Goudsche Courant, zaterdag 3 december 1892

arbeidskracht en rgkdom die het gevolg is van ha onder militairen dienst houden van de goheele jeuxd welke aldus in plaats van geld te verdienen geld kost en zofwel den Staat als hun familie in schulden steekt Men behoeft waarlijk niet te zoeken nsar een andere oorzaak voor de vermindering van het getal g goeden voor de inkrimping van alle uitgaven en van daar de daling in prijs van alles wat niet tot de eerste levensbehoeften behoort Ten slotte wijst hg op een verschijnsel dat waarschgnlgk nog erger en gevaarlijker is dan de groote productie van zilver nl da enorme uitbreiding tan het crediet het koopen en verknopen met niet be staand denkbeeldig geld De Fransolio Bank deed in 1886 hare zaken voor 95Vi pCt met bankpapier on andere credietmiddelea en slechts voor 4 j pOt met geld en bg do Bsnk van Engeland steeg die verhouding zelfs tot 99 4 pCl Dat alles is zeker uiterst gemakkelijk in het d gelgksch verkeer Maar ook een gezonde toestand Een schoolmeester van den ouden stempel woont to Edens in Friesland Den lin November jl vierde de heer S Hardenberg rustend onderwgzer zgn 9l a verjaardag Ue oude hoer is nog kras en sterk van lichaam alleen zijn gezicht en gehoor zijn minder goed Nog helder van geest is hgzonder merkwaardig zgn trouw en sterk geheugen welks diensten hem ook nog op dezen leeftgd bijblijven Geboren in t zelfde huis dat hij nog bewoont werd hij reeds zijns vaders opvolger te Edens oj 16jarigen leeftijd Hardenberg is nog een veteraan van de oude garde bg zgn paedsgogisoben arbeid oefende bij indertijd het eerzaam beroep van schoenmaker uit En naar luid der overlevering leverde de onderwgzer scboenmakor sterk werk Mede door de bemoeiingen van kerkvoogden te Eilens geniet de grijsaard een oubezorgden ouderdom Te Broken Hill in Australië hebben de tchoolkinderen een werkstaking gehouden Zij zonden eon oommissie naar den directeur der school met den oisch voortaan minder rekenwerk te moeten maten De directeur antwoordde met een der sfgevoardigilen aan flink pak slaag te gaven Dit middel heeft zeker j geholpen want een half uur later waren alle kiadaren weder in de school Benig mededeelingen doot den minister van Justitie godaan in zijn begrootings antwoord aan de Tweede Kamer Omtrent de hoofdpunten van een wetsontwerp tot herziening der Dnmkwet is de Eegeering het eens De ministor oordeelt gunstiger over de naleving en werking der Drankwtt dan in het Kamerverslag gesobiadde de ontduikingen zijn niet zoo tairgk en het aantal vergunningen vermindert gaandeweg Voor opheffing van het vergunningsstelsel beslaat z i geen reden Hier to lande wordt do landing belet van alle Russische landverhuizers die geen middel van bestaan hebben De ministor deukt er niet aan het aantal notarissen over het geheele land tot het maximum uil te breiden sloohls naar mate van do behoefte zal tot uilbreiding worden overgegaan Uit een onderzoek is gebleken dat groote verscheidenheid beslaat ten opzichte van hetgeen de notarissen bij publieken verkoop van inroerend goed iu rekening brengen Om te booordeolen of maatregelen noodig zgn is nader onderzoek uoodig Een wet tut ornauiaatio van het politie wezcn zal onmogelijk voor allo gevallen volledig kunnen zijn In de Inatslelgk gopleej de zware niisilrijvon vond de minister geen termen lot herstel van de doodstraf Tegen verspreiding van opruiende geschriften onder militairen wordt streng gewaakt evenzeur als tegen de verspreiding en tentoonstelling van onzedelijke afbeeldingen Omtrent den optocht en de meeling alhier op 18 Sepleinber hetft geen overleg tussohen rijks en gemeentepolitie plaats gehad voor vergaderingen op afgebakend zoowel nis voor die op publiek terrein moot vergunning worden zovraagd do minister persoonlijk zou echter niet onder de wetsbepaling begrijpen een vergadering