Goudsche Courant, dinsdag 29 november 1892

Woensdag 30 NoTember 1893 Kamer van Koophandel en F aTjrieken Bg de verkiezing op WOENSDAO 30 NOVEMBER a 8 worden dringend aanbevolen de aftredende leden C J C PRIMCE J Hl l OOTHOVEI VAN OOOR H JAGER en A VAX VEE die gedurende vele jaren getoond hebben de belangen van Handel en Ngverheid wakker voor te staan De stemming is op het Raadhuis Woensdag 30 November van 12 3 uur s namiddags BENIGE KIEZEES N 5006 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DIAKENEN der EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE te Gouda hebben de eer hunnen geachten Stadgenooten te berichten dat zij voornemens zijn hunne gewone jaarlijksche WINTERCOLLECTE te houden op DINSDAG 29 NOVEMBER a 8 Met bescheiden aandrang roepen zij de algemeene liefdadigheid in ten behoeve van de armen hunner Gemeente GOUDA November 1892 Sedert de laatste opgave vervalt nog op de lijst door de Chol eracommissie gepubliceerd de bakker NOU W Spieringstraat F 8J welke zich mede aan de Waterleiding aansloot 26 Nov 92 Oe iDzeading van advertentlöa kan geaoUiedeii ïot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave i 16452 16453 15531 16632 15541 15654 15556 1S58S 16584 16713 16796 15837 15860 16856 16878 16895 16943 15965 16088 16115 16184 16223 16259 16273 16298 16453 16568 16640 16860 16710 16773 16789 16936 17002 17016 17039 17048 17067 17110 17141 17217 17370 17617 176 8 I75SO 17583 17612 17701 17759 17774 17811 17919 17890 17913 17947 17956 18206 18250 18861 18370 18526 18640 18679 18646 18698 18862 18926 18973 19073 19099 19235 19286 19414 19416 19461 19465 19469 19480 19498 19512 19636 19673 19728 19788 19834 19868 19877 19918 19942 19976 19991 19994 20067 20U73 20116 20130 20138 20216 20260 20269 20380 20430 20464 20557 20664 20628 20669 20734 Ï0770 20778 20904 20952 11072 13486 11088 13616 11093 13681 11160 18592 18608 13661 11191 1370611206 13822 U268 13828 11462 13863 11473 13879 11494 13964 11531 1398411636 14007 11550 1404111562 1405211612 14057 11698 1409611738 14103 11765 14111 11779 14154 11791 14200 11837 14203 11864 14261 11914 14319 U956 14367 12002 14400 12042 14501 12050 14638 12U4 14646 12185 14571 12354 14678 12361 1464112381 1466512408 14691 12474 14714 12551 14768 12572 1481412679 1483012695 1484612701 1486412746 1439112754 14906 12763 1605112796 15081 12800 16086 12812 16108 12854 15117 12864 1511812910 15124 12931 15127 12969 15145 12998 1621413143 15233 13153 15S97 13203 15309 iU 3184 6880 8617 27 3294 5911 8563 864 3S0S 6934 8554 408 3340 8943 8594 441 3356 6984 8768 8800 8825 8827 8837 8943 6993 9069 9096 9124 660 3446 6092 671 3537 6096 600 3542 6142 606 3591 6176 621 3740 6203 710 3744 6230 909 3767 6322 915 3770 6337 922 3780 6369 982 3798 6424 9194 986 3945 6442 9244 9407 9430 9611 9621 9623 9616 9669 rm 9816 9893 9894 9896 997 3957 6606 1024 3999 6658 1030 4045 6562 1194 4063 6578 1260 4233 6611 1262 4270 6683 1327 4300 6685 1372 4367 6726 1412 4377 6760 9756 1418 4380 6769 9803 1455 4495 6S76 1476 4519 6922 1646 4556 6976 1787 4584 7064 1802 4588 7136 9926 1817 4624 7149 9929 1822 4671 7222 9973 1826 4732 7223 10009 1870 4740 7281 10017 1942 4809 7342 10086 S004 4860 7344 10099 8152 4862 7849 10124 Ï1544917 7S99 10193 Ï174 4929 7444 10262 S212 4951 7505 10335 2221 4961 7518 10402 2261 6042 7519 10428 2306 5116 7594 10498 2326 5183 7667 10606 Hi 6220 7846 10562 2S46 5307 7902 10587 2466 6351 7915 10614 2462 6416 7393 1062 1487 6425 796710838 685 5517 7980 10653 i654 5587 7984 0670 2666 6629 8107 10671 2704 5668 8123 10690 986 5677 813710897 946 5689 8155 10726 adv£rtenti£ n Bevallen van een Zoon D