Goudsche Courant, dinsdag 29 november 1892

het hoofdoomité van het Soode Kruis een man die lyn gansohe leven wijdde aan de volksontwikkeling en de bevordering der volksgezondheid De Boodtchapper meldt dat de heeren Sohimmelpenninck v d 0 je en Pyttersen met elkander in overleg zfjn getreden en dat als vrucht van dat overleg eerlang oen gemeensckappeiqk ontwerpKa mers van Arbeid van beide heeren te verwachten is Omtrent de schripbreuk op de Zuiderzee meldt bet Santkkilad nog Ue stoomboot f eeiatidel UI kapitein Bruiusma schipper Do Ruyter word dopr de stoomboot Ps Cotn dwars door midden gevaren en zonk onmiddellijk De kapitein en zgno kinderen werden door de Com aan boord genomen maar dit kon zich toen niet langer ophouden daar het zelf te veel schade ha l en naar raarken koers sette waar het vermoedelyk is binnengoloopeu Evenwel werden do vrouw de knecht on de oudste loon nog gered Ër kwam namclgk nog eeno veeboot uit Leeuwarden de Friesland II welke gelijktgdig met de eerste vandaar vertrokken maar door het schutten io Uarlingen achter geraakt was Deze boot nam de vrouw en de twoo auilero personen op waarna zij haar tocht naar Amsterdam voortzette De in zee ronddrijvende dieren waarvan vooral varkeus erbarmelyk schreeuwden moestuu aan hun lot worden overgelaten Uit Muiderberg is een bemande botter op ondertoek uitgezonden Dezer dagen werd een Westlander te s Hage he slachtoffer van een brutalen straatroof In bet West einde liep hem overhoeds een jongen tegen t lijf die een steenen pyp liet vallen en hierop een keet opzette den buiteuman beurtelings aan jas en handen vastgrijpende en vergoeding voor de gebroken pijp eischende Een paar kerels trokken onmiddeliyk voor den jongea partij en om veidera onaangenaamheden te oorkomen gaf hij den bengel een dubbeltje Later bemerkte hy dat men hem zqn gouden ring had ontfutseld De vergailering der Liberale Unie nam Zaterdag na langdurige discussie met 87 legen 2 stemmen een motie van het bestuur aau betuigende instemming met strekking en conclusie van bet bekende praeadvies en de wenschelijkheid uitsprekende dat de ICiesrechtonlwcrpen in hoofdzaak ongewyiigd tot wet zullen verheven worden Het aantal aangesloten vereenigicgen is dit jaar gestegen van 63 tot V2 het aantal leden van 8614 tat IZOIO Jat der begnstigers tot 1U25 Tot bestuurslid werd gekozen prof dr G A van Hamel te Amsterdam In het Ëngelsche tijdschrift Tie Britüh Medical Monthly vindt men eenige belangwekkende opteekeoiogen omtrent den groeitijd van het meoschelijk lichaam die de lezer aan eigen waarneming kan toetsen Bij jongens is het zeventiende jaar het sterkste groei jaar bij meisjes het veertiende Terwijl meisjes op haar vijftiende jaar hare volle lengte bereiken verkrijgen zij haar voile gewicht op twintigjarigeu leeftyd he 3r in den atillen nacht liet weerklinken en waaruit alleen zich de zachte dichterlijke gevoelens verrieden die gewoonlijk door niemand achter het ruwe uiterlijk van den eenzamen man werden gezocht t Was heden eeu vermoeiende dag geweest Zijn beroep bracht do dokter niet alleen in het dorp maar ook hoog in het gebergte in eenzame en verspreid gelegen woningen De belooning voor deze tochten bestond in een paar zeldzame planten die slechts op de hoogten en ook daar zelden te vinden zgn en die de doktor met de voorzichtigheid van een verzamelaar in zijn herbarium een plaats gaf Mutlki dio zijnen meester als eerste arsisteni op al lijne tochten vergezelde en daarbij een bewijs gaf van zijn verstand