waarin een onderwerp behandeld wordt in een reuk van zelfstandige roilevoeringeu zonder onderling overleg opgesteld zoodat geen eigenlijk debat wordt gehouden tot hot uitlokken van bericht over s Burgemeesters zienswijze bestond z i geen reden daar do ministor zeer beslist van oordeel is dat de handhaving van het bepaalde bij art 18 dor wet op het recht van vereeniging en vergadering ingeval van overtreding niet aan de rijkspolitie maar aso den burgemeester behoort die in het al of niet verleenen van vergunning voor vergaderingen als in art 18 bedoeld aan geen voorschrift is gebonden Eenig verband tussohen de invrijheidstelling van Geel en den moord op een politie agent te Rotterdam is den minister niet gebleken In zake het vraagstuk van schadevergoeding wegens preventieve hechtenis kan de minister nog geen partg kiezen Omtrent de klacht over het hazardspel in het Kurhaus te Scheveningen wijst de minister op de zeer groote moeilijkheid zoo niet onmogelijkheid om de overtreding behoorlijk te kum en constateeren aangenomen al dat het huis voor het publiek toegaokeigk zou zijn In zake het diplomatieke tweegevecht is geen enkele aanwijzing door de justitie gevonden dio op grond tot vervolging opleverde Een handig vervalsoher Bg oen Chinees op Pasar Senem Batavia zifn kitten met nagemaakte dranken in beslag genomen De redactie der Java Bodt zag een der valscb etiketten dat van Apollinariswater hetwelk zoo bedriegelgk is nagebootst dat men het van het echt alleen kan onderscheiden wanneer men de twee nasit elkaar ziet het echte is op wit papier gedrukt het valache op geelachtig en hot driehoekje op het echte is baksteenrood terwijl dat op het valsche karmijiirood is gekleurd Alleen met vael oplettendheid kan men zicb voor schade wachten De Chinees wiens voorraad drankeu in b laj genomen is maakte van alle na of gebruikte tm minste voor waar van mindere soort de flesschen etiketten kurken en verpakking von bekende merken Geert wonder dat op die manier voor leege esêcto met ongeschonden toebehooren hooge prijzen ivenin betaald voor een flesch van Laronde s cognac 1 75 cents De volgende ontboezeming van Dirk Groen uit De Betmster bevatte dezer dagen het Faderland Mgnheer en vriend redacteur I Zeveii en zoventig I zeveiien zeventig blozende bruiden zeven en zeventig vroolijke vader zeven en zeventig meosmuilonde moeders I Ja vriend en redacteur dat is mij een besluit dat besluit van 39 September jl I Nooit zaten er in eenig koninkigk besluit zooveel geluk zooveel hoop zooveel verwachtingen 1 Wat onder het hemelBche mandenwerk een hoorn des overvloede is is onder den aardschen papierwinkel dit koninklijk besluit 1 In ons goede rustige Nederland nog zeven enzeventig notarissen moer t is haast net zoo mooi al een vrg notariaat eu vael deftiger I Ën wat i t jammer dat wg niet een van on beiden gg of ik minister zijn I Ik zou t liever zelf willen wezen maar als oud vriend zou ik t u ook gunnen Ik stel mij dan voor ik ben minister niemand kan bg mij komen of hg moet audiëntie vragen ik heb boden die er meer van weten dan ik zelf om de zaak te regelen met orde en waardigheid £ n daar zit ik on ik steek mijn pijp op Noen ik geloof dat doe ik niet dat staat zoo gek voor den bode een menseh mout zich een offer weten te getroosten voor de eer Ik sohel Bode zijn er gegadigden voor de audiëntie f De bode die oud i geworden in den dienst en voor geen kleintje vervaard ziet bleek en zegt Excellentie Dirk Groen ik heb gediend onder Thorbecke en onder Heemskerk ik heb sollicitanten gezien van alle kleuren on partijen maar zoo iets heb ik nog nooit gezien I Ik wuif minzaam met de hand en teg Blijf bedaard mijnheer bode 1 wat den geweest zijn maar bij hem het karakter droegei van bevallige vroolijkheid Het duurde niet lang ef hg oefende eene onbeperkU macht over ons uit wMlaan