Goudsche Courant, woensdag 30 november 1892

niet wil knn alsdan dit openlijk uitspreken In de Kamer moet ieder zich duidelijk rsrklaren zoowel dr K als wie tegenorer hem staat Zóó komt men tot klaarheid on opreohtheid zegt de heer Lohmau llefoon4 en Met 1 December vrotit te HW treoht het kantoor geopend Diensturen 9 11 2 7 8 uur Zondagsdienst 7 S i en lï j uur i p Tan en het d vereuoos fnaftiek Do Hooge Baad verwierp het oassatieberj den gymnaaliekonderwijzor S 4e Groningen li Tonnis der rechtbank aldaar waarbij hg w oordeeld wegens onwettige uiioefening der kunst waardoor uitgemaakt is dat heilgyi massage niet tot de gymnastiejc maar tot de kunst behoort Het Genootschap Architectiura et Amicitial te Amsterdam dat tot heden als orgaan hfid h l weekblad De QpMrt io RedaoHiJirUitaeTerleHeor F W van Gendt J iz zal wiiaf llanuiri 1898 zelf een Weekblad op het gebied van bouwliinall paanverwante vakken uitgeven ondf den titel liArihietectura terwijl vanaf dien datu het weokWad uDeOpmerker i ophoudt het orgaan van genoemd Genoot chap te zijn De nieuwe iitiave onder redaétieTan het Genootschap A et MT én den Heer J Ia Van der Kloes leeraar aa Wotyteeftnueke 4clipolte Delft zal verschyuon bij do Firma J van JerËndt Zoon uitgevers te MaS uluü I 1 De heer v d Zee burgemeeüer van Knsohéd die in een socialistische vergadering aldaar in debat is getrei den met den hoer Domela Nie wefhuis eh die toen oitgenoo ligd werd om in een openbare vergadering als spreker op te treden ei daar den hoer Domela Niewenhuis Ie bestrijden heeft naar aanle ding van eenige aitikalen in Èecit voor Allen over eze zaalc Toor die uituoodiging bedankt Een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling Tan Leon Pellzer door de moeder des vero rdeeldeu ingediend js van de hand gewezen Maar waar ohijnlijk zal het vonnis van Leon Peltzer die gelijk men weet ongeveer tien jaren geleden wegens moord op den advocaat Barnay te Antwerpen lot levenslangen dwangarbeid veroordeeld werd verzacht worden tot 20 jaren dwangarbeid Bij den Botterdamsrhen Gemeenteraad zijn door B en VV nadere voorstellen ingediend betrekkelijk het maken van eene installatie tot voortbrenging van electriciteit voor verlichting en beweegkracht De directeuren nor gemeontewerken der gasfabrieken en der handels inrichtingen aan wio een onderzoek in deze was opgedragen hebben hun rapport ingediend Eenstommig gaven zij de voorkeur aan een der plannen waarbij het vijfloidingstelsel wordt toegepast De kosten daarvan werden begroot op ƒ 700 000 en men zou dan in staat zijn des nachts iiOO gloeilampen te voorzien en ovenlag de bewecijkracht te leveren voor 8 havenkranen benevens Toor de brug over de spoorweghaveii hetgeen echter zou kunnen uitgebreid warden lot 6000 gloeilampen en 15 harenkranen plus de beweegkracht voor de brug en 150 paardenkrachlen voor motoren als wanneer dan de kosten zouden bedragen ƒ 950 000 en irok de deur voorzichtig achter zich toe Op het gezicht van den dokter kwam eeu verlegen lach Ja ja mompelde hij als hij my ook niet mot die oogen had aangezien zou hij ook bier niet gekomen zyn Met werd stil in de molen do mannen met de diaighaar gingen heen men hoorde hunne stappen in ie dorpstraat Brigitta trail zich naar haar kamertje begaven en de verwonde sluimerde terwijl hij koortsig steunde en onverstaanbare woorden sprak Bij het raam ran de ziekenkamer zat de huisheer en keek strak naar het gelaat van den zieke Na eenigen