Goudsche Courant, woensdag 7 december 1892

ten Maar op 6 Juli kwam de scheepimakelaar Kroes te Groningen bvj den commissaria van politie aldaar vertellen dat hg s middags een persoon met gestolen effecten op ign kantoor lou krggen hij was dien ochtend met hem in kennis gebracht en toen bad de man hem coupons ter verzilvering aangeboden met 10 pot provisie De politie hield den man P van Rosmalen naraurlgk aan en deze gaf toen dadelgk op dat de coupons afkomstig waren van de te Naarden gestolen effecten Hg had ze van v W ontvangen Hoewel deze ook uu alle schuld ontkennen bleef heeft bg thans met v B voor de Amsterdamsohe rechtbank tericht grstaan beklaagd van heling Van R die eerst alles bekend had begon ter terechtzitting igne verklaringen gedeeltelgk te herroepen en v W hield staafede dat allen liegen om hem er in te helpen Bij het getuigenverhoor was juffr Sanders natuurlgk veel vager in hare verklaringen na zooveel tgd zg durfde nu o a niet meer stellig zeggen dat zg het stuk door v W aangeboden zelf had gezien Niettemin eischte het O M voor beide bekl 18 maanden gevangenisstraf Niet zelden gebeurt het dat personen met een donker verleden onder een valschen naam dienst nemen bij de koloniale troepen jaren ouder dien naam dienen en soms sneuvelen £ eu varensgezel P d B die eenige maanden geleden ook beproefde om zich onder een valschen naam te Harderwgk te laten aanwerven liep door een eigenaanligeo samenloop van omstandigheden in de val en had zich gisteren voor de arrond rechtbank te s Gravenhage te verantwoorden P d B was als marinier weggej lagd en kon du noch als koloniaal noch als plaatsvervanger of hoe dan ook meer in militairen dienst komen Het geluk of als men wil het ongeluk diende hem Hij vond in de Gravenstraat te s Gravenhage een paspoort met certificaat van goed gi drag eigende zich dat toe ging daarmede naar den commissaris van politie der Ie afdeoliiig gaf aldaar voor C S te heeteu te wiens naam het door hem gevonden paspoort stond vroeg en verkreeg een bewijs van goed ge lrag van de burgerlijke autoriteit on ging naar Harderwijk om zich te laten aanwerven Tot zoover ging alles goed Daar echter de cholera te s Grarenhage beerschte werd du beklaagde te Harderwijk ter observatie in het hospitaal opgenomen en daar herkend als iemand die uit dun dienst was weggejaagd Na die Ontdekking ontvluchtte bekl uit het hospitaal ging te voet naar Frankrijk om aldaar dienst te nemen werd echter niet aangenomen en keerde naar Nederland terug om een bewgs te halen van vrijstelling voor den dienst om te kunnen gaan varen Hij werd toen gearresteerd en had zich gisteren te verantwoorden De beklaagde bekende volkomen het hiervoren omschrevene Het O M vorderde ter zake van diefstal en Talschheid in geschrifte de veroordeeling van deo beklaagde tot 1 jaar gevangenisstraf De toegevoegde venlediger mr Ph R Feit con j eludeerde wat den ttn laste gelegden diefstal betreft tot vrijspraak omdat de elementen voor deu diefstal ontbreken Wel z gn de elementen voor verduistering aanwezig maar die is niet ten laste gelegd Ten aanzien van het tweede punt der aanklacht den raad eenei moeder naar de troost en de hand ener moeder op mijn gloeiend voorhoofd had mijn hart nooit zoo heftig nooit zoo hartstochtelijk bewogen als nu op het oogenblik dat ik overdacht dat mgne wilde ongebreidelde drift mij nooit zoo zou hebbeu beheerscht indien zalk eene hand mij had geleid Ik zocht mijzelven wijs te maken dat de brief met het opschrift mgn geliefde eenige zoon aan mg was gericht Ik dacht niet aan discretie of recht en las hem Goddank ik las hem en hier ia hg Het is een eenvoudige korte brief die de onl kende moeder schreef Hoe heerlijk was de var ntie mijn