rich allen behalve ik gewillig onderwierpen Zijne manieren zgne kleeding de wijze van a uit te drukken werden tot voorbeeld genomen met meer of minder succes nagevolgd De jonbtvoedt ons op zeide de lange Clemens on dsartii waa iet waar Hjj had een manier om als hem iets met Mv zijne oogen toe te knijpen mot een uitdrukking minachling ik weet nog hoe dikwijls ik een mW uitdrukking die ik vroeger gedanhteloo of lom mot welgevallen geheiligd had terug hield en in oe meer beschaafde veranderde alleen om dat gen niet te zien Ofsohoon ik m t al mijn corpsbroeders st vriendsehappelijk omging ik had geen enW vnand in het corps in weerwil van mgne lu vechten met den jonker had ik telkens Wewtwisöln buiten zijne schuld dit moet m bijvoegen Dat ik voor hem bg zijne aangeboren legen tegen alles wat ruw en lomp was niets aantreknen had dat was zoo natuurlgk dat ik hem daaro geen verwijt kan maken en ook tegenover mg nam hg steeds de vormen in acht fforit tervolqi ï De miiiiitar van bisn luken verklaart dat hem dat niet iS gebleken gCholeragevallen die aan nat toelicht zoudan z jn ontsnapt zgn hem niet bekend geworden In het Voorloopig Verslag wordt er een grief van gemaakt dat men aan reizigers gevraagd heeft an waar zy kwamen en als zy niet van eene besmette plaats kwamen hen zonder veel onderzoek vrqliet De uitslag heift bewezen dat dat oi derzoek voldoende is geweest en de vraag is dan ook geoorloofd Wat had men meer gewild Ontsmetting van alle reizigers en van de door hen gedragen kleederen Daartoe heeft de Regeering gemeend niet to moeten overgaan en de ondergeteekende vleit zicb dat men over het algemeen dit besluit der Eegeering zal billijken Gesteld dat dientengevolgo een enkel oUolerageval meer in ons land ware voorgekomen ieder deskundige en ook ieder die in de gelegenheid is geweest op dit punt ervaring op te doen zal toestemmen dat ontsmetting van reizigers zal zij geen schijnvertooning zijn eene behandeling aan den lijve vordert die in een beschaafd verkeer en ook mot het oog op het welzijn van de reizigers zelven niet kan worden gevergd Afdoende kan zij zelfs nooit zijn omdat de smetstof der cholera eerder i dan aan het liohaam wordt medegedragen en bovendien een voorschrift tot ontsmetting van reizigers uit den aard der raak tot tallooze ontduikingen aanleiding geeft die alleen waren te voorkoiren door de grenzen oter hare geheele uitgestrektheid met een ondoordringbaar kordon af te sluiten Door den heer L G Vernee commissaris van politie te Scheveoin en is bij circulaire aan alle reeders on kooplieden aldaar dringend verzocht in het algemeen belang dezen winter het verzamelen van ijs uit het Kanaal of ander zoet water na te laten en dit ook aan hunne ondergeschikten te verbieden In de circulaire wordt er op gewezen dat met zekerheid is aan te nemen dat het water van het Kanaal door zgoe verbinding met de Maas en de Schie door cholorabacillen ia besmet en dat dia bij de hevigste vorst niet gedood worden Wanneer men er nu toch toe overging bet ijs te verzamelen en te gebruiken voor de conservatievevan vursche visoh zou de handel er buitendien zelfde schadelijke gevolgen van ondervinden omdat devisch elders zou g iweigord worden zoodra de herkomst van het ijs bekend werd V Staten Generaal 2 K meb Zitting van Donderdag l December 1893 De bcele dag is nog besteed aan de peraequatie der grondbelasting De strijd loopt hoofdzakelijk over oen amendement der heeron Kuys Van der Borch en Zijp om het percentage van 6 op 5 o te brengen Daarover is lang en breed gesproken en bet laat zich voorzien dat het heden tot eeno beaUasing komen zal Althans de vocrz tracht het daarheen te leiden Er zijn er die dit ééae percent voor de gemeendten willen reserveerun als opcenten nl doch de minister is er beslist tegen De heer Piersun die in e n svas geestige als logische rede