lijd stond hij op trok da gordijnen voorde vensters en mompelde die oude tijJ Eerst in den morgenstond werd de slaap van den joegen man rustiger en loeii verliet de dokter de kamer om een korten tijd te rusten Maar reeds vroeg was hij weder wakker en trad in de ziekenkamer waar hij tot zijne verwondering de zieke rechtop in zijn bed vond zitten terwijl hij moeite deed om zich met eeno hand aan te kleeden Bodaard wal riep de dokter wat gebeurt hier Ik moei weg zeido de jonge man beslist ik moet dadelijk verder reizen Duizendmaal dank voor nwe gastvrijheid aan eenen Troemde maar ik kan die niet langer aannemen ik heb reeds te veel tijd verloren Ga eerst maar weer legeen zeido de dokter bedaard gij hebt van nacht erge wondkoorts gehad f Naast die inttallatia blijft noodig de hydraulische innohting op het handelsterroin wier vernieuwing en uitbreiding in dat geval evenwel slechts een uitgaaf van ƒ 100 000 zouden vorderen Op dat rappert werdeif ingewonnen de adviezen der OQmmissien voor de plaatselijke werken de handelsinrichtingen en de gaslabrieken De laatste commissie was echter verdeeld Jeminderheid wensohte ecrst aog een advies van erkenden cialiteiteu i i de electnjtecbuiek en tegen dienwensch meclld de meerdiuheid zioh niet te moetenverzetten jij i B en wff stelten thans voor aau dit denliLbeMid gevolg te g en door een commissie Ie benoemen Iran drie geheel oupartgdige deskundigen uu aau deze de volgende itigen ter beantwoording voor te leggon 1 Kan dela gemeente bij de i tegunwcordigenamnd der weienschi ii cti weraulj roord achten jeupeuctrisohe iuaullatie Ie gaan aa eggen ip exte tren of zyn et op het gebied d t el ctr tecbom wentelingen te voorzien die h oi eradenzijn voorMsnog een keuze te doeli tusnhen oenstelsels P in 5 iL l f ding guMtlge verwiJcb uit UI 1 1 2 Verdient het üdnkbe d om d elol tricite tverlichting en voor motorJh door èeiielfde mitchivoort te brengen aanbcveliègy tingen omtrent def reutabilielt 4 hebt gy o erwegeude bedeuki dhói de drie directeuren aanbefolel pkeP I 1 I I p Indien de vraag sua 4 betfssti au iroord welk stelsel eventueel wej gyldau voor Kottehlam aan 3 Wo ltigt de on ervf cn t gen hot pl n zoo n pnd wordt be jl plan Uereelt 1 I i 4 pen reiziger die 1 23 Oct pei sneltrein van SoeraI l ja naar Samarang ging beeft o A aan de iociffbét volgende gemeld i In een waggpu der derde klasse vaiji dien trein zaken o a ook twee gestrafte miliiairuu knet geleide Ken dezer gestraften moest naar Khiteu gebracht en scheen vrij wat op zgu geweten te hebben daar zijne handen geboeid waren Op de hoogtu der halte Paron in de oabyheid eener houlstapelplaals liet deze geboeide militair zich van bel balkon van den wagen vallen ten einde te beproeven op die w jze ontsnappen De korporaal commandant en drij man van bet geleide sprongen daarop ook kranig uit den wagen ten einde den vluchteling achterna te zetten en na een drijfjacht van een half uur haddan zij hem dau qok werkelyk weder te pakken Ouder de vervolging had een der soldaten een schot op den vluchteling gelost op het geluid waarvan een aantal daar in den omtrek wonende heeren en ook jagers met geweren kwamen toeloopen niet wetende wat er aan de hand was Ook het gefluit van de locomotief van den trein die inmiddels was blyven stilstaan bracht hot zijne tue aan de algemeene opschudding Toen de geknipte vluchteling geheel en al bebloed tengevolge van zijn val uu den trein weder aau den trein