Goudsche Courant, maandag 5 december 1892

De nog voorhanden zijnde ES i KIF worden tol veel verminderde prijzen Gouda Bahlmann Co bof het gtiiaeeid ii dan zegt het £ at Uil ligt het lekar niet aan de lage traktementen De beoefening der edele bokakucst is gelqk men weet niet tot menaehen bsperkt Een iaar boksende honden hebben o a inderigd te Parys veel opgang gewaakt eu thans is in het W eatmiiuter jiqiianum te Londen een kangaroe die met zijn moester bokst Han en dier zijn beiden voorzien van dikke bokshandsoboenen De kangaroe gedraagt zich volkomeu oaar alle regelen der kunst de Quetmltry rulta hij lei op zijn tgd hoort naar hetgeen de schridsrechter hem toeroept en geeft steeds goed gemikte nooit ongeoorloofde slagen Alleen laat h j zich weleens verleiden om steunende op zgu krachtigen staart met zgn laiigo aohterpooten te schoppen of een booten sprong te doou en dan zijn metvster met beide voorpooten in het gezicht te slaan Zyn meester Professor Lunderman hoopt hem die ongemanicnlheden nog af te Keren Hij heeft den kangeroe die S g jaar oud is zelf in Australië gevangen Tie Graphic goeft in zijn jongste nummer afbeeldingen vau den eigenaardige bokser in zijn verschillende standen Staten Qeneraal 3 IUmeb Zitting vay Vrijdag 2 December 1892 Ken tusschenbadrijf een stemming over de vraag of een voorgesteld amendement als zuodanig kon worden beschouwd was oorzaak dat de peraequatiewet niet kon worden afgehandeld De stoiumen taakten zoodat Dinsdag over gestemd moet worden Daarna eindstemmming over de geheele weL Het lot der wet is echter met twijfelacbiig Alle door den Min bestreden wijzigingen werden verworpen en de beide eerste artikelen aangenomen Het ameudemeut Kuijs c s verloor veel van zgn beteekenis door de actïtereenvdlgeude i raite van twee der drie voorstellers De heer v d Borch alleen bleef met dit voorstel over doch haalde maar 85 stemmen £ eQ nader amendement van de Velde om de 6 perc op S i te breugeu bracht het maar tot 16 stommen Art 2 werd mede onverande aangenomen Het strekt naar men weet om oor die gemeeuten althans die landelijke gemeenten die met meer dan 25 pCt zouden verhoogd worden de hardheden te verzachten door de verdere verhooging over 10 jaren te verdeelen Hiertegen was nogal wat in te brengeu gelijk geschiedde door hen die iu de peraequatie pure et simple een eisch der rechtvaardigheid zagen zoowel als door hen die verhooging onbillijk keurden maar daarom iudividueele tegemoetkoming wilden en met de willekeurig werkende tegemoetkoming per gemeente Zoo is clan de peraequatie aangenomen met afsljjping di r harde kanten en dat met den hartelijken steun van mannen als de heeren Kutgers en Lieftinck die heden aan de agrariërs weinig troost schonken de eerste verweet zelts den Minister zijn halflieid en zou aan zuivere peraequatio de voorkeur hebben gegeven Tevens is thans de grondslag gelegd voor een nieuwe grondbelasting waarnaar de heer Borgesitts zich nieuwsgieriger toonde dan thans noodig was uitgaande van de onjuiste stelling dat als men de grondbelasting maakte tot een percentage der pachiwaaide zij in een vermogensbelasting kon opgaan ons en met elk glas uit de aardbeieubol deed ik tevens een diepe teug uit de beker van mijne jonge liefde Ik bemerkte dat het kleine voetje n paar malen op en neder wipte en heimelijk de maat van de wals aangaf terwijl hare z artblauwe oogen droomend naar de boomen staarden Hoe denkt gij er over Beer riep plotseling de hinge Clemens Waarover vroeg ik alsof ik uit eene droom ontwaakte terwijl ik met mijne hand over de ocgen treek Holla waar zijt gij geweest zei Clemens lachend reeds een half uur twisteu wij er over of er nog ie ts is dat het genot van uren als dezen kan verboogen ieder zegt zijne meening en gij hebt tan ons geestig gesprek cog niets gehoord Wij zijn tot het resultaat gekomen dat er iets is dat nog aangenamer zou zijn dan hier te zitten en die mooie wals aan te hooren namenlijk om met het nog