KBÜISBKEB SCROUTBN Gouda 28 November 1892 Gevoelig voor de vele blgken van hartelgke deelneming ondervonden bg het overladen van mgneu geliefden Echtgenoot betnig ik door deze ook namens m ne moeder mgnen hartelgken dank Wed C J FAUEE SCBOTEL mU AANBIEDM Van af heden tot 6 DECEMBEE worden alle voorhanden z nde Zinderwerlten en Prentenboeken geleverd met 10 pCt Korting Groote Sorteering NIEUWSTE WEBKEN l DE VEir GOUDA Men profiteere van deze enkele gelegenheid ADVKRTENTIEN in alle binnen en Buitenlandêche Couranttn worden dodelgk opgezonden door het Advertentie BnreiJa van A BRINKMAN en ZOON te öoiida Opentare Verkooping De NoUris B GROEN EN DAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG den 14 DECEMBEE 1892 bg veiling en verhoogtng en WOENSDAO dei 1 DECEMBER 1892 bg afslag beide dagen des vóórmiddagi t n ll i nre in het Koffiehois van den Heer J Oboui te Nieuwerherk a d IJuel uabg het SUtion in het openbaar te Veilen en e Verkoopen Onder de Gemeente Nieuteerkerk a dIJiul a Een voor weinige jaren gebonwd en aangenaam gelegen HEEEENHUI8 bevattendeacht Kamers Kenken en Kelder met Koets huis Stalling en Bergplaats benevens grooten TUIN aan den s Gravenweg nabg hetStation samen groot ongeveer 19 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1893 of vroeger b Eene hechte sterke en goed onderbondenB0ÜWMAN8W0NING genaamd cAltmd WAT met Stalling voor 30 Koeien Hooiberg Wagenhnis en Schuren alsmede eenafzonderlek staand WOONHUIS met EBF TUIN en BOOMGAARD benevens onderscheidene perceelen uitmuntend WEI enflOOlLAND en twee AEBEIDEBSWONINGEN met Tuin en Erf aan den s Gravenweg en nabg de Kortenoord in den Polder Kortland en Essenpolder samen grootongeveer 28Vs Hectaren Laatst verhuurd per jaar de Woning met 23 hectaren voor 2100 en het overige samen voor ƒ 791 Vrg van huur te aanvaarden met uitzondering van l i hectare land nabg Kortenootd hetwelk is verhanrd voor 160 per jaar tot 1 November 1893 Alles in diveise perceelen en Combinatiën Belasting gemiddeld per Hectare Grondlasten ƒ 5 polder Kortland ƒ 3 25 Essenpolder 1 en Schielandspenninggeld 1 60 Te bezichtigen De Bouwmanswoning en Landergen iederen werkdag en bet Heerenhuis op de twee Maandagen vóór de Veiling en den Maandag vóór den Afslag van s middags 12 tot 3 nnr mits vóóraf belet vragende bg de bewonen Nadere inlichtingen geeft Notaris U GROENENDAAL te Gouda bg wien Notitiën der Verkooping tegen betaling van 25 cent verkrggbaar zgn van af December 1892 NOODHULP Zoo spoedig mogelgk gevraagd een R E DIENSTBODE als Noodhulp van goede getuige voorzien BrieveiTonder No 2237 aan het Bnrean dezer Courant LIÜDOORNS Eeltknobbel HoornvUes Huidoelt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste bnid Pr B per fl con met pengeel SO ctg AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vpd A v TUIJLL Een ware Schal voor de ongelnkki a e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollandsche uitgave met 27 aib Prgs 2 f nlden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk vaa A Bbink man ZooS i e uitgave dezer Couiant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Wg beleven zonderlinge dingen Niet alleen dat godsdienst en politiek worden dooreengehaspeld maar de staatkunde wordt met alles in verband gebracht Tot dusver werd alleen bg Verkiezingen voor de Kamer van Koophandel gevraagd of de mannen die men op zijn stembiljet zette geschikte vertegenwoordigers waren van handel en ngverheid Deze Kamer toch is een louter adviseerend lichaam dat over handelszaken wordt gehoord en voor de belangen van handelaars en industrieelen in de bres springt als het noodig is De staatkundige richtiug