teruggebracht was werd hy voor do securileit iu een bagagewagou opgesloten Inmiddels was er naar Solo getelegrapheerd bij aankomst van den trein op Djehrès Solo werd da vluchteling per brancard naar het hospitaal gebracht daar hy zich bij zijne buiteling nogal bezeerd scheen te hebbeu Meer dan tien jaren geleden gaf dr Christian en uw rechterarm is gebroken mij dunkt dat zijn geldige redenen om eene reis uit te stellen Mijn arm gebroken riep de zieka uit met zulk een verwonderd verschrikt gezicht dat de oude man een lach onderdruklo Nu ja zeiile hij is dat zoo iets bovennatuurlijks dank den hemel dat bet niet uwo h ils is geweest uwe val bad slecht genoeg kunnen afloopan Dan ben ik verloren zei de jongeling zacht terwijl diepe wanhoop zich op zijn gelaat afieekende De dokter schoof zijne stoel bij het bed en voelde hem de pols Gij moet rustig zijn jonge vriend zei hij anders zult gy ernstig ziek worden terwijl bij een gewoon verloop do zaak in twee weken an afioopen Zeg my waarom gij zoo onrustig zyt en ik zal trachten u te helpen of u misschieu da zaak in een ander licht doen stellen Gij weet het ouderdom en jeugd zien de zaken met verschillende oogen De jongeling keek voor zich en beet op jsijn lip Hij scheen met zich zelven in stryd Vergeef my dokter zeide hij na eenige oogenblikken dat ik uwo vriendelijkheid niet z o dadelijk met vertrouwen beantwoord maar het betreft mij niet alleen on u zijt mij geheel vreemd De dokter zag hem met eon eigenaardigon blik aan en reide Nisschien en misschien ook niet maar dat mag zijn zooals t wil ik bon dokter en een oudo man en mij is zoo menig geheim toevortrouwd waarvan niemand ooit iets vernomen heeft Mayer archivaris te Breslau by den uitgever Jolowicz aldaar eene Gesohichte def Lande s Posen in het licht In 1891 verscheen van enzelfden schrgver by den uitgever Kmil Porthe te Gotho eene Qesohichte der Pjovinz Poseu Opr aandringen von eerstgenoomdon uifgover worden thans do schrijver en do tweede uitgever vervolgd wegens diefstal van letterkundigen eigendom daar volgene beweren van don uitgever Jolowicz in het Iweedei boek gedoeltea uif het eerste waarvan hy het gondomsreclit heeft zyn nagedrukt Ë ne commissie van deskundigen deor de rechtbank te Breslau benoemd hoeft volgons baar verslag bevonden dat indeidaad vele gedeelten van het te Gotha uitgegeven we k ontleend zijn aao dat hetwelk indeTt d te Breslau uitkwam Dr Muyer echter poogde te bewgzen dat de meeste er gelijkluidendo gedeelten in beide boekeu aan andere bronnen waren ontleend zoodat vaj een plagiaat ui het eorijl door hem geschreven werk ten behoeve van bet tweede geen spraak kon z u i iüa uitgever Perthefc verklaarde dat hij van dei schrijver hail gevorderd dat deze uit ziju maiiuscrij t voor bet tweede werk al datgene zou verwyijereu wat den aChijn zou hi ben uit zijn eerste iboek te iija oveigenaraen in ovortuigH botfd hg ile gafttsohe A g vdefd itie k dientengevolge was dr Moynr nog urK ierdojaBits ezi g geweest or zijn tweede boek gehm en al o te wei keu Eerst ni dat luj Purthes f joh van oorspronlelijkneid van liet panuscript WAs hy net i un druk bcgnnoen Vel aan tot staving van Pfgaiai hij zeidej corn pondentie die hij me dr Mayer lank heeft corcespond 1 leggen De ieifht om van genkietndi I Keu zeer hevige brand Ijfièeft in de dokken te Londen een groot pakhuis An zes verdieplngeil g oo f heel vernield en een schade van minstens f Sfflil ƒ 360 0tf0 veroorzaata liet