Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1892

gemeentelqk kiesrecht geensüins als een aanhangsel is te beschouwen en dat het wellicht ran eren groot belang is als dat roor de Staten Generaal en de Provinciale Staten Het dient dan ook zelfstandig en afzonderlgk te worden geregeld in verband met de eerlang opnieuw te overwegen en te omsohrijTen taak der gemeentebesturen Zoolang de regeling van het gemeentalük kiesrecht niet in dit verband kan worden besproken schijnt do gedachtenwisseling daarover weinig vruchtbaar De minister wensoht thans alleen op te merken dnt aanneming voor du gemeenten van het proportioueele kiesrecht niet gesegd kan worden gelgk in het vooloopig Verslag geschiedt ile eenuf nogelgko afwgking te zga van de regeling der kiesbevoegdheid voor de Tweeüe Kamer en de Frov Staten De herziening van de Provinciale en Gemeentewet zal na de herziening dor Kieswet in geregelde volgorde worden voorgedragen Een wetsontwerp tot wgziging der Drankwet wordt voorbereid Met betrekking tot de chnlera zegt de minister dat de Rogeering gaarne de ooodige voorstelUn zal doen tot het wegnemen van leemten en gebreken in de sanitaire wetgeving Ëene wgziging der Krankzinnigenwet is in overweging Kostelooze toelating op de Rijks hoogere burgerscholen zal van den aanlog der leerlingen afhankelijk worden gemaakt De minister is bereid de oprichting van een station voor het onderzoek van bouwmaterialen opnieuw ie overwegen Een technisch toezicht over de ambachtsscboien acht hy niet wenschelijk Bg de reorganisatie der Bgkslandbouwschool zal worden overwogen hoe voorzien kan worden in de opleiding van aanstaande tuinbouwkundigen Naarmate de winterscholeo aan de verwachting beantwoorden zal haar aantal worden vermeerderd Voorloopig zal men bij dat onderwijs geen gebruik maken van de leerkrachten der hoogere burgencholen In beginsel acht de minister niet elke uitgaaf eener gemeente tot het verstrekken van voedsel aan choolgaande kinderen ontoelaatbaar Het crediet ter behartiging van de belangen der Nederlandsche kunstenaren op de tentoonstelling te Chicago acht de minister onmisbaar wil onze sohilderkunst zich op de hoogte welke zij ingenomen kaeft handhaven Heden is t veertig jaren geleden dat de heer A U van Thiel thans hoofdinspecteur bg de rgkstalegraaf optrad die hij in 1852 hielp inrichten en organiseeren Tot de ontwikkeling van den telegraafdieoat in ons bind heeft de heer Van Thiel in niet geringe mate bijgedragen en dat zgn taak daarbq niet van de gemakkelijkste was ia licht te begrijpen wanneer men in aanmerking neemt welke uitbreiding deze tak van staatsdienst in den loop van veertig jaren heeft gekregen Bovendien heeft hij zich in zijn langdurige loopbaan in booge mate de achting en genegenheid van het telegraafpersoneel erworven want waar de belangen van den dienst dit gedoogden vond ieder ambtenaar zonder onderscheid van rang bg hem tesila een vriondelgk en welwillend gehoor voor niet deel bm nemen aan den gezelligen omgang met families tooals mijne vrienden deden ja ik deed iKt voorkoiten alaof ik alles verachtte wat mij de nataar onthoadea had hetgeen door rn oe vrieadea voor origineel werd gehoudec Zoo was ik in mijne beschaafde omgeving eene witte musch die zich aan niets onderwierp wat voor andereu ala algemeene wel goldt De liefdesgeschiedenissen van mijne vrienden die ernstig gemeend of niet bij al mgne oorpsbroeders nu en dan voorkwamen behandelde ik met minachting en ik zag vrouwen en meisjes niet eens aan Maar dat zou op eena