Goudsche Courant, maandag 5 december 1892

Schoenen en Laarzen Magazijn de Roode Laars Hoek Lange Tiendeweg D Tl Gouda lll® il fti M@ ii lij iitii®m €M € Het Grootst g esorteerd het vertrouwste en soliedste SCHOENEN MAGAZIJN van Gouda en Omstreken Groote PRIJSVERMINDERING in December Gaat zien de Etalage Prifsnoteering gedurende de maand December Maandag 5 December 1892 ia wereldkundig geworden dat de redaktie van de Vorwarta alle middelen ook dat van laster en vordacbtmaking gebruikt om zich te ontdoen van menschen die haar in don weg schgnen te ziften Mogen we ook vragen aan den zo goed onderriohlen redakteur van do Vorwarta welke plezierroia aan D N ooit zooveel gekost heeft als Liebknecht in eon jaar uoodig heeft Wij weten niet of L graag met D N zou reizen en met hem deelpn wat hij gebruikt maar dit weten we wel dat L heel wat meer reist en dan op kosten van de party niet van de gelden van zgn boog traktement zooala nog onlangs naar Marseille Van millionairs gesproken die vindt L eer in zgu vriend Singer die ook niet bereid zal worden gevonden om den kost met en als D N te gebruiken Ben laffer onwaardiger maaier van bestrijdiog laat zich moeilgk denkon Ken ding blgkt er duidelijk uit dien verbitterden toon nl dat onze kritiek op dat hooge traktement een zeer gevoelige plek aohijnt aangetast te hebben Als dif nu een zakelyke bestrgding boet dan hebi en wy daar geen be rip van Als aociaal democratieohe bladen het niet boneden zich achten om op die manier te polemiaeeren dan ziet het er treurig uit V ia illusie moeten wy de Vorwarta ontnemen Het blad zegt Voor Kederlandsche aocialiaten leze men Nieuwenhuis Dat is onwaar By de Ned sociaaldemo kraten vindt op zeer weinige uitzonderingen na dat hooge traktement van L eenstemmige veroordoeling Tegenover de bewering dat de millionair N in harmonie is mot den millionair Sonnemann staat dat L en zgn verdedigers het eens zyn met den raillionaii Singer Het schgnt dat de millionairs tegenwoordig de hoofdrol spelen in de aooiaaldemo kratiache partg I Vreemde speling van het lotl l ttHB S i r verschillend schoenwerk tegen spotprijzen V Reparatie en aangemeten werk worden voortdurend net en spoedig teg en billijke prijzen afgeleverd Aanbevelend J P HESSELS ITederlandsclieii Bond 7an Oud Onderofficieren Goedgekenrd bg Eoninlvlgk Beslait van 8 Maan 1888 No 24 Eere VoonitterZI den 6ep LaileDaot Generaal A W Ph WEITZEL Ood Ninister van Oorlog Tc Amsterdam bestaat sedert vyf maanden een inriobiing voor pneumatische en koudwater behandeling aan den Amsteldgk Dat deze in een behoefte voorziet blgkt daaruit dat er nu reeds dringend noodzakelykheid tot uitbreiding bestaat daarvan do gelegenheid tot koudwater behandeliug zulk een druk gebruik wordt gemaakt dat de patiënten vaak geruimen tijd moeten wachten De directie beeft daarom het belendende buis in de Van der Heijdenstraat aangekocht on wil dit geheel inrichten voor de geneeskundige afdeeling De eerste étage is bestemd voor heeren en de tweede voor de behandeling van dames In de beide afdeelingen zal gelegenheid zgn de Kneippmethode volledig aan te wenden Dr J Coronol heeft zich bolast met de behandeling door elektriciteit massage en mechano therapie waarvoor de geheele derde étage zal worden ingericht Dr Arntzeniua blijft geneesheer directeur hg belast zich met de uitoefening der pneumatische therapie en koudwaterbebandeling Acht de Begeering een gemeentebestuur onbevoegd gelden toe te taan voor kindervoeding Deze vraag is zooals wy reeds met een enkel woord aanstipten ontkennend beantwoord door den Minister van Binnenlandsche Zaken wien zy naar aanleiding van een Baadsbesluit van Sneek was gesteld Op grond der feiten door eene met zorg gevoerde