dour in de ziekenkamers nooit te blaffen Wuttki had zich in t bewustzijn aan zijn plicht gedaan te hebben in zgn volle lengte op t en grond uitgestrekt en alleen zgne knorrende ademhaling verbrak de stilte in de gezellige kamer ivaarin door bet geopende venster eene fijne zachte geur van lavendel en reseda opsteeg Op eens werd er hard en haastig aan de huisdeur geklopt men hoorde Brigetth in langzamen pas door den gang gaan en de grendel terugschuiven en spoedig daarop herhaalde zich het kloppen aan de deur van de studeerkamer De dokter schoof zijne bril op zijn voorhoofd en riep binnen zonder op te staan Nu meneer Kruger wat hebt ge vraagde hij toen een man binnentrad die zich door de wijze van bin jToDgens lyn van hunne geboorte tot hun elfde jsE r sterker dakv meisjes dan worden meisjes pbfsiek sterker tot haar zeventiende jnar wanneer he blaadje weer gekeerd worilt en zoo blyft jVnn Novombpr tot April groeien de kinderen zeer weinig en winnen niet in gewicht van April tot Juni winnen zy in lengte maar verliezen in gewicht CU vafi Juli tot November vermeerderen z j nanmerkeluk in gewicht maar niet in lengte Ook de llelA Ct bevat thans een brief van den he r Vennekool l Hg schryft Het met mg gebeulde in Indië heeft zich niet toegedragea zooals uw berichtgever verklaart wel ijgn de mg in deu mond gelegde woorden om een duri te weigeren juist Met het publioeeren van eep onjuiste toedracht lir zaak berokkent gg mg in icedelgkon zin groot nadeel daar de minister van marine mij tijdens oen audiëntie had laten doorsohem reu mij wul te willuu helpen als er een betrekking 6pen kwam en nu Z Exc s sympathie aanmerkelijk bekoeld zal zgn Zoo staat voor mij niets anders open dan naar een burgerbolrekkii g to dingen en u zu t wel weten hoe koloisaal moeilijk t is in den tegenwoordigen tgd iets Ie krijgen Ue redactie lier Ileld Ct deelt naar aanleiding hiervan mede niet op oen los praatje te zijn afgegaan doch eersG na herhaaldelijk tu hebben geïnformeerd naar de iwure toedracht der zaak te hebben opgenomen wal haar bsrichigever volgeus zijn stellige verzekering van den heer V zelf hud vernomen De heer V stemt echter toe dat de hom in den mond gele ile woorden om het duel te weigeren juisi zgn Jammer dat de heer V niet verder is gegaan en de ware toedracht der zaak heeft medegedeeld dan kon het publiek oordeeleii De H Ct acht bet niet denkbaar dal de openbaarheid die aait da zaak is gegeven den heer V zedelijk kan benadelen Hg bedoelt blijkbaar benadeeling in aloffefijken zin maar dat kau noch mag men aannemen 4an den minister Beuadeeling zodelijk is totaal onhiogelijk Juist de redenen van weigering van het duel zullen deu heer V in de tchatting van elk weldenkend mensch hooger doen rgzeo Ten slptle betwijfelt de Ü Ct of da heer V in zijn geval den rechten weg inslaat met te zwijgen Men moet ook aan zijn collega s denken die aan hetzelfde blootstaan indien aan dergelijke handelingen geen eilide wordt gemaakt BulteolaDtisch Overzicht Noch do oude och de jonge De Lossepa verschenen Vrijdag voor hel Hof van Appèl de andere beschuldigden evenmin men zag er alleen hun advocaten die voorstelden de behandeling der zaak te verdagen tot 18 Januari waarmee de rechters genoegen namen Men houdt t echter voor zuer twglelaclitig of Ferdinand Ue Lesseps ook in Januari wel zal verschijnen De dagvaarding heeft ten gevolge gehad dat een beirleger van journalisten is uitgetogen om het kasteel van den grooten Franaehmtin te belegeren Slecht enkelen konden