Goudsche Courant, woensdag 30 november 1892

1802 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgi per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 AiioaderlBke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 80 November 1892 Bjj de heden alhier gehouden verkieziug voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken zgn de altredende heeren herkozen en wel do heer A Ma Veen met 142 H Jager met 188 J M Noothoven van Goor met 187 en C J C Prince met 135 stemmen Voorts verkreeg de heer T Creba 88 E J van der Heyden 84 A W van Berkel 84 en A Vingerling 78 stemmen Van de 487 kiezen badden 228 hun stem uitgebracht Terwijl voorts de hoeren H M Dercksen 2 W F C van Kssen H W G Koning J H Spierings C Rietveld E J van Berkel J J Grootendorsl F J Bellaart Andr van Dnntzig K Jonker en J Usselstyn ieder een stem verkregen Heden morgon bad ten Raadhuize dezer Gemeente de verhuring en verpachting plaats van 1 Het huis en de stalling aan de Goudsohesluis mitsgaders het rcoht van overzetten met ilePont aldaar luyeschreven werd door J Blok voor 104 en J H de Lange voor 265 por japr Een stukje land aan het einde der Lazarnskade Ingeschreven werd door A Groonondaal voor 4 en F van Utrecht voor IB IO por jaar Een stuk weiland aan den GoijanverwollenDijk Ingeschreven werd door p vanDam voor 54 en C Lafebor voor ƒ 62 por jaar Naar het Hoogduitich van HANS ARNOLD Het ellendige ongeluk hoeft mij hier machteloos neergeworpen en als mijn tegenpHrtij nu van avond op de afgesproken plaats komt en mij niet vind ben ik voor geheel mijn leven als een lafaard gebrandmerkt on nu dokter geef mij raad en maak dat ik verder reizen kan Gy ziet nu toch dat het voor mij onmogelijk is om hier te blijven Hij wilde zich bij doze woorden weder oprichten maar de dokter dwong hem dio zwakker was dan ny in zyne opgewondenheid gevoelde om weder te gaan liegen Ja dal is een lastig geval zei hij ernstig on wij zullen er eens bedaard over spreken In de eerste plants 18 van daag aan eene reis en veel minder aan een duel niet te dunken Gij hebt uw roohlernrra gebroken dat zegt alles Gij kunt niet o reis gaan De jonge man zag don spreker met een radeloozen hulpzoekenden blik aan on toen hem do waarheid van het gesprokene duidelijk werd hig hij zyn hoofd ep 8ij arm en schreide als een kind 6134 86 S U080 6185 8717 11187 6202 8779 11139 6266 8873 11196 6269 8882 11326 6290 9026 U42B 6309 9083 11434 63Ï7 9066 11445 6367 9097 11486 6474 9113 11488 6560 913S 91 3 11503 6603 11667 6614 9267 11690 6627 9290 11624 6643 9803 11671 6681 9377 11866 6748 9385 U867 6779 9410 11921 6935 9437 11936 6936 9592 11966 6944 9866 11966 6995 9878 11977 7041 9882 12037 7086 9883 12079 7107 9884 12103 7108 9899 12150 7224 9905 12206 7386 9913 12246 7409 9930 12246 7635 9984 1226 7662 10001 12279 770T 10038 12431 7770 10042 12446 7773 10114 12499 7789 10169 12500 7825 10251 1S530 789710322 12561 7973 10361 12661 8031 1U408 12674 8050 10446 12709 8I19 1C452 12824 8121 10502 12839 8124 l 519 12848 820y 0566 12938 82 6 10691 12973 8289 10699 12976 8356 10636 13006 8370 106o7 13008 837610680 13020 8474 10761 13065 8476 0764 13094 8610 10766 13133 8615 10773 13186 8536 10788 13238 856310796 13252 877 2734 381 2842 430 2850 484 2865 607 2866 649 2892 61 2912 63 S086 694 3129 3132 3174 813 3252 870 3314888 3324 1074 3331 1116 3410 1118 3428 1173 3490 1183 3614 1187 3687 1294 3724 1865 3745 1S79 3799 1385 3331 1403 3850 1424 3901 1472 S986 1556 3983 1584 3990 1604 4022 1624 4070 1626 