Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1892

1893 Zaterdag 3 December N 5009 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeartlng van advertontlèn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BOÏÏWMMSWOmG met SCHUUR HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD ERF WEG en WATER benevens diverse perceelen WE HOOI en BOUWLAND te amen groot p ra 10 HecUren 69 Aren 15 Centiaren ataandi en gelegen te Stolwijk in het Begersche Breeder bg biljetten omschreven Notaris BPRÜIJT Terstond Gevraag d voor de Verkoop van Couranten en Tgdsehrifteli een net Jongmensch omstreeks 17 a 18 Jaar Adres W F K5HLBR Restaurateur Station dachte dat een van mijne corpsvrionden aan m jn uiterlgk zou kunnen zien hoe het er van binnen uitzag was mij ondragelijk Toen ik weder voor het eerst hijde vechtoefeningen kwam en mij van alle kanten plagende vragen over mijn te huis blijven werden gedaan verontschuldigde ik mij mot ongesteldheid trouwens dat was niet geheol onwaar want ik begon reeds te beproeven om mijne hartstocht als iets ziekelijks weg te redeneeren on daar ik er slecht genoeg uitzag geloofde men mij dadelijk Ik had het schoooe meisje dat mg n hart zoo in beweging bracht niet weer ontmoet en de gedachte dat zg tot de reizende vreemdelingen behoorden die om dezen tgd Heidelberg onveilig maken en na een kort oponthoud voor altijd weder verdwgnen deed een smartelijk gevoel ontstaan Op eeneu mi idag f was ongeveer veertien dagen na myn avontuur kwamen wij tamelijk luidruchtig uit ons clublokaal Ken mgner viiendon de lange Clemens was zijn bijnaam en ik slenterde arm in arm langs Heidelberg s straten die wg evenals elke echte student als ons eigendom beschouwden Daar werd de deur van eene winkel geopepd en mijne slanke godin die daar waarschijnlijk evenals een gewoon sterveling inkoopen had gedaan trad naar buiten Ik hoor nog de gefluisterde uitroepen van bewondering van mijne corpsbrooders en hoe verlegen ik ook was loch doordrong mij het gelukkige bewust ADVERTENTIfiN V Getrouwd GERARDÜS FRANCISCÜ8 tam GENT EN MARIA ELISABETH db GIDTS die tevens hun hartelgken dank betaigen voor de vele blijken van belangstelling bg ban huwelijk onderronden Gouda l December 1892 Voor de vele bewezen van deelneming betoond bg het overlgden van onzen geliefden Broeder betuigen ondergeteekenden hartelgken dank W C J V D GRIJP C V ö GRIJP i Gravenhage 30 November 1892 flPEHBARE VERKOOPfflG te GOUDA krachtens bevel van de Arrondissements Rechtbank te Utrecht ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOULEEVBR op MAANDAG 19 DECEMBER 1892 den morgens te eli uren in het Koffiehais HikifOMiEx aan de Markt van Een vierde g edeelle onverdeeld in de navolgende ONROERENDEGOEDEREN allen staande en liggende Je Gouda nagelaten door wglen den Heer J M AtiSES VAN BïBKKL belast met pruc e6rui i ftc n lang ten behoeve zgner Weduwe geborea den 22 Maart 1839 en wel Een aangenaam gelegen goed onderhon WOONHUIS en ERF met aizonderlgke BOVENWONING op den hoek van de Gouwe en de Keizerstraat Wgk C No 229 en 229o Verhuurd tot 30 April 1894 voor ƒ 350 per jaar Een PAKHUIS en ERF in de Keizerstraat Wgk K No 147 In eigen gebruik Een HLIS en ERF in de Keizerstraat Wgk K No 146 Verhuurd voor ƒ 11 50 per maand met inbegrip der waterleiding Een HUIS en ERF in de Vlamingstraat Wgk O No 363 Verhuurd bg de week voor 2 50 Tien naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN in de Winterdgk Wgk Q No 115 tot 124 met SCHUREN of LOODSEN en den GROND daarachter De Huizen zgn allen verhuurd te samen voor 22 45 per week een perceel grond voor 15 en een dito voor ƒ 7 50 per jaar Onder dezen koop zgn niet begrepen de Schuren naast en achter perceel Q No 115 en de opstal van t Gebouw staande op den grrond voor ƒ 15 per jaar verhuurd Negen naast elkander gelegen HUIZEN en ERVEN in de zoogenaamde Jan Mnilenpoort aan den Groeneweg wgk L No 158 tot 166 Allen bg de week verhuurd te samen voor ƒ 12 15 En een perceel BOUWGROND liggende in de Boomgaardseraat kadastraal bekend in Sectie A No 2715 groot 69 centiaren Verhuurd voor ƒ 3 per jaar Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantoren van den Notaris Mr H F W DUBOIS te Utrecht en van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Naamlooze Vennootschap de Qoudsclie Macliine Fabriek te GOlfDA Buitengewone Vergadering van AANDEELHOUDERS DONDERDAG 15 DECEMBER 1892 des namiddags een uur ten Kantore der Vennootschap De DIRECTEUR GOCWE C 249 GOUWE C ö Gebr RAMPHIJIZeI HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne Étalage voor t St Nicolaasfeest in gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van goed gevulde Wijl het ons gebleken is dat goederen bestemd om per stoomboot ZEEL AMD naar Middelbuho en Vlissinoen te worden geexpedieerd door andere diensten worden vervoerd verzoeken wij onze begunstigers beleefd op de begeleidende adressen PER S S ZEELAND te willen vermelden Aanbevelend W ed P D de VRIES Openbare Verkooping Openbare Vrijwülige Verkooping op WOENSDAG den 7 DECEMBER 1892 bg veiling en verhoogioges in 16 koopen 11 koopen WILGEN hakhout en 10 koopen ESSEN hakhont op de Buitenplaats ActiiHOVENc aan den Rotierdamschen Dgk te Gouda op Woensdag 7 December 1892 des morgens te 10 uren ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda op WOENSDAG den U DECEMBER d a v bg afslag en toewüiing beide dogen des voormiddags ten 10 ure ton huize van P STOPPELENBURG Herbergier te Stolwijk Er biedt zich aan EEN NETTE BURGËRDOCHTER van bulten van de P G als Dienstbode liefst dodelgk adres onder no 2239 aan het Bureau denes Kaasm arkt Bodeg raven De wagen van ESVËLD VERTREKT DlIM S SillSMöm stadstgd van de Overweg van t Spoor Kraepelien Holm s SAIIAE FASTILLEI Algemeen erkend als het beste middelbg HOEST en VERKOUDHEID het iseen sljjinoplossend en verzachtend middelbg uitnemendheid verkrijgbaar bg de meesteApothekers en Dr prgs per fleschjes 20 Jent tK mm Alleen echt in Q fleschjes voorl r zien van etiquet waarop de Handteekening van KRAEPELIEN en HOLM Zeilt Hofleveranciers van GOïïDAtiaarBODEQEAVEN Wollen Tricot Ondergoederen Slerke en Voordeelige Kwaliteiün Jager Ondergoederen Schenk en Zn Gouda Snolpersdruk van A Bhinkman Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderlgke Nomuers VIJF CENTEN WM iMniaMUHilwiUt MMKlMVldMIOMI BINNENLAND GOUDA 2 Deoerabor 1892 In de bovenzaal van het koffiohuis de Harraouie woirt gisterenavond de gewone jaarlijkscbe vergadering Tan het Zieken en Weduwenfonda Providentia gehouden tjit hot verslag van den eoretaris bleek dal ie finantioele toestand te ivenschen overliet terwijl daaruit tevens bleek dat ejn flink plau van reorganisatie was ter hand genomen Van de genomen beeluiton vermelden we slechts dat tot verkoop van het voreonigingsgebouw in de Groenendaal welk besluit met groote meerderheid word genomen