mooiere Princeije een paar malen het grasreld rond te walsen Wat denkt gij er van Het bloed steeg mij naar bet hoofd Onzin zeide ik kort eu bar Ga er heen zei nu de jonker en vraag een dans Gij zijt zooals ik boor de eenigo die met haar bekend is Het was de eerste maal dat hij die dij mijne hatelijkheden steeds kalm bleef eenu spottende toon tegen mij aansloeg Of de aardbeienbowl daaraan Dinsdag StaatsbagrooKng en oindslemidttig groudbelsstiog Te Parijs zoekt men een oplichter dit op vernuftige wgs ettelgke duizend frcs binnen weinige dagen heeft weten meester te wordon lly schreef onder dan naam van eeu bekend koopman het volgende briefje aan verschillende winkeliers in de buurt Waarde heer van ochtend is mgne viouw uitgegaan met den sleutel van de kas eu ik iieb 50 fros of lOU naar gelang van den geadresseerde uoodig om een rekening te belalen Wees zoo vriendelgk mg lot van avond het sommetje voor te schieten Meestal gaven de geadresseerden den br nger het geld meê eu zoodra alles binnen was maakte de dief lich uit de voeten Praktizgoi Ik werd in Juni jl gepasporteord aldus 4Celt de heer G C Drubbel in een ingozonden stuk mede en deed satuurlgk al het mogelgke om mij een betrekking te vcrscliatftn hetgeen mg echter niet zoo spoedig mocht gelukken O m plaatste ik een advertentie ia een dagblad eu ontving iu antwoord daarop een gedrukte circulaire van de bh M Pinu Co Spuistraat 3ia s Hage luidende fV behoeft niet mucr te adverteeren en kunt moeite en kosten bespareu enz enz betrekkingzoekenaen moeaten zich maar schriftolglc met bgvoagiug van postzegel voor antwoord tot huu adres wenden en zij plau sen u in alle mogelgke betrekkingen Nu al ïadelgk hechtte ik niet veel waarde aau deze beloften maar greep gelgk de drenkeling naar een stroohulm naar dit lokaas eli schreef een brief reeds den volgenden dag bad ik antwoord Daar werd mij in aangekcndigd dat ik mij uader moest verklaren bovendieu I 2S inschrgfgeld storten eu dan had ik i iorlvn If J een foede patunde Mrekkini dit onderschrapto hg Ook dit geld stuur ik maar na diuu tijd heb ik niets meer vernomen Wel schreef ik nog eens of ik haast mocht hopen maar nu was het aao een dooremaoadeur geklopt Aanvankelgk vroeg ik mij af of ik ook mgn begeerten te hoog had gesteld maar daar ik later nog andere menschen sprak die er op zoo n manier waren lugeloopen vond ik hol wel eens goed er tegen te waarschuwen daar ik veronderstel dat werkeloozen hun geld beter kunnen gebruikea dau het in de zakken van zulke gelukzoekers te storten Dezer d gen zijn alweder proeven genomen met eeu nieuw onderzeescb vaartuig ditmaal op het meer Michigan De boot is 12 meter lang en 4 2 meter diep 2ij wordt op bet water door sloom en onder fater door electrischo kracht voortbewogen De kosten zijn 3il u00 dollars Weer wordt in de Kn elsche bladen het overlgden gemeld van een voelbalspeler ten gevolge van tichaamsbeleediging onder bet spel bekomen Het was ditmaal een zestienjarige jongen die Zaterdag aan inwendige kwetsuren overleed Donderdag te voren bekomen door een schop en op den grond vallen met een tegenspeler op hem In den loop 0er maand Augustus ging zekere F te Parijs van huis eu toen zijne twee zoons in geen schuld wa weet ik niet Ik vloog mei fonkelende oogen op en vroeg met ingehouden woede of hij meende dat ik niet even goed als du anderen in staat was om mei eene jonge dame to dansen De hemel beware me boe komt gij daartoe zei de jonker lachend Ik zeg bet uit louter mensohlievendheid AU ik uwe kans had vroeg ik haar dadelijk De andere lachten Ja Beer ga er heen gij kent haar immers riepen zij door elkaar Ik wed dat zij u niet weigert Wie cd tegen Moeder Beer zei de lange Clemens ik wed op u Heeren gg betaalt aau ona vijf fiesscheo champagne indien Beer met het Princesje driemalen het grasveld ronddanst En zicb door tooverg in eeoen Prins verandert voegde do jonker er lachend bg Of het kwam door de spot van mijne vrienden die niet konden