beste jongen hoe dankbaar was ik dat ik u weiler bij mij had voor u zorgen kon en n uwe lievelings spijzen kon voorzettcu zooals in den goeden ouden tijd Uwe vader plaagt mij dat ik slechts leef van de eene vacantie tot de andere en evenals een schooljongen eene almanak heb genomen waarin ik na eiken dag doorschrap tot gij iu Mei weder terug komt Dat is wel niet goed van mg want wij oude menscheu hebben niet zooveel dagen meer om door te schrappen tot de lieve God het geheelo leveusboek toeslaat maar ik kan het niet laten uit verlangen naar u Als ik s avonds voor het raam zit ordeschepen zie binnenkomen weet ge nog wel itóe gaarne gij ze telde toen gij nog oen kleine jongen waart dan denk ik aan den tgd als gij voor goed hg ons lult zijn Uwe kamer heb ik voor mg zelve geno riep pleiter de dementie van de rechtbank in daarbekl door eene onbetonnenheid ongelukkig wasgeworden Als marinier dienende ter Sumatra swestkust had hg het ongeluk een korporaal metwien hg een nacht aan het passagieren was geweesteen klap t geven en was daarvoor door dun krggsraad gestraft met 4 jaren gevangenisstraf met ontzegging van ooit weer in Nederlandsohen militairendieust to komen Een toeval deed hem een goedpwspoort inden en daarin zag hg een redmiddel omzioh er weer bovenop te werken en zgne vroegerefout uit te wisschen Uitspraak Maandag e k De orthodoxe aartsb der Grieksche kerk teZante geeft der geestolgkheid een uitstekend voorbeeld door aanhoudend te predikeu tegen de aotisomieti sobe beweging De aartsbisschop staat wegens zijne groote godgeleerde kennis en welsprekendheid zeer hoog bg de Grieken aangeschreven In eeu van zgn laatste preeken zuide de prelaat het volgende l e vervolging tegen de Joden is zulk een zware zonde dat God haar nimmer zal vergeven De stichters van het Christendom stamden van Joden af In de tegenwoordige eeuw worden de Joden vervolgd en verdrukt Zg behooren tot de moest belangrgke volken der wereld Welk een gruwelgke onrechtvaardigheid is het de Joden te willen vervolgen omdat zij getrouw blijven aan het geloof hunner vaderen Wij zijn onze liefde tot God ons gevoel voor rechtvaardigheid onze naastenliefde de heiligheid van de bsnilon van het familioven en den eerbied voor de heilige schriften ann de Joden verschuldigd En in plaats van dankbaar te zgn koesteren wg bittere gevoelens te hunnen opzichte Toonen wg onze dankbaarheid door de Joden te dooden In de toekomst willen ik en mgn geloovige broederen de hoop coesteren dat wg onzen Schepper dankbaar zullen zgn van te hebben mogen medewerken tot behoud van dit deerlgk vervolgde volk In het mail oversicht van de yJava Bode wordt het vermo den uilgesproken dat de minister van Koloniën zich in min gunstigen zin zou uitlaten over deu GouverneurGeneraal en voorts op iroaisken toon de plannen van den ministor nagegaan Het besluit met de volgende zinsneden Men ziet redenen te over voor den minister Van Koloniën om alle schuld te werpen op de Indische regeering en even zoovele redenen om te vermoeden dat de verhouding tusschan dien minister en den Gouverneur Generaal uiterst gespannen is Neemt men daarbij in aanmerking dat de geestverwanten van den heer Van Dedem in de Indische Gids en in het Algemeen Handelsblad zioh reeds fel tegec den landvoogd hebbeu verklaard en dat do nederlaag door ons in Atjeh geleden op het oogenblik dat de icheepvaartregeling werd ingevoerd het voor den miuister moeilgk maakt te beweren dat de blokkade doel getroffen heeft en daarom door eene scheopvaartregeling wordt vervangen dan moet men wel verwachten dat do minister bg de openbare behandeling van de Indische begrooting den Gouverneur Generaal zal loslaten zoodat deze ongedekt daar zal staan men