Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1892

as ¥ 111 1892 Vrtjdag 2 December 1 5008 Ba iketi akker H 00GST Z £ T heeft de eer kennis te geven dat zijn St NICOLAAS ÉTALAGE dit jaar RUIM VOORZIEN IS van NOUVEAUTÉS Borstplaten in verschillende geuren enz en beveelt zich tot EEN DRUK BEZOEK beleefd aan Van au af DAGELIJKS PIJITE BANKET en goed gevulde BOÏERLEÏTERS GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaendlng van advertentlön kan geschieden tot 66n uur des namiddags van den dag der uitgave Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATA VIER kapt J 8AUEB en aOLLAJXD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatsehappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stcomscbepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaaite Londen Brusselscï Witlof j P ROI D Ps R K Dienstbode in Lossing eene Lading n wwmloor tg aaohanj ers van alle mogelyke pargen in haar midden teil Alleen op handelsgebied inzonderheid wanneer het den neringdoenden tand betreft mug en moet ig handelend optreden en t is daarom dan ook dat ome afdeeling tiob met deie verkiezing heeft ingelaten h dank leggende voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te igu UEd Dw Dienaar T CBEBAS Gonda 30 Nov 1892 341 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Woensdag 30 November No 12195 ƒ 1500 No 4102 1000 No 8375 ƒ 400 No 7970 8206 9870 11149 17077 ƒ 100 Prgien van 30 43 2933 5557 8228 11600 13739 16388 18644 50 2940 5632 8237 11657 13904 16392 18656 66 30U9 5654 8271 11707 13947 16434 18722 291 3086 5661 8291 11719 13878 16448 18731 336 31U4 5714 8312 11749 13992 16498 18742 363 8123 5732 8827 11770 14069 16506 18749 601 3250 5776 8379 11824 14141 16555 18782 665 3270 5S12 8493 11870 14247 16633 18797 672 3316 5813 8708 11881 14263 16667 18823 716 3326 6857 8762 11922 14265 6687 18837 841 3447 5860 8832 11944 14271 16747 18844 927 3456 5885 8856 11963 14274 16902 18347 961 3576 6982 8898 12010 14469 16907 18878 977 358 6983 8962 12012 14506 16913 18933 1007 3615 6080 8988 12023 14514 16918 18970 1141 3625 6152 8994 12122 14631 16919 19020 1190 b630 6176 9076 12127 14540 16946 19036 1205 3712 6242 9130 2141 M5 f6 16949 19045 1212 3801 6262 9170 12164 14573 17033 19049 1313 3856 6298 9176 12204 14687 17060 19127 1390 3906 6385 9179 12215 14626 17096 19225 1483 3919 6386 9213 12218 14671 17102 19240 1567 3934 6388 9296 12234 14816 17168 19242 3948 6538 9314 12243 14847 17201 19294 3979 6540 93S2 12260 14888 17248 193331683 4026 6546 9524 12294 14959 17260 193621706 4185 6563 9631 12307 14976 17264 198851860 4247 6566 9682 12322 14977 17303 1939919 9 4264 6586 9684 12339 14993 17319 19516 4294 6596 9665 12345 15007 17345 19562 4317 6650 9802 12391 15008 17438 19579 2088 4329 6676 9811 12425 15069 17669 19665 2144 4365 6795 9906 12427 16171 17768 9688 2156 4364 6848 9911 12519 15226 17817 19800 2210 4449 6895 9954 12B83 16254 17905 19976 2245 4480 6899 9963 1263 15369 17927 20022 2259 4487 7004 9980 12639 15372 17928 20037 2299 4510 7046 10930 12738 15397 17968 20111 2314 4542 7196 10166 12741 15434 17979 20127 2319 4552 7267 10183 127 18 15442 17980 20144 2336 4602 7289 10224 12767 15462 17996 20169 2338 4620 7347 10299 1 807 15463 18000 20226 2368 4703 7375 10387 13002 15579 18006 20236 4706 7440 10477 13015 15620 18026 20i49 4713 7443 10505 13117 15630 18064 20267 2408 4731 7512 10 i84 13127 15685 18080 20320 2440 4776 7560 10754 13128 15707 18129 203432447 4804 7605 10792 13180 15742 18173 203742465 4813 7638 10814 13246 15772 18214 20513 2480 4815 7661 