Goudsche Courant, dinsdag 6 december 1892

1892 e ait ave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlijke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND Giatoren perwnen Naar wij vernomen treedt Zondag U December a 9 voor de afileeling Gouda van het Algemeen Nederla daoh Werklieden Verbond op de heet W Otto viin Amsterdam een bekend letterkundige die eenige van zgne novellen zal voordragen Ken beperkt aantal introduotie t telt het bestuur beschikbaar voor niet leden Uit Krimpen s d Lek schrijft men ons Na het verschgnen van het nte wu Kieswet ontwerp besloot ouie vrijiinnige Kieevsreeniging voor Krimpen a d Lek enOmtrekeo dit Iwlangrijke Ontwerp meer algemeen bekend te maken door het houden van volksvoordraohten zoowel hier als elders De eerste van daze voordrachten werd alhier gehouden op Zaterdag 8 dezer Trots het slechte weer was de opkomst oene bijzonder talrijke de zaal was in letterlijken zin propvol Wel een bewijs dat het politieke leven jogint te ontwaken ook in de lagere klassen der maatschappij want le opgekon enen waren voor verreweg het grootste gedeelte uit den werkliedenstand De heer T G G Valette heeft zeker in den zin onzer Vereeniging gehandeld door zijne rede zoo in te kleeden dat zij voor de werklieden vatbaar en duidelijk was Alle geleerde en scherpzinnige redeneeringen achterwege latende besprak hij de hoofdzaken van het ontwcrp Tak op een wgze die den Naar het Hoogduittch van HANS AR OLD 7 Alle plaagden mij hetwelk ik dan eens lachend en dan eens bits beantwoordde alleen het stille lachen van den jonker kon ik niet verdragen Met van onderdrukte woede bevende stem vroeg ik hom waarover zoo minachtend te lachen was hg moest zelf maar eens in mijne plaats geweest zijn en dan eeoa zeggen of men de moed niet verliezen zou ook al mistte men die in andere gevallen niet wat toch niemand van mij beweren kon Hg zag mij bedaard aan Ik heb niet meer en misschien zelfs minder om uw ongeluk gelachen dan de anderen zeide hg waarom ik het ongeluk heb om u voortdurend door mijn gezicht of door iets anders Ie ergeren weet ik niet en ik zal er mijn hoofd ook niet meê breken Daarna leunde hg in zijne stoel en rookte bedaard zgn sigaar Maar wat moet er nu van mijne weddenschap worden riep de lange Clemens Heeft niemand lust om mgnen vrouwenhatenden Beer te vervangen en toen Bandhuis DINSDAG den 20n DECEMBER 1892 Jos narai Ulaa 3 l J uro voor hsii die bij do loting getrokken hebben No 1 tot en met 100 en op WOENSDAG don 21 DECEMBEK daaraanvolgende medo des namiddags ten 12i s ure voor do hoogere nummers lp deze zitting moeten verschgnen de Vrijwilligers voor do Militie en de Lotelingon die vrgstolling verlangen wegens zickelijko gustolilhoid gebreken of gemis van de gevorderde lengte terwijl daarin tevens uitspraak wordt gedaan omtrent hen die redenen van vrijstelling hebben ingediend en omtrent allo andere Lotolingen Voort wordt den Loteling DIE ZIJN BEVVUZEN TOT VBIJSTELLING NOG NIET HEEFT INGELEVERD herinnerd dat om vrijstelling te erlangen wegens BEOEDERDIENST of EENIGE WKTTIGE ZOON de vereischte benijsstukkm uderlijk tien dagen vóór den dag waarop de Eerste Zitting van den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester moeten worden ingeleverd en dal hij die voor boveagenoemden Militieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redenen lot vrtjstelliug Ie hebben en voor den dienst wordt aangewezen terwijl het niet ontvangen van eeue bqzondcro kennisgeving of van een oproepingsbiijet niet ontheft van de verplichting tot het verschenen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen vau vrijstelliug gevorderde bewgssluk ken GOUDA 2 December 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KËWMsGËFmGT INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet vai den 2n Juni 1875 Slaahilad no S5 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van E van Maaren om vergunning tot het oprichten eenor blikslagerij in het perceel gelegen aan de Dubbele Buurt Wijk B No 7 Kadaster Sectie C No 220 Dat op Zaterdag den 17 December 1892 des na middags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagdo vergunning in te brengen en dat gidaronde drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der domeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kenois genomen GOUDA den 3 December 1892 Burgemeester en Weihouders voornü md VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROUWER ADVERTENTIEN Kaasmarkt Bodegraven De wagciT vanTsV ELD VERTREKT n jniiAnnriji Jil stadstgd van