anders worden Het was op eeneo schoonen meiavond toen ik van eeno wandeling naar de stad terugkeerde Da stad lag in eene warme nevel die mij daar ik mij door een bad in de Neckar had verfrischt mgne schreden deed inhouden hoe meer ik mijn doel naderde Hier buiten was het stil alleen van de weide kwam hel geluid van jongensstemmen en ik herinnner mg dat ik daarin een toon hoorde die mij niet beviel I ging zonder dat ik er verder aan dacht aanstonds verder de studentenmuts achter op het hoofd geschoven en mijn stok zwaaiende terwgl ik e n vrolijk wijsje floot en zoo naderde ik het troepje dat zoo ruw scbreeunde Of ik mij uit eigen beweging met de zaak bemoeid zou hebben weet ik niet maar het is alsof ik nog de electrische schok gevoel die mijn lichaam door igne I weuBohen en een rechtvaardig onpartgdig oordeel ibij klachten of grieven Heden treedt een nieuw reizigers tarief langs den staattspoorweg in werking Voor het publiek is het zeker var dadolijk belang te weten dat alle retourbiljetten in het binnenlands verkeer voortaan 4 dagen geldig zullen zg n en dal voor kinderen in het vervolg do hhlve vrachtprgs is verschuldigd zonder dat rulourkaar n voor hen vorkrggbaar zgn zoadat men verplicht is bg den terugkeer weer eene kaart voor een kind te nemen Het nieuwe tarief voor kinderen is onroordeeligsr dan dat hetwelk tol dusver gold Di te Voerondaal L ontdekte Romoinsche villa is wel ds grootste die tot hoden werd aangetroffen Sommigen zgn daarom van oordeel dat men hier met eene Romeinsche legerplaats castra te doen heeft wat uit nadere opgraving tal kunnen blgken De gehe le openlegging is tbaos verzekerd dank zg de toezegging der regeering van eeu ruim subsidie Dr Pleite conservator aan het museum van oudhedente lieiden is ter plaafse geweesl en heeft de reeds gedape opgravingen in oogenschouw genomen St ten Oeneraal 2 Kamib Zitting van Woensdag SO November 1892 De minister van koloniën heelt zonder verderen aaudisng der kamer 13 ton van zgn Indische middelen prgsgegoveu lucifcrsbelasting verhooging van belasting op petroleum en zout Daardoor bespaarde hg de kamer ecu moeilgka beslissing schoon verscheiden leden wraak riepen over de meegaandheid der Begeering Zonder verzat werd nu de begrooting afgehandeld Ëeoige kleinere wetsontwerpen gaven tot weinig debat aanleiding totdat men kwam aan s hoeren Ruys interpellatie over de verzakking van de spoorbaan Itusscben Bunde en Beek Ëlsloo t Antwoord des Ministers kwam daarop neer dat het onderzoek aangaande de oorzaken der verzakking nog werd voortgezet maar dat een afdoende verandering in elk geval ooodig zal zijn fiien ontwerp tot omlegging der Ign is thans in studie In de avondzitting is de beraadsUging aangevangen drer de perequatie der grondbelastiug Naar aanleiding tn de opmerkingen in eene der afdeeliogon vao de Tweede Kamer bg do begrootingsdiscussie door enkele leden gemaakt als zou in onze gevangenissen eeb tó weelderige voeding worden verstrekt dat gvel feg iifeiie dienaaugmude dt am genaamUi kerinnerinfei uil kun gemngenulmm medeneme is het niet oub langrgk te veroemen wat de regel it op dit p nt De lezer zal nit de volgende opgaven zijne eigen condutiëa kunnen maken Horgenvoeding voor gevangenen de opgave is berekend op 100 perwnen 40 kg rag ebrood 6 liter zoetemelk vermengd met het noodige gekookte water Avondvoeding 2S k roggebrood 0 6 koffie 0 2 cichorei 5 liter zoetemelk rMiddagvoeding 2 maal per week erwtensoep 2 maal per week gortsoep 2 maal per week gestampte pot 1 maal per week droge gort