4108 1670 4143 1686 41B3 1721 4193 1761 4S86 1773 4397 1794 4524 1303 4627 1806 4737 1871 4778 1884 4S29 1945 4922 202i 4946 2091 4993 2124 6035 2171 6051 2187 5094 2231 5153 2242 5407 2286 5552 2304 6686 2385 5723 2445 5937 2494 5992 13460 16206 18481 13613 6 I0 18682 13683 16271 18612 13756 16278 18639 13776 16310 18655 13779 16328 13692 13787 16463 18730 18796 16467 18760 13342 16610 18766 13931 16673 18802 14000 16612 18836 14004 16784 18948 14167 16824 19061 14164 16847 19126 14234 16849 19136 14244 16870 19168 14644 76937 19181 14594 16981 19316 14599 17000 19412 14807 17020 19467 14636 17068 19463 14742 17122 19525 14774 17143 19632 14780 17156 19534 14915 17160 19543 14920 17161 19663 15004 17172 19686 15U14 17194 19591 U067 17256 19862 16093 17259 19869 16120 17296 19870 16179 17306 19872 15189 17360 19884 15293 17422 19S93 15471 17430 19903 16476 17487 19943 16484 17483 19964 16612 17505 19998 15521 17632 80101 15546 17661 20226 15567 17667 20384 15567 17585 20359 15680 17611 20495 15633 17717 20636 16614 17757 20586 15654 17782 20677 15714 17801 20696 15733 17829 20698 16792 17840 20803 16794 17863 20836 16824 17856 20843 15866 17943 30939 15862 17991 20944 15903 1S0S2 20945 15921 18182 11446 Burgerlijke Stand GEBOSEN 25 Nov Maria Christina ouder M J Boot eii C A C van Dongen Bohling Johanna ouders J ie Jong en W de Mol 26 Arie ouders J van der Laan en M de Jong Gezina Johanna ouders J Nieuwenhuijzen en M Jongbloed Martious ouders M van Kiel en M J Begeer s 7 JohaLnes Hendrikus ouders J Konings en C van den Bosch Gerrit ouders W Idenburg en S H van Oudshoorn 28 Karel Ijflonardu ouders J Gravorteijn ea J van Dam Hendrik Karel ouders G N Kruisheer en D Schouten OVEELKDEN 37 Nov P J Ferwmia 9 d Z C van don Eng 7 w M H van denBosch 2 j 9 m 28 N den Haag 4 m J Vcrhart huisvrouw van A Courier 63 j ADVERTENTIËIN Vanaf Donderdag 1 December zullen wg een TOMBOLA zonder nieten honden Gez HEUMAI SPIBRINGSTBAAT P no 18 Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAAMS worden GELEVERD door A BRliXKMAN en Zn Kamer van Koophandel en F abrieken By de 7erkie iiig op WOENSDAG 30 NOVEMBER a b gorden driagend asDberolen de aftredende leden C J C PBIl CK J Hl I IOOrHOVEl VAN GOOR H JAGEU en A VAX VEE die gedurende vele jaren getoond hebben de belangen van Handel en Ngrerheid wakker Toor te staan De stemming is op het Kaadhuis Woensdag 30 November van 12 3 nar s namiddags BENIGE KIEZERS Kraepelien Holm s Qiiina LarocheQt iS 11 ARSHE is de meest Krachtige en Verstericende KINA WlJi aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe gennesheeren Bekroond roet EBKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons ii fi en f 1 Dopöt te Gouda bjj den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist VerMezing voor de Kamer van Koophandel De vereeniging G0UDA 8 HANDELSBELANG Afdeeling van den Ned Bond Maatschappelijk Belangc heeft in hare vergadering van den 238ten NOVEMBER jl tot Candidaten voor de Kamer van Koophandel geproclameerd de Heeren T CREBAS E J van der BEIJDEX A riXGEREIXG en A tr van BERKEL Kiezers vervnlt WOENSDAG 30 NOVEMBER getrouw uw plicht en kiest deze Mannen van wien wg verzekerd zijn dat ze tegenstanders van de zoo verderfelflke verbruiks coöperatie zgn Wy kannen dan ook veilig de belangen van handel en nflverheid in het algemeen als die der winkeliers in het bizonder aan hen toevertrouwen Namens de Vereeniging J J ROOTENDORST Voorzitter H M ÜËRCKSEN Loco Secr Goed aangewend tegen schouder en aangezichtspgn