de Overweg van t Spoor van 50ÜDA naar BODEGRAVEN ffen wordt verzocht op t Jf ERK te letten üiT HET Magazijn van M RAVE SVVAAYZÜ E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de V et gedeponeerd Zich tot de aitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENia DEPOT der Hsagscbe Beschnitvaoden Heer J E SOMMEB i Oouda Snelpersdmk vaii A Bukkiuk k Zoon W P Jauliis Qii r ö¥z i OflderioeJerfifl tó S Prof Dr O JABOBB Sa draden Toortaaa nerea MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEEKEN Glacé Zijde en Wollen ll lJiDSCIIOENEN Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat f i £Z£ V£F B aanvraaff seven wj fEuuraa da nunon der verlcooifera op JANSEN k TILANÏÏ8 Priezenv eea Katoenen en Jager Ondergoederen POULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLÜIES en REISDËKENS W P JAULUS Marchand Tailleur COUPE GABANIIE STEENEOLEN SEFOT ST A A TSSI=OOR Hibernia en Shamrock STEEN KOLEi branden schoon w en geven zeer weinig walm Prima grove KACBELKOLBN vrg tbaii per H L V 0 70 Uitsluilend Encelscbe Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres VlamKolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLBN per Wag gfon voor f 75 franco alle Stations der voormalige Ned Bhgnspoorweg Maatschappg Worden ook CONTRACTEN GESLOTEN voor franco aan hnia Ie iMzorgen A KAPTIJIT Gouda Not 92 Flnweelensingel 630 BtatioDcbef Stsattspoor BLOORER GACAO t fijnste merk niet lo8 per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr 7 kilo bus pr kilo bus pr k lo 1 m Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prijs Voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk WïËlïWl MmjvT Iets geheel nieuws Is RAIlSTKL s Prenteboekeii VRAAG by Banketbakker Comestiblesbandelaar of Kruidenier KARSTEL s Prenteboeken KARSTEL s Prenteboeken zijn Niküw KARSTEL s Prenteboeken zijn Aakdig KARSTEL s Prenteboeken zijn JVuttig KARSTEL s Prenteboeken zijn Lekkkr KARSTEL s Prenteboeken zgn voorkinderen als CADEAU zeer gesobikt Vraag CACAO KAR8TEL veel goedkooper eneveagoed als de duurste MEN NEME EEN PROEF Vraag KARSTEL s Chocolaadtabletten Vraag KARSTEL s Nougattabletten Vraag KARSTEL s Orèmetabletten Verkr gbaar bg onder staande firma s te Gouda T rBiiMMlV naven IL van WTMmUfin Vt0naewe § C van WMJU H OudewaUr 5011 Dinsdag 6 tiéumUt GOÜDSCHE COURANT iVieuwft en Advertentieblad voor Gouda en Omstrektm ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTBB3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De losenmng van advertentlfin lian gesolileden tot Mn nnr des Damlddags van den dag der uitgave ontwikkelden toehoorder weinig nieuws aal hebben geboden maar voor het volk lie eenig ware is Ik zal mg van bijzonderheden pnthouden omdat uwe lezers stellig wel op de hoogte van het ontwerp zullen zjjn Ook het debat bood weinig dal der vermelding waard is Dr B die met den spreker in debat trad was zoo onduidelijk in zijne beweringen dat éa de spreker én vele toehoorders waaronder ook uw verslaggever niet bg machte waren hem te vatten Dat hg er zich o a met de spoorwegovereenkotnsteu leelijk inwerkte werd een ieder duidelgk door hel antwoord van den heer Valette Wij hopen dat ouie kiesverflBniging op don ingeslagen weg zal voortgaan en qp iedere plaats tot onze Vereeniging behoorende zulke voordrachten zal laten houden I lïOUDA 5 December 1892 werden ten Budhuize KOvacoineerd 44 bij zijne hoorders ook op aandrong dat zij tegenover dn revolutionaire zuigiog die ons volk ten verderve voert den Naam des Heeren zouden hooghouden voor henzelven en voor hunne kinderen Hoe verleidelijk de leuze ook zij waarmede do geest dor revolutie s lauds kinderen lokt er is maar ééaa leuze waarmede ons volk moet optrekken strijden en arbeiden op ieder levensterrein nl voor den Heere en Zijnen Christus voor God en Zg n Woord In de Standaard leest men het volgende Vrijdagavond trad de beef H M Dercksen antirevolutionair Raadslid te oiida voor de antirev kiesveieeiiiging t Ouderk r a d IJsel op met het doel om de tegenstelling tnaseben de Bevolutionaire en de Anti revolutionaire beginselen te doen uitkomen Vooral met het oog op de aanhangige kiesrechtontwerpen was het gesprokene alleszins een tgdiooord Helder als de dag kwam het in de rede van den heer Dercksen uit dat or niet alleen eene zeer diepe klove ligt tussohen de revolutionaire en de antirevolutionaire beginselen maar dat om bij ons land te blijven de revolutionaire toongevers met alle macht die hun ten dienste staat de macht van bet geld van de pers van maatschappelijke positie