Daar doe ik mgn middagslaapje en laat er niemand binnen Het stof noem ik ook zelf af want ik weet hoe gij op sommige kleine nesterijen gesteld zijt aan welke trouwens ook voor mij herinneringen zgn verbonden Gisteren bedacht ik dat gg met Kerstmis wel eene j schommelstoel kunt gebruiken Papa zegt dat het onnoodig verwennen is maar ik wil het u zoo aangenaam maken zoodat gg gaarne in nwe kamer zgt Wees naar verstandig en spaar nwe gezondheid wees bij het zwemmen en rgden niet zoo onvoerzich tig en als het u onmannelgk toeschijnt om u te ontzien bedenk dan dat uw leven en mgn leven aan denzalfden draad hangt Ik schrijf u telkens alsof gij nog een tienjarige jongen zgt mijn oude jongen maar voor uwe moeder bigfl gij steeds een kind en gij laat n dat ook gaarne welgevallen dat weet ik I Voor beden genoeg Uwe vader schrgft u hot nieuws Ik sluit dit briefje in omdat ik van daag I zoo bgzondor ongerust over u bon God behoede u mijn beste lieve zoon Uwe trouwe oude moeder En daarop volgde de handteekening de naam van den jonker Die brief was dus aan hem gericht voor hem zorgde die trouwe oude moeder en ik wildo hem aan haar ontnemen Ik vouwde den brief langzaam op en lag hem in mijne brievenlaach on toen ze de ik tol mgzelven neen dat gaat niet gij raoogt hem niet dooden Ik had zoo luid gesproken dat ik van mijnen stem schrok Ik stond op en ging heen nu niet lang In 1898 lal een begin worden gemaakt met het drukken van muntbiljetten van tien gulden naar een nieuw model üo klachten over de bewerking der nieuwe guldens acht do minister van Financien niet ongegrond D oorzaak ia deze dat de Munt niet over voldoende werktuigen beschikt wat verklaarbaar is omdat sedert Inng geen zilveren standponningea waren aangemunt Daar echter nu vooreerst in de behoefte aan guldens voor Indië en Nederlni d voldoende is voorzien heeft de minister gemeend niet tot da aanschiiffing van kostbare nieuwe werktuigen te moeten overgaan Voor de bezorgdheid omtrent den toestand van het muntwezen bestaai geen aanleiding zegt du minister voorts i hoogst onwaarschijnlijk is het dat de noodzakelgkheid tot uitvoering der ontmuntingswet ooit ontstaan zid en zeker niet in 18S3 Jay Gould is overleden De kleine oimnnzienlijke man met zijn langen neus en zgn dunnen grgzen baard die door zijne landgenooton nu eens de Napoleon van Wallstreet dsn weder do Mepliistofeles van de effectenbeurs werd genoemd is lot zijo vaderen vergaderd vóór hg zgn doel had bereikt de rgksla man van Amerika te zgn Astor en Van der Bilt mogelgk ook Rockefiller waren hom nog etteIgke millioenen voor Veertig jarun geloden kwam Jay Gould de zoon van een armen landbouwer in een uithoek van den btaat New York de hoofdstad om daar eun door hem bedachte muizenval aan den man te brengen Hot vallen zetten is zgn specialiteit gebleven daarvan weten zgn duizenden slachtoffers mede te spreken t De leer doe wel en zie niet om was in zgne opvatting een maak gold en zie niet om geworden Zgn recept leek eenvoudig genoeg hg kocht wat hg door allerlei manoevres zelf bgna waardeloos had gemaakt on hg verkocht het wanneer hij er door even vernuftige manoevres eene in den regel fictieve waarde aan had weten te geven Maar welk een leven heeft deze man gehad I Aan de weelde die zgne tairgks millioenen hem konden bezorgen hechtte bij niet voor kunsten en wetenschappen voelde hij niets hg at slecht dronk weinig of niet rookte niet las slechts rapporten van financieele onde uemingen en beursnoteeriogen ontweek elk gezelschap en voelde zich alleen tehuis op zijn kantoor waar vijfen twintig particuliere telegraaflgnen hem ten dienste stonden Men bad ontzag voor hem dat wist hg want bg kon bgna iedereen maken en breken maar men