worden toegelaten en daaronder behoorile bchalveeen redacteur va de Figaro een madewerker vau de Gauluis Beiden geven bericht van hun wedervaren en hun medadeeliiigen stemmen daarin overeen dat de 87 jarige ii eulgk zio good ala kindsch is Ue doofheid heeft hem reeds geruimen tgd uitgesloten van deelneming g n bet gewone leven eeu groot gedeelte van deu nentreden en zijne kleeding als een der voornaamste van het dorp deed kennm Er is er een verongelukte dokter zeide de aangesprokene op de bedaardu rustige toon die een rechtgeaarde boor slechts zelden laat varen mijne vrouw meent dat hij reeds dood is maar ik geloof dat het zoo erg nog niet is I iDe dokter stond op en greep zijn strooien hoed die boven de schrgftafel aan een spijker hing i Wie is verongelukt vroeg hij op zijn korten toon die eigenaardig afstak bij de reeds prachtige wijze van den boer en nam tegelgk eenige chirurgische instrumenlen van de tafel I Hij heeft in W een rijtuig genomAi antwoordde Krüger en de koetsier dien is niets overkomen de koetsier zegt dat hij maar niet hard geuoeg rgden kon De jonge man dreef hem maar aan en beloofde een goede fooi nu de koetsier is ook nog jong en heeft misschien wel een glas to veel gedronken en toen is het paard op hol gegaan en heeft het rijtuig juist bg mijne bleekerij over de gr nssteen in den greppel langs den straatweg geworpen Nu hebbeu ze me de jonge man iu huis gedragen Hij ligt in onze mooie kamer op do c napé Wij wilden hem niet aanraken voor den dokter er geweest is Zeer verstandig merkte de dokter op die intus schen met zijne geleider het huis had verlaten en snel voortstapte Het was geheel donker geworden en uit de kleine vensters van do huizen aan beide dag is hij heel of half slapende en in de laatste drie juren heeft men hem niets meer van de Panamazaak gezegd om dezelfde reden als alles vermeden werd wat eeu sterken indruk op hem kou maken Hg is niet moer iu staat zulke indrukken te verdragen Ken medische verklaring zal hem vermoedelgk vrgstellen van een reis naar het Gerechtshof en van eeu verhoor zou in het geheel geen sprake meer zgn Men hoon er echter uiet meer van dat de zaak voor den gewonen rechter zul worden gebracht aiingezieu voor de andere beschuldigden geen privilege bestaat De belangstelling van het publiek in de rechtszaak is in de laatste dagen zoo gedaald dat do verdaging van de behandeling voor het publiek nauw een teleurstelling meer is Men meent m duann mou het wel gelijk bobben dat do houfdsohuldigen niet daar moeten warden gezocht Voor de rechtbank onbereikbaar zouden dezen opgespoord en ontmaskerd moeten worden door de enquctecomraissie Zaterdag is in een volle zaal en bij veel opgewektheid in de Fransohe Kamer beraadslaagd over het Vüors l van Vourquéry de Boisserin Deze begon met te verklaren dat Delabaye de bewijzen moeit leveren voor zgno beschuldigingen De Knmer behoorde dit van hem te eisofaeu en anders moest bg do vergadoringzaal verlaten Toejuichüig Tot hel eigen ijke doel van zijn voorstel overgaande zeide hij dat aan de commissie van onderzoek nog uitgestrekter volmacht moest worden verleend dan de Kamer zelve bezit Ue commissie moet kunnen oischtn dat buwijzen worden overgelegd De minister president Loubet was er tegen om hot voorstel van dringenden aard te verklaren Nadat i onthois nog vóór de urgentie had gesproken werd deze verworpen met 262 tegeu t 85 stemmen De beraadslaging over het voorstel betreffende de dranken is daarop hervat Op verzoek van Houvier werd een