zijn standpunt onwrikbaar handhaafde en de vgf pereeut stigmatiseerde als in vier opzichten de grenzen oversohr dende sprak overtuigend maar vol zelfbebeersching zaak bewijzen mij dat een genie slechts korten tijd noodig heeft om ervaring op te doen omtrent den omgang m t dames Nu ik dien van u beleef durf ik h pen dat gg ook nog dansen zult leeren iets waartegen gg u zooals gij bekennen zult tot na toe hardnekkig hebt verzet Gij zgt een gek zeide ik en ik een nog grootere omdat ik die onzin aanhoor Allen lachten wij trokken ter eere van deze gebeurtenis allen weder naar de kneip Daar vernam ik dat mijne onbekende schoonheid die trouwens allen reeds bij name kenden de dochter was van eenen gepensioneerden majoor met wien men nog geen gelegenheid had gehad om kennis te maken daar tij nog te jong was om feesten bij te wonen Ik herinnerde mij dat ik mijne vrienden dikwijls met bewondering over het Princesje had hooren spreken waarop ik echter als gezworen vrouwenhater geen acht had geslagen Eene nadere kennismaking met het schoone meisje scheen ook voor mij onmogelijk Wel gelukte bet mij nu en dan om haar op straat tegen te komen waar ik haar dan verlegen en onbeholpen groette wat steeds vriendelijk opgenomen eu somi met een vriendelijk lachje werd beantwoord en dat waa voor mij arme jongen reeds genoeg Deze vluchtige groet was voor mijne fantasie de bron van vele idealen Dat meisjes niet letten op het uiterlijk van den man eene fraze waarover ik vrooger ongeloovig en schouderophalend had ge b i aobeen leker van zijn zaak door de ondervinding reeds geleerd dat ook wel in de Kamer warmer gekookt dan er gegeten wonlt Zonder te dreigen liet hij toch duidelijk gevoelen wat de aanneming boteekende van een amendement waarvan hij de volle verantwoonlelgkheid aan de Kamer liet ielyk doorgaans nadat do Min Pierson gesproken heeft was alle aandacht daarna weg Wij hopen en vcrlrouwtn dat do Kamer den minister Piersou als jen betrouwbare gids ook in de regeling der grondbelasting zal willen volgen en de voorstellers van het amendement zij hel dan ook na eenig wikken en wegen zullen besluiten aan de Kamer eene stemming over hun plan to besparen Heden voortzetting Voor het op l en S Mei 1893 te Botterdam Ie houden Boomsoh vakcongres worden naar de Tj rf meldt alle krachten ingespannen Zoo heeft te Vlissingen de beer Priem lid vau t centraal comtté de eerste bespreking daarover in de Vlissingsche afdeeling ingeleid ïu Boltordam vergaderden de vakafdeelingen smeden uinmerlieden kalk en steenbewerkers bakkers leerbewerkers tabak en sigarenbewerkers bootwerkers en typografon onder leiding van het bestuur dor afdeeliug Rotterdam van den R K Volksbond Te Amsterdam vergaderden de timmirlieden en meubelmakersvereenigin in grooteu getale en zette de heer Pastoors de waarde van zulk een congres uiteen Met algemeens stemmen werd besloten er aan deel te nemcu Te Haarlem zal in den loop van December de heer Ratlc uit Rotterdam de zaak bespreken en Vrijdagavond vergaderde te Amsterdam het comité van vakveraenigingen met het dagelyksch bestuur van het centraal bestuur cm de zaak te bespreken Ook door de U K werkliodenvereenigiug te Arnhem worden pogiugco tot deelname aangewend In de Revue des deux Mondes heeft de heer Cucheval Gtarigny lid van bet Fransche Instituf over de thans geopende Muntcoufereutie een opstel geschreven Hij ontkent dat de daling in zoovele handelsartikelen in de siijging der grondwaarde is gelegen en gelooft veeleer aan overproductie Ook geeft hij niet toe dat de goudproduoiie te gering is als hij let op de stqgende aanmuutmg en de groota bedragen in de ke ders der banken Wel acht hij de stijgende productie van zilver txHlenkelgk en gslooft dat daarover een natuurlijke uitweg moet warden gezocht lo naar zié dat reeds zooveel zilver opneemt mrar nog veel meer kan