Goudsche Courant, donderdag 1 december 1892

etna niet mocht tegenvallen en de acoqns op gedistilleerd geen teleurstelling geeft Want zelfa in dat gunstige geval mag men niet rekenen in 1893 veel meer te ontvangen dan de helft van den aanslag in de vermogena belasiing o er het tijdvak 1 Mei 1893 30 April 1894 terwijl het Toor de hand ligt dat de verhoogiug van don accijnt in het gunstigste geval wdnig zal oplireugen in 18 JS wegens inslagen voordat de verhooging ingaat Daartegenover zullen wegvallen 2 3 van het jaarlijks opgeofferde gedeelte van den zoutaccijns 2 3 van de opbrengst van den accijns op zeep terwijl eindelijk de vermindering van de rechten Tan registratie on overschrijving in 1893 veel meer isl bedragen dan 2 3 van bet berekend bedrag van het verlits Immers al wordt over de vier eerste maanden Tan het jaar Ho belasting nog geheven tot haar tegenwoordig bedrag men ontvangt iu die waanden lang geen 1 3 van do in September geraamde opbrengst Immers door de registratie der akten uit te stellen tot 1 Mei bespaai men aanzienlijke bedragen Kon zaakwaarnemer maakte reeds eeuigeu tijd geleden bekend dat men nu toch vooral geen notarieelo akten van verkoop van onroerend goed moet laten opmaken Onderhandscho akten komen zoo deelde hij mede eel voordeeliger uil immers e notarieelo akten moeten binnen enkele dagen na hare opmaking geregistreerd worden en do ondorbandsche kan men langer lalen liggen en door registratie na 80 April bespaart men een aardig duitjo Saldo der rekening een vermeerdering vau bet tekort in 1893 met eonigo millioenen Ziedaar lie surprise die iu de maak is NeHerland Staten Generaal 2 Kameh Zitting van Dinsdag 29 Noiember 1892 De Kamer hoeft den aanleg van een dam in het Westgat van S erabaja goedgekeurd doch de bouw Tan een spoorlijn Tank Soerabaja verworpen Het verzet hiertegen ging uit van de hh Van Kameneek Van Beuningfn en Havelaar en zy hadden daarmede onverwacht succes De begrooting is op deze wijze niet onbelangrijk ontlast en bij de middelen rees onmiddellijk twijfel of thans ook al de nieuwe belastingen noodig z jn die de Ministor wenscht iu te voeren Daarover zal de discussie heden worden voortgezet Te Werdau in Saksen moest zekere Schmidt wegens misdrijt vervolgd wordi n maar de man had zich Iqdig uit de voeten gemaakt Op den Hen dezer word uit een vijver in den omtrek het lijk van een man opgehaald die Schmidt s huisvrouw en hoeder weenend als den vermiste herkenden Ondanks hun smart stonden zij niet op bun recht hem te doen begraven zoo lut het lijk aan de ontleedzaal der Leipziger academie werd overgegeven Maandag jl kwam eril politie agent tot zijn niet geringe verbazing Schmidt iul levenden lijve tegen Hij sprak hem aan en constateerde dat hij wol degelijk Schmidt voor zich had De man werd gearresteerd eu zijn zaak is opnieuw aanhangig gemaakt Ue bedroefde betrekkingen hebben zich dus opmerkelijk vergist huis kon gaan daar hij het geheele herstel van zijne arm in zijn o derlijk huis wilde afwachten om ook daar den laatston tijd voor het duel te kunnen doorbrengen toen kon de dokter niets anders als naar waarheid toogeven dat nieu meer aan de reis in dan weg stond Ik zal morgen ochtend een rgtuig Toor u bestellen zeido hij en koerde zich om en ging naar zgn schrijftafel om den jongeling geen gelegenheid te geven om zijnen dank te uiten van avond blijven wii te huis gij hebt mij zulke vroolijke studenten grappen verteld uit den laatatcn tijd vandaag wil ik n gaarne eens een geschiedenis vertellen ik ben ook te Heidelberg geweest Toen knikte hij hem toe daar komt reeds een pattent in de spreekkamer sa maar io den tuin er zijn van nacht een paar mooie Reie claude s rijp geworden Dien zelfden