haatte hem nog veel meer en in de straten van New York liet hg zioh vergezellen door een lijfwacht van twee athleten Medelgden en sympathie waren dezen man van zaken te cenenmale vreemd voor zgne slachtoffers had hg slechts eene smadulüke minachting zg wareu immers niet iimiii met cule genoeg geweest Man zegt dat Jay Gould een goed echtgenoot en vader is geweest en men weet dat hg nooit eeu enkele handeling verrichtte die in sirgd was met de letter der wet Menschen als ik zeidu hij behooven geen misdaden te begaan Dat was ongeveer tl het goede wat men van hem getuigen kan De Vailg tiewt verRaalt dat Jay GouM eenige jaren guleden met moeite is overgehaald om een reis naar Europa te maken en dat hij ook ta Amsterdam kwam waar men hem de musea liet zien zaam en dralond maar vast besloten en overtuigd van hetgeen ik doen moest De koito zomernacht was bijna voorbij toen ik den tuin verliet en mg naar do stad Oogaf De omtrek lag koud en stil voor mg de Isatste sterren verbleekten en do dauw lag met groote drop pels op het gras In het oosten boven do dichtbegroeide bergen vertoonde zich reeds eene zwakke lichtsohijn die door de morgennevel heen al grooter en grooter werd Het wordt dag zeide ik en versnelde mgn stap De Jonker had zgne kamers in een hotel van eender hoofdstraten Ik bereikte hot huis en vond spoedig den portier die mg eerst om mijne romlemuts wantrouwend aanzag daar hij van studenten niet voel anders als pla orijen gewoon was maar uit mgnernstig gezicht zeker spoedig opmaakte dat hot mi niet om plagen te doen was Hg sloot de deur openen ik liep zacht om niemand in do slaap te sloren de trap op Do morgenscheraoring verlichtte de trappon juut genoeg om den weg te kannen vinden Ik klom verder tot ik naast een belknop het kaartje van den Jonker zag Ik schelde vorzichtig om niemand te wekken Ik hoorde een haastig stap de deur werd geopend en hg stond zelf voor mg Zijn bleek gezicht toonde eene grenzelooza verwondering toen hg mg zag SM volgt De man verveelde zich versehrikkelp en vond het een uitkomst toen hij een bezoek kon brongon aan de beurs waar hg in een kwartiertje een winst van 20 000 dollars maakte Toen eerst smnakte hem zgn lunch Het cijfer van Jay Goulds vermogen wordt zeer vcreohillend opgegeven maar minstens op 80 millioen dollars geschat Hg wns do onbeperkte heorscher over een spoorwegnet van 20 000 kilometor Maar het is zeer de vriiag of het reusachtig vurmogen niet reeds alleen door den dood van dit oiibemiuuolijk financieel genie aanmerkelijk in waarde zal dalen Er werd verscheidene dagen een Beiorscho Prins vermist Prins Karel kleinzoon van den Regent Nnsporingon wnVen aanvankolijk te vergeefs en men verkeerde in niet geringe ongerustheid totdat het bleek dat de Prins te Schwandorfin het ziekenhuis Ing Hij had een wandeltocht in het eber rtü ondernomen alleen er met zeer weinig geld op zak Tu Soliwandorff weid hij ziek en hij Ini dnar vijf dagen in het gasthuis voor men ontdekte wie hij wos Du verloren Prins is nu to Mucben terug Men herkent in hem het avontuurlgko Wiltelsbacher bloed Be veremiging Ier heilrijding der venaUchingen van voedmg mHdelen waarvan als directeur secreiaris de beur P K van Maarseveen zal optreden vangt hare werkzaamheden nan op den Isti O Januari 1893 Du vereoniging beoogt een tweeledig dool Ie Gegevens to verzaraelon over de ervalsohicgen van voedingsmiddelen welke dan op practische wgze zullen worden bestreden 2e Oiider hare bescherming te nemen de voedingsmiddoleu welko door hare tusschijftoinat aan een wetenschappelijk onderzoek zgn ondelftvorpen geworden en goedgekeurd zijn alsook het ouder hygiënisch toezicht stellen van inrichtingeu waar voedingsmiddelen worden geproduceerd l e