gebruiken als er ecu geregeld muntstelsel komt waaraan o a China nog behoefte heeft en 2o naar Afrika waar do voortgaande beschaving do behoefte aan zilver zal doen toenemen De negers zullen misschien de Amerikanen van hun zilver afhelpen zegt hg Da heer C gelooft ook niet dat de kwijning van landbouw en nijverheid een gevolg is van de muntquaestie Hij wijst ook daarvoor op de milliarden goud die bg de banken en iu de sohatkisteu met groote zorg worden opgepot Wat zouden die milliarden van het gele metaal een hooge vlucht geven aan nieuwe ondernemingen wanneer zij in deu omloop bleven in plaats van te worden opgeborgen ter wille van mogelijke oorlogen waarvoor de vrees toch al zoo verlammend op geheel Europa werkt I Men denke ook aan da verschrikkelgke verspilling van spol scheen mij nu zeer waar en ventandig Ik begon onbewust een heerlgk luchtkasteel te bonwen Het was een vreemde tijd en de nachtegalen behoefden niet eens zoo schoon te zingen ik was reeds sentimenteel genoeg Juist in den lijd waarin ik lóó dweepte dat ik met moeite mijn oude rol van beer vervulde kwamoen nieuw lid in ons corps Het was een jonge NoordDuitscher van goede familie die reeds elders in de rechten had gestudeerd Wij noemden hem I de Jonker Van het eerste oogenblik waarop dit jonge menseh in onzen kring kwam was er iets tegenstrijdig in mijne meening omtrent hem Zgn geheele persoonIgkhoid trok mij aan en toch ergerde ik mij over hem Hier zag ik nu den man voor mij die alles was en alles had wat mij ontbrak wat ook ik zoo gaarne geweest zou zgn en gehad zou hebben Het waa de innemendste menseh dia ik ooit ontmoet had Zonder in de gewone beteekenis mooi te zijn wanneer men daaronder verstaat regelmatige trekken en schoone kbur viel hij waar hg kwam in het oog door zijne beschaafde vormen on de aangename wijze waarop hij roet ieder omging Hels over kop stortte hg zich in het vrolijke tudentenletren en was de dolste van allen maar hij had de tact om zelfs bij de dolste vreugde eene zekere grens niet te overschrijden zoodal hij duizende dingen doen kon die bg anderen ruif en wild zou ruw I il is er gebeurd Hij antwoord Excellentie I de wachtkamer is vol en de trap is vol en ze zitten in de jassenkamer en ze staan op straat en en Excellentio I dat mg dat op mijn ouden dag moet overkomen ik kan er geen orde racor onder houden en hier pinkt hij een traan weg ze dringen als in een verboden volksvergadering al de doftigheid en het fatsoen is weg I Maar mijnheer de redacteur I als jo twintig jaar lang lederen Dinsdag op do purmerender veemarkt bunt geweest dan zijt go voor een beetje dringen niet moer bang I Ik zeg dus Bode Iaat nummer één binnenkomen Maar uu blijki dat no 1 niet komen kan want hij is op de trap halfweg ingeklemd tussohen twee dikke hoeren 61 kan voor noch achteruit Ik laat mij niet uit het veld laan zoo n beklemming kpmt op de veemarkt ook wel voor gRoop dan maar deugene die vooraan staat De bode doot de deur open zoo weinig mogelijk en dient aan De sollicitant die vooraan staat Wel dat is aardig I Wiu dunkt go wel dat die heer is die vooraan staat Mijn dijkgraaf uit De Beemster Niemand anders Hij tuimelt binnen omdat hij van achteren op edrongen wordt on bloost en zwijgt omdat hij verlegen is Ik bemerk dnt dadelijk on zeg Dijkgraaf ga zitten go zijt een beetje verlegen omdat jo niet weet of ge nu Dirk Excellontie of Excellentie Dirk moet zeggen moer dnt kan je doen zooals go wilt do een doet t zus de andoro zoo eu vertel me maar wot je op de lover hebt Dan vertelt do dijkgraaf een beetje omslachtig d it hij een nichije heeft die al twee jaar verloofd is met een candidaat notaris en nu er zoven on zevontig plaatsen zijn nu had hij togen zijn kinderen gezegd Ik trek mijn stoute schoenen aan enz erz Ik zeg dat ik do aanspraken van den jongen man zal onderzoeken en den moest