10S43 13262 15ii06 18215 20666 2619 4876 7764 10880 13314 15833 18229 206522536 4883 7828 11040 13377 15947 18316 20655 2620 4895 7837 11086 13418 15987 18401 20693 2633 5069 789411109 13470 16078 18403 20705 Ï658 6097 7949 11185 13506 18159 18471 20762 2672 5261 7961 11257 13554 16189 18479 20787 2695 5278 7976 1451 13567 16229 18518 20861 2703 6285 8109 11462 13676 16248 18539 20956 2779 5389 8125 11464 13577 16265 18549 20970 2835 5484 8187 11502 13658 16314 18614 20973 2879 5533 820711532 13691 16334 18624 20983 2898 6550 8210 11634 Vorige lijst No 4945 m z 4995 ADVSRTSMTIËM Tot mijne diepe droefheid overleed heden mijne geliefde Echtgenoote MAtilA WILHELMINA V4N LEEUWEN in den onderdomvan 30 jaren mij nalatende vier Kinderen tejong dm hnn smartelijk verlies te beseffen N P SPRUIT Jzn Gouda 29 November 1892 Uouda Snelpersilruk van A Buinkman Zoon steeds verscb a 25 et per EG Firma Gebrs Steensma TURFSINGEL Gevraagd voor Zaterdags Eene WEEKSTEE Adres Mevr MONTIJN Gcawe Spreekuur van 8 9 nnr s av VAN AF HEDEN lederen Dinsdag en Vrijdag versch s Bosch bU A Th WILUE BUilG OOSTHAVEN B 53 EB BIEDT ZICH AAN een voor Noodhulp of voor vast Adres fr brieven onder No 2238 aan bet Bureau dezer Courant liöiiimijji C Schouten Kapelle a d Use 100 100 100 100 0 5 50 Prijzen vnn af heden BOONENBROOD 6 per 100 Kilo LIJNZAADBROOD HAVliRBROOD MAÏSBROOD ROGGEBROOD G 91 Zeagstraat juist over de Waagbrng Heeft voorhanden een groote collectie Figncrzaag benoodigdheden en alle soorten van GEREEDSCHAPPEN SCHAATSEN enz zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX zoo ook Gelakte KOLEN enTITEFBAKKEN llaardsteilen en Standaards en een RUIME KEUZE uit de wereldberoemde fabriek vauFRIEDKICH HERDER Abb Sohn POPPEN PEUIEEN in alle Grooten en Prflzen Abonnement voor lIAARS tIJDEN en SCHEREII JP C Vr nKÜKEH OoHh 43 slng eeiii E r iL 4 1 n o V LlJilt Steeds voorhanden Nootjes en Anthracitkolen DüiTSCHE Cokes en prima kicalltett HOUTSKOOL BRiaUKTTEIV A JONEER ZONEN Kantoor rEHT ad riamtuffgtr De uitgave dezer Goamnt geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prjja per drie maanden ii 1 25 francoper post 1 70 llzoadarlske Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 December 1892 Het ond r oek van het water der Waterleidinghad f edurende November het volgende resultaat 2 Nor 9 9 Mg permanganas kalicua per 1000 oo 9wl n u If II 1 16 tt 11 86 II II II II II II 23 jr 11 7 ir g n Het iiigesondec stuk van den heer T Creba over de verkiezing voor de Kamer van Koophandel geeft van onze i de aanleiding tot een onkela opmerking waartoe on gisteren de tijd ontbrak Het vermoeden van den heer C is volkomen juist dat wg niet bekend waren met de motieven die in dé Voreeniging Oouda s handelsbelang gegolden hadden bg het stellen der candidaten Doch dit ig de schuld van deze Vereeniging zelve die haar stel nieuwe candidaten aanbeval niet omdat tij geen hden van den gemeenteraad maar omdat zg tegenstanders der verbrui kaooóperatie zgn Daai geen ander motief genoemd waa lag de conclusie voor de band Mandelibelang bettrgdt de aftredeode loden omdat zg voorstanders zgn der verbruiksooöperatie Toen nu alle oppositio maanen in koor op ditzelfde aanbeeld hamerden had Qouda ê handeltbelam moeten zorgen dat het ware motief waarvoor inderdaad iets te zeegen was en dat dus bet licht mocht zien vol in het licht werd gesteld De beer C had verstaudiger gedaan indien hy vóór de verkiezing gesproken had indien hg verklaard had ik bandhaaf mgne candidatuur omdat leden van den raad niet de gewensohte personen tgn om