der leden doet hier niets ter zake mits het mannen van kennis en ondervinding zjjn Oj liandelsterrein De kiesvereenigingen der nfi re vóTütionairen en katholieken echter schijnen het initiatief genomen te hebben tot een politieken strgd ook voor dit college Deze moet zeker een voorlooper zjjn voor de worsteling bg de stembus voor den gemeenteraad Een proef hoe sterk men is a s men zich met allerlei heterogene richtingen vereenigt Wg kunnen niet geloove n dat de kiezers zich tot zulk een onwaardig spel zouden laten gebruiken Niets is aan te merken op de aftredende leden J M Noothoven van Goor H Jager C J C Prince en A van Veen Het zijn allen degelgke vertegenwoordigers van Gouda s handel en ngverheid in verschillende richtingen aarom zou men ze dan niet herkiezen zij hebben FEViLLETOJ Naar het BoogduiUch van HANS ARNOLD 2 De dokter boog 2ich over hem heen en zag hein onderzoekend en daarna met een nadenkeoden verrasten blik aan Zonderling raompoldo hij met een glimlach maar in hetzelfde oogenblik had hij zijn gevoel onderdrukt en begon met vaste doch zachte hand den gewonde te onderzoeken en hem de noodige hulp te vorleenen Hij had de wond in zijn voorhoofd die gelukkig niet diep was verbonden on gaf terwijl hy zyne han 1en wieich den bleoker korte bevelen om een bed in gereedheid te brengen daar hij de gewonde zoodra hij de arm gezet had te bed wilde brengen Hebt ge plaats vraagde hij Ja dokter wij hebben alleen het kbine kamertje en een bed hebben wij ook niet over ik zou mijn bed moeten geven Dat klonk niet zeer bereidwillig De dokter trok zijne schouders op en begon de arm te verbinden Dit bracht den gewonden tot benustzijn hij sloeg een paar groote eigenaardig zware blauwe oogen op en zig den dokter san waarbij een trek van smart toch in alle opzichten beantwoord aan het in hen gestelde vertrouwen Wie verstandig is late zich niet gebruiken als werktuig in handen van hen die verdeel eid willen zaaien in onze gemeente en de nare belangen van hun bedrijf of nering wiHen opofferen aan partgoogmeiken Een inzender in ons bUd heeft gisteren reeds recht gedaan over de weinig steekhoudende argumenten TaBrmtefe het oppositiemakend allegaartje hun cahdidateu aanbeveelt Daarheen verwgzen wjj den bfelangstellenden en belanghebbenden lezer Igderdaad het is al te dwaas deze heeretf nf ti schilderen als op niets bedacht te zgn da hetjpekken van eigen beurs als mannen die als trekpaard wJUen dienst doen voor Eigen Hnlp 4 mannen die met klosjes garen in hun zak uil het ambtenaarsmagazgn in den Haag kojfiw At deze liefeIgke beschuldigingen komen voor in een artikel van de ïcrgoiiwsche een blad dat in den Haag gedrukt wordt en zich gerechtigd schijnt alle middelen goed te achten mits zij den politieke tegenstander afbreuk kan doen Stel u deze heeren voor als voorstanders van Eigeu Hulp Indien er ooit van verkeerde coöperatie sprake kan zijn dan is het wel de samenwerking van de vereenigingen die thans andere mannen in de Kamer willen brengen Wij kunnen ons niet begrijpen hoe fatsoenlijke lieden als de geproclameerde oandidaten zich deze candidatuur laten aanleunen tegenover medeburgers die zij allen als verdienstelijke handelaars en wrevel op zijn voorhoofd kwam De dokter richtte zich een oogenblik op on zijn goed gezicht kleurde zich tot onder zijn grijzende haren Zorg voor een draagbaar zeide hij op ziju korten toon ik zal don patient by mij nomen Hij is niet zoo gova irlijk dat het korte transport hem ernstig nadeel zal doen Zend maar naar Lorenz die heeft zoo iets dat weet ik en zorg voor een paar lantaarns Een kleine jongen overgelukkig dat hij bij het groole drama