amendement van Villofeu op art 27 verworpen doch eeu door Routier bestreden amendement van Guneo d Ornano aangenomen met 359 tegen 177 stommen Art 27 werd aldus gewijzigd goedgeki urd Burdeau heeft het programma van genoraal DodJs overgelegd in deu ministerraad die zijne goedkeuring verleende aan het plan tot instelling van een bescherinheersohap protectorat de surveillance zoomods tol inlgviug van Whyddah en van de kuststreek De blokkade zal niet worden opgeheven voordat do dienst der ia en uitgaande rechlen geregeld is Over verdeeling van hel rgk Is nog niois bepaald Generaal Dodds zal binnen twee of drie dagen Abomey verloten om naar de kuststreek te voltrekken Tot dusver heeft hg niemand aangetroffen met wieo hij onderhandelen kan Ër blgfi volkomen regeeringloosheid heorsohen Maatregelen zgn genomen voor hi t geval dat de vijand mocht lerugkeeren om een aanval te wagen Hoe zal het Duitsche centrum stemmen over de logerwet Ook dit ligt nog in het duister al mag men welhaast met de Standard aannemen dat do partg die met Cnprivi slaat of valt niet zal tegoustemmeu Eeeds nu vraagt zij ilo belooning voor haren steun de opheffing der wet tot verbanning der Jezuïeten De nationaal liberalen in Zuid Duitschland beperkten zich op hun partijdag te H iidelburg tot eene verklaring dat zg ivcl Ie allen tijde hun zijden van den weg kwam hier en daar een lichtschijn dikwijls maar een streepje maar toch licht dat bewees dat hier menscheu leefden werkten en zorgden De Bleekerg lag links van den weg buiten het dorp aan den straatweg en meu moest wel tweehonderd schreden over het bleekveld gaan voor men het huis bereikte Eenige dorpelingen hadden zich met het aangename griezelende gevoel dat elk treurig voorval te voorschijn roept op het voorplein om de vrouw do huizes geschaard die omdat zo met het ongeval in betrekking stond een persoon van gewicht scheen geworden te zijn en die telkens nis zij het ongeluk beschreef zonder er bij te denken eenige ledematen meer van den ongolukkigen stuk brak gelukkig slechts met woorden De dokter bg wiens aankomst de hoeden en petten met zekere blijde vereering werden afgenomen liep door de menigte met rustigen stap en ging zonder zich iets te storen aan de verhaleti en toeroepingen met deu blecker en zgne vrouw in de kamer Op de smalle harde canapé waarop men om het roode bokleedsel te bedukken haastig een paardendekhad gelegd lag een slanke jongeling uauwelgks denjongensleeftijd ontgroeid zijn gezicht met de gesloten oogen zag schrikbarend bleek en het bloed dal nzijn voorhoofd afliep deed zijn kleur nog bleekerschijnen Du rechterarm hing slap en blijkbaar gebroken noar omlnug ft ordt verooirjd plicht tegenover keizer en rijk zullen vervullen maar betreuren dat de politieke toestaud hun de vervulling van dien plicht zoo moeilijk maakt Vorder blijft het groote roodsel van Bismarck s zelfbesohuldigiiig bestaan terwgl do builenlondsche pers zich met de door Cuprivi gegeven weerlegging bezighoudt De Fraiisobo bladen hebben in die roile voornumelgk gezien dat lo Duitsche regeoring zoer hoog denkt van Frankrijke krijgsmacht De ïijiaro on de Juttiee viuden dut van hot Drievoudig Verbond en vun Ilaliü in t geheel niets gezegd wordt en muktn daaruit op dat bet verbond niet moer zoo hecht is al vroouer Murkwiiardig is dal loor de eerste maal hot tuniggevon van den Elzns ter sprake kwam Ook do Debala zogt dal Duitschlond öf K e t dut Ooetenrgk en Italië minder vertrouwbare bondgonooten zijn eu hei dus alleen