Voor de erwUiuoep wordt gebruikt 40 kg erwten 3 kg Ameriksansch vet 4 kg groenten 1 6 kg zout 0 03 peper trilde t en op eens als uit den hemel gevallen eeu slank meisje voor mij stond Men kan er over filosofeeren en over spotten en lachen die goen geheel verstompte natuur heeft en eerlqk zgn wil moet bekennen ieder ontmoet eenmaal op aarde dat wat men liefde noemt Het kan zgn dat het sleehla een oogenblik duurt een uur een dag een jaar wat trouwens den duur Tan bet leven in aanmerking genomen er weinig op aankomt waal niet hoe lang maar hoe men leeft is het voornaamste Dit oogenblik eehter hoe kort of hoe lang het ook duurt geeft den menscb fijn stempel en die stempel kan door den tijd ivel afalglen ja zelfs voor den eigenaar onleesbaar worden maar zij blijft bestaan en een oogenblik waarop zg goed verlicht word doet de lijnen weer even scherp te voorschijn komen als zg vroeger geweest jn Maar ik dwaal van mgn verhaal af dat trouwens niets van eene liefdesgeschiedenis heeft maar men moet oude menschen geen oude tijdon in herinnering brengen Het verleden is voor hen het tegenwoordige ja hunne toekomst want hunne hoogste wensch is dat het nog eenmaal zoo schoon zal worden als het was of als het had kunnen zijn Om op mijn verhaal torug te komen plotseling stond er een slank meisje voor mij Hoe zij er gekomen was wist ik niet zij keek met hare grooie oogen zware blauwe mot lange zwarte wimpers half boos hslf verschrikt naar de schreeuwende joi Voor de i orttoep 16 kg gort 9 kg sohenkelvleesoh met been 1 kg Amorik vet 1 kg zout 0 03 kg peper 6 kg groenten Voor lettampten pot 126 kg aardappelen ongesohild giivogen 3 kg Amerik vet 1 6 zout 0 08 peper 1 liter azgn Voor droge gort 26 kg gort 8 kg Amerik vet 1 6 kg zout Hebbeu guvangeuon meer dan éene maand strst en hebben zij dnarbg door werken in de gevangenis wat verdiend zoo kunnen zg bij goed gedrag zich uit de cantine 3 maal por week kleine hoevuelliedcn brood boler margarine koffie en zout aniischaffon en do ondervinding leert ilat deze suppleering van het van Rgkswege verstrekte voor gewone gestellen noodig is Sprinkhaan Nuws Ons haal di vollende uit n tydgenoot In di distrik van C la doen di inhoorlinge hulle bes om di plaag weerstand te biile Op n publike vergadering di 22 Okt gehou word eenparig beslote dat maniie vrouws en kinden moet sanm span tot verniling van di sprinkhone met hulp van di Rogeering un dat di Regering di boere op di grense kosteloos sal help in di stryd leen di Igemeeiie vyand Van Bedford skryi imsnd an n tydgenoot dat di mense ilaar yverig besig ia In een wyok is tusschen 60 en 70 man and werk In Burgersdorp is men bevrees dat blanke hongersnood sal moet ly Di sprinkhane het verlede jaar al hulle gessaide vernül en dit lyk of dit van deuse jaar mar weer so sal gaan In di distrik van Cradock is party plaso swart van di sprinkhane en kan di boera niks anders doen ni as om hulle van di lande af weg te ja Mnr Warrens L W V Kabousie het al syn gesaaide verloor want di sprikhane is hom baas geraak n Boer iu di distrik van Albanië het an syn volk n leker sem per 100 pond sprinkhane beloof en di gevolg was dat hy 3000 pond sprinkhane moes betaal Daar elke pond omtrent 8000 sprinkhane bevat moet hulle omtrent 3 0ÜO O00 dooilgemaak het Mnr U Nerval van Norvalspoint skrywe an s tydgenoot dat hy binne 5 da e 16 swerms totaal vemiil hel deur hulle tussen twe mure van blik omtrent 2 voet hoog in n sloot te lei en toen teverbrand di koste was mar baing min Di Jfrikaa Patml In de Argentynsohe