weten hoe ernstig ik de zaak opnam of ik mij wilde verletten om toch eenmaal mijne blooheid te overwinnen of wel de heimelijke hoop dat ik werkelijk zoo gelukkig zou zijn om met het schoonste meisje op de maat der muziek rond te zweven in elk geval ik stond vastberaden op trok mijne kraag recht on begon zoo moedig als een beer maar ach ook zoo lomp als een beer mijne noodlottigen gang lerwgl do andoren verstomd en in spanning mij mistaarden mot blikken die ik op mgne rug meende to gevoelen als zweepslagen Do veertien dagen iets van hem hoorden en in esot courant het signalement lazen van iemand die in het bosoh an Mareuil dood gevonden was hangends aan oen boom in wien zg bun v er meenden te herkennen begaven zij zich de B Ofsohooii de trekken iet meer te kerkenne en twgfeldea zg aau de identiteit niet daar zg in eeu geiatoueerii tiguur op dun linkerarm een ooloockeubaar beiiü daarvan zagen Met grooto droefheid werd de doodt begraven Verleden Maandag echter was een der zonen allseii thuis toen de deur die hij op slot gedaan had open ging eu zgn vader binnentrad Verschrikt wierp de jongeling zich op de knieën vergiffenii smeekcnde omdat hg verzuinad had zielmissen riMi den overledene te doen lezen Schei uit malle jongen klonk lachend liet aatwoord laten we gaan eten ik heb honger als een paard Het bleek dat F een biunenlaudsch pleizierreiijt gedaan had Hot eerste spoorwegongoluk in de Transvaal Dea Sen November zou eeu trein te Boksburg een kleis station op twee uren afstaiids van Johanneabarj aankomen De stationschef was afwezig eu eeu ervaren beambte vervulde zgiie plaats Kort voor aankomst vau den trein zag hg na of alles in orde was Daarna ging hg het stationsKebuuw weer binnen daar hij ook mut den telegraafdienst belast s Ben oogenblik later kwam plotseling oen kutfer ts voorschgu eif trok een wissel over waarna hg lieli ij ings uit de voeten maakte Ue trein ging nu op een zgbaaii over en kivam in botsing met eeue locomotief die juist door ere jonge Hollander John tian Stralen genaamd in orde werd gebracht Hst gevuig was dat genoemde fan Stralen werd vermorseid Te Wgehen werd sinds Maandag vermist de g mcenteveldwachter v S gestationeerd te Niftrik Men vreesde leer dat hem een ougeluk was overkomen te meer daar zgn et naast den spoorweg was gevonden Thans is echter gebleken dat de rata in een vlaag van krankzinnigheid uit een iu volle vaart zgnden trein is gesprongen waarbg hg wonder genoeg weinig letsel heeft bekomen Ue ongelukkigs is naar oen krankzinnigengesticht overgebracht Ujj is gehuwd en vader van vier kinderen Eene tabaksverkooper te Londen heeft een reehime bedacht welke wel duur maar eenig i haar soort is Hij heeft een oranibuslijn geopend lusschen WestKensiugton en Liverpoolitreet waarop tehittóreude omnibussen rijden mei pbanustisch ekleede koeUiers en conducteurs Een rit met die oraiiibusson S Eng mijlen kost alechU een halve penny 2Vj cent en ieder passagier krijgt nog een bon waarvoor hg in het tabaksroagazgn kosteloos een doosje lucifers kan balen Een reebok die wegloopt met het geweer vau ein jager ia zeker een zeldzaam voorval Dat moet volgons de Augéurger BoetieUunt dezer dagoa tootgekomen zgn tusschen Igonhauseii on Sainbach Een jager werd daar in zgn schuilplaats overvallen door een reebok die onverhoeils tegen hem aaiibonsd I met zgn horens in de draagriemcu van s jagers tafel die het dool was van mijn moeilgken tookt was ongeveer veertig passen verwijderd van do ooze maar ik had nog geen vierde gedeelte afgelegd toen mijne verlegenheid en blooheid mij als eene gier overviel die mij met zwarte vleugels iu het gericlit sloeg zoodat het mij groen en geel voor de oogen werd Met onveibiddelijke zelfkennis die mg op di oogenblik bgna spookachtig mijn oigen Ik lietzieo zsgik mij bij de aangebedene aankomen ik gevoelde dstik iets zou moeten zeggen eu toch niet zon ïunnenzeggen En zelfs gesteld dat ik deze hindernis overwon en dat wat nog onwaarschijnlijker