waardige en don moest geschikte zal benoemen maar geef inmiddels eon knipoogJ3 zoo n knipoogje van do purmerender veemarkt als wij beiden welen wat een vette kost en de dijkgraaf drukt mij de hand Op t zelfde oogenblik daar bezwijkt de denr en tuimelen onaangediend drie hoeren binnen twee jongo en een oude Ik wij kunnen excellentie t is onze schuld niet dat gedrang de deur de bode neemt t ons niet kwalijk Maar helpen of niet hel ien nu word ik toch boos want zoo mag hot aan eon ministerie mot toegaan Ik zeg Hoeren ieder op zijn beurt welk nummer hebbon do heeren op de lijst P Daar begint me een van de drie o een jongraensch mat fijne vormen en een broek die hem veel te lang is en die hij daarom mot omgeslagen randen draagt Oh monsieur la ministre excellentie I Ik bon sedert vier jaar candidaat notaris ik heb de eor tot een van de oudste familién van het land te behooren het getal plaatsen waarover uwe excellentie beschikt ik zoude liefst benoemd worden in Gelderland waar mijn familie haar possessicn heeft uwe excellentie kent zeker do bosschen van den Heidenwal prachtig hout hel behage uwe excellentie een standplaats te croéeren Nu mijnheer de redacteur wat zoude ik doen t Is kinderachtig maar daartegen ben ik niet opgewassen de aristocratie blgft toch maar de aristocratie hoe kan ik Dirk Groen nu weigeren cm len jonker van Heidenwal notaris te maken en hem het pleizier te gunnen om hoogsteigenhandige testamenten te maken voor zgn pachters Ik geloof dat ik het hem beloofd heb in elk geval ben ik zoo vriendelijk geweest dat hij wel begrepen heeft dat hij zoo goed als benoemd wns Inmiddels was de oude heer naar het venster gestapt Mag ik uwe ExcuUeotie verzoeken een blik naar buiten te werpen Nu mijnheer dó redacteur ik wierp een blik naar buiten En daar stonden ze de straat vol sollicitanten en vaders van sollioitanten en neven en broeder van verloofden van sollicitanten en Kamerleden allen Kamerleden die nooit om een gunst vragen maar volgens oud gebruik een uitzondering maken als het de benoeming van een notaris geldt daar waren ze de straat zag zwart van meuschen en de politie stond er bij en hield orde want daar zg goen vergunning gevraagd hadden om een betooging te mogen houden behoefde de politie niet net te doen of ze den oploop niet bemerkte De oude heer bleek een driftige oude heer lo zgn en zei Excellentie ü kunt onmogelijk al die mensohen helpen u hebt zeven en zeventig plaatsen dat is veel zeer veel maar al die menschen Hel zal weer gaan zooals het altgd gaat er zullen onbillgkheden gebeuren onrechtvaardigheden Mg n zoon ik zeg het u als vader eu als staatsburger komt een plaats toe mijn zoon Karel Anton heeft recht op een plaats maar zal hij die krijgen Ik weet hoa het in de wereld gaat maar indien er ditmaal woer onI recht geschiedt ik zeg onrecht excellentie maar ik moest zoggen nepotisme verkrachting van den volkswil dan hm exoellontie I slechts dit dit I ééne ik ben prosidont eener kiervereeniging I Mijnheer de minister I maak mijn zoon notaris in Amster dam Ik solliciteer voor mgn zoon Karel Antoa excellentie I Hm ik heb do eer En nummer 3 Ja dat was een arme nolariaklerk die zijn moeder en twee magere zusters moest onderhouden Dien moot ik toch ook wel benoemen ik kan niet goed te ten magere vrouwen Zeven en zeventig Zeven en zeventig menschen gelukkig te maken gezegend ta worden door de bloeden aanverwanten van zeven en ze ontigjouge notarissen I mynheor de redacteur hoe jammer hoe dood jammer dat ik mij dat zoo maar voorstelde en dat al die zogoningen en dankbetuigingen neer zullen komen op een ander hoofd dan dat van Dirk Groen on dat een andere hand dan de jiijne al die weldaden lal uiideelen t Zoude zoo mooi slaan later op mijn grafzerk Wandelaar sta stil en wijd eoR traan aan de nagedachtenis van hem die aan zevenen zeventig