van de wetenschap belichaamd in professoren lee raren van middelbare scholen openbare onderwijzers ons volk in massa trachten te leiden in de bedding des ongeloofs eene bedding met duistere diepten met nog donkerder uitgang zonder God den God van Oad Nederlaud Vandaar dat spreker er Belangrijk was sprekers schildering van de consequentie der revolutionaire beginselen Zij die voor deze heiltooze beginselen propaganda maken spelen in letterlijken zin met vuur wat no te meer blijken zal als de volkeren met name de massa s de lijn der revolutie ten einde toe adoopen Volkssouvereinileit sluit feitelijk elk denkbeeld van gezag uit en geeft in hare volrindiging de wereld aan eeue revolutie over waarbg de Fransohe revolutie slechts kinderspel is Dat zien do liberalen wel maar in stede van terug te keeren tot die Fontein des Heils zoeken ze in remmen kracht Geremd wordt de maatschappelijke trein waarin de vuist wordt gebald tegen het kapitaal en de vloek wordt geaHws i gerd naar het hoofd van den kapitalist Met klem van redenen drong de heer Dercksen bij zijn gehoor aan op organisatie wat de arbeiders aangaat in Patrimonium wat de patroons betreft in de Patroonsvereeniging wat alle gezinshoofden betreft in eene Anti revolutionaire kiesverecniging Tegenover de Revolutie die alles uiteenwoelt en alle ordelijke maatschappelijke verhoudingen loswrikl voegt ons Calvanisten organisatie op den bodem der H Schrift Dit leidt tot éénheid en goede verhoudingen Alzoo moet ons Christenvolk in den Naam des Heereu en in Zijne kracht een machtigen dam opwerpen tegen den stroom des ongeloofs Spreker bejammerde het dat ons Christenvolk in zoo menig opzicht de liberale pers steunt De antirevolutionaire bladen leiden een kwgnend Ieren FEVILLETOIM De moeder sloeg hare dochter eeuen witte wollen doek om de schouders en toen gingen zij en met hen de jonker langs het helder verlichte pad voorbg onze tafel waar wg alle opstonden en beleefd groetten De witte doek en de toode muts nooit had ik onze corpskleur zoo leelijk gevonden warm iiog nu en dan door de boomen zichtbaar en toen w iren zij verdwenen de muziek zweeg en wij alle zwegen ook Ik geloof dat mijne vrienden door de uitdrukking van mijn gezicht tot het vermoeden gekomen waren dat het gebeurde mg dieper trof dan zij vermoed hadden Wij stonden alle ontstemd op en begaven ons op den terugweg Beneden aan de slotberg in de eerste straat kwam ons de jonker tegemoet die verrast scheen toen hy zag dat wij reeds op den terugweg waren Met zijn gewone tact zweeg hij oier de weddinirschsp en toen een der andoren alleen om het stilzwijgen te verbreken vroeg hoe hij zoo snel tot zijn doel gekomen was antwoordde hg dat hei geen kunststuk geweest waa want toen hij zijnen iiaam had genoemd bleek het dat de majoor met ejjnen vader bevriend was en daarom had men aan hem toegestaan wat men misschien aan eenen vreemden zou hebben geweigerd Met mijn persoon heeft het niets te maken voegile hg er bg om mijn eergevoel te sparen wat mg ofschoon ik het op prijs had moeten ste len juist noi meer eritfrde daar ik gevoelde dat hg mij niet alleen in rijden en dansen maar ook in wendde hü zich tot mij en vervolgde t is toch een moeielijk iets behalve gij waagt het niemand zij durven niet eens zoover te gaan als gij Troost u daarmee Terwijl hij sprak trok de Jonker zgne gele glacé handschoenen aan Bigenlijk geen balhaodschoenen zeide hg maar wedt gü ook op mij Clemens Gg hebt er toch niels tegen dat ik uwe rol overneem Bfeerf Volstrekt niet antwoordde ik schijnbaar bedaard ofschoon mijn bloed kookte toen ik bem zoo zonder zich te bedenken over het plein zag gaan en zelfs in dit oogeublik mij zelven moest bekennen dat hij er zoo goed uitzag Evenals mij staarde men ook hem in ademlooze stilte na maar de jonker keerde niet om Hij kwam bij de tafel en nam zijne muts af ik zag allee zag boff het princeaje bloosde en verlegen werd en toen de moeder hulpeloos aanzag hoe op het gezieht van de laatste eene vroolijke lach kwam hoe de oude majoor met eene kleine bewoging van de hand blijkbaar zijne toestemming gaf en nu zwaaide de jonker met zijn mnts naar de muziekanten dia daarop de wals met verdubbelde ijver speelden en daar zweefde het paar over de door de maan verlichte grasvlakte Eindelijk was de dans afgeloopen Hot had zeker sUohts enkele minuten geduurd Viiiaar mij scheen het eeo uur toe De jonker gaf de jonge schoone de arm en bracht haar naar hare laful terug waar de familie zich reeds gereed maakte om te vertrekken iS f f h f m mmx mmmmmime