kramp ot verstijving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude onstaan zyn de ABSHAUBBIN S ot Anti Rbuinatisihe WATTEN het tot nog t e zekerste middel om van die lastige kwalen optslagen te worden Verkrijgbaar a 80 ets aan het boofddepót A BREEÏVELT Az te Delft en verder bjj T A G van Deth C B Verheul Oudeirater HOFFËM in groote eüze van 90 et ar Kragen en Boas NIEUWSTE MODELLEN Mej de Wed Bosman Gouda r W J enUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M 3 Goudknde lioskoop A Hoof endijk Cappelle 8 V d Kraata Bleinwijk A Bos Berkel van Dorp Zoetermeer A Kaulini Alphen Oebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht tebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Ct ro6t © enj ze ScHENR EiN Zoon DE NIEÏÏWE LONDON ADVERTENTIEN in aUe iinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt de haren glanzend en zacht is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 cents en is te Gouda verkrijgbaar alleen bj Gouda Snelpersdruk van A Beinkhan Zoon I A CATS 5001 Donderdag 1 December GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt üe m 6n llnK van advertentlön kan geschieden tot 6 ai unr des namiddags van den dag der uitgave Z D H de bisschop van Haarlem heeft benoeD d tot kapelaan te Gouda O h V Hemelvaart den Weleerw heer D F W Pichot Voor de Botterdamscbe reohtbauk stond gisteren terecht S A G 28 jaar koopman wonende te Arnhem thans verpleegde in de rijkswerkinrichting te Hoorn die ord beklaagd omstreeks 1 Augustus jl te Gouda eene door hem van Z S gehuurde handkar ton eigen bate te hebben verkocht Bekl beko ide dit feit gepleegd te hebben Het ü M mededeolende dat bekl reeds tal van veroordeelingen heeft ondergaan vorderde diens ver oordeeliog tot 9 maanden gevangenisstraf de postzegels van waarde Tan de postwissels ent worden afgeknipt Jaarlgks worden verkoopingen gehouden van gebruikte frankeer post on telegramzegels welke een niet onaanzienlijk bedrag opleveren Gevraagd werd of de vele buitenlandsche postzegels die by de departementen van Buitenlandsche Zaken en Koloniën ontvangen worden niet in die verkoopingen begrepen kunnen worden üp uitnoodiging van de a r kiesvereeniging Nederland en Oranje te Ouderkerk aan don IJsel zalde heer H M Ueroksen op Vrgdag 2 December des avonds te half zeven aldaar eene politieke redehouden De toegang is vr Heeft hij dio deze vraag stelde wel ièons geïnformeerd naar het saldo der rekening van dat knipbureau We vermoeden van neen Want we zouden ons althans zeer vergissen indien do bedoelde opbrengst die naluurlgk gaandeweg mindert en laatstelijk nog maar ongeveer 1000 beliep niet overtroffen wordt door het traoteraent van de ambtenaren die wegens de zorg voor dat uitknippen en sorteeren aan anderen arbeid onttrokken en daar dus weer door andere werkkrachten moeien worden vervangen Laat men dus in vredesnaam aan de ambtenaren van Buitenlandsche Zaken die nu misschien voor zichzelven zegeltjes collectioneeron dat genoegen gunnen Een knipbureau aan dat departement zou allicht zijn kosten niet goedmaken H Ct In de Weesmrichtiug te Neerbooch zijn thans in de verschillende werkplaatseu rerds 261 jongens die een liandwerk leeren en lot de navolgende vakkon worden opgeleid als voor timmerman 32 metselaar 6 schoenmaker 15 kleermaker 25 boekbinder 29 letlor iettBr 36 snelpersdrukkor 12 schilder 11 tuiumnn 24 klompenmaker 12 lacdbouwer i6 meubelmaker 16 smiil 14 en kaïitoorsclirijver 3 In de inricliting worden reeds meer dan ICO weezen