dag des avonds zat de dokter met zijn jótgen gast voor het huis onder de lindeboom t Was een stille schoooe aTOnd zooali de herfst tns die soms nog geeft De bargen staken donker af togen do heldere lucht en de maan steeg ruim boven de groene sprarren omhoog Hier en daar scheen licht uit do in het bosch gelogen woningen door het dichte gebladerte alsof het gevallen sterren waren het scherpe korte geblaf van een hond en het gedruiioh vsn de stroomende beek deed de stilte nog des te meer opvallen De oude en de joage man ZMen reed eenigen Benige feiten uit de eiudoxameut der B jarige H B scholen in 1892 Ontleend aan de Torslagen in de St Ct no 281 In Drenthe waren 6 candidaten allen van de school te Assen Daar men nog maar altijd verzuimde op dit punt de wet van 186S te veranderen moesten daarvoor 10 examiiiatorun worden benueind uaarvau 4 uit Moppel Het examen duurde 3 dagen Door de elf commissies te zamen werd 6 malen het cijfer 10 toegekend en wel 2 mual vour de wiskuudigo vakken 1 maal voor de natuurwetenschappon 1 maal voor geschiidtniis enz en 1 maal vour teekenen Het cijfer 9 werd Ü4 malen gegeven 12 maal voor de wiskundige vakken groep A Bet cijfer b gaf men IbS mnleu 381 malen werd een 7 behaald 610 een 6 eu 469 malen een 6 HOuvoldoeudu werd iu t geheel slechts 19 maleu gegeven en wol 177 malen een 4 20 malen een 3 on 1 maal een 2 Vau do 372 candidaten wnrun 343 voldoende in de wiskundige vakken 337 in de natuurwetenschappon 936 in de geschiedenis enz 212 iu de talen en 334 in teekeuon Do Zuidfaullaudschu commissie klaagt er over dut du keunis van de nieuwste geschiedenis bij vele candidaten te woniicben overliet alsook over grove fouten in do Nedurlandacbe taal Van do vreemde talon was t Duitsch bet slechtst Ook do techniek vau bet techtiguig teekenun liet zeer eel te wouscben over Men schrijft uit Zuid I imburg aan het Schoolblad Oi langs sprak ik een onderwyzer die in geen zes maanden traktement bad gezien van een ander vernam ik dat bg nu reeds zevou maanden geleefd hud zonder van den ontvanger luts te beureu Kn dit vertelde hg op den meest gewonen toon alsof het een dagelijksche zaak gold t ens toch had hij eerst na negen maanden traktement ontyangen en r waren er die langer gewacht haddou Tuch schijnt hel op den duur zooals trouwens te begrijpen is te gaan hindereu Dit ülgkt uit het besluit tan de ouderwijzersvergadering iu het arrondissement Weett om bij Oed Staten pogingen aan te wenden teneinde aan de zeer onregelmatige uitbetalingeu der traktementen een einde te maken Aan de Tweede Kamer der Staten Geueraal il het volgende adres verzonden Mijne Ileerea Kr zullen weinig Ne lerlandsrs zgn die zoo dikwgls met vcrzoekschnneu tot U komen als de ondergeI teekendb I Tot nu toe badden mijne requesteu ten doel Uwe i aandacht te vesmeu op de gewichtigste punten van 1 Staatsbeleid thans word ilÉ door nog hoogere bo langeu genoodzaakt my weder tot U te wenden Dagelijks ontvang ik bezoeken en brieven van werklieden die mijne hulp komen inroepen eu die mg om bijstand liefst om werk verzoeken want zij I zgn werkeloos I Enkele van hen zijn mij persoonlijk bekend als brave en oppassende menschen van vele andere verr nam K dit na inlichtingen omtrent hen ingewonnen I te hebben Daar het mij natuurlijk niet mogelijk is alle te helpen die mij zulks vragen acht ik hot I mgn plicht als Nederlander U met deren toestand in kenui te stellen tijd stil naast elkaar en lieten elk hunne gedachten den vrijen loop do een in de toekomjt de andere in het rerleden Eindelijk lag de doktor zijne pijp neer en zeide ik wil u iets vertellen dat ik zelf meegeleefd heb Ik heb er iu vele Jaren biet meer aan gedacht maar in de laatste dagen is alles