zijn woerliaarheid moet versterken of diitliet een uudoro eerzucht koestert God geve zegt hot blud dat dio laatste onderstelling ongegrond is De Republijiie fraafawe spreekt van uiidiijjingen vun Gaprivi die echter mot minachting kuuuou behandeld worden omdat ze alloen uiouon om invloed to oefenen op do Duitsche algovaardigdeii Met voldoening beeft do Justice de schitterendo hulde gelezen gebracht anu Frankrijk dat zich in den loop dor juren militair en liiiaiicieol vorstorkle eu rustig on vredelievend blijvende de toekomst met vertrouwen kan afwachten Alle bladen bosvoren dat do nieuwe mededeeling dor dépCche van Eras Dnitbchland s schuld aan den oorlog niol voriuiuderd heeft INQEZONDEN ilynheer de Redacteur Sta mij s v p een plaatsje after besproking van do verkiezing voor de Kamer van Koophandel eu dit naar aankiiliug van de toelichting tot de aanbeveling van de Hll T Crebas o s door do vereeniging Gouda s Handelsbelang Afd v d Ned Bond Maatschappelijk belang Deze mannen worden aanbevolen als tegenstanders van de zoo verderfelgko verbruiks coóperaVie zoodat veilig do belangen van handel en nijverheid in het algemeen en die Ur winkeliers in het bijzonder ann beu kunnen worden toevertrouwd Men zegt niet de aftrodende Leden zijn voorstanders van de zoo rerdorfelgke verbruiks codperaiie evenmin dat aau hen uiet minstens even veilig de belangen van handel en nijverheid in het algemeen en die der winkeliers in het bijzonder kunnen worden toevertrouwd want men begrijpt dat dit al te mal zoude zijn Op hetzelfde aambeeld slaat de Tergouwsche van Zoterdag en de A R kiosvereenigiug Vreest God eert den Koning De Kodactie spreekt wel eenigsrins in raadselen maar duldolgk is b v toch dit In de K v K moeten mannen zitting hebben die werkelijk de belaugen van den handel bevorderen Geen mannen die als trekpaard dienst willen doen voor Eigen hulp Natuurlijk bevat t Dagblad van Ooud t dezelfde ndvertentien maar daarenboven een van vele onderteekenaars van t adres voor t vrije uur der Kaasmarkt die dezelfde heeren aanbeveelt omdat zg zich hebben doen kennen als voorstanders van dat vrga uur Derhalve de aftredeoden hebben zich ook met als zoodanig doen kennen Laat mij nu even de namen noemen der altredendon mou zou te anders eens kunnen vergeten daar ik hon nog met aanbevolen zag het zgn de heeren t J O Prince H Jager J M Noothoven van Goor en A van Veen Het IS genoeg om hunne namen to noemen om aan alle oubevooroordeelden de overtuiging te schenken dat noch Eigen hulp welke vereeniging hier ter slede mots van zich doet liooren noch eon onvrg uur m hen voorstanders heeft Verbeeld U ue heer A van Veen voorstander an Eigen hulp men moet wel een vreemdeling zgtf in Jeruzalem om Ut te durveu zeggen hg en da andere heeren kan bt e r ïn wat dat vrge uur voor de kaasmarkt betreft en eenstemmig zich heeft nodergelegd bg het voorstel van B en W om de proef van een bepaald uur nog gedurende e ón jaar te nemen en l t kou wel nief anders maar ook herinner lat ie K V K door hare jaarverslagen bekend genoog IS als vrgheid op het gebiïd van handel en mjverheid voor te staan en dat zij dus ook is voor een vrg aanvnngsuur Do aanval van verichillende zijden tegeu de aftroacnden mei roerende onereenstemmiiM omtrent de re lm die in de K v K behooroii kan dus op K i rjadcrii orJcr nu ito een ninglu aau hel boafd aa deu Sla t hebbeu de aangevoerde gronden niet worden verdedigd De ware grond is m i dat men oppositie wü maken men wil ook door deze verkiezing afbreik