verpleegd een getal grootor dan ooit to voren Een Ver sing De tijd van het jaar nadert waarin surprises niet ongewoon zijn Dr minister van Financien heeft er ook nog een in reserve Eiken dag kan zij aap de natie en hare vertegenwoordigprs worden aangeboden Men weet hoe kunstige redeneeringon reeds noodig waren om een tekort op de Staaisbegrooting voor 1893 weg te praten In het Voorloopig Verslag over de Wtiterstaatsbegiooting loest men wBij de posteryen bestaat een knipbnreau waar j Nu zal do surprise bestaan in de medeileüling dat de middelen in 1893 nog heslwat minder zullen opbrengen dan waarop bg het we2 pVaten gerekend was Zelfs als de opbrengst der vermogensbelasting FEVILLETOIM de wijze waarop dit door tegenpartij wordt opgevat werd verzonden en het spoed g ontvangen antwoord algemeene deelneming tegenpartij verzoekt met de meeste rust genezing af to wachten bracht weder een trek van vroolijkheid over die beulen doodvyauden op het gelaat van den dokter te voorschijn Dit antwoord werkte zoo verwonderlijk gunstig op den gemoeds en licfiaamstoestand van den patient dat hij na weinige dagen reeds in staat was om het bod te verlaten en in den schaduwryken tuin te gaan zitten waar hy met het droomende genot van een herstellende de trekvogels nastaarde die langs den hel ieren hemel hoentrokken Voor den dokter was Aü tegenwoordigheid vaa zijnen patient eene voortdurende bron van genot Mot de veerkracht aan de jeugd eigen had de jonge man naar het scheen spoedig vergoten dat hij alles deed om weder gezond Ie worden alleen om zyn lichaam een doelwit te kunnen doen zgn voor de kogel van een verbitterden vy and Hij was altyd vroolijk aan tafel vertelde hij dolle studentenstn eken plaagde Wuttki on smulde vaa do lekkernijen van Brigitte die zich zelve overtrof in hel gereed maken van heerlijke gerechten voor den jongen gast an wien zy evenveel hield als do dokter otschoon om eene andere reden Do he r des huizes zag byna met leedwezen de blos van gezoiulheid bij zijn jongen gast eiken dag meer tornykeeren i n toen deze een s morgens in de studeerkam r trad en vraagde of hij nu niet naar De dokter liet hem begaan en eerst toon hy wat bedaard was zeide hij nu de zaak kan eenvoudig geregeld vidrden ik zend een telegram aan den secondant wa irin ik hem het ongeval mededeel en hem uw adres voor nadere regeling opgeef Dat zal mijn tegenpartij vooreen nietig voorwendsel houden viol de jonge man hem in de reden en ge looven dat ik laf ben en dat kan ik niet verdragen Zyn voorhoofd kleurde zich en hij balde zijne vuist De dokter schudde zacht zijn hoofd Keer do zaak eens om zdlde hij op zijn bodnarden toon denk eens dat gij u op do bepaahle plaats be vondt en een telegram ontvingt met het bericht dat nw tegenpartij een ongeluk gekregen hadt Zoudt i gij dan dadelyk zoo beleedigend over hem denkon Dan zal hij hot ook wel verdienen De jongeling richtte zich op Neon riep hij met fonkelende oogen dat zou hij niet doen de hij onderdrukte den naam die hem op de tong lag do andere is een fatsoenlijke nobele kerel van wien mon zoo iets niet de iken kan Nu dan zou ik mij in uwe plaats niet zoo haasten om dien Hinken nobolou kerel naar du andere wereld te helpen zeide de dokter lachend Wy telegrafeeren en wachten verdor af Hoe lustiger ge u houdt zoowel inwendig als uitwendig des te eerder kunt gij op reis gaan bedenk Int wel En nu zullen wy eens naar uwe arm zien Do tolograra n aaraan de dokter eigenaardig do woorden toevoegde ile paüeiitj eer onrustig over