Goudsche Courant, woensdag 7 december 1892

189d Wofiisiiag 7 December f èOid GOÜDSGHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDseadlng van advertentiön kan gesohleden tot féh nor des bamiddags van den dag der uitgave TE HU OR Toor een klein gezin eene oette BOVENWONING k 1 2B per week adree ood r No 2230 aan het Bnrean dezer Courant ADVERTEWTICN Voorspoedig beTallen tan een Zoon J H D J0N6 TAN DKM Broek HuHrRKi Gouda 3 December 1892 De Heer en Mevrouw BAKKER NIEMEIJER Dopper betuigen hunnen hartelgken dank Toor de vele bewgien van deelneming ondertonden bg de geboorte Tan hun Zoon Gouda 5 Deo 1892 KraammtütB worden bij voorkeur afgewacht Woensdag en Donderdag 1 en B Dec LECEB DES HEILS Korps no 9 GOUDA BÜITENUEWONE OPENBARE Btj@®il iiiiit op VRIJDAG 9 DEC 92 in de zaal KUNSTMIN Sociteit ONS GENOEGEN Boelekade De bijeenkomst zal geleid worden door Kolonel W E OLIPHANT en Me r OLIPHANT ScHoCK bggestaan door Staf kapt W PALSTRA Officieren Soldaten en Bekeerlingen Tan Gouda Opening Deuren 7 30 uur AanTangSuur N B Kaarten zgn te bekomen bg den Heer T MAREN Veerstal en bg de KORPS OFFICIEREN TOEGANG 10 Cent GERESVEERD 25 Cent allen zitplaatsen De kapitein LIIiDOOR S EeHknobbel Hoornvlies Huidoelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn te Terooraaken ook zells niet op de gevoeligste huid Prijs per fl con met penseel 50 ets AlUén eclu bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vpu A TÜIJLL PEMSCKE STOOMVEEVEEU Cheuiische eo Kwitsersche Wa scberij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OpiMjnbeimer iigtterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgvenen worden onschadelgk Toor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleTerd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlan lsche Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te G uda Gouda Snelperadruk vaa A BaiMMAN k Zoon Het groote aantal zenuwkwalen vau zenuwhoofdpgu af tot de voorafgaands kenteekenen van apoplexie hersenberoerte te trotaeeren oog steeds alle middelen door de medisohe wetensobap aangewend Kerst aan den nisuwen tgd komt de eer toe dat cjj door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg namelijk langs de huid aene physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na hoiiderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is un terwijl tg ia wetuuaohappulgke kringen de hoogste bolangstelling wekt tevens eene weldaad blgkt te igo voor de aan zenuwkwalen Igdeude menschheid Deze geneeswgze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 60 jarigo praktijk Ooor wagflclilag van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de hold onmiddellijk aan net eenawgestel medegedeeld Met deze geueeswijte werden werkelgk sohitterendo resultaten verkregen en z j maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd roetls de Sle druk verschenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswgze gewijd zgn zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Ueoière med dr profOSSOr aan dO polyklmiek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton S tnit tsrath Ur Cohn te Stettn irossmaan med dr arrend arts te Jöhtingen Dr P Forestier genees be r directeur van het hospitaal te Agen Geheimratb Dr Schering kasteel Outenfels Bad Ems Oarses med dr geoeesheerdirec teur der galvano tberapeutiache inrichtizig voor zennwlijders te Farils rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaon med dr te Corfu Dr Busbaoh arrend arts t j Zirkaitz Ober stabsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Ëure lid van den Conseil Central d hyglöne et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwacbtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijn cbronisobe hoofdpijn migraine schele hoompijn bloedaandrang groote prikkelbaahaid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroifea werden en nog hjden aan de gevolgen daarvan znoals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielljk slikken sttlfbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeils onder geneeskundige behandeling geweest zgn maar door du l kende middelen als outhoudings en koudwaterkuur wrijven electriseeren stoomlooi of zeebadei geea genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zg die VreeS gevoelen voor beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren bet voelen van kriebeling m en bet slapen van banden en voeten aau al deze drie categonén van ZOQUWlijderS als ook aan jOnge mel eS ijdende aan bleekzucht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan joage personen die Veei met het hoofd werken en geestelgke reactie willen voorkomen wordt dringend aangera iv Zioh h t boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStOloos en franco verzonden wordt door LEMAIRK Co Apothekers te Parijs rue de l Echiqnier 80 Alleen gerechtigd tot verbreiding der gcneesfcg van HOMAN WEISSMANiN