ook een rol kon spolen werd eerst naar Lorenz on daarna met een brief naar het huis van den dokter gezonden die aan Brigitta opdroeg om ten kamer en bed voor den onverwachten gast in gereedheid te brengen Toen lag men don nog half bewustoloozen zieke op eene draagbaar twee sterke flinke mannen pakten I tegelijk aan en hieven den niet zwaron last op en de kleine karavaan ging zwijgend met gelijken stap door het dorp Slechts nu en dan verbrak aen woord de stilte wanneer de doktei die naast den pati nl liep den I dragers een zacht zacht wal langzamer toeriep 1 De nachtwind blies door de dorpstraat en onkele rogendroppels vielen op het gelaat van den verwonde die terwijl het bowusizijc langzaam terugkeerde nu en dan verwonderd zijne omgnving aanzag Dan kuchte de dokter en wanneer de jonge man zulk oen vragende blik op den kleinen man wierp nam deze zijno bril af en veegde die nf of streek met zijn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regal meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en industrieelen kennen en dat op gronden waarvan zjj zelven de onwaaiheid zullen moeten erkennen Bij een politieke verkiezing zijn naam te leenen om voor een beginsel op te komen dat is eervol maar aan onware beschuldigingen en onbewezen verdachtmaking medeplichtig te worden door zich stilzwijgeud als stormram te laten gebruiken in de handen van uiteenloopende partgen dat is weinig mannelijk en alles behalve eervol Wij vertrouwen dat de meerderheid der kiezers voor de Kamer van Koophandel zal toonen dat zg nog vertrouwen hebben in de aftredende leden welke jarenlang voor hun belang hebben gewerkt Verwarring stichten is wel koren op den molen der politieke oppositie maar bevordert slecht de zaken van handel en industrie BINNENLAND GOUDA 29 November 1892 Naar men verneemt heeft dr C A Tebbenhoff het voornemen tegen het einde van don loopeuden cursus ontslag te nemen sis directeur der gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Hoorn Jhr mr A F do Savornin Lohman een dor leiders van de conservatieve richting in de antirevolutionaire partij heeft in de Proteslantsche Noordbrab dr Kuyper opgeroepen aich weder naar de Tweede Kamer te laten afvaardigen ter verkrijging van eeu eerlyken politiek co loyalen strijd Wie zijne leiding zakdoek over de oogen Zoo kwam de stoet bij de molen waar Brigitta die een lamp omhoog hield aan de deur stond Zoolang zij in dienst van den dokter was had deze nog nooit een gast gehad en daarom was dit een gebeurtenis van gewicht voor het stille huis un tegelijk voor Brigitta eene welkome gelegenheid om te toonen wat zij als huishoudster vermocht Toen zij nu het bleeke verbondin gezicht zag en door de uitroep ach die lieve jongen daarop een half verlegen half beleodigde glimlach te voorschijn deed komen toen was haar hart in stormpas ingenomen en hielp zij als eene echte zestigjarige huismoeder om den vreemden te bed Ie brengen liet bewustzijn scheen bij deze nog niet geheel teruggekeerd te zijn De val die oorzaak was van de woud in het hoofd moest toch tamclyk zwaar zijn geweest want hij liet zich door bet gebiedende niet vragen van den doctor spoedig tot rust brengen en lag zijn hoofd als een kind op het kussen dat byua niet witter was dan zijn gezicht De dokter wenkte Brigitta buiten de deur Het zou mij niet verwonderen als hij koorts kreeg zeide hij ik zie voorloopig b j hem waken Brigitta zorg gij voor sterke koffie en voor koude omslagen voor het hoofd Het is toch niet gevaarlijk doktor vroeg Brigitta Neen dat ziet ge tooh zelf Ik dacht het alleen omdat de dokter hem hier heeft gebracht verontschuldigde zich de oude vrouw