Goudsche Courant, maandag 5 december 1892

mmm i mf ms Maandag 5 De ei iber 1802 N 5010 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Oe InBendlng van ttdvertentifin kan geschieden tot Mb nur des namiddags van den dag der uitgave De echter daarin dat h j zelf behept is met gebreken die hij niet bezittonden Teriv jt Spr voor zich vreest niet hij gelooft in het volk het is nirt zoo baatcuohtig on egoïst Maar zou er in die vrees ook iets schuilen van een kwaad geweten P De richting in die laatste tyden gevolgd is wel boter maar is het altijd zoo geweest P Heeft de bezittende klasse niet langen tijd te veel op eigenbelang het oog gehad Zou in hot dienstbadecontract het rempla9autenstBlsel dejachtwetom oenige punten te noemen niet wat te verbeteren ign P Spr waarschuwt legen het koesteren van te veel illusaien van deze kiesrecht uitbreiding een universeel goneesroiddol zal r ij niet zyn maar toch Spr wenscht het Nederlandsche volk niet langer te verdeelea in regeereudon en geregeerden maar het lot van bet volk in ijn eigen hand te stellen Hij koestert liefde voor en vertrouwen in het Nederlandsche volk Buiteolaodscb Overzicht Na een nieuw onderhoud scbynt eene overeenstemming tusschen Brisaon en Bourgeois tot stand te zullen komen Deze zou de portefeuille van binnenlandsche zaken aanvaarden zoodra c e moeilijkheden door dö enquête commissie in het leven geroepen zyn uit deu weg geruimd Brisson zou de zaken sleepeiide houden in de hnop dat de ai beid der commissie deze week zal afloopon Goujan stelde in de iste en gehouden zitting voor de perswet te wijzigen ten einde de volmacht der enquêtecommissie uu te breiden Het linkercentrum van den Senaat hetft er op aangedrongen dat volledig licht over de Panamazaak worde verspreid Ook is ty voor volkomen scheiding tusschen de bevoegdheid der parlementaire en der rechterlijke macht De royalistische rechterzijde wenscht aan de enquêtecommissie grooter middelen van bedwang toe te kennen Aan handen en voeten gebonden komt de enquêtecommissie in de Panamazaak bijna niet vooruit Zy kan niemand dwingen voor haar te verschijnen geen huiszoeking papierouderzoek noch lijkschouwing bevelen niet officieel van de stukken die in t bezit zyn van andere ambtenaren kennis nemen de regeering stond haar den eenen dag toe wat haar don anderen geweigerd werd Nu de commissie aan haar lot is overgelaten vordert ze evenmin Charles de Lesseps weigerde voor haar te erschijnen en was daarmede volkomen in zijn recht Door de verklaring van Prinet den rechter van instructie in de Fanamazaak Maandag voor de commissie afgelegd scfaynt De fieinach als voornaamste schuldige te zyn aangewezen zoo zelfs dat er volgens de Figaro sprake lan is dat de dagvarrding der vyf Panamadirecteuren niet zal plaats hebben Wat Home rule betoekent zou Gladstone het eerst aan de Amenkanen nebben medegedeeld althans wanneer men de Sun van Baltimore en de New ïork Times gelooven mag die van bevoegde zgde vernamen wat Gladstone wil Gladstone heeft het indertijd door den radicaal unionist Josef Chamberlain ontworpen plan overgenomen om Ierland in 4 zichzelf besturende provinciën te verdeelen De eenige nationale band zal een Senaat te Dublin zijn met do volle bevoegdheden van een boudsregeering behalve waar anders bepaald wordt Leger vloot en vestingwerken staan onder het gezag van het Parlement te Westminster de lersche Begeering zal geen recht hebben met oenige buitenlandsche Kegeering te onderhandelen de nationale handel on nijverheid mogen niet beschermd worden tegen den invoer uit GrootBritannië of de koloniën geen wetgeving mag inbreuk maken op persoonlijke vryheid vrijheid van geweten of bezit De vier provinciale vergaderingen zullen aan bet veto van een plaatselijken Byksgonverneur onderworpen zijn en haar besluiten en die van den Bonds Senaat kunnen herzien bevestigd of verworpen warden door de rechtsgeleerde commissie van den Priv Council Van de Ëngelsche ochtendbladen vermelden en bespreken alleen ds Standard en de Daily Telegraph het stuk dat eerstgenoemd blad een grap noemt In de North Amerikan Beview komt een artikel voor van den oud Minister Balfour over het nieuwe Lagerhuis Hij zegt dat de Mac Cartbysten of antiParnellisten nu meesters zyn dei positie maar dat velen thans gaarne Home rule ter zijde zouden stellen indien men bun slechts de