zitting in de K v K te nemen niet omdat ik beu als trekpaarden van Eigeo Hulp of ongeschikte vertegenwoordigers van den handel beschouw dan ware zijne positie zuiver geweest en zijne handelwijze ridderlgk Thans niet FEÜILLETOM EerLS in av£ei Naar het Hoogduitsch van HANS ARNOLD De loop van eene rivier wordt duor hare oevers bepaald heeft eens een wijs man gezegd en wot een mensoh beleefd en hoe hg het leven opvat hangt meestal af van de oevers die zijn prille jeugd omgaven Mijne geheele opvoeding was er op ingericht om mij in alle opzichten in toom te houden en de omgeving waarin ik opgroeide maakte dat ik nooit lust gevoelde om heen te zien over de grensmuur die mgne jeugd omsloot on nog veel minder om er over heen te klimmen Ouders hob ik nooit gekend Toen ik dertien jaar was kwam ik in het huis van mijnen oom le rector van oon gymnasium in oen der minst schoongelegen sleden in midden Duitsohland Bij da vele jongens die de gdedo man to huis en in de school regeeren moest had hij weinig lust om zich met een enkelen van die soort nog bizonder bezig i houden Zijne vrouw geloofde roeds den homol te verdienen Gedurende de maand November zijn aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressortoerende hulpkantoren ingelegd 4168 05 terugbetaald ƒ 2694 48 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt hot nummer S263 Heden morgen ten ongeveer 9Vi uur is zekere vrouw Luit oud 70 jaar wonende opdeEaamdoor eon tot nog toe onbekenden boer overreden genoemde vrouw hoeft daarbg haar wang bezeerd en eveneens hare boide boenen zoodat ze niet meer kon loopcn Zg is onder toezicht der j oUtie per brancard naar hare woning vervoerd Tot agenten der Sdo klasse zijn benoemd B C van DoDselaar en Akkerman Heden is weder een geval van cholera met doodelijken afloop voorgekomen bg een 12 jarig meisje van de Jong wonende in de Lazarussteeg Ue huisgenooten zijn naar de Hoerekade vervoerd terwgl bet lijk naar de begrsa riaats is overgebHudiL De voordracht ter benoeming van een onderwijzer mot faoofilacto aan de Ie openb school te Stolwgk bestaat uit de beeren Q Den Toom A B M Van Calmthout en L Buurman respectietelgk onderwijzer te Wgk bg Duurstede Moordrecht en Schermer prov Groningen De gemeenteraad van Haarlem heeft in zijn gister gehouden zitting met 20 tegen 7 stemmen het vroeger reeds vermelde voorstel van den heer Tjeenk Willink aangenomen strekkende tot opdracht aan B en W ora in den loop van het volgend jaar de herziening der gemeentebelasting ter hand te nemen in dien zin dat de verteringsbelasting worde vervangen door een belasting naar hot inkomen wanneer zij mijne kleeding netjes opknapte mij goed eten gaf en mijne opvoeding door ettelijke oorvijgen op de geijkte hoogte bracht Alles was zooals hot behoorde in die huishouding er was geen enkel gebrek aan de machine die alles in gang hield eene vaste verstandige levensopvatting goede eerwaardige menschen maar het was evenals een goed aangelegde groentetuin alles zeer nuttig doeltreffend en bruikbaar maar geen bloomen geen hooilucht geen vogelengezang En voor elk ook voor het kalmste meest prozaische hart komt een tgd waarop hij naar zoo iets verlangt Als eene natuurlijke reactie op deze koude verstandige opvoeding liwam er nadat ik aan eene kleine academie eenige jaren vlijtig had gestudeerd plotseling een razend verlangen bij mij op naar het leven naar iets ongewoons Ik ging op een goeden ag naar mgneu oom en verklaarde beslist dat ik voor een jaar naar de schoonste academie van Duitsohland wilde gaan ora daar oens do proef te nemen of