Gad Officier van gezondheid eere lid der Italiaansohe Sauiteits orde van het Witte Ernia en verder te AnwterdlUn door M CLEBAX CO Heiligeweg 42 Botterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 IJtreeht LOBBIT PORTON Oudegracht bji de Gaardbrug F 160 Gtebrl Stollwerck s Chocolade en Cacao tj m Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terlwterde fabricatie en uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleyeraacler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend n fabrikaat Beeds 1874 schrerf de Accademie national de Paris NotiB voos Moemons one HedalUe d F premlire elMse en oonaldératlon devotre exeellent tabrioatlon de Ohooolat bonbons vaiiós eto eto Stollwerck s febrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisenrg Banketbakkers enz enz GeneraalTertegenwoordiger voor NederlandjSins Matronklodt Amsterdam Kalverstraat 108 Zeer ITette Gfe teendnikte MAUSAARTJES worden GELEVERD door A BWi RMA en Zn iOe nitgBTe dezer Coarant geschiedt dagelflks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 iizoaderlpe Nommen VU CËMTEN BINNENLAND GOUDA 8 December 18 2 Giitereo ia hot onderscheidiDgateeken voor 16 jaren Nederlandschen dienst aU officier uitgereikt aan den In Luit H J Iwea van het 4e reg inf De miniater van binnenlandiohe zaken brengt tor algemeeiie kennis dat volgeus de bij hem ingekomen ambtsberichten in de vorige week als aan Aziatische cholera overleden zijn aangegeven in Zuid Holland te Gouda 1 persoon te s Hage 1 persoon te Rietveld I persoon in Noord Holland te Weesp 1 persoon Voor de rechtbank te Utrecht heeft tereclitgestaan een boekbaBd laar ait Woerden thans in verzekerde bewaring beklaagd van na in staat van failtissement te zijn verklaard verschillende uitstaande vorderingen geïnd en die gelden ter bedriegelijke verkorting van de rechten der schuldeischers aan den boedel onttrokken te hebben Het O M had tegen hem geeischt eene gevangenisstraf van achttien maanden terwgl door den toegevoegdgn verdediger mr L van Lier te Utrecht vrijspraak gepleit was op grond daarvan dat de vorderingen nog bestaan en juist de vorderingen niet de gelden aan den faillieten boedel behooren Gisteren is in deze zaak uitspraak gedaan Oe rechtbank achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen verklaarde hem schuldig aan bet misdrijf van bedriegelijke bankbreuk en veroordeelde hem tot 1 jaar gevangenisstraf onder aftrek der preventieve hechtenis FEVILLETOIM Naar iet HoogduiUch ea HANS ABKOiD 8 t Was alsof mg eene stem toefluisterde Hij heeft do roos van haar ik schoof mijne stoel terug en stond op ik vind het niet fijn om hier te komen met eene roos van welke men niet zeggon wil hoe die verkregen is zei ik op uittartenden dreigeuden loon Zijn gericht werd rood gekleurd en hij trok geërgerd zijn wenkbrauwen samen iij zult mij wel willen toeslaan om aan mijzelven een beter oordeel over wat fijn is toe te schrgven dan aan u zeide hij met eene onrustbarende bedaardheid die blijkbaar op t punt stond om in woede te veranderen Ik stiet mijne stool om en vroeg terwijl ik dicht voor hem trad waaioro Omdai gij altijd nog bewijzen moet leveren van uwe fijngevoeligheid en uwe goede opvoeding zeide nij en zag mij strak aan Toen hg juist aanvoerde heigeen mij zelvcn steeds het meest gehinderd had werd het mg bloedrood Het adres besprekende dat de heer Henry Tindal tot de Tweede Kamer heeft jjericht om in den nood der werkelooien te voorriea zegt de Zu k Ct ten slotte Het eenige middel dat oil en velen anderen nog voor oogen zweeft om aaj de jammerlijke werkeloosheid op die groote sohiél waarop ze tegenwoordig heerschl een eind te lAaken is dit dat gij on uwe standgenooten gij met de Borski s de Sixen de van der Viiet s en zoovele patrieiérs van de bochten der Heeren en Keizersgrwhten en zooveel andere vsteinreiche Hollander elden in den lande U vereenigt diep in den zak Uit en offervaardig U betoont bijv om de Zaideixee droog te maken de woeste gronden in Nederland te ontginnen en groote emigniliemaatschsppüea BSar Zuid Afrika en andere landen op te richten en te steunen den goederenhandel van Amsterdam weer op te beureu en van die groote stad niet zoo uitsluMnd de Europeesehe Effeotenmarkt te maken oveNes te komen uwe meubelen manufactaren en zooveel andere verbruiksartikelen niet meer b de Gnads Bugasius te Parijs van Maple uit Londen van Mey und Edlich uit Duitschland eo van waar al niet te lateu komen Maakt niet van het opstapelen ei in volkomen veiligheid brengen uwer reusachtige fortuinen door hypotheken op al wat vast en langzamerhand ook op al wat los is uw hoofdstreven Eicht niet alleen brieven eu manifesten tot de Tweede Kamer tot alle dagbladen tot het Nederlandsche volk doch daal in dat volk zelf af geef u zelf en een deel van uw kapitaal aan het werkelooze volk Doe gij en de uwen wat uwe hand vindt om te doen Handel toon