beschikking liet over hetgeen er aan postjes en baantjes in Ierland valt uit te deelen Geen Home mie die Engeland kan verleenen zal zegt Balfour Ierland tevreden stellen en bet geneesmiddel dat Gladstone zal geven is een gevolg eener verkeerde diagnose Daarom zal het de ziekte slechts verergeren LUST Tan brieven geadresseerd aan onbekende en verzonden gedurende de Ie helft der maand November 1392 welke door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda zijn terug te bekomen r P Kuiper Amsterdam L Qranf Den Haag Hoekstra Leiden G ï d Hoek Middelburg C ï d Borg Rotterdam J Koster Rotterdam J J V Manen Rotterdam B O v Doorn Amsterdam Visch on Wildmakelaars de Hal Londen W J Kosper Pekalongan van MOORDRECHT J üitenbroek Nymegen van WADDINGSVKEN W Niouwondyk Alfen R Gouda 1 December 1892 Do Directeur van het Postkantoor VORSTER ROEPOKI E TI U De BURGEMEESTER van Gouda brengt ter nlgemoene kennis dat aanstaanden Zondag den 4u December 1893 des namiddags twaalf uur op hot Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel ioiteloot rechtstreeks van het kalf te doon inenten of herinenten GODDA den 30 November 1892 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Besmettelijke Ziekte De Burgemeester van 5ouda maakt bekend dat heden bij hem een geval van Cholera Asiatioa met doodelljken afloop is aangegeven Gouda 1 December 1892 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZËNDOORN Burgerlijlte Stand Moordrecht GEBOREN IS Nov Wilhelmina ouders J Verboom en M B van Eyk 1 Dec Lamberlus ouders J Verwey en A van Dykland Stolwljk GEBOREN Cornelia ouders Adrs Baas en Elizabeth Molenaar Jan ouders laa Hontroop en Ptje Both OVERLEDEN Jan Cornelis de Jong 2 j Cornells van der Her 56 j BeeuHri k GEBOREN Cornelis ouders B Perdijk en C Uithol Pieternella Johanna ouders J van Duiken en E Plak Cornelis ouders J A van Schalk en A Groenendijk Cornelia ouders A Siolwyk en M Bunnik ADVERTEWTIËN MEE NETTE JONQEN ▼ oor eenige KANTOOBWBRKZAAMHEDEN en niet boven de 16 jaar Zich te rervoegen aTEKMmiUAÊ Turfmarkt U J IH KABEL Oostla aTTen B 3e bericht dat zgn St Nicolaas étalage gereed is en beyeelt zich in ieder gunst minzaam aan DAMES Attentie J Het beste onichadelyktte en ge makkelykste poetsmlddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk Is de Appretuur van C M MUIIer Co Berlin Beuth Str 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk Vsrkryakur by HiarM WInliellari In lEhoeawerlc galtltwlta Sraiiryas mi Senerul Dapit by W Sirdtmuii Xralaa Wed M MOL Korte Tieodeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie EN Citroen Punch tij Slotemaker Co Spaar ipoeite en kosten en probeer de BOEEENJOITGEIIS a 65 et per flacon met inbegrip der ledige flacon welke a 10 et weder wordt ingekocht Advocaat t la vanille a 1 20 per j flesch 0 60 per flesch Waarom ieveren J F HERMAN Hd Tiendeweii bovenstaande artikelen van zoo n qualiteit en tegen zoo n lage prjjs f Alleen om reclame te tnuhen Waarom stellen wg ons alleen tevreden met de winst der benoodigde Brsndewjjn Rozgnen Vanille en Saiker Omdat wg van deze artikelen hierdoor nog grooter omzet hoopen te krggen Waarom hebben wg hieraan een smaak gebracht welke de fijnste likear overtreft Omdat iedere haisvroow hierdoor de gelegenheid ontnomen wordt deze zoo fijn zoo zacht en zoo opvallend mooi te maken i BÜKGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 7n DECEMBER 1892 des namiddags ten één ure in het Kaadhnis aldaar bg inscbrgving aanbesteden De levering van de ten dienste der Oemeente Keaurende bet jaar 1883 benoodigde materialen als Perceel 1 Hontwaren 2 IJzerwerK 3 Spijicers en ligte User waren 4 Koper Lood Zink en Soldeer S Verfwaren en Glas 6 Teer 7 Kalle 8 Orlnd I 9 Zand 10 500 M Fijne Puin 11 10000 Ben Abinkeien h demie rétaillé 12 60000 blauwe IJaelstraat kil D keiTfi 13 26000 Vechtsche vlakke Straatklinkers Waalvorm 14 88000 Vechtsche vlakke Straatklinkers Waaivorm De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 en 14 zgn aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bg de inschrgvingen voor de Straatsteenen en voor de Keien moeten drie stuks dnidetgk gewaarmerkte steenen worden ingezonden De bestekken en voorwaarden liegen dageIgks Zondag uitgezonderd des voormiddsgs van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbilletten moeten voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en zgne beide b rgen eigenhandig geteekend den 6n DECkMBER 1892 voor des namiddags vgf ore ter Gemeente Secretarie bezorgd zgn Gouda Snelpersdruk van A BaiNKMAN Z00N De uitgave dezer Courant geschiedt dagel k met nit ndering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Alïoaderlgke NonuneTi VIJF CENTEN BU deze Courant behoort een Byvoecsel BINNENLAND GOUDA S December 1893 Naar wy vernemen zal de heer T G O Valette heden Zaterdag avond eene politieke rede houden te Krimpen a d Lek op uitDoodiKiog der Vrgiinnige Kiesvereenigiog te Krimpen a d Lek en Omstreken De jonge Sehattenkerk ivonende in de Orabethstraat alhier heeft zonder eenige aanleiding z jn oom bü wien hy verpleegd wordt gisteren meteen mes in het aangeziofat gestoken hetivelk nogal gelukkig is afgeloopsn Hq is van tyd lot tyd Ig lende aan vlagen van krankzinnigheid De hoer A H Fournier onderwüzor te W iddinxveeo il giateroii geelaagd voor het examen wisInHiAi lager onderwijs art 65 De IJeolub Voorwaarts te Berg Ambaoht verkeert in eenen bloeienden toestand Op de jongste vergi dering zgu herkozen tot pres de heer J P Mahlstede Sr tot teer de heer A Roos en tot pend de heer A Cok Wijlen de heer J P van der Bas werd als vice pres vervangen door den heer C Oskam Az de heer J J van der Kaaden werd in zijn plaata tot commissaris gekozen De oholera patiente te Rietveld is overleden Igder te Barvroutswaarder blgft beterende Van eenige studenten ontvangt het Hbld een klacht FEUILLETOH Bons ian £© 1 Naar iet HoogduittcA van HANS ARNOLD 8 Jj het scheen mü toe en dat hinderde mg des te meer dat hij de ware oorzaak van mgnen tegenzin die eigenigk niets anders was als eene andere vorm van bewondering doorgrondde en daarom mgne ruwe aanvallen legen alles wat hg hoogschatte slechts met een koel minachtend lachje beantwoordde In zulk een zoele met eleotricileit beladen atmosfeer gingen eep paar weken voorbij Daar werd bekend gemaakt dal er op een avond vuurwerk zou zgn bij de ruïne waarbg de kapel van het garnizoen muziek zou maken Het gold als een zaak van eer dat zg bg zulk eene gelegenheid alle tegenwoordig waren wg hadden een eigen tafel en werden door de bedienden met alle eerbied behandeld die ons toekwam De jonker had doen weten dat hg later zou komen daar hij eenen vriend naar het station moest brongen Het was een sohoono Juni avond De rauziekanten hadden onder eene groep linden plaats genomen en het Heidelberg diefeine klonk vroolijk en plechtig over de mishandeling waaraëii enigen hunner kameraden Dinsdagavond in het eiraqt Garré blootstonden Ein student tot een opgewonden clubje behoorende plaatste een glas op qe balustrade ia den circus en gaf geen antwoord op een verzoek van den pikeur het weg te nsme Deze schopte het glas daarop weg zoo dat de inhoud op de kleeren van den student terechtkwam e laatste nam daarop bet glas en wierp bet den ptfcear naar het hoofd waarop deze eea bloedende wonde aan de kin bekwam Onmiddellijk kwam het personeel toeschieten waarop alle acht studenten naar do stallen werden gesleept waar zg door de overmacht van bedienden werden geslagen zoodat allen blauwe oogen builen en bloedende lippen hadden Ken van hen moest in het Gasthuis worden verbaoden Het Bbld heeft den heer Oarré inlichtingen gevraagd vooral omdat het zeker da vraag is of het niet zgn plicht is de handhaving der orde aan de steeds aanwezige politie op te dragen Volgens de inlichtingen souden de jongelui o a deor in den circus te loopeu iDderlijk zijn geweest Toen nu het voorval inet Mu U plaats bad gaf de heer Carré last den groouten rumoermaker te verwijderen Toen deze werd aangevat trokken de andera studenten voor hun makker partg en ilakrdoor ontstond in don stal een kloppartg waarbij de jongelui het hard t e verantwoorden hadden tegenover de getraineerde overmaoht Voor het gerechtshof te Leeuwarden is het hooger beroep behandeld ingesteld door T Nawgn oud 30 jaren hoofd der o 1 school te Beets van het vonnis der rechtbank te Heereveen waarbg hij is schuldig verklaard aan smaadschrift en veroordeeld tot ƒ BO boele bg niet betaling te vervangen door 20 dagen hechtenis omdat bij in het Frie ck Folhblad van 10 April 1 1 een door hem onderteekend hoofdartikel heeft doen plaatsen getiteld De Nood te door de stille avondlucht Op het grasveld voor het terras waar men de