eu de benoemiog voor de eerste maal van twee Donateurs die in hot volgende jaar als controleurs der financiën zullen optreden Als zoodanig werden benoemd de Heeren Mr J Fortuyn Droogïeever on J J Prins Gisterenavond had eene buitengewone vergadering plaats van de Afd Gouda van den Nederl Protestantenbond Deze werd gepraesideerd door den heer D G van Vreumingen die met een enkel woord het verlies schetste dat de Atdeeling leed door het vertrek van haren voorzitter den heer H P Sohiru van der LoefF wiens groote verdiensten ten opzichte van de Afdeeling spr vervolgens in herinnering bracht Daarop hield Mej Ë C Knappert uit Leiden de aangekondigde voordracht Zij sprak over de taak van Je vrouw in den Protestantenbond Zij bracht daarbij eerst in herinnering wat de vrouw daarin reeds doet om vervolgens uiteen te zetten wat zij doen kan en volgens spr doen moet In vele plaatsen van ons land wordt op de Zondagscholen door de vrouw een hoogst nuttige taak verricht terwijl zij ook als godsdienst onderwijzeres hier en daar optreedt maar voorzeker kou er meer FEVILLÉfÖJM Naar het HoogduiUch van HAKS iRNOLO Daarmee was het ook afgedaan Zij liep haastig voor mij uit naar de etad en ik stond mol de muts in de eene en den weenenden jongen aan de andere hand en zag haar na tot hare slanke gestalte door eene kromming van den weg uil het gezicht verdween Dat ik dien avond te huis befi gekomen weet ik maar hoe weet ik niet Alles wat ik door mijne ketterijen over liefde eo vrouwen vroeger misdaan had wreekte zich bitter aan mij Er sloeg zulk eene vloed van gevoelens over mgn hoofd dat ik tot diep in den nacht rondliep on voor korten tijd alles vergat wat in mijn nadeel wasj mijs geheele persoonIpheid al mijne gebreken dat alles was vergeten door mijne eerste hartstochtelijke liefde Eerst toen de laatste sterren verbleekten was ik zoover tol kalmte gekomen dat ik naar huis kon gaan Deze opgewondenheid duurde twee dagen Ik verzuimde niet alleen le colleges dat deden wij bijna altijd maar ook de veel gewichtigere rechtoefe ningon Ik vermeed alle gezelschap want de ge ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjut I wijkzuster een hoogst moeilijke doch zeer nuttige taak kon verrichten want huuiezoek moest in deze op den voorgroad staan Spr deelde verschillende staaltjes mede uit haar werkzaam leren o a ook uit haar bezoeken op de ziekenzaal van het Leidsche Ziekenhuis waar zij geregeld voorlezingen houdt en dusdoende eenige gezelligheid en ontspanning brengt ouder de ongelukkige verpleegden Ongetwijfeld wekte haar krachtig woord tot navolging op Nadat spr geëindigd bad bracht do Voorzitter haar een hartelijk woord van aank voor hetgeen zg had medegedeeld Daarop werd door den heer G A D J Gabry verslag uitgebracht van de laatste Algemeene Vergadering en vervolgens werd de vergadering gesloten Naar wij vernemen is de commissie in zake vereenvoudiging onzer spelling zooals die is geopperd door den heer Kollewijn thans gereed g ekomen met bepaalde voorstellen die weldra in druk zullen verschijnen en in behandeling zullen worden genomen Dbl r e t Aan de Tweede Kamer is ean adres gericht door het bestuur van den Algemeenen Nederlandschen Politiebond verzoekende bij do behandeling van de justiliobegrooting voor 1893 het daarheen te willen leiden dat eene algeheele reorganisatie van het politiewezen in Nederland en het tot stand komen eener politiewet regelende de rechten