doen aan het gezag in onze Gemeente Wel heeft het er uiet veel mede te maken maar een oppofant ziet zoo nauw niet alle middelen die dool kunnen treffon zijn hem goed i Doch ik mag niet langer misbruik maken van uwe vriendelijkheid en hel is dus tgd dat ik eindig Moge ook dit schrijven er too bijdragenldat die uerkeerde oppositie goeii doel treffe en dus ile herkiezing bevordert van de Hoeren C J C PRINCK H JAGER J M NOOTHOVEN van GOO A VAN VEEN Ik dank U M de E voor de plaatsing van ditartikel X Aan de Redactie v d Gouiischo Crt M de liedacteur Hoewel ik voornemeus was iu Vw blad over zaken die mol de lezing van den hoer v L in verband staan niet moer te spreken acht ik het wenschehjk ü nogmaals om een plaatsje te vragen nu een abonne meent do haudschoen voor diou heer te moeten opnemen Zich voor eeu verongelijkte in do bros stellon is ridderlijk doch dun dient toorafauugotoond dat er iemand verangelijit is Uit is nu niet güschiod zoo min door den hoor v L zolf als door zijn z g verdediger Wat wm en is mijne boworing lo Dat do heor v L ons den zm vun do voor ons duistere tual dor mannen van de Nieuwe Gids zou doen verstaan on dit niet dood omdat hij geeu enkel duister godüello uit de werken dier mannen gaf 2o Dal hel naslukje van don hoer v L zijn eigen werk in goon enkel opzicht als letterkundig product recht vnn bostuun heeft Is nu dio bewering op beide punten weerlegd met bewijzen is aangetoond dat wel da meest duistere gedeelten uit de werken der N Gids mannen zijn voorgedragen en daardoor verstaanbaar geworden dat hol stuk van den heer v L zelf teel recht van bestaan heeft en waarom Geenszins in plaats van zoodoende spijkers mot koppen Ie slaan on aan de kwestie eon einde te maken trachtte men zich te redden door brulalileil men liet mij kiezen lot welko categorie van bonijdenswaurdige schepselen ik wilde gerekend worden tot da leugenaars of tot de onbevoegden Dat ik uiet tut de leugenaars beboor heb ik in mijn vorig artikel aangetoond of mijno kritiek juist is of niet kan blijken indien de lieer v L mijn raad volgt en zijn geschrijf aan het oordeel van algemeen erkende critici onderwerpt Nu begrijp ik niet hoe eeno partij die zich op evengenoeinde wijze gedraagt nog zou kunnen klagen over onheusche bohaudelmg der tegenpartij zooals iiCen abonne doet Aangaande het artikel van dozen laatste nog het volgende Wolko bawgzen voort hij aan voor de beleefde uiting dat het Nulslid een ledig vat is Geene Het versje van Bilderdgk vindt hij niet mooi Welnu ik gaf het toch zeker niet als proeve van iets moois ik gebiuikte hel enkol voor eene vorgoIgking Het versje is erg ouderwetsoh en staat zeker in eene bloemlezing beweert de abonne Dat zijn ongetwijfeld sterke bewgten voor de ongeschiktheid van het versje ter vergelijking Het versje over humor was niet van mij zooals de letterkundige abonne meent t was slechts eene navolging van da Genostet s versje Ze volgen hier beide ter vergelijking N B t Is niet uit eene bloemlezing I Een bladvulling wilt gij gaan schrijven Hier voor dit slecht gevulde blad Och k zou het maar uil laten blijven I Daar wordt genoeg papier beklad Den humor wilt gij in uw schrgven Vraag eerst u wat beleekent dal Voelt gg t niet laai uw blad wit bbjvou I Doar wordt genoeg papier beklad De abonne kan hieruit zien dat mijn derde regel geheel in overeenstemming is m t dien van do Genostet heeft hij tegen do wetten dor prosodie gezondigd dan wil ik het hom navolgende ook gaarne doon Als die abonne zijne studiën