Neckar ver overziet werd het vuurwerk ontstoken en de schitterende fonkelende vuurstralen schoten pijlsnel orakoog in de donkere lucht en tot slot wer l de geheele omgeving het slot en het bosch de stad en de rivier door bengaalsoh vuur verlicht Het was prachtig zinsbetooverend als een zomernaoht of als jeugilige liefde Nadat bet laatste stuk vuurwerk onder luide uitroepen van bewondering was afgestoken en de glimwormen in het gras weder zichtbaar waren ontvlamde plotseling in eene vlierstruik eon vergeten stuk bengaalsch vuur en juist onder de vlam zoodat het scheen alsof deze boven haar hoofd zweefde stond ons Princosje zichtbaar verlegen over de plotselinge verlichting en de bewonderende blikken die op haar waren gericht In een oogenblik had zg bare verlichte plants verlaten en was in het menschengowoel verdwenen maar deze aanblik was zoo schoon geweest dat oen onbewust uitroepen bravo door tallooze stormachtige echo s werd herhaald Hoe ik daarbg te moede was dat kan ik niet beschrijven Bg het eerste bravo zag ik ora Ik bad de stem herkend het was de jonker die in mijne nabijheid stond en met eene hnrtstochtelgke voor zijne koele oogen ongewone uitdrukking van bewondering het schoone kind aanzat Dat de ontdekking dat hij de a inleiding tot deze hulde die mg heiligschennis toescheen geweest was ADVEBTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Beets en aan het slot van dat artikel schreef Er wordt weer gewerkt door de arme stakkers en on derwgl zit een srooordronken commissielid in de tram en wordt te Beetsterzwaag afgehaald aiet zga wagen waarop een rustbewaardor met hem naar huis rijdt hiermede doelende op het lid der commissie den heer Toering De advocaat generaal jhr mr F van Fanhnyv vorderde beveiliging van het vonnis De verdediger mr P J Troelstra betoogde dat beklaagde dat artikel niet geschreven had om ta beleedigen maar in het algemeen belang waarom hij concludeerde tot vrgspraak Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 8 December a s Uit Leeuwarden schrijft meu Naar wij vernemen heeft men den laatstea tijd in het poatkantoor alhier eu in belendende gebouwen veel last van mieren die zoo men wil door een vat met krenten afkomstig uit Egypte en bestemd voor den broodbakker S zijn ingevoerd De mieren hoitdan zich voor eea groot deel in de schoorsteenen op Op het postkantoor zgn reedf zoovele disinfectiemiddelen gebruikt dat een medicus aan den directeur die boven het kantoor woont eene verklaring heeft gegeven dat de woning door de lucht daarvan onbewoonbaar is Deze verklaring is naar de bevoegde macht opgezonden terwijl zijn wij wel ingelich do directeur met zgn ü iin intrek in het hotel de Doelen heeft genomen Op Aljoh zgn tegenwoordig werkzaam een gouverneur die circa f 2000 traktement in de maand heeft een resident die ƒ 1250 traklement en ƒ 80 daggeld en een tweede resident die insgelgks ƒ 1250 traktement ƒ 250 toelage en 250 huishuur heeft en ƒ 15 per dag declareert indien hü voor dienst op reis is Als het nu nog niet gaat mgn humeur niet verbeterde behoef ik niet te zeggen Ik ging met mijne vrienden in een toornige stemming naar onie tafel naar een reusachtige aardbeienbow door den jonker die ook daarin een meester was werd gereed gemaakt Het zooeven gebeurde werd direkt besproken en met blgdschap zag men dat het princesje met hare familie aan eene tafel niet ver van de onze plaata nam Die familie bestond uit een oude deftige heer en drie dames waarvan er eene die er nog zeer öe vallig uitzftg dezelfde zwart blauwe oogeu als hare dochter had zoodat het niet noodig was dat mgne vrienden haar als de moeder van het prinoesje aanduidHon Na afloop van het vuurwerk waren de meeste toeschouwers hoon gegaan Slechts een gering getal oor t grootste gedeelte vreemden on enkele Heidelbergsche families waaronder die van het Prinoesje waren gebleven om de muziek aan te hooreii en ook om van de prachtige maneschgn te genieten die de grasvlakte eu de boomgroepen bescheen H t ruisohen van de nachtwind past goed bg het muziekstuk dat nu gespeeld werd en eerst klagend on langhaam bepon alsof er een volkslied np volgeo zou en toen plotseling aUof het sentimenticle slechti een masker was geweest in een drie kwart s mast overging en de meesleeponde tuonon van een prachtige wals deed hooren Ik wendde geen oog af van de tafel tegenover