en de verplichtingen der politie en de verhouding van de rijkstot de gemeentelijke politie en omgekeerd bg de beraadslagingen aan de orde komen In de afdoelingen der Tweede Kamer is de bewering geuit dat het toezicht op de reizigers ter wering der cholera aan onze grenzen volkomon onvoldoende is geweest geschieden Spr schetste daarop hoe in Leiden on enkele andere plaatsen veel gedaan wordt om de moderne godsdienstige begrippon ook onder hot volk te brengen waartoe volgens spr thans de tijd gekoratn is Volgons prof Gunnmg en andoren zou men daarin nooit slagen wijl alleen de rechtzinnige vat zou hebben op de kinderen des volks maar spr hoeft door ervaring geleerd dat dit laatste niet het geval is In Leiden werden wekelijks avondjes georganiseerd met fabrieksmeisjes waar beschaafde dames hen die den tijd anders op straat in slecht gezelschap doorbrengen op nuttige en aangename wijze bezighouden en hen leeron hoe zij hun vrijen tijd goed kunnen gebruiken De onder vinding leert hoe niet alleen die meisjes maar zeUs hun huisgenooten daarvan min of meer een gunstigen invloed ondervinden Spr zotte uiteen hoe in vele plaatsen de beschaafde vrouw veel kan doen om godsdienst te brengen in de harten van minder bevoorrechten Niet alleen door een taak te kiezen waarbij men geroepen is zioh geheel en al te wijden aan eene betrekking als b v die vcA godsdienst onderwijzeres of ziekeverpleegster maar eveneens door zich zij t ook slechts één avond of enkele uren per week het lot aan te trekkeu VBii diegenen die vaak welruw rn verkeerd handelen maar in wier gemoed toch steeds nog iets edels en goeds schuilt dat slechts opgewekt behoeft te worden om tol ontwikkeling te komen Spr had de ervaring dat zelfs de laagst gezonkeno nog veel goeds had bepaald ilerhte raenschen zijn er weinig het voornaamste wat den mensch ontbreekt ook zelfs bg vele meer ontwikkelden was gebrek aan zelfbedwang Welnu de vrouw met do tact en het fijn gevoel waarover zij vaak beschikt was h i geroepen om de arme misdeelden te leeren zich zelf te beheerschen en ben iüts te schenken van bet voorrecht dat zij als godsdienstig mensch zelve bezit Spr schetste daarop in het kort hoe de vrouw van moderne richting als zijn dat ik het recht had en ook verpliclit wai om voor de meesteres van mijn hart de muts af te nemen Ik deed dit dan ook vrij onhandig Het meisje zag op en beantwoordde mijne groet met eene kleine buiging terwgl een glimlachje haar schoone mond nog schooner maakte Nauwelgks nas zij om eene hoek verdween of ik werd overstelpt met vragen Kgk die huichelaar eens zei de lange Clemens terwgl hij mij bij de schouders vatte hü doel alsof hij geen vrouw of meisje in geheel Heidelberg aanziet en daar krijgt hij eeno groet en nog wel eene vricndelgke groot van hol schoone en trotsche princesje Biecht op zondaar hoe kent gij ooze kleine koninklijke Hoogheid Ja ja biecht op schreeuwde de andere door elkaar Ik maakte mij los uit de handen die mij vasthielden Ik was onlange zoo gelukkig om de jonge dame een kleinen dienst te kunnen bewgzen zei ik met een waardigheid die mij zei ven hot meest inponeerde en zü is zoo goed om zich dat te herinneren Dat is alles De lange Clemens bleef voor mij staan zuodal hij mij verhinderde voort Ie gaan sloeg de armen over elkaar en zei terwijl hij mij van t hoofd tot de voeten aanzag Bet r dat was mijn bijnaam uwe wgze van spreken en uwe houding in deze teerder i