duurde zes urè4 voor de brandweer dis met 26 stijorospuileu vwerkte do vlararaen meester was Ednige brandMeermannen dia naar boven gegaan waren werden ttrnggedroven door een ontploSing van zwavel maar eeni paar hunner zagen zicU den uitweg afgesiMden en zij ontkwamen met moeite den dood door iich tiit een venster te laten afglijden langs een spuitslsng welke zy aan een gootpijp vastmaakten Bij een anderen brand in een straat bij het Strand kwam een brandweerman door een val om het leven De bewoners van het huis moesten over de dakou vluchten Zaterdag werd te Haarlem de 17o algemeene jaar vergadering der Fereenitjimj mor Lijkverbranding gehouden onder leiding van dr J E do Vrij te s Hagc Uit bet verslag over 1891 bleek dat de rekening van dat jaar sloot met een saldo van 171 95 die op voorstel van het hoofdbestuur werden gestort iu het fonds voor de lijkovens Onder toejuiching der vergadering werd daarbij gevoegd door Kotterdam en Leiden elk 100 Haarlem ƒ 60 en Dordrecht 20 By de verkiezing van zes leden voor het hoofdbestuur werden gekozen uit s Gravenhage do heereu A L M Ising en H 5 ICoentz en uit alle gewone leden der veroeniging de heeren IJ Sypmau r d Berg en dr Wijnands Franken te Amsterdam beno Het is toch geen zaak van leven en dood Hoe meent u dat vroeg de zieke haastig Do doktor zag hom vernist aan Alleen een toevallig vermoeden zeide hy hoe zou ik iets weten Da zieke sloeg de oogen neer Ik dacht dat ik soms van nacht iets gezegd had zeide hy zacht en verlegen maar ik zal u het ge al eerlyk vertellen U zijt zoo vaderlijk goed voor mij eenen wildvreemden dat ik zeker ben dat ik vau u de boste raad zal krijgen Ik ben student te Heidelberg en bon in mijn tweede jaar Do dokter knikte Een duel vroeg hij De zioke zag verrast op en zei Hoe weet u dat Ik dacht het maar Nu ja zeide do jonge man en streek zijn haar van zijn voorhoofd ik ben in oen zaak van eer gewikkeld In een gesprek over politie v heb ik een paar scherpe beleodigende woorden gebezigd minder tegen den persoon dan tegen de partij en nu heeft mij mijn tegenpartij op pistolen uitgedaagd Heden avond zou het duel plaats hebben Wy beiden on onze secondanten hebbon om alle nasporingen te voorkomen langs omwegen en meestal te voet gereisd en oradat ik mij gisteren had opgehouden nam ik eeu rytuig Ifordt vinolgd vons do heer v d Eivière te Dordrecht en J A Koopmans te Lettt bij Nijmegen Het tarief Toot crematie op rekening d r veroeniging werd na eillge discussie goedgekeurd De volgende vergndfriofe zal Ie Breda gohüudeii worden Daninn as aan du ordo het plan lot bouwen van een creraalorim te Hilwrsiiin Dr Burnouw Amstordain kwam op tegen dt keuza van het terrein Ie Hilversum en vooral zo o in da éibijheid van Ueidekeuvel Do heer Burgsrai verdedigde do houding van het hoofdbestuur dit dii toriein eerst gekocht heeft maar dadelijk bereid zich ïorklaai do om er niet te bouwen wanneer iet ff iuM Kruis een ander geschikt terrein van dezolfi e waardi voor het doel wildu afstaan Na laiigd irige dis ussiea werd aangenomen een voorstel vau SJutfen luidende len aan te gaan mils de rde en ender voorwnar ats gehad vóór 1 1 Janu Do algemeene vergndo ig der Verooniïing voor lijkverbranding vojrklaart Ifih bereid mot het Witte Kna oen ruiliiig van tfi gromlen zijn nn golyke de d t I lo die ruiling heeft nrll893 2o dat het loor do Voretuiging geen kosten zal modubrongi n i 3o dat de con missi van de lykovjins dsa ruil goedkeurt