Republiek zgn den 12sd Ootober II en alleen op dien dag Colurabus postzegels uitgegeven Daar waren er voor het geheet land 400 000 gedrukt maar s morgens voor twaalven was er al geen meer te krygen Da niensohen standen al s morgens vroeg bij duizenden voor de posikai toren te wachten om deze extra postzegels die weldra tot de groote zeldzaamheden tullen bebooren te koopeu Op da Columbus postzegels is het schip van Columbus in volle zee voorgesteld Bovenaan staat het opschrift Repiélica Argentina links 12 Getober 1492 rcobU 12 October 1892 voorts U de waarde er op aangegeven Die van 2 eentami zgn lichtblauw die van 6 eehtam donkerblauw van kleur De slaap Over den slaap schrgft dr T E AllinsoD in zijne me lische verhandelingen DesUsp gens en stampte met de kleiue voet een paar malen op den grond terwgl zg met de witte tanden op de onderlip drukte alsof zg een uitroep wilde onderdrukken Toen zg mg zag en mijne verblufte bewondering Tan haar mooi gezichtje op mgn visage wat al to duidelgk te lezen stond zag zg mg eerst met hslf gesloten oogon ernstig aan en zeide och mijnheer wilt u daar eena heen gaan zij mishandelen een kleinen jongen Tegelijk woes zij met hare parssol oaar dat troepje mot eene beweging die duidelgk tooude dat zg er zeker van was dat ik gehoorzamen zou Ik liet hel mg geen tweemalen zeggen en liep met opgeheven stok naar do jongens die werkelgk oen angstige kleine knaap in hun midden haddou en hem sarden meer om zich vroolijk te maken over zgne angst dan wel om hem kwaad te doen Nadat ik een paar ateenen die mg werden toegeworpen h id moeten ontwijken sloeg ik de bende op de vlucht Toen nam ik het weenenden kind bg de hand en eer dat hij mee moest gaan daar ik hem te huis wilde brengen Hot jonge meisje was rustig blgvon staan tot ikmet mijnen beschermeling bij haar kwam Toenknikte zij zag mij met hare trotsoho oogcn vriendelijk aan en eide op een toon alsof zij als koningineen ridderorde uitreikte dat was mooi van u enwerkelijk zou mij een orde van eenon mnchtigon potentaat niut zoo golukkig hobben gemaakt als dezeenkele woorden ffordt vervolijd i hst beste middel om ons weer in orde te brengen oen goede nachtrust zal dikwijls veel kwuail dnt gedurende Hen dag gesticht wordi goedmaken Als wg slapen worden ouze spieren weder klaar gemaakt voor hun werk van den vulgoodeii dag Onze meeste organen komen dan ook tot rust en bereiden zich zoodoende voor om den dagelijksohen strgd te hervatten Zelfs die altgd kloppende bolle spier het hort krggt op zijne monier rust Hot slaat langzamer en innr hot liclinam horizontaal li t wordt er minder kracht veroisoht om liet ann don gang to houden De uilgospaurdo kracht wordt dun songewend om andere iieelen te herstellen Volwassen menschen bebbeu aoht uur slunp noodig Wanneer wg niet terstoiiil inslapen ais wij naar bed goun moeion wij geen gebruik ranken van de gelegenheid oin te gaan lezen of studeeron het is altijd nog beter om zich onrustig lieon en weer te werpen dan eonig werk wat ook te ondernemen Thee en kodie werkon opwindend en zij dio aan slapeloosheid lijden moeten deze drnnken niet gebruiken ten minste met later dan vijf of zes uur Menschen die willen wakker blijven drinken sterke koffie of thee ze vcrkrijgeu de verlangde uitkomst maar mouten die naderhand boelen mot een algemeene verzwakking van het geheele lichaam Ëen kort slaapje waarbij de hersens rust krijgen helpt beier voor hem die ingespannen geestesarbeid te verrichten heeft dan thee of koffie Een dutje na een goed maal of een zwaar