instructie vastgesteld zegt de Minister is bij dit koninklijk besluit overwogen dat het uittrekken van een crediet van f 100 voor subsidie inzako kindervoeding op de gemeentebegrooting van Sneek nooh de armenzorg noch de voorziening in onderwijs betrol Of zoodanig subsidie verleend kan worden betzij krachtens de armenwet betzy als middel tot bevordering van sohoolbezoek wordt daarbjg dus niet uitgemaakt Dit zou wanneer een subsidie op eene gemeentebegrooting op dien grond werd uitgetrokken beslist moeten worden met inachtneming der wettelyke regelen die ten aantien van de goedkeuring der gomeentebegrootingen zgn voorgeschreven De vraag of elke uitgaaf eener gemeente tot het verstrekken van voedsel aan schoolgaande kinderen in beginsel ontoelaatbaar zy moet daarom in ontkennenden zin worden beantwoord Wil een gemeentebestuur zoodanig subsidie schenken dan zal echter tot beoordeeling daarvan in de eerste plaats het doel waarvoor het bestemd is op voldoende wijze moeten worden bepaald en omschreven In de gemeente Mans Hooge Laarzen van af ƒ 4 20 Uaroea Elastiek Laanen van af 2 60 Heeren Bottinea 2 90 Idem prima handwerk 8 60 H prima handwerk S 60 Dames Kamg Elasl rood foobet of kalfsl 8 75 Heeren JachUchoenen met dubbelen zool 4 90 Idem Knooplaareen 4 26 Heeren Plaiach of atreep PantofTela tl Sarroleer Knooplaarzen 8 90 Heeren Molières tl 2 90 Bijgmolieres tl 2 75 Dames FiltpanlofTols met hakken 1 40 Idem met laken ingelegd n 3 60 Idrm sonder hakken 1 10 nr Het HOOFDBESTUUR van bovengenoemden Bond noodigt alle OUD en ACTIEF DIENENDE O NDEROFFICIERBN te Gouda en omatreken nit tot het b g w o n e n Tin eene vergadering op Zaterdag den lO Decef ber a s des avonds ten nnr in het bovenlokaal van den Heer A DAM Kleiweg alhier waar door een afgevaardigde van dat Bestanr zal besproken worden Doel Stbekkinq en HtSDLTiTE s van den Bond in de hoop te Gouda eene Afdeeling te knnnen vestigen Namens het Hoofdbestnnr voornoemd J B MEERE Alg Voorzüter i L A ISSEL8 Alg Secretarü GOUWE C 5 GOLV E C 249 Gëbr KAMPHIIIZË HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne Étalage voor t St Mcolaasfeest in gereedheid is en bevelen zirh beleefdelijk aan tot het leveren van goed gevulde ZÜIVEKK FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Eeynwit s Boonekamp Elizter i Kinder Filt pantoffels met bont geboord vanaf 0 80 Idem Laarjes met bont 0 110 Jongens Sohoollaarzen l jlO Filt hniipautoffula met leduren zool da heeren 0 90 Idem Dames 0 71 Idem Meisjes o tO Idem Kinder 0 50 Belangrijke Verkooping TAM iuui f wuuiii Ui uuiiu luiuuili alles afkomstig van de Gebouwen der Intnnationale Sportten toon stelling te Sckêvetangok Ten overstaan van Notaris B L LOEFF te Scheveningen zal op het t rrein der gehoQden Internationale Sporttentooniielling aldaar in het openbaar worden verkocht BELA GltlJIiE PAailJEK HOUT IJZER en GLAS hoofdzakelgk bestaande nit zeer goed ZAAG en WËRKHOUT BATTINGS Geschaafde en Geploegde DËELEN Ongeschaait HOUT en een grooU party DEUREN LIJSTEN enz in venchillende lengten en zwaarten VoorU eene groote partg IJZERWERK bestaande uit TREKTANGEN BEUGELS BOUTEN KOPPELIJZERS H0EKIJZEB8 versierd IJZERWERK enz En eene groote hoeveelheid SPIEGELVENSTER HARTLEYen CATHEDRA AL GLAS in diverse kleuren en afmetingen TJE VEILEN op Vrijdag eo Zaterdag den 9 en 10 December W Woensdag en Donderdag den 14en 15 Deceraberl892 Woensdag en Donderdag den 21 en 22 Decen berlS9i telkens aanvangende des voormiddags ten 10 uur Alles breeder en nader omschreven bj Veilingboekjes welke gratis verkrijgbaar zgn ten kantore van den Notaris LOEFF Prins Willerastraat 19 te Scheveningen Voornoemde Hout IJzer en Glaswaren zullen telkenmale twee dagen voor de te houden