in de prosodie reeds voltooid heeft waaraan ik niet twijfel dan zou hij nog wel wal aan taal on stijlleer kunnen doen Ik wijs hem daartoe b v op hot volgende in zijn artikel Hij spreekt van Een gewoon Mutapubliei Wal verstaat hij d inr onder En wat is dan wel een inUenfeicoo iVn i publiek 7 De onheusche behandeling die den spreker te beurt valt Mag te beurt vallen ook in ongünstigen tin worden gebezigd n ledig val dat groot geschat maait met eenversje van Bilderdijk Heeft de abonne wel eens een vat hooren schollen en lan nog wel met een versje van Bilderdgk Een onderwetsci versje Wat is dat Trouwens het AutsliJ schijnt ooi niet bijzonder letterkundig onlwikkelil althans op mij maait hy de indruk van een tamelijk ledig vat dat groot geschat maakt met een versje van Bilderdijk hetwcli juist niet heel mooi en erg ondencetsch u en dat hij zeker in de bloemlesing gevonden eeft dis in zijn tyd op school gebruikt u erd Ik maak DIT op uit zijn puntdicht over humor enz Als de oSoh eens nagoal w iarop hol woord dit wgst zal hg zok r met zijn ei n onzin verlegen raken Mocht de abonne meenen nogmaals de pen te moeten opneraiu dan dient hij eerst zijn eigen werk te corrigeeren en vervolgohs duidelijk aan Ie wijzen wat in hl l mijno niet good is Wat beteekenl anders de kritiek Ik ten miuale denk op dit punt ala doGenestet Geef nimmer zonder zin of slot Geluid Maar snoer beleefd maar vrij den zot Den snuit Ei gun don dommrn dwaas geen rust Pik prik Muur schreeuwt ge uit nijd of luim of lust Zoo stik Voor de plaatsruimte brengt U M do E zijn besten dank EEN NUTSLIÜ Gouda 28 November 1892 Mijnheer de Redacteur Mag ik U beleefd verzoeken het volgende in uw veelgelezen blad te plaatsen Daar ik ia uw blad van 22 dezer een advertentie der cholora commissie golozon heb dal bg onderzoek gebleken is er rottingsproducten in het water bevinden zoo kan ik rag niet oogrijpen dat de choleracom missie nog niet do namen gepubliceerd heeft van bakkers die van Dorpen en omliggende plaatsen hun brood bij groote hoeveelheid hier invoeren torwijl die bakkers toch geen van allo waterleiding hebben Naar mijn inzien komt hun dat eerder toe gepubliceerd te worden daar in onze gemoanle bgna alle liakkers van waterleiding zgn voorzien U Mijnheer de Redacteur dankzeggende voor da verleende ploatsruimte teeken ik inij C R KEJMJViSGE ilVG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter konnis vnn de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 25 November 1892 zijn Oïocutoir verklaard de Kohieeeu nos 6 en 7 der belasting op hot Persoueel dienst 1892 93 Dat voormelde Kohieren tor invordering zijn gestold in handen van don lieer Ontvanger dat ieder dio daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij da wol bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat do termijn van drie Maanden binnen welken de reclames bohooren te worden ingediend GOUDA den 28o November 1892 De Burgemeester voomopmd VAN BERGEN IJZENDOORN De Cholera kan meestal voorkomen worden door by de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt 341 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 28 November No 3357 ƒ 20 000 No 16017 ƒ 5000 No H963 ƒ 2000 No 6020 ƒ 1000 No 6148 8787 17619 en 20874 400 No 648 9748 en 19250 200 No 16779 ƒ 100 Prijzen van f 30 1 2986 5692 8172 10791 18212 153H 18082 17 3032 5707 8209 10847 13356 15339 is i1 63 3168 6792 8229 10908 13387 15349 18116 120 3171 6819 8407 10974 18434 18422 18117 1 26 3182 5824 8512 11025 13462 16426 181J6