dat de woorden uwer manifesten enz meer zijn dan phrazenmakerg Of meent ge dat er voor een uwer iets bg te winnen zoude zgn indien dat volk eens het wachten moede door uwe en nnderer geschriften in den waan voor de oogen en met moeite uitte ik de woorden Ik zal u ton minste bewijzen dat ik mg geen beleediging laat welgevallen Ik daag u uit op een duel met pistolen Een oogeublik bleef hot stil hoe lang weet ik niet maar ten minste zoo lang dat mijn tegenstander in staat was om zich te beheerschen want toen hij weder sprak was zijne toon bedaard en vriendelijk Kom wees verstandig Boot ik heb u niet beleodigd Gg zijt reeds lang in eene ziekelijke opgewonde stemming De roodo kleur voor mijne oogen werd nog donkerder hot suisde mij in de ooren met duizende stemmen Waarmee ik hom in de reden viel wist ik niet en weet ik nog met maar bij het eerste woord dat hij antwoordde wisi ik ofschoon geen trok iAzijn gelaat was veranderd dat ik hem doodelgk belledigd had Gij hebt uw doel bereikt zeide hg sobijubaar kalm terwijl hij bleek en fier voor mg stond on slechts het schitteren van zijne oogen verried dat hij inwendig eene strijd voerde ik zal u morgen mijne secondanten zenden Alle voorwaarden neem ik reeds vooraf aan en nu wensch ik de heeren goijden avond Hg nam eene brieventasch uit zijne zak schreef een paar woorden op eene brief toen trok bij bedaard zijne handschoenen aan on verliet langzaam den tuin Ik zat bewogingloos maar niet bekoeld het gevoel dat hij ook nu weder getoond had dat hij beterwas dan ik verlamde mij letterlijk Ik weet niet hoe en wanneer de andoren weggin ADVÊETENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels h 50 Centen iedere reg l meerlOCenten GHOOTE LETTES9 worden berekend naar plaatsroimte BoTendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAt t welk dea Maandags versch nt gebracht dat het Vraagstuk wol zeer ingewikkeld maar bg eenigen goeden wil toch niet zoo onoplosbaar is zelf middelen ging zoeken om de werkeloosheid op te heffen Meent ge dat het volk gemakkelijker op ook voor u meer bevredigende wijze een weg zal vinden dan gg en uwe standgenooten dat vermoogt Maar komaan dus niet langer brieven en manifesten geschreven geen woorden meer Daden daden van groote offervaardigheid De handen uit de mouwen I Courage eii vertrouwen en wat gezond verstand I Op 22 November 1891 werd te Naarden ten huize van den heer P De Graaf toen dezo met zgne vrouw naar de kerk was ingebroken thuis komende vond men de deur van de kamer opengebroken eu hot kabinet opengerukt terwijl de trommel met effecten verdwenen was De schade voor De Graaf beliep ƒ 80 000 on zoo zeer trokken hij en zgn vrouw zich dit verlies aan dat beiden in Januari twee dagen na elkaader atiarren Door den heer Sanders te Amsterdam werd de politie geivaaraetuwd dat drie dagen na den diefstal onder beurstijd toen hij zelf niet thuis was twee mannen waarvan een als boer gekleed een Oostennjksoh effect ton verkoop hadden aangeboden hetwelk zijn bediende als afkomstig van don diefstal te Naarden herkende Op diens vraag om het achter te laten tot mijnheer zou komen namen zg het echter woer mee en zeiden terug te zullen komen doch dit deden zij niet Hot onderzoek der justitie bracht nu oen zekeren C van Wegen deatgds kastelein te Naarden in verdenking en de bediende van den hoer Sanders zoowel als diens echtgenoote herkende in v W eon der twee personen die met het gestolen stuk waren geweest Daar echter v W ontkende en men hem aanvankelgk niets bewijzen kon bleef de zaak rus gen dat ik weet alleen dat zij verdwenen waren en ik alleen in den stillen donkoren tuin zat en mg verwonderde hoe de op de tafel staande kaara schijnbaar toevallig sommige bladen der struiken verlichtte en anderen in het donker liet Ik bleef zoo geruimen tijd verdiept in dia beschouwing on had het zonderlinge gevoel dat er op het oogenblik waarop ik mijne oogen zou opslaan een ongeluk gebeuren zou I ene plotselinge windstoot die het licht bijna uitdoolde wekte mij eindelijk uit mijne verdooving De wind dreef langzaam een wit stuk papier over het voetpad en droef hot heen en weder on eindelijk tot voor mijne voeten Ik stak met mijne stok er naar eu hief hel op zonder er bij te drinken Toevallig voor zoover men iets in het leven toevallig noemen kan bezag ik het nauwkeuriger Het was een brief door eene mg onbekende hand geschreven en het opschrift luidde mgn geliefde cenigo zoon Ik weet nog hoe mg die woorden troffen hoe ik ze telkens zacht herhaalde eerst gedachteloos en met een bittoro smart die mij de keel dichtsuoerde en de tranen in mijne oojion dreef Mijn geliefde eeGis e zoon Slechts bij die vader en moederloos opgegroeid en door hot leven gegaan is kan hot gevoel van verlatenheid en armoede beseffen dat mg overviel Dat heeft nooit iemand tot u gezegd of geschreven Het veriangen naar de liefde eener moi drr i ar