werk is aanbebelingswaardig doch het mag niet lang duren daor het dan de nacbturst schaadt Slaapmiddelen uit do apotheek moeten eerst in uiterste gevallen gebruikt worden daar men er spoedig san gewend raakt Kalme lichaamsbeweging of een bortteling met een daarvoor geschikte schuier waardoor men het bloed van de hersenon aftrekt zijn goede middelen Zoo gg niet den slaap vatten kunt tracht dan uw geest op een punt te vestigen dan zult ge spoedig vergetelheid vinden Buiteniandsch Overzicht Gisterenavond was er nog geen licht in den chootiscben politioken toestand in Frankrijk President Caruot onderhandelde met Loubet en mot de presidenten van Kamer en Senaat Floquot en Leroyer maar de afgetreden minister president die in do laatste zitting der Kamer verklaarde Regeere wie wil ik niet I bedankte beleefd voor het vorzoek een nieuw ministerie te vormen Vervolgens sprak de heef Carnot met Brisson Deze lou naaf men eerst daeht een radicaal ministeiie vormen omdat de geantigden hem hun stem weigerden Een groote moeilgkbeid is of De Preyoinet en Ribot behouden moeten of kunnen worden Een later telegram meldde dat Brisson zou pogen een kabinet uit alle republikeinsohe fraotiën samen te stellen iels als een tafel op zes losse pooten Inlusschon gelooven de Badkal en de Soleil dat een radicaal ministerieBorgeois toch ten slotte de oplossing der som zou zgn Brisson zou dau president bigven van de commiuie van onderzoek Brisson scbgnt du te hebben inirozien dat hij voor een ministerie preaident die voortdurend moet geven en nemen eo schipperen niet de aangewezen man is Het is een onverzettolgk ernstig karakter Brutos en Cato te gelgk zegt de Jwaro Zijn deugdzaamheid de deugd van een Robespierre maakt hem onhandelbaar en pessimistisch Overal ziet bü vganden DeUhayo zeide dat 600 parlementaleden bg het Panama schandaal betrokken waren Het is zeker dat Brisson dit cgfer wat klein acht l Sinds 1871 zit Brisson in de Kamer Trouw Wwan van Gambetta die hem voorthielp werd hij JT f B het presidentschap der ftpubliek Hg bracht hel echter niet verder dan het roonuterschap van den ministerraad en viel in 1886 loen irévy tot president verkown werd Zijn mini ÏC u I 1885 en iovn in irankrgk omvergeworpen werdeu Deze waren Bnsson Freycinot Boulauger Goblet Rouvior liwrd Floquet Tirard Preycinet Loubet Ue ministei van financiën in lulië heeft de begrooting bg de Kamer ingediend Daaruit blijkt dat he budget van 1891 92 een tekort oplevert van 46 miliioen lire dnt van 1892 93 wijst daarentegen een overs chot aan vnn 10 900 000 lire IHOEZOND E N Aan do Kedaotie der Goudscbe Ctr Mynheer de Sedacteurl De fondsen van het Nutslid beginnen waarlijk te Ijzen rto abotim beschouwt hem niet meer als een Of J u strijdoaardig man ol 9 ti P ijven Och wnt zal ik z ggen t Ik ben van meeniiig dut als men o gezegd heeft men ook b moei zeggen en ouders liever had moeten zwijgon Vindt dus do geachte Redactie en vinden de lezers vnn dit blad niet dat ik to veel vnn liun geduld vej g dan wil ik nog wel een woordje mot den abonm spreken De veelbesproken lezing lanl ik rusten daaromtrent zijn de alonné en ik hot vrg wel ééus wat overigens nog niet knn gezegd worden De abonné vindt dat eeno Nutsvoordracht niet streng mag worden beoordeeld doch past tegelijkertijd de wetten dor prosodie lou op eou rijmpje dat iemniid zoo bij gelegenheid uit do puu vloeit Of sou die gestrengheid vnn zijn kant een andere oorznnk hebben meent do abonné dnt ik zou willen pogen hero in do edele kunst der rijmolarg de loef af te