daarvoor buiioodigde door de Kedurlandsche wet erkende deskundigen zijn in een voldoend aantal over het geheelo land aanwezig en de vereoniging heeft zich reeds met hen in betrekking gesteld Als bestuurders zullen optreden de beuren Herman F Bultman lid der Eerste Kamer professor dr J W Gunning en D Blooker ta Amsterdam waardoor in het bestuur tevens vertegenwoordigd zgn wtóensohap landbouw en industrie De Statuten en het reglement waarin de voorwaarden zijn opgenomen waarop inen lid of dunateiir der voreeniging kan worden worden op aanvraag franco toegezonden door den directeur secretaris den heer P F van Maarseveen Nassaukade No 446 te Amsterdam Een passagier vnn hot stoomschip Spree van de Norddeuttch Llogil dat Zaterdag avond met gebroken schroefas on ongeveer 80 voet water in het achterschip te Queenstown is binnengesleept verhaalt in de Timeê zijn wedervaren Daaraan is het hier volgende ontleend De Spree vertrok Woensdag 28 November jl uit Southampton naar New York met 134 eerste klasse 121 tweede kl isse en 161 voordeks passagiers en 405 mailpakken aau boord Zaterdag morgen den 26en even vóór zessen werd er een geweldigen schok gevoeld waardoor de machine tot stilstand gebracht werd Het bleek dat do schroefas gebroken was en spoedig daarna dat oen vau de stukkon onder de tweede klasse kajuit een gat in het schip gcstooten had waar het water bij stroomen door naar binnen stortte Terstond werden do luiken der waterdichte afdeelingen gesloten en de stoompompeu te werk gezet doch dit laatste baatte niet Het achterschip liep binnen weinige uren vol tot aan het dorde dok en drong ook door in de afdeeling waar de mailzakken geborgen lagen De andere afdeelingen bleven echter droog en de gezagvoerder vond daarin aanleiding om de passagiers onder wie aanvankelijk eene paniek ontstaan was te doen weten dat er geen dadelijk gevaar bestond Het schip kon drgvonde gehouden worden en aangezien zij zich in de Ign der mailstoomers bevonden bestond er alle kans op redding Onder hooge zee en aanwakkerenden wind hield het diep weggezonken schip het gedurende twee etmalen gaanile Des nachts werden er voortdurend vuurpijlen opgelaten on teertonnen ebrand Zondag morgen werd er door den evangelist Moody en door generoal Howard in de kajuit eene godsdienstoefening gehouden In den nsoht an Zondag op Maandag werden de seinen gezien door de stoomboot Huron van de Boaverlijn van Moiitread naar Liverpool bestemd Deze nam de Spree op sleeptouw en bracht het schip in vier etmalen te Queenslown Gezagvoerder en bemanning hebben zioh voorbeeldig gedragen Van do passagiers hoeft er een uit angst zelfmoord gepleegd en bobben enkoio an dere door het zware slingeren vorwondigon bekomen Aan de mailpakken is veei schade toegohracht Bij het afdeelingsonderzoek van het ontwerp tot wijziging van art 469 van het Wetboek van Burgerlgke Rechtsvordering werd van moer dan ééne zgde den minister van justitie hulde gebracht voor den door hem gevolgden weg van partieole herziening onzer wetgeving den eouigen naar veler oordeel waorloiigs practische resultaten te vorkrijjen waren Wel word door sommige leden twijfel uitgesproken of het euvel waarin dit wetsontwerp verliotoring wonsolit te brengen door de totstandkoming ervan inderdaad zou worden weggenomen Iramors men kan aounonien dat bij een noculorinlen verkoop steeds althans meesttijds door den nalatigen betaler eocie zoodanige coinbinatio tot stand gebracht is dut of de executie onmogelijk wordt gemaakt of wel hij er zonder schade afkomt Vindt hij zulk eene combinatie niet dan liint hij hot niet lot executie komen En met het oog op don diepgeworteldon tegenzin die bij een groot gedeolto van het publiuk tegen oen executorinlen