weder in mijne herinnering terug gekomen De jongeling knikte en de oude begon Ik heb altijd mot genoegen gedacht aan hetgeen onze Góthe bericht namelijk dat hij eens s avonds als jong student met eenen vrienrl over do markt ging en naar de heldere sterren hemel opzag on dat toen de beide jonge mannen hunne bewondering uitte over de flikkerende hemel kwam een oud vrouwtje voorbij die nadat zij eten ombc g had gezien ernstig zeide vindt gij die stenen zoo mooi jongeheer t is anders van avond niets bizonders die moest gij gezien hebben toen ik jong was Men moet jong zijn geweest en oud zijn geworden om bet fchoone van dit verbaaltjo te kunnen vatten en om toe Ie stemmen dat men er eerst wel over lacht maar eindigen moot met hot oude vrouwijo van harte gelijk te geven Ik zeg elk voorjaar en ik heb er reeds velen beleefd zulk een Meimaand als in het jaar 18 komt niet meer terug zulk een Mei als die toen ik jong was Dat was een tijd Het voorjaar was lang uitgebleven en halt zich achter mist en sneeuw verborgen en toen op eens daar kxam hel zoo zegevierend eu Honderden oppassende mannen die goed kunnen werken eu gaarne werken willen kunnen geen werk bekotneu De moeste van hen zijn gehuwd en vaders van huisgezinnen Zg moeten thans buiten hunne schuld met hunne gezinnen armoede en gebrek misacbieu zelfs honger Igden Mogen dergelgke toestanden blijven voortbestaan Gij vraagt etn middel er tegen Ik kan er U geen met een panr woorden aangeven Het vraagstuk ia zeer ingüwikkeld douhei8oht dringend oplossing Maar bovendien al kon ik tü aangeven wat zou dut baten Hebt gg ooit naar mij goluislerd als ik U ten goode raailde Het doel van dit verzoekschrift is dan ook geen ander dan uw aamlacht te vestigen op den verscbrikkelijken toestand Ug die zijt aangewezer om de belangen van alle Nederlanders te behartigen zult mouten beraadslagen boe zoo npoedig nwi elijk verbetering kan worden aangebracht Ik zeg joo tfoeduj moffdylc omdat du tijd dringt de winter staat voor de deur Workeloosheid en uUonde zullon stellig vermeerderen Gij moet dus snel beraadslagen eu spoedig beslissen Laat iu doze benarde omstaudlgbeuen het volk eens zien dat gij dit kunt Gg zult zeggen dat ik met mijn request zeeroU gelegen kom dat gg bezig zijt met de beiirootingsdebatten en dat tul van politieke wetten uw tijd in beslag nemen t Is alles waai maar wat t zwaarst is moet t zwaarst wegen Kom ik met mijn request ongelogen geloof mg t hongerlijden komt denwerkeloozen nog vee meer ongelegen Toevallige omstaudiirhedon zijn oorzaak dat ik wellicht beter omtrent deze toestanden ingelicht ben dan du meeste uwer Ziende dat het bepaald onmogelijk is alleen of mot behulp van mijne bekeadon ook maar gedeeltelijk in den nood tu voorzion gevoel ik mij verpliciit de znnk gulieet in uwe handen te stellen met het eerbiedig verzoek ze spoedig te bobandülen en tot een oplossing te brongen Met verschuldigde gevoelens HKNftY TINÜAL Do Nedorlaudsoho Boud lot bustrgding van everdreven Zoudagsrust op het gebied van Post en Telegraafverkour beoogt ondanks zijn langen naameen goed werk T geo de beredeneering van zijn aan den minister vnn W II en N te zenden verzoek om uitbreiding der diensturen op Zon en feestdagen van post en telegraat is in beginsel niets te zegiieo De staat die zich he monopolie loeeigeut van licl vervoer van boricht U moot daarbij ook zorgen il t dit vervoer op de beste veiligste en vlugste manier geschiedt Er worden tegenwoordig pogingen gedaan om het postverkeer op dergelgke dagen zooveel mogelijk io Ie krimpen De uoodzakelijkheid van eon wekelijkschen rustdag is alle eeuwen door gebleken maat bet i onmogelgk in den tegenwoordigon tgd diea rustdag en den Zondag voor ieder tot