stoken I Och laat de mnn gerust zijn ik streef volstrekt niet naar een lauwerkrans Gaarne wil ik hem daarvoor aanbevelen al was t alleen ora die boorlijke vier regels van zj n genie I Hoe schoon klinkt het Een puntdichtje wilt gij gaan schrijven Ge neemt ter hund een maagdlijk blad Dnt ter hand nemen is zoo vloeiend mogelijk en dnt maagdlijk blad voor een vel wit papier is potskrlijk Leest ge dio twee regels dan vult ge onwillekeurig ann met Een pen en gom om uit te wrijven indien er soms mocht zijn geklad Mnar neon danr volgt dnn heel iets anders n 1 de raad om bel bind zijn maagdelijken staat te blijven hotiden O hemel I daar heb ik ma toch weer tot rijmelarij lalcn verleiden och abonné ik bid je wees barmhartig scandeer hot niet hel is uwer scandeering onwaardig I Hel spijt mg dat ik op de verklaringen die de nbonné goefi moet lurugkomen hen gewoon Nutspubliek is volgens do algemeene beteekonis die geldt bovon de persoonlijke opvattingvan den abonné een Nutspubliek zooals men dat gewoonlyk in Nederland op leosavonden bijeenziet d i eeu gemengd publiek bestaande uit menschen wier ontit ikkeling op zeer verschillend peil slant Met dit laatste hoeft elke Nutslezer rekening tehouden hij moet geeue stukken kiezen die al tehoog gaan maar ook geeue die beoeden peil zgn Ie beurt vallen mag niet anders dan in gunstigenzin worden gibezigd dat wil het gebruik de tiran van de taal B v Den abonné lal wellicht voor zyne poëtische ontboezemingen nog een een schitterende onderscheiding te beurt vallen vaar zijne taalkennis zekerniet Een leuiq TaT eo lik al personificatie op zegt de abonné Hij schijnt aiet te weten dat men ook in zgne verbeelding geene begrippen mug combiaeeieD die uiet vereenigbaar z jn Ik al hem oeu voorbeeld geven t It najaar ik zit in mijne tuinkamer en zie voor het raam mijn appelboom staofi Qeen bladeren geen vruchten zijn meer te zien hij steekt zijne naakte styve armen in den guren wind hij staat te bibberen tan de kou zie hy is al een arme naakte verkleumde bedelaar Och süimper hebt ge t zóó ktcaad Zie hij schudt met zijn hoofd ja ja I Hoe oréevallig hoe leelijk is hij nu vergeleken bij zijn prachlig uitzien in den zomer l Hoe bevallig boog hy toen zijne beladen armen en nu hoe stijf steekt hy zyne ledige handen uit Bah ik raag je niot meer aanzien I Wal P wordt ge boos Waartgk zie hoe zij trilt van verontwaardiging hoe hij zwiept met zijne naakte armen dat het giert doot de Inchtl Hij schijnt mij om de ooren te willen slaan Langer kou lijden wil hy niet zie hy stapt mijne kamer binnen en gaat bij de kachel zitten om zich te koesteren Hier verbeeld ik mij den appelboom a s een persoon dien ik nu kan laten spreken en handelen maar altgd met dion verstande dat er geene eigenschappen worden toegekend öf wurkingen verricht die met hel begrip boom onvereenigbaar zijn Zoodra ik den appelboom mgne kamer laat binnenkomen en bg de kachel gaan zitten verdeeld ik mij iets onzinnigs Iets dergelijks doet ü abonné als ü vaten laat schallen met very es Een ouderwetnoh kleed is een klood dat volgens een oude manier lan kleeren maken gesneden en ineengezel is Een ouderwetsch meubel is een meubel dal volgens een vroegere wgze van meubolmakcn gemaakt is Een ouderwetsch ver e is dus een versje dat volgens eene vroegere wijze van verzen maken vervaardigd is en zoo iels bestaat niet tis onzin Dit is eene drukfout voor dat Als de abonné lezen knn tal hg inzien dat hol verwisselen van dit in dat de zaak hoegenaamd niet verandert Ik wensch hem vruchtbare overdenkingen