J I Kultenlaflil8C overzicht Het Fransohe ministerie Is gisteren ten slotte gevallen over do Panaraa quostio Het Journal oficiel zal n jrgon do volgende medodoüling bevatten De miiniters hebben zioh hedon naar het Elysée boi ven ft hun onislagaangobolen aan president Caruot die het hoeft naiigonoinen De ministors zullen de loopenle zaken bUjven bahnndoleü tot dat hunne opvolgors benoemd zijn Het knbinet Loubet w n op utraden 28 Februari van dit jaar en hoeft dus juist negen maanden geleefd Aan zijn samenstelling ging een voorFrank rijk langdurige niiiiisterieolo crisis vooraf daar het kabinet De Freyoinet 18 Februari gevallen was door het ontwerp op do vareeniging iii verband met da kerkelijke staatkunde De voorstellen van Bolhschild aan de muiitcon ferentie zijn verval in oen geschrift van elf pagina s Breedvoerig Nadat Uothscliild uiteengezet had dat zijne voorstellen moer eeu lapmiddel zijn dan dut zy eene afdoende oplossing zullen bezorgen zeido hij dat de rogeering dor Vereenigde Stalen koopster is vim zilvermotaal tot een bedrag van 54 000 000 onsen per jaar Hothschild stelt voor dat oudor voorwaarde dut de Vereenigde Staten doze zelfde hoeveelheid blijven aankoopen de verschillende Ëuropeesche Innuen eene veroeniging zouden vormen met het doel omstreeks 5 0U0 000 p st pur jaar aan te koopen Deze aankoopen zouden gedurende 6 jaar worden voortgezet tot oen prijs die mot hooger zou mogen zijn dan 43 stuiver per ons standaard zilver maar in geval do zilverprijs boven deze prijs zou stijgen moeten da aankoopen onmiddellijk gestaakt worden Voorloopig moeten de byzoiiderhoden van het planUolsohild door de afgovnardigdoii der verschillende landen by onderling goedvinden worden vastgesteld Ook heeft Hothschild voorgesteld de wettelijke koers van het zilver van 2 tot 6 pd si te verhoogen wat beieekenen zou dat do bankbiljetten der Banh of hnglani voortaan in zilver betaalbaar zouden zgn Berign heeft om by Pargs niet achter te doen blyven een even groote joden vervolger als Drumont en wel don rector Ahlward moer algemeen bekend of berucht gewordi n door zyn brochure getiteld Jodengeworen De kiezers schynon zeer gesteld te zyn op zulke verdachte lieden want toi ieders verbazing kreeg deze Ahlward by do verkiezing van den Ryksdag te Arnswald Friedeberg 6903 van do 14 049 uitgebrachte stemmen Er moet nu oen herstemming plaats hebbon tiisschen hom on den vrijzinnigon Drawe die 2913 stemmen verkreeg Of de oneenigheid tusschen de Oosteurgkscho regeoring en do liberale party opgelost zul wordun IS ijog onbekend In hot begin scheen do band tusschen bydo geheel verbroken ilo club der vereeuigdo linkerzydo keurdo in de eerste verontwaardiging volkomen goed dat graaf Kuenhurg zyn ontslag nam als minister zonder portefeuille uu aan dit ambt alle beteekonis ontnomen dreigde te worden Tot dutvor heeft do kuizor echter het ontslag niet aangenomen en volgeus deu correspondent dor Frankf Ztg acht men zelfs een vorgoiyk tusschen de liboralo partij en hot rainistorie Taaffo niet onmogrlyk Het grooisto huzaar voor een schikking is dat graaf Taaft e niet voldoen wil aau den eisch geheel met de Hobonwartclub te breken Anders is de verhouding der regeering in Hongarije tegenover de libeialen Hut ministorie Wokerle is vryzinnig maar onder zyne aanhangers zgn velen het oneens met den voornaamsten leider dor liberale party Tisza dio bg de jongste kabinetswisseling zulk een belangryke invloed kreeg door