oen te maken Do bediening van hol vervoer en honderd andore takken van bedrijf zijn op Zondag onmisbaar Zelf in Engeland waar do stilstand van bet postverkeer op Zondag een blijvende grief en ongerief is g t het vervoer zijn gang NieU verhindert voor den Zond ig hulppersoniiel in dienst te nemen dat desnotda uit een eiiraheffing betaald kan worden In Londen berckeui het postbestuur een hoogere vracht voor orieven die na het gewone postuur in sommige bussen geworpen overmoedig in het land en nam het op zulk eoD bemiiinelijke wijze in bezit dat het niemand verwonderen kon dat alles spoedig zijne kleuren droeg eo zich tooide met het lichte groen Het voorjaar is overal schoon en dat is juist het bewijs van zgne koninklijke mildheid dat het Mlfï in het smalste straatje eene lichtstraal een bloeiende ruiker brengt en in hot oudste hart eene schoons dwaze hoop doet ontstaan maar het schoonst u het voorjaar in Heidelberg Wanneer de heerlijke ruïne van het slot van bet hoofd tot do voeten in vlier en gouden regen u gehuld die met hunne schoone bloesems overal Insschen de sombere bouwvallen doorgroeien neer de maan helder boven het terras opgaat i zeldzaam gevormde schaduw van de oude taxus scherp en donker op den grindweg werpt e bare stnuen do Neckar doen flikkeren wanneer do verlichta brug als een boog van sterren de rivier overspant en de kleine bron op het slotplein als de eemgs muziek kabbelt eu ruischt terwijl de vensters in M ruïne zoo gehaimzinnig flikkeren alsof daarbinnen elfen dansen bij eene vreomdo melodie dan il het voorjaar in Heidelberg Ik kan gerust beweren dat zelden een van de brutale jongens die i jaren daar op de vooruitspringende muur hebben gezeten en in bet schoon bloeiende lend hebben geschouwd met zooveel zaligheid en zooveel onvermcnga genot die pracht hebben genoten als ik bet deed Kordt vervoli il worden en waarvan het Tervoer du meer werk vereischt Kan men brieven die duurder werk vorderen niet evotizüo belasten door bijv een extra port to heffen als ze op Zon en feestdaj en bezorgd moeten worden Op dezelfde ngs zou men perk kunnen stellen aan het misbruik van bet zenden van kaartjes en auder drukwerk op den Nieuwjaarsdag Er zijn handels on andere kantoren die een paar duizend roclamcciroulaires bij wijze van beleefdheid op Nieuwjaarsdag verzoudun Hier evenals bij bet zenden van felicitfttie lartjes helpt een boroup op de welwillendheid vnn het publiek niets Waarom niet een extra recht geheven voor bet drukwerk dat bijv tuBsclion 31 December en 2 Januari vervoerd moet worden Het is opraorkelijk dut do klnoliton van werkloosheid gelijken treil houden met het nandringen opminder wetk Niemand schijnt er aan te ieiikou do overvloedige arbeidskrachten in do plaats te stellenvour ben die meer rust verlangen Is bot onmogelijkhieraan te voldoen zonder moer kosten to roakoii dat deze dan betaald worden door hen die van do postadminiatratiu moor werk vorderen dan waarvoorzij feitelijk is aangewozou JJand Reeds godurondu drie jaar verkeurt het dopartemont Dwiogeloo der Maatschappij lot nut van t algemeen iu treurig oiustaiidighoden Na het overlijden van den administrateur der spaaïbank van genoetnd dopartemuut N 3 Eemton block er oen tekort te zijn van ongeveer 13000 Aanvankelijk waren de orven do wed KonitenSpandaw en kinderen genegen hot tekort auu te zuiveren doch ten slotte weigerden zij dit Daarop volüdu een proces van het departement legen genoorado weduwe en kinderen Do voortgang vnn dit proces nu is zeer traag tot groot misnooüon van alle woldenkonden die eene spoedige oplossing van do treurige quaosiie die oon noodlotligon invloed heeft op hot departement eu op do geinouute Divingeloo ton zoursto hn lden