I Met dank voor de plaalsruimlo M de R Uw Dienstwillig NUTSLID Thans verklaren wij het debat gesloten over deze jaai De Redactie Burgeriyke Stand GEBOREN 28 November Johnnun ouders M i van der Horst on J Boer Elizabeth ouders A Heg en M van Dugvendgk Joseph Franpois Alouis ouders J A Kuster en W J E do Jong 29 Arnoldus Heudrikus Bartholomous oudera O Lapoutre en A Moijboom 30 Kocje oudera J Boere en A van Es Cornelia ouders P G Scharleman eu O Schoonderwoerd Arie ouders A Booi en P Rijnharl 1 December Maria ouders W Bakker en C de Gruil OVERLEDEN 29 November M W van Leeuwen huiavr van N P Spruijt 30 j 30 A den Riet 3 m 1 Deo M H A de Jong 12 j GEHUWD 30 Nov J van Roon en M Theucis 1 Doe G F van Gent en M B Gidls KOEPOKIi E TI G De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter algemeene kennis dal aanstaanden Zondag den 18n September 1892 des naSliddags twaalf uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks vnn het kalf te doen inenten of horinenton GOUDA den 30 November 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN 341 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Donderdag 1 December No 7286 ƒ 1500 No 15514 ƒ 1000 No 4681 ƒ 100 Prijzen van ƒ 30 84 1511 4037 7408 972 8 13053 15093 17953 270 1818 4643 7692 9737 13226 16361 17966 323 1905 5128 7659 9876 18240 16450 18110 388 1979 6402 7696 11190 13653 16756 18469 389 1990 5637 8144 11348 13852 16140 18874 877 1998 6641 8748 119S3 13907 16483 192U 976 1998 5999 8782 12121 14370 16983 19375 1022 2678 6063 8956 12152 14493 171U 19678 1031 2867 6921 9036 12286 14627 17206 19785 1082 3301 7109 9474 12636 14778 17447 19867 1102 3380 7191 9698 12670 14860 17514 19982 1461 3974 7391 9720 12U3 14969 17747 20775 1480 Vorige lijst No 961 m z 941 MAR TBERICHTBM Gouda 1 December 1892 Bij voldoenden aanvoer onderging de prijs der meeste artikelen weder eenige verlaging Alleen knnariezaad op nieuw hooger Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 6 a ƒ 7 Nieuwe dilo ƒ 6 80 a ƒ 7 40 Mindere 6 60 ü ƒ 6 70 Afwgkende 5 a ƒ 5 60 Polder ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Eoode ƒ 6 a ƒ 6 26 Angel 6 60 a ƒ 7 Rogge Zeeuwsche ƒ 6 40 a ƒ 5 76 Polder 5 a ƒ 6 25 Builonlandsche per 70 kilo ƒ 4 50 k ƒ 4 76 Gerst winter ƒ 4 30 a 4 75 Zomer ƒ 4 k ƒ 460 Chevalier 4 75 a ƒ 5 76 Haver per heet ƒ 3 80 a ƒ 3 90 per 100 kilo ƒ 7 20 a ƒ 7 76 Hennepzaad Inlaiidsoh 10 26 a ƒ 10 60 Buiteniandsch 7 a ƒ 7 50 Kanariezaad ƒ 16 a 17 Erwten kookerwten ƒ 9 25 ü 10 Bui tenlandsche voererwlen per 80 K G f 6 25 a ƒ 6 40 Boonen Bruineboonen ƒ 8 a ƒ 9 50 Witte boonen ƒ 7 60 a ƒ 9 Paardenboonen ƒ 6 20 a ƒ 6 60 Koolzaad ƒ 8 60 a ƒ 9 10 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche 6 16 a ƒ 6 30 Cinquanliue ƒ 6 65 a ƒ 6 86 Veehiekt Melkvee weinig aanvoer handel en prgzen traag Vette varkens goede aanvoer handel matig 22 a 26 cl per half KG Biggen roor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 22 ot per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 1 60 per week Vette schapon weinig aanvoer handel traag ƒ 12 ü ƒ 18 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 5 a ƒ 12 Graakalveren weinig aanvoer handel traag ƒ 20 a ƒ 40 Aangevoerd 67 partgen kaas Handel vlug Isto Qual ƒ 28 a ƒ 30 50 2de Qual ƒ 26 a ƒ 28 Zwaardere ƒ 31 a ƒ 33 Noord Hollandsche ƒ 29 a ƒ 33 Boter weinig aanvoer handel vlug Goeboter 1 60 a 1 70 per kilo Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 per kilo Oe Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik tooli alles gekookt