verkoop bestaat vreesden doze leden dat er spoedig nieuwe middelen uitgevonden zouden worden om dien te voorkomen Anderen daarentegen waren van meoniug dat de voorgestelde maatregel wel degelij hoil zou kunnen aanbrengen en daar bovcndion geen juridisch bezwaar er zich legon verzot waren zij tol de goedkyuring van het wetsontwerp berofd Sorainigo leden die hel doel waarmede dit ontwerp is ingediend toejuichten waren vnn oordeel dat het tot bereiking van dat doel in vele gevallen voldoende zou zgn den verkoop in plaats van bij opbod bij ofinijuiiig te doen plaats hebben Ook in gevallen waarin geone samenspanning plants heeft of verkeerde praktijken gevreesd ivordeo kon het toch ter verkrijging vau eene opbrengst niet de waarde der te verkoopeu goedoren overoonkomondi wonsohelijk zijn verkoop bg afraijuing toe te laten Hot plaatselijk gebruik brengt dat in vele memeonten van ons land meile Ër bestaHt dan ook goenc reden om te bepalen dat de verkoop uitsluitend bij opbod moet geschieden evenmin als men eenig bezwaar zag om als regel te stollen dat bij de executoriale verkoopingen het plaatselijk gebruik voor zijn vrijwillige verkoopingen geldende gevolgd moet wordeo behoudens dat in elk geval gereede botaling voorgeschreven werd In verband met deze beschouwing gaven de hierbedoelde leden in overweging het eerste lid van het gewijzigd art 469 aldus te doen luiden De verkoop zal geschieden overeenkomstig de ter plaatse des verkooii gehlende gebruiken bij vrijwillige verkoopingen van roe ende goederen en tegen gereede betaling Wordt deze wgziging aangenomen dan kunnen de overige bepalingen van hel voorstel indien en voor zoover de verkoop bij opbod plaats heeft in de door de regeering bedoelde gevallen toegepast worden In verband met bet bovenstaande vordt opgemerkt dat ook in Nederlaiidsch Indié bg oxecutorialen verkoop de betalingen op den vrijwilligeo verkoop van roerende goederen in de instructie voor do vendukantoren voorgeschreven opgevolgd worden Zondag heeft de heer Murray inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij te s Gravenhage aan de polititt te Rotterdam kennisgegeven dat toen jl avond de spoortrein waarin hij gezeten was het station D P alhier voorbgreed de deur zgner oopó openwaaide en daariloor eenige papieren die hij bg zich had en waaronder eene enveloppe met ƒ 630 was buiten don wagen geraakten Hoewel hij aanhoudend gebruik maakte van de noodrem had dit geen gevolg en kon hij eerst bij aankomst te s Gravenhage van do vermissing kennis geven Laatstleden Zaterdag strandde nabg Scheveningen oen molensteenviich ook wel genoemd maanvisch zonnevisch klompvisch of zwemmende kop Werkelgk ziet deze visoh er uit alsof hij geen romp of staart heeft Zijn lichaam is eene rechtop staande eivormige schijf de puni van het ei is de snoet aan do ronde zijde den staart bevinden zich de zeer gfoote rug en de even groote aarsvin vlak boven elkander De borstïinnen zijn betrekkelijk klein en bevinden zich vlak achter de kieuwopening De mond is voor dezen grooton visoh zeer klein en heeft zoowel in de boven als in do onderkaalc sleclits ééa grootcn tand De huid is mot klenie harde scherpe korrolvormige lichaampjes bezet waaraan men al zeer spoedig de hand stuk schaoft Deze viseh heeft geen zwemblaas Du kleur is ann den rug loodgrgs aan den buik wit Zijn vloesch wordt niet gegeten Dozo sjort komt voor in tropische en sulitropischo zeeën en wordt van tijd tot tgd aan de kasten van Nederland aangetroffeu o a is ruim 30 jaar geledon eeu oxomplaar te Den Helder aangespoeld dat j 1S8 kilo woog Zg voeden zich met wier en kunnen tot 2 Meter lang worden Over de levenswgzo is weinig bekend Hot exemplaar waarvan boveu sprake is