gewenscbt Tot do besturen van de scholen met den bijbol zijn namens den sohoolraad do volgende vragen gericht Bij welke aisürantie maatscbappij is uw schoolgebouw eu het meubilair verzekerd P Sedert hoe lang loopt uwe verzekering Hoe hoog zijn geschat a het schoolgebouw en tlff onderwijzerswoiiingon zoo ook deze in de verzekering begrepen is é bot meubilair der school Hoeveel bedraagt du te betalen premie perjaar Indien gij deelgenoot zijt iu oono onderlingeverzekeringmaatschappij welke zijn dun de financieeolo lasten die gij op u genomeu bobt on geniet gij ook gi ldelijko voordeolen 8 Hebt gg reeds brandschade gehad en zoo ja hoeveel is u vergoed Verhoogt do nabijheid van fabrieken en dergelijke het brandgevaar Komt het u wenschelijk loor bij genoegzame deelneming eene onderlinge waarborgmaat schappij op te rii hten Hetgeen dan bgv op dezewijze zou kunnen geschieden dat voorloopig metdo oudo premiebetaling worde voortgegaan totdatmet gezamenlijke kruchlen een reservefonds bijemgohraoht is zoodat daarna do loopendo verzekeringenworden opgezegd on ovenlueele brandschade vooréén deel uit dat fonds en voor bet andere deel uitpercentsgewijiou omslag over do deelnemers wordtvergoed 9 Indien eone school mot hypotheek bezwaard mocht zijn bestaat dan bij den hypolhookhoudor of de hjpothookhouders geen bezwaar do bestaande verzekering te vervangen door do hierbedooldo Hierbij wordt o a hot volgende opgemerkt Wanneer bg globale berekening de B40 scholen mot don bijbel eene waarde vertegenwoordigen van 640 maal ƒ 5000 d i ƒ 2 7000 000 zou de premie berekend a 1 per mille indien allo scholen zich aansluiten jaarlijks ƒ 2700 kunnen worden uitgespaard Do Gouverneur Generaal vau Ned Indié komt toch in hol voorjaar naar het vaderland terug zoo verzekert althans de Bataviascho kroniekschrijver dor Deli Cl Het telegram uit Batavia in do DoliCt begin Se tember over het vervroegde en spoedige vertrek van den togonwoordigen Gouvernour Genernal zoo schrgfi hij hoeft tegenspraak uitgelokt en het Bntav Nbl bevatte er zolfs een telegram over uit Den Haag Ik blijf echter pertinent de persoonsvorwisseling to Buitenzorg als zoor aanstaande tegomoüt zien Het uitspreken op 31 Augustus 11 van een langere redevoering dan gewoonlijk waaraan volgens het Nieuwsblad het gerucht zijn omslaan to danken heeft was aan do inededoeling in do Deli Ct geheel onschuldig ik beu heiisch niet zoo naief j an zulke teekenon te hechten Hel is echter zoo weinig een geheim moer dat ik zelfs vernam dat hot ook te Buitenzorg niet onder stoelen of banken gestoken wordt dat Z Exc weg wil on in hot voorjaar weggaat hij zelf zoowel als zijne familie zgn beu van Indie Buiteniandsclt Overzicht Alles loopt ip t honderd in frankrijk oen nieuw bewijs boe dit land ongeschikt is om door eeu parlement geregeerd Ie worden Het Panama schandaal is sh chts do climax vau oen reeks schandalen welke Frankrijk tot smot zijn Wij hebben slechts te gewagen van Wilson don koopman in decoratieu Boulanger de Uuioa Générale het koper syndicaat de SocUté des Déjióts do dynninietoplichtors enz enz Een ongerust gevool hoeft zich meester gemaakt van de provincie Men wantrouwt alles on ieder to Parijs eu uu de Panamazwendel aan duizenden van den kleinen stand do spaarpeiiningen kostte poogt men zuivoriiig to houden Do ul govuardigden dor provincie pogen iets te doen maar weleu niet juist wat Wij zouden gezogd hebben ilat men oerst de rechterlijke macht moest Idlen oordeelen en vonnissen G jwapond door dit desiiundig onpartijdig onderzoek zou voor verdere investigatic de tSeimat belsr aangewezen zijn dan Io Kamer vele wier loden tot lie beschuldigden bHiiooron Do iinuncieule en politieke eu opoubarc zodolijkhoid