veilingen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uur ter bezichtiging zgn Gouda Snelpersdruk van A Buinkman Zoon BINNENLAND GOUDA S December 1892 De nieuwe moiloonlracten gealotfn met de stoomvaarlmaateohappgen Nederland en Botterdamsoho Lloyd komen zooveel mogelgk tegemoet aan Je hoofdbezwaren die in I ebr 91 geleid hebben tot verwerping van aourtgalgke contracten door de Tweede Kamer De Regeering ia ook nu uitgegaan van het ttandpunt dat een eigen wekelglaohe maildienat naar Indiê voor ons nnodtakeiyk ia en de tegenwoordige nellieid allereerst voor brieven ervoor onvoldoende moet worden geacht Een dor hoofdbezwaren in 1891 was gelogen in de onzekerheid binnen welken tgd de snellere maildienst zou verkregen worden Thans is bepaald dat binnen S jaar de Maatschappyen met haar geheele vloot den duur der reizen tttsscben Genua Marseille en Batavia met 2 etmalen zullen moeten bekorten Een andere belangrqke verbetering is dat rerbooging der waarborgsom eerst dan moet volgen wanneer alle sobepeu aan de reizen minder t jd zullen gaan besteden Voor de sohepeu van beide maalschappgen is geIqke reisduur voorgeschreven nl naar lodié van Genua of Marseille ia 27 etmalen van 1 April tot 30 September en 28 etmalen van 1 October tot 31 Maart eo in omgekeerde richting van 29 en 23 etmalen in diezelfde tydvakkon Voor alle schepen van den wekelijksohen maildienst lal dus dadelijk een en dezelfde vaartduur gelden Aan de Maatschappy Nederland is totdat z j den reisduur met hare schepen zal hebben versneld f Ï400 per reis of 124 800 por jaar gewaarborgd voaals bg het contract van 1890 Gelgk bedrag is nu ook gewaarborgd aan de Botterdamsohe Lloyd die volgens het contract van 1890 aanvankelgk 1600 per reis gewaarborgd tou krggen Te Belgrado zijn gemeenteraad en polifTe aan het twisten over ca é chantant zangoresben De politie heeft een paar maanden geleden door strenge bepalingen een groot aantal Ooatenrgkache Duitaohe en Fransohe zangeressen uit de stad verdreven Maar de gemeenteraad die niet op al te besten voet met het politiebestuur staat heeft zich bezonnen dat zulk een veibod alleen door een raadsbesluit kan geschieden en bg bepaalde dat de dames terug kondon komen De politie dreigde met geweld haar verbod Ie zullen handhaven Do burgemeester wendde zich lot de Begeering en deze gaf den gemeenteraad gelp en besliste dat de zangeressen rustig konden voortgaan met hot uitoefenen van hare kunst of kunsten Tot nogtoe is echter geen der verbannen dames in de Servische hoofdstad teruggekeerd Z zgn te bang voor de nog steeds dreigende politie Naar aanleiding van het artikel in de Vorwarts waarin de heer Domela Nieuweuhuis millionair genoemd wordt be at E v A een uitvoerig antwoord waarin bet volgende voorkomt j Dat fabeltje van den millionair maakt vorderingen i het doet de ronde door alie landou Waar haalt men toch de onzin vandaan P Heeft Croll indertgd gemeend wereldkundig te moeten maken dat D N een ton bezat langzamerhand schgnt die eene ton tot tien te zgn aangegroeid Wg weten eohter een best voorstel en doen dat bg desen en wg hopen dat de Verwart den moed heeft dit voorstel over te nemen in zijn kolommen De raillionair Domela Nieuwenhuis verklaart zich bereid om zgn geheele vermogen af te staan aan de Duitsche soc dem partg op voorwaarde dat deze hem een jaarlijksch traktement verzekert van 7200 mark De Duitsche party kan er geen kwaad by want is het vermogen een millioen dan ia dat tegen 4 pCt een jaarlgksoh inkomen van ƒ 40 000 De eiaoh om daarvoor 40 deel af te staan is toch waar lijk niet groot I Dus de party maakt daarby een goede zaak gutee Geachalt En D N kan er geen kwaad bg althans hy ziet er zynensyds ook voordeel in irWg