groote lindeboomen en onder een daarvan staal een bank Heden avond is de bank onbezet Het is een koele herfstdag geweest zooals die soms reeds in Augustus voorkomt Uit de kamer van de beneden aanbevelen van nien dan water drinkeil De spreker wensohte geen we enscha ipelijk beloog daarover te Jouden maar ideer eene christalyke bespreking doarrn Hij wees op het waier als eene zuivere natuurgave en op het onontbeerlijke daarvan Voor mensohen j n dieren Hij koq voorts een enkele goede eigenschap opnoemen van de alcoholhoudende dranken enibeval daarom bepaald gobeel onthouding aan iVant 4eide hij uit malig gebruik ontstaat misbruik Daarom was h ook tegen do bestaande matigheid ofafschaffingsgenootichappen Hij somde voorts op welk bedrag jaarlijks in ons land voqLflie soort drankenwerd besteed en wees er op Uoeveel gevallen vanmoord krankzinnigheid ongelukken zware ziektente wijten waren aan het drankmisbruik nl 60 a 80 ten honderd Spr wees voortl oog op het voorbeeld van Amerika waar in sommige Staten do geheelonthouding goede resultaten geeft Voorts gaf bijnog eene opsomming van d vorschillecde gelegenheden en voorwendsels waap ij sterke drank wordt gebruikt en liet hij uitkomen hoe bij versohillendebedrijven en ambachten de wal 4 arbeidde dan anderen Tegen pest en cholera werden velevoorbehoedmiddelen genomoit zelfs de zondeilingste maar togen het drankmisbruik niet en toch is voorkomen beter dan genezen De lezing word mot gezang en gebed gesloten b Wotrden De te Oudewater onlangs opgerichte vrijzinnige kiesvereoniging Gemeentebelang heefl tot candidaat voor den gemeenteraad gesteld vacature de heer Van Ingen Schouten den heerW H M Doorman burgemeester van Hekendorp enz De heer Doorman heeft de oandidatuur aangenomen Voor de rechtbank te Jtreoht i de zaak behandeld tegen een boekhandelaar te Woerden beklaagd van na in staat van faillissement te zijn verklaard verschillende uitstaande vorderingen geïnd en die gelden verdiaping valt eene breede lichtstreep van eene lamp op den weg die van de oude molon naar het dorp voert Deze kamer heeft witte muren en is met oud Fransche meubelen uit het begin dezer eeuw gemeubeld tot welken tijd ook de kleine door suilen gedragen klok in den vorm van eenen tempel behoort die juist slaat mot zachte kinderlijk klinkende slagen Aan de witte muren hangen zoover zg niet door boekenkasten zijn ingenomen een groot aantal sohoone kopergravures oude raailsheeren met omgeslagen pelskragen en groote krulpruiken frausohe bisschoppen iu wonderlijke kanten soutanen en als middenstuk en paarl der verzameling een prachtige plaat de svbille van Cumae voorstellende die met hare trotsche vragende oogen in de stille omgeving rondkijken Bovon de oan apé hangt als iets dat lusschen deze prachlstuk en de lachlust opwekt een krijtteekeoing van Heidelberg een kunstwerk gelijkstaand met het werk van eenen schooljongeu Daaromheen hangen een aantal studentenportretten verbleekte pothografien en schaduwbeelden een paar degens kruislings over elkaar gehangen en een porseleinen pijpenkop waarop alweder de mme van het Heidelbergsche slot is geschildenl De eigenaar van dit huis die op een stoel met rechten leuning aan do schryftafel zit is een kleine stevige gebouwde man wiens uiterlijk men bgna loelijk kon noemen maar toch keek men gaarne in zijne ernstige oprechte oogen Men zeido in het dorp dat geen kind of zieke ooit bang was voor den ADVEETENTIEN worden gepisatat van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte I Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomel in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeischers aan don boedel onttrokken te hebben Beklaagde was gehuwd in gemeenschap van goederen met zgne echtgenoote die een modehandel dreef Aanvankelijk scheen de affaire goed te gaan maar door verschillende omstandigheden was zq achteruit gegaan niet t minst door bekl s te weelderige levenswijze niet genoeg acht geven op zijne zaken enz Onderscheiden getuigen iiit Woerden en omliggende plaatsen verklaarden dat bekl hun in t laatst vac Juli en t begin van Augustus quitantiea gepresenteerd en daarop geld ontvangen had Waar zij nog bezwaar maakten om te betalen w jl iq rare geruchten omtrent hem gehoord hadden had hij hen tot betaling gebracht door verschillende praatjes t zg door te zeggen dat zij er geen kwaad bij konden omdat de schuld toch niet in de boekan stond t zij door bun diets te maken dat z j wjjl hij nu toch failliet was beter nog zoo aan hem konden betalen dan dat zij er later nog een reis voor naar Utrecht moesten doen Beklaagde beweert niet te hebben groten dat bij failliet was verklaard ook ontkende hg dat hij geen boek zou hebben gehouden Het O M vroeg met hot oog op de sluwe wöte waarop bekl gehandeld had 18 maanden gevangenisstraf De verdediger mr L van Lier vroeg ontslag van rechtsvorvolzing daar z i aan de reoliten der schuldeischers niet te kort wordt gedaan door inniag der uitstaande vorderingen door den failliet w jl de vorderingen toch blijven bestaan en dezen niet de gelden lot den boedel behooren Uitspraak Maandag 6 December Op 68 jarigen ouderdom is in Den Haag overladen de heer dr L J Bgeling oud inspecteur van het geneeskundig etaatstoezicht in Zuid Holland lid van dokter De geheele omtrek vereerde in hem den geneesheer belper in eiken nood men hoorde vreemden die toevallig in de gelegenheid waren om hem te raadplegen dikwgls hun leedwezen uitspreken dat de geleerde scherpzinnige man niet in ruiraeren kring zijne gaven gebruikte waar hg meer zou kunnen doen en ook meer op prjjs zou worden gesteld Indien bü den dokter vroeger al eens hetzelfde denkbeeld was opgekomen nu dacht hij er niet meer aan Hij leidde een zeer eenzelvig leven maar was als van zelf gevrijwaard voor eenzgdigheid aelfzucbl door zijn boroep dal er voor zorgde dattelkens frissche bloeiende ranken van buiten in de eenzame molen werden gezonden die weder belaagstelling in de mensohen opwekto zoodra de zrergrgzeude man gevaar liep zich te veel uit de wereldterug te trekken Kene vriondelgke flinke oude vronw Brigitta gestuurde zijne huishouding en uit hare zindelijke kdakenken kwamen de beste soepen en do verstarkeudste spijzen voor de zieken Een oude langharige zeer leclgko hond Wuttki genaamd die zooals zijn meester beweerde meer geest had dan de meeste mensohen maakte mul den dokier en Brigitta de levende inventaris van de molen uit Hier leefden die drie nu reeds twintig jaren Omgang had de dokter niet behalve met zijne boeken zgn platen zijne viool waaraan hij wonderbare tonen ontlokte dio dikwgis oorzaak waren dot voorbijgangers bleven staan om de zwaarmoedige melodièn aan te hooren die de oude