in Frankrijk heeft niets gewonnim door do vervanging au het keizerrijk door de republiek Allo Parijseho bladen zijn censtoramii in de verklaring dat Brisson de aangewezen mau is om Loubet op te volgen Ook brengen alle hulde aan de rechtschapenheid van Loubet wiens heengaan zij betreuren Hot Journal dea Débats zegt Het kaliiiiet is gevallen omdat het geweigerd heeft onwettige haiidehngeu aan hot licht te brengen Wat de opvolging boirofl die is zelden zoo weinig bunijdonswaard geweest Door do stemming van gisteren zal het nieuwe ministerie gehouden zijn zich in de oorsto plaats met do autopsie van het lijk van baron Do Keiiiach bezig to houden Dat is waarlijk oen te beperkt en te laag gegeven om er 0011 staalkundig programma op te bouwen De Siècle meent Do republiek zal eene treurige herinnering behouden aan dit ministerie dat de werkstaking van Carmaux liet ontstaan en do enquête commissio voor do Pananiazaak Do Estafette bevat eene bei chuldigiug De ropublikeinscho meerdorhoid waarvan de loden boven omdat zg de lasteraars dor rogeering naarde oogon moeten zioii heeft zich lafhartig betoond Aan do rogeering blijft do eer dat zij de waarheid ire egd hooft Loubet dien do Kamer wilile behouden heeft goed gehandeld door niet te schipperen Hij gaat heen nt t do achting van allen Aan Brisson komt thans de rogeeringstaak toe De Tintes zegt omtrent don val van het kabinet Hut was visch uoch vleosch niet radicaal genoeg voor Clemencoau en te geavai coerd voor do gematigaen Door het oiKlerzoek in do Panamazaak toe te staan beging het kabinet eene groote fout maar dit onderzoek moot nu len einde gebracht worden want met een achterdochtig volk als do Franschen zou de zaak noodlottig voor do Kepubliek kunnen afloo jen indien men trachtte haar in dou doofpot te stoppen Do Standard gelooft Als er thans eou ernstige candidaat was van do royalistou of do imperialisten zou de kans voor dozen zeer gunstig staan Do toestand in Frankrijk is merkwaardig met het oog op dat allegaartje van politiekcii hartstocht ra financieel geharrewar Do Moriiim Post uit zich als volgt Frankrijk heeft eene krachtige persoonlijkheidnoodig om den toestand te zuiveren zooals Constanszich iudortijd van do Boulangisten wist te ontdoen Do centrumpartij in den Uuitschen Byksdag hoeft hetvoorstel tot intrekking dor wet op de jezuïetenordeweder ingediend Intnsschen waren er reeds zooveelvoorstellen van partgen en leden aangaande andoreonderworpen ingekomen dat wanneer aan het hiergenoemde niet om de eene of andere reden de voorkeur wordt gegeven bet zeer lang zal duren eer hetiu behandeÜDg kan worden gebracht Hel is dannog de vinag mot welk vooruitzicht Het centrumen do socialisten zullen natuurlijk voor het voorstelstommen doch naar hetgeen uit Berlijn wordt gemeld valt er nog niet op te rekenen of er uit dovrijzinnigen en andere partijen genoeg loden te vinden zoudon zgn om het centrum aan eene meerderheid te helpen maar blijft het ook wanneer dit gelukte en het voorstel dus word aangenomen tochzeer twijfelachtig of de Bondsraad het zou bekrachtigen Deze twijfel is gegrond op de stellige verklaringen die Ciprivi nog niet lang geleden heeft jl fgelogd I I Te Emden hebben onderhandelingen plaats gehad tussobon gemachtigden van het Pruisisch ministerie en het gemeentebestuur over aanleg van havenwerken aldaar ten behoeve van het Kanaal Dortmund Eoma j Blijkens een bericht uit Einden zgn de onderhandelingen waaraan ook de Kanaalcommissio hoeft deelgenomen met gunstige resultaten voor de stad bekroond Te Essen is eene vergadering gehouden van belangl ebbonden bij de quaestie over eene verbinding van dat kanaal mot don Rijn Gelijk men zich zal j herinneren zijn daaromtrent vijf