hopen de Duitaohe party bereid te vinden tot dit voorstel en neemt men het niet an dan begrooting van Sneek over 1892 was dit niet bet Buiteolaodscli Overzicht In een brief van Brisson aan het agentschap Hma deelt deze mede dat hij weigert een ministerie te vormen Hy wilde een kabinet vormen met medewerking van alle republikeinsche fractiën maar de weigering van Périer om in de combinatie te worden opgenomen en doordien Bourgeois deporte feiiille voor binnenlandsohe zaken van de hand wyst hebben hom doen besluiten van de samenstelling van een kabinet af te zien Aan Casimir Férier is toon de samenstelling van een Kabinet opgedragen Hg had een onderhoud met Bibot Bourgeois en Dupuis Bourgeois heeft eohter geweigerd deel uit te makon van de nieuwe combinatie zoodat de taak van Casimir Férier zeer moeilyk wordt De ministerieelo crisis geeft als naar gewoonte der Kamer g elogenheid eenigen tyd uit te rusten van de vermoeienis die haar werk het wegzenden van het ministerie haar veroorzaakt hoeft J Donderdag heeft zy nog eene zitting gehouden doch het wos er eene naar Slechts oen half uur waren de heeren vergaderd en het was alles behalve een moeizaam werk benoeming van twee leden in ds commissie van toezicht op de amortisatie en ds depóta en consignatiekas De beer Baudry d Assen een dor onstuimigsta figuren van de rechterzyde stelde vervolgens voor om de zitting te verdagen tot aanstaanden Donderdag Hy lichtte het voorstel aldus toe om den president der republiek in staat te stellen een ministerie te vormen ter vervanging van het KabinetLottbet dat gevallen ia omdat het geen volledig lioht over de Panama zaak wilde doen opgaan De voorzitter vermaande hem den president der republiek buiten het debat te houden De Kamer zeker oordeelende dat zy tegen aanstasndeo Maandag genoeg van de vermoeienis uitgerust zal zgn besloot Maandag weer byeen te komen De Pruisische conservatieven gaan er ook niet op vooruit Zy hebben eon nieuw program ontworpen dat den eerstvolgenden partydag moet worden behandeld Daaruit blgkt dat de heeren meeneo niet geheel buiten bet antisemitisme te kunnen evenmin sU zij beslaan kunnen zonder een dericaal kleursel In dat stuk wordt namelijk gezegd dat het christendom welk do grondslag moet zyn van staat en wetgeving Geeischt wordt dat de Evangelische kerk volkomen zelfstandig de bijzonderheden larer inriobting zal megen regelen Men wil christelijke scholeo onderwyzers en ambtenaren en bestryding van den desorganiaeerenden invloed van de Israëlieten op het volksleven Daarentegen worden de ruwe daden van den antisemieten veroordeeld Voorts wordt in het program opgenomen versterking der I monarohie vereenvoudiging der sociaal politieke wetten uitbreiding der bescherroendo rechten Staatstoezicht op de beurs en bestryding van de sociaal demooratie mot alle krachtige middelen waarover de Staatsmacht te beschikken heeft Volgens een Dalziel telegram uit Eome loopt daar het gerucht dat naar aanleiding van eon levendige discussie tussoben den voorzitte der Kamer en den Minister van Justitie deze laatste zyn ontslag heeft ingediend Giolitti heeft zich na het bosinit van den Senaat naar den koning begeven en een lang onderhoud met hem gehad In parlementaire kringen gelooft men dat oen Ministerieele crisis is uitgebroken Vier miuiaterieele leden der begrootingscomraissio hebben hun ontslag ingediend De oppositie zal 8 nieuwe candidaten stellen KEXIMISGEFIXG Nationale Milide Eeiste Zitting van den Militieraad BÜBGEMEESTEB en WETHO0DEBS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de EERSTE ZITTING van don MILITIEBAAD bedoeld bg art 88 der wet van den I9den Augustus 1861 Stotttêilai No 72 lal plaaU hebben op het 1 Xtmmim m m Ê m