meet van neus tot staarteinde 1 Meter 36 centimeter on van de punt vandevugvin lot aan de punt van de staartvin 1 Meter 62 centimeter en weegt ruim honderd kilo Vier man waren noodig om hem op een kar te laden en naar de dierentuin te s Graveuh ige te igden waar hg door deu directeur van het museum werd aangekocht De Rugeeriug heeft het afdeelingsverslag betr de Artsenwet beantwoord Uitdrukkelijk wgst zij er op dat deze wotsvöordracht hoegenaamd niet de strekking heeft om een zijweg te openen waarlangs do aanstnaudo arts de hooge eischen hier te lande aan rgno wetenschappelijke opleiding gesteld zou kunnon ontgaan noch eenigermate bevorderlijk kan zijn aan het gevaar voor onze uuivürsileilen dat onze jongelieden voor het theoretisch gedeelte hunner studiën buiteulnndsche hoogescholon zullen gaan bozoukou waar de studietijd korter is om vervolgens hot praclisch arts of tand meostorsexameu hier af te leggen hetgeen dan toch in geen geval zonde kunnen geschieden voordat zg ook reeds in het buitenland de examens tot verkrgging van bot recht tot uitoefening de geneeskundige praktijk iu haren guheulen omvang met goed gevolg hadden afgelegd Niet alleen dat zooals ook reeds in het Voorloopig Verslag is opgemerkt bij het afnemen van het practisch examen zelf door rekening te houden met het gehalte van het onderwgs bij do verschillonde buiteulandsohe hoogescholeu gewaakt kan worden tegen het toelaten van ongeschikte vreemdelingen maar ook de wetsvoordracht zooals die luidt geeft reeds op zich zelve deu noodigen waarborg dnt geen vreemde geneeskundige of landmeeiiter kan wolden toegelaten tenzij hij de bewijzen levert an gelijke voorbereiding en golijke genees of tandheelkundige studiën als hier to lande zgn voorgeschreven Er wordt niets anders beoogd dan om biiitenlnndsche artsen en tandmeestors tot de praktijk hi Nederland toe te laten nadat zg getoond hebben zoowel at voorbereidonde als wat theoretische en praktische geneesknndige of tandheelkundige studiën betreft op éne Ign te slaan met Nederlandsche artsen of tandmeosters Hoever bij hot daartoe in te stellen onderzoek de op grond van elders verkregen getuigschriften toe te slane vrijstelling van het theoretisch geneeskundig en de daaraan voorafgaande examens behoort te gaan zal voor elk dier buitenlaodscho getuigschriften en diploma s afzonderlgk worden aangewezen De roden waarom de regeering zioh bij de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer niet mot het amendement van den heer Zaager rakende de opleiding dor tandmeosters voreenigd heeft is de meening dat aan de aanstaande tand roeesters hoogere eischen van natuurkundige voorbereiding te stollen in strijd was mot de strekking van het regeeringsïoorstol Het rogooringavoorstol beoogde niet meer dan eene eenvoudige wijziging waart aii de noodzakelgkhoid door de ervaring was aangetoond namelijlt dat zij die het theoretisch examen in de tandheelkunde willen afleggen de bewijzen zullen over leggen vin vooraf die mate van algemeene konnis en ontwikkeling te hebbon verworven zonder welke geen enkel vak ernstig kan beoefend worden Evenmin echter kan de in het Verslag geuite wensch om op het gebied der tandheelkunst nog moer vrijhuid ja zelfs algeheelu vrijheid toe te laten op instemming der regeering rekenen De uitoefening dor tandhrelkuust toetestaan aan personen die zich niet in het Nedelandsch verstaanbaar kunnen maken zou tot gevaarlijke moeielgkhoden aanleiding kunnen geven Alleen de gelegenheid te openen tot het vormen van bekwame tandmeosters eu verder de uitoefening der tandheelkunst vrg te laten zoude niet verantwoord zijn wegens het groote gevaar dat de uitoefening dier kunst door onbekwame personen na zich sleept De