plannen opgemaakt waaruit reed dadelijk de voorkeur schien te worden gegeven aan het plan voor eene lijn beginnende bij Heme on loopende ten zuiden der Emsohor naar Enhrort Mot dit plan heeft de vergadorng te Essen ingestemd Dnaina is er eone commissie benoemd oin een breedvoerig gemotiveerd memorandum te dier zake op to maken en het bij den Pruisischen minister van openbare werken in te enden met aan vraag om audiëntie voor eene deputatie die alsdan met zijn departement in nadere overwoging zou kunnen treden INGEZONDEN Geachte Sedaclie Peccavi ik heb gezondigd tegen bet Nutslid en togen IJ Onbegrijpelijkerwijs heb ik bij het overschrijven van het klad van mijn laatste stukje twee fouten gemaakt Uo goedgunstige lezer verbetere in uw vorig nummer pag 3 kol 2 regol 6 van onderen t voor het ou kol 3 regel B van boven k voor ik Door de eerste fout bob ik het hinkende vors van het Nutslid nog kreupeler gemaakt Hij zal mijne verontschuldigingen wel willen aannemen als ik hem verzeker dat hot zonder opzet geschied is Trouwens de deskundige zal bij dW lozing reeds bemerkt hebben dat er thans een syllabe te veel is Ook ü vraag ik vorsohooning uu ik mij in mij manuscript overtuigd heb dat de schuld geheel bij mij ligt EenO dagbladredactie hooft door do haast waarmede zij werkt te voel drukfouten op haar geweten om haar nog te bolasten met die van anderen Feccavi geëerde redactie herstel s v p bijtijds mijn achteloosheid oor het wrekende zwaard van het Nutslid mij aohterhalo i EEN ABONNÉ Gouda 2 Nov 92 Mijnheer de Redacteur l Hoewel geenzindts van voornemens mij met eonig geschrijf iu zake de verkiezing voor do Kamer van Koophandel in te laten noodzaakt mij echter uw hoofdartikel van heden dit wel te doen omdat ge daardoor zooals ik vorirouw uit onwetendheid velen uwer lezers op een dwaalspoor brengt cf althans in de gelegenheid stelt geheel verkeerde gevolgtrekkingen te maken Over dat artikel zelf wil ik geen oordeel vellen dat laat ik aan uwo lezers over Doch ter zake De door U bestreden personen zijn door de Vereeniging Gouda s Handelsbelang afd van den Ned Bond Maatschappelijk Belang candidaat gesteld niet omdat men op de verdienstelijkheid als handelaars en industrieelen der aftredende loden iets meende te moeten afdingen verre van daar maar wel omdat men de ondervinding jiad opgedaan hoe vorkoord een toestand is zooals die hier ter stede bestaat dat nl do grootste helft der leden van de K T K tevens leden van den Gemeontoraad zgn Immers hot lag do leden van Gonda s Handelsbelang noch te versch in het geheugen wolk onthaal in 1889 bun adres naar aanleiding van hot staangeld op do markt in den Gemeenteraad is te beurt gevallen evenals dat toen op dat adres afwgzend werd beschikt en zulks op advies van de K V K Dezelfde leden hebben dus te beslissen in den Gemeenteraad zoowel als in de K v K zoodat wat in hot eene collegie wordt goedgekeurd in bet andere niet veel tegenspraak kan ontmoeten Aan dien ongezondon toestand een einde te maken en voor het vervolg iels dergelijks als bovenbedoeld te voorkomen ziedaar M de Redacteur de voornaamste reden die tot het stellen der bewuste candidaten heeft geleid Dat was ook do reden dat door mij oen eventueele candidatuur werd aanvaard doch ik herhaal het nog eens geenzindts omdat ik de bekwaamheid of degelijkheid van één dier heeron in twijfel trok Dat do Antir Kiosver deze candidaten heeft overgenomen dat zij door r vcle onderteekeoaars van bet adres voer t vrgo aanvangsuur der Kaasmarkt worden gesteund dat M de Redacteur is iets wat geheel daarbuiten ligt Da Bond waarvan onze Ver een afdeoling is onthoudt zich van bemoeiingen op Staatkundig gebied en laat zich niet mot politieke verkiezingen I