was betprincesje mijn verzoek genadig opnam welk eenfiguur zou ik dau wel maken ik dio op eeu parketvloer zelfs niet beter danste dan mga naarogenool boe hortend en stoolend zou ik dan wel over hst hobbelgo grasveld strompelen Dit alles waaraan ik iu mgne opgewondenheid niet had gedacht kwam als eene bende kwelduivels op mg aangesprorgen en maakte mg zoo verward dat ik als eea deserteur dacht nllos liever dan een stap vooruit en met eene bespottelgk haast den terugtocht aannam Dit was mijne laatste poging in het dansen en in het hüfmakeo Ik werd natuurlijk met algemeen gelach ontvangco toen ik weder by mijn tafel kwaiu fordl vervolgd geweer verward raakte ea verschrikt wegrende met het geweer van zijn belager De berichtgever verzekert uitdrukkelgk dat het verhaal van dit bokkenbeldenfoit goeu jagerlatgn ia Burgerlijke Stand GEBOREN 29 Nov Cornelia ouders J Dokter en V Fcggeman SO Johanna KInzina en Aria ouders J Wildschut en C de Burgb Willem ouders C Verhoeven en P Spije 1 December Juhon Kluis J icob ouders P de Zeeuw en J E J Krebs Julianncs Stephuuu ouders W de llnan en H 0 van Gorkum Cornells ouders C Luijnonburg en J Blok Francisous Petrus ouders P J IC van VVerkiiooven en J A M van Schalen Johannes ouiiers T uin Gent on L O van Kooien Maria Eliznbeth ouders H Spruijt en J Stolwijk 3 Jühnnna Cornelia ouders J van den Hoek en M Steenbergen OVEKLEDEN 30 Noiombor N Franchomme Wed van W A Koorovaar 61 j Haastrecht GEBOfiEN Hubert Jan ouders J Slegt en D Buitelaar OVERLEDEN G C Koutstaal 3 maanden Vlist GEBOREN Jan oudeVs J Schep on A Verhoef ADVERTENTIES Openkre Verkooping in 16 koopeii 11 koopeu WILGENHAKBODT en 13 koopen ESSENHAKHOUT op de Buitenplaats AcriBHOviiNt aan den Rotterdamscben Djjk te Gouda op Woensdag 7 December 1892 des morgens te 10 uren ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda St J ieolaasfeest Bjj deze gelegenheid is mjjn MAGAZIJN ruim voorzien van een fraaie Sorteering Lampen en Qan lantaarns zoowel Geëmailleerd Brittania Metaal Nikkel enz enz Groote Sorteering tegen concureerende prjjzen Onder minzame aanbeveling W J van Leeuwen Spieriugstraat F 41 POPPEN PEUIEEU in alle Groeten en Prjjzen Groote eii Prachtige keuze iu FLECHTEM J C tr BEGKER Ooath 43 EN Citroen Punch Mj Slotemaker Co St ITicolaas Cadeau Voor Zes Gulden leveren wij 4 2 fl CANTENAC 1 2 fl PORT 1 2 fl Witte PORT 1 2 fl MADERA 1 2 fl MALAGA 2 1 fl COGNAC 1 2 fl PUNSCH of 5 1 fl St JÜLIEN 2 1 fl COGNAC 1 2 fl PONSCH of RDM en 1 2 fl MADERA Van Frankenhuijsen Co Crabethstraat Tot einde Decèmkr duurt de wegens verplaatsing van hot Magazjjn van Gouden en Zilveren Werken GOODEN en ZILVEREN HEEBEH en SAUESHORLOGIISH Markt A 89 Zeer veel voordeelige Artikelen geschikt voor St NICOLA AS CAUEAUX van J F Herman Zn Tiendew Zaal Küi STMijkicleitjOJlS tiEN0EGE8 OO TJ ID A Zondag 4 December 1892 ter gelegenheid van het St Nicolaasfeest BUITENGEWOON GROOT KIN DER FE EST Iste Afdeeling Optreden van den Humoristischen Gochelaarde heer F v DIJK met geheel nieuw Programma De tusschenbedrjjven zullen worden afgewisseld door August de Domme 2de Afdeeling Groot Kinderbal zie aanplakbilletten Bureau 6 uur Aanvang precies 7 uur Einde vóór 10 uur Entree Kinderen en Beyeleiders 25 et J Breebaart Lz Confiseur van wglen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Dagelijks versche Boterleiters SPRITS LETTERS Chocolaad Plokletters TAAmiiimzEi Zeer fijne BORSTPLAAT in verschillende geuren als China appel Noyaux Vanille Pleur d Orange Rose Framboise Kaneel Ananas Marosquin Chocolaad Zaterdag avonds Sausijsbroodjes SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH a l ARAC COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M J DE GEAAF HOOGE GOUWE 255 Firma J WELTER GROOTE KEUZE FLAlLLESf WOLLED MKEN ROKKEN m In Lossing eene Lading o R o V E DuiTscHE Cokes steeds voorhanden Nootjes en Anthracitkolen en prima kicalUett HOUTSKOOL BRiaUETTE X A JONKER ZONEN Kantoor l KHT ad rtamtiigatr