zyne benooming tot minister a latere te Woenen Vandaar de vele verschgnsulon die op een splitsing dir liberale party wyzen Graaf Appouyi was zeer teleurgesteld omdat hy bij do benooming van het niouwe ministerie niet gehoord werd Maar het treuren over goloden ongeluk brengt nieuw lood denkt hy en partijtrekkend van geringe verschillen van mooning tracht hg zyn nationale party te versterken mot do liberalen op Tisza nagverig zgn en door zich bg de regeering van Wekerle arm te fluiten Heden hebben 38 leden der rögoeringsparüj een protest togen Tisza a invloed gotoekeiid dat don beheudigen leider dor nationalen al zeer goed te ztado komt INGEZONDEN Geachte Redactie I Het Nutslid blgkt een zeer strijdvaardig man Ie zyn Zgn schrgHust werkt aanstekolgk immers zyne puntige pen notfpt my tot eeno repliek Iu de eerét plaats verklaar ik dat ik geene verdediging vnu den aangevallen Nutslezer bedoeld heb ik heb op deu voorgrond geplaatst dat ik de voordracht niet hob bggewoond Alleen kwam het my voor dat aan een Nutsvoordracht geen hooge loUerkundige oischen bohoovon gostold te worden wie eeu gemengd publiek eou avond aangenaam bezighoudt kan geacht worden de hem opgedragen laak naar buhooron te hebbon vorvuld Letierkundigo meesterstukkon met en benevens fraaie voordracht zyu niet te koop voor de luttele som welke het Nut gewoon is zyn rodonaars oe te tellen My hinderde vooral do toon der gelovordo critiok Een Nutslid dat zich een avond niot geamuseerd heeft of althans zioh teleurgesteld zag in zyne hooggestemde verwachtingen heeft m i nog niet bet recht den voordrager in t openbaar min of meer bodektelyk maar toch op tainelyk doorzichtige wyze voor eeu ezel uit Ie maken Grove woorden schyneu e euwol eene hebbelgkheid van dit Nutslid te zyn ik kan op mg met vry groote zekerheid sedert het laatste stukje vau dien criticus de eeretitels van zot en dmnmen dwaas toepassen Het staat er wel mot met zooveel woorden maar een goed verstaander enz Het schild waarachter do inzender zich gaarno verbergt iS De Geuestot Jammer maar dat het do 20 a 21 jarige student Peter August was van wien die mot zooveel smaak bgeongegsarilo uitingen afkomstig zyn Wat zich een jong student oon thooloog zonder baard in poëtische buien veroorloven mag past daarom nog niet aan oen ernstig Nutslid die als criticus optreedt Is deze sympathie voor Do Genestet uit zgn eerste periode ook een indicium dat wy hier te loon hebben mot eon orilicus zondar baard Het zyn maar versjes ter vergelyking zegt het Nutslid Humane beoordoolaars zouden dunkt mg andere vorgelgkingen gemaakt hebben Een humaan criticus zou zioh a ovraagd hobben of de aangelegde maatstaf evenredig was aan het letterkundig product en don aiUour Iu hetzelfde vers Aan iedereen vau D G waaruit de inzender eeniee verstrooide juist niet do fraaiste regels heeft bijeongevoogd komt ook het volgende voor Geef Meester iu de Kunst kritiek Maar wik I en elders De dwaas alleen verschiet om niet Zyn kruit I welke lessen ik hom tor aandachtige overweging bescheidoniyk aanbied Nu nog een paar opmerkingen in antwoord op des inzenders oa merkingen aan myn adres De Gonestets Bladmlling wordt gescandeerd als volgt Kon BLADvulling wilt gy gaan soHBiJven Hior VOO dit slecht geviiLdo blad Och k zou hot maar wit laten BLUven I Daar wobut goNOEG papiEK boKLAD Daarin is maat en symmetrie Leg daarnaast het punidicht van hot Nutslid Don iiDmor WILT gy in uw scimuven Vraag eerst u