het leven workelgk zoo heerlijk en schoon was of zoo verschrikkelijk vervelund als ik tot nu toe in werkeid ondervonden had Daar ik niet onbemiddeld was en zeer goed gestudeerd had was er tegen mijn besluit niet veel in te brengen Mijn oom liet mij schouderophnlend gaap en ik trok eveiizoo belust op nvoiituron als een jong ridder naar Hoidelliorg dat mi het ideaal van allo academie s toeschoen on ook later werkelijk met dat idead oicreeiistemde ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschyat Als een bewija hoe kloek en snelberaden De Lesseps was waar bet op handelen aankwam verhaalt Sarcey het volgende Het was den avond voor de plechtige opening van het Suez kanaal de eerste doorvaart waaraan de Onderkoning van Egypte de vertegenwoordigers van de verschillende mogendheden en een aantal genoodigden zouden deelnemen Er was een groot feestmaal geweest en er werd een bal gegeven Terwgl De Lesseps daar een quadrille meedanste kwam oen zijner voornaamste ingenieurs zeer verschrikt naar hem toe en fluisterdo hem in dat er midden in het kanaal een schip gezonken was en de doorvaart versperde zoodat de plechtigheid van den volgenden dag onmogelijk werd De Lesseps liet niets bigken van den indruk door de Jobstijding op hem gemaakt Glimlachend volbracht hij zgn plicht in de danafiguur waarmee men bezig was Vyat moeten wij doeuP vroeg hom de ingenieur toen hij weer op zijn jilaats stond Laat het gezonken schip in de lucht vliegen Maar dat tal minstens iwBe mitlioen kosten j Laat het in de lucht vliegen herhaalde Do Lesseps en daar da muziek juist het sein gaf ging hij weer glimlachend zgn passen maken als cavalier eeul Zijn borel werd opgevolgd en het succes van het Suezkanaal dat door een uitstel al was het van een paar dagon zoer geschaad zou zijn was gered Do kalmte en vastberadenheid waarmee de groote Franschman op die manier zonder oen oogenblik bedenkeoa een paar millioen in het water wierp zijn altyd algemeen bewonderd Aan het antwoord van den minister Tak op het Verslag der Tweede Kamer over zijne begrooliug outleenen wg de volgende mededeeliugen De minister deelt ten volle de meeuing dat het Mga verstand was genoeg ontwikkel on al het Bohoone op te nemen maar mgn lichaam dat was het hinkende paard Een ApoUo ben ik nooit geweest en bet eenige waarop ik mg beroemen kan is dat ik door de jaren niet leelijker geworden ben wat trouwens ook niet goed mogelgk zou zgn geweest Nu kau ik er over lachen dat er zulk een tegenstelling zijn kan bij een jongeling van achttien jaren toen echter maakte het mij dikwgls diep ongelukkig en soms razend van toorn als ik zag dat ik alles miste wat er toe noodig is om evenals die half goden door het leven te gaan aan wie zooals dichtkunst en ervaring mg leerde alles toeviel waarnaar zij de handen uitstrekten Lomp en grof als ik was stond mij de toen gebruikelgke studenten kleeding die mijne vrienden zoo goed kleedde slecht en nooit verliet mü oen gevoel van verlegenheid dat zich dikwijls uitte door ruwhoid en lompheid Dauson kon ik niet manieren had ik niet en ik begreep daarom spoedig dat ik mgne ovenvinningen niet ia de balzaal zou moeten behalen Het noodlot wilde dat ik door mijne ongelukkige voorliefde voor wat elegant en schoon was juist tot het netste corps ivns toegetreden Dat men mij niettegenstaande mijne lompheid toen aannam kwam alleen hierdoor dat ik bij do joi gelui nog al gezien en de beste vechter was Hieriu kon ik mij met iedereen melen Mijn leven in het corps was dus zeer aangenaam en ik begon er mij reeds mee te verzoenen dat ik t