notarissen het levenslicht schonk De vrijzinnige kiesvereeuiging te Arnhem had Woensdag avond eeno openbare vergadering met vrij entree uitgeschreven in do groote zaal van Mnsis Sacrum De afgevaardigde voor dat district mr P Rink zou de aanhangige kieswetvoorstellen besproken en eeno bijzoudure uitnuodiging tot bgwoning dezer vergadering was gericht aan do aanstaande kiezers terwijl tevens gelegenheid tot debat zou worden gegeven Een zeer groot aantal personen waaronder ook eonige vrouwen hadden aan de uilnoodiging gehoor gegeven Nadat to ruim 8 uren do waainemende voorzitter de heer Wurfbain do vergadering met oen kort woord bad geopend gaf hij al aanstonds hot woord aan mr Rink die zijne rede aanving mot er op te wijzen dat wij een hoogst gewichtigon tijd beleven nu op 20 Soplomber jl aan de Slaten Goueraal een drietal wetsontwerpen worden aangeboden beoogende do mondig verklaring van het Nedorlandsoho volk Spr achte het dan ook eene goede gedachte van de kiosvereeniging om deze vergadering open te stollen voor hen die hierdoor mondig zullen worden Spreker ging daarna de jongste geschiedenis van do kiesrochtregelingen van ongeveer 1848 n en toonde er de gebreken van aan voortspruitende uit het censusstelsel Aan do rogeeriog bracht spreker alvorens tot het eigenigko onderwerp te komen hulde voor den bekwomen spoed waarmede zij deze wetsontwerpen ingediend hoeft En vervolgens hot nieuwe ontwerp besprekende stelde spreker twee vragen 1 wat houdt het ont werpkioswet in en 2 hoe hebben wij te oordeelen over het nieuwe kiesrecht Bij de oeanlwoording van de 1 o vraag gaf spreker een overzicht dat bij velen misschien bekend was doch dat voor een logisch verband bij een voordracht voor dit publiek noodig was Spr gaf hierbij slechts enkele korte opmerkingen en verklaarde o a zich niet te begrijpen dat niet aan zelfstandige vrouwen het kiesrecht kon gegeven worden Evenwel de grondwet verbiedt bet en bij dit onderwerp kan dit met ter sprake komen Het gelal kiezers dat de regeering van de nieuwe regeling verwacht acht spreker te hoog z i zal dit niet meer dan 600 000 bedragen Dat voor eon aangifte van candidaten ook nietkiesvereenigingen met een voldoend lodental waren toegelaten keurde spreker af Hoewel spreker het uur van sluiting der stembus misschien te vroeg gesteld achtte meende hy toch dat bij eene latere sluiting de opening der stembriefjes niet moer op denzelfden dag zou kunnen geschieden Eene leemte die echter niet tot een oietmede werken voor bet tot stand komen der wet mocht leiden achtte spreker het dat het ontwerp alleen de verkiezingen voor Tweede Kamer en Provinciale Staten en niet die voor den gemeenteraad regelt Evenzoo dacht spreker over de verdeeling der groote steden in enkelvoudige kiesdistricten Tot de tweede vraag komende hoe te oordeelen over het nieuwe kiesrecht kon de heer Rink getuigen dat hg in hoofdzaken met het ontwerp maegiat Hij meende dat dit zeker hen lie hem voor zgne verkiezing anderhalf jaar geleden hoorden spreken niet zal verwonderen Hg achtte in de thans aanhangige wet goed gekozen het kenteeken van geschiktheid en het kenteeken van maatscbappelgken welstand en besprak de hiertegen ingebrachte bezwaren Ook trachte spreker aan te toonen het onjuiste van de meening als zoude het ontwerp met de grondwet in strgd zijn Daarna gaf spreker eene uitzetting van het couloirstolsel met de daaraan verbonden voordeelen ter verkrijging van eene zuivere stemming Ten slotte werden de bezwaren besproken die algemeen en ook die welke weinig werden geuit En bij de laatste noemde spr de vrees die bij velen den grond t er bestrijding uitmaakte dat de beiittende klasse zal achtergesteld worden bij d niet ba zittende Slechts in iéae brochure heeft spr die vrees duidelgk uitgedrukt gezien n l in Te wapen tegen het algemeen kiesrecht De schrijver toont