wat boTEEkont dat Voelt gg het niet laat uw blad wit bHjven I D iar WORDT geNOEG papiER boKLAD en gy weet geen raad mot den derden regel Althans ik niet Misschieu kan de dichter zelf mg op den weg helpen Hy zy echter niet tevreden met het tellen dor lottergropon daarop berust de Nederlandsche versbouw niet Ik doe hem alvast de volgende variant op De Genestet aan de hand Een puntdichije wilt gy gaan schrgven Ge neemt ter hand een maagdlyk blad Och ik zou het maar wit laten blyven I Daar wordt genoeg papier beklad en hem dan verwyzon naar het bovengenoemde vers Aan iedereen waar hy ook iets van zgne gading vindt Eu zoo uw Proza rolt en staat Hoezee Maar zoo gy straks in t Rijm vergaat O waal Wees met uw stgl zoo flink zoo vrg Tevrêe Want proza man en PoëzyZgn twéé Ten slotte eenig antwoord op do belangwekkendevragen van hot Nutslid Een gewoon Nutspubliek vormen de leden die zonder letterkundigen maatstok mede te brengen zich van oe dageUjksche be lommeriniren komen vorpoozen door bet aunhooren van een lezing of voordracht Hot buitengaoone Nutspubliuk zgn lolterknndige critici zooals onzo puutd chter Te beurt vallen s ten deel vallen Ieder onzer valt op zyn beurt wel iets ongunstigs ten deel en de heurt die de heer Van Leer kreeg zal deze zelf wel niet onder de gunstige bedeelingen des lots rangschilSen Een ledig vat vat ik als peraonifiootie op zooals de Bgbclscho uitdrukkingoii een luidende schel eeu geploistord graf Een ouderioetsch versje is een versje waarin de dichter herders laat optreden met een pgpzak welke lui uit Griekenland zgn ingevoerd en nie meer getapt zgn in onzen tgd een versje waaVin de Nederlandsche poëzie genoemd wordt t zangrig loeuwendal Dat leeuwendal riekt naar den zeventiende eouwschen zangberg Dit is een drukfout voor dat Een onattentie dus van den corrector die b v ook op zgn geweten heeft de voor der handschoen in hel laatste stukje van het Nutslid Alvorens de pen nader to leggen goef ik het kieskeurige Nutslid den raad de eene dienst is den anderen waard zgn onmiskenbaar critisch talent te besteden aan belangryker letterkundige verschynselen en niet juist van leer te trokken tegen eerstbeginnondo sprekers en sclirijvers Thans doet zijn voldane stemming na zyne heldendaad my deuken aan het leekedichtje vau ziju lievelingsschryver Een haan heel mooi en hoog gekapt Braaf spits en nydig stond zgn kuif Kwam zeer tevreden aangestapt liy had een kipje doodgetrapt KEN ABONNÉ Oouia 23 Nov 92 Ingevolge besluit van Z E den Minister worden op Zondag 4 December a s door de Post en Hulpkuntoren Postpakketten ter verzending iiangenomon gedurende de gewone uren van openstelling des Zondags Het postkantoor te Gouda is des Zondags opengesteld van Greonwichtyd Goudsche tyd 7 30 tot 8 30 s m 7 50 tot 8 60 s m 11 30 1 30 s a 11 60 1 60 s a Gouda 28 November 1892 De Directeur van het Postkantoor VORSTEE Oe Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EEHSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt 34 1 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Dinsdag 29 November No 7143 en 14425 ƒ 1000 No 9 i ƒ 400 No 15325 en 18231 ƒ 200 No 2680 3577 4896 9510 9606 12908 en 1 812 ƒ 100 Prgzen van ƒ 30 86 2ÓU1 6009 8618 10821 13336 16958 18188 101 25U3 6043 S619 10822 13358 16992 18342 134 2634 8047 8635 10949 1S359 16016 18383 181 2647 6075 8669 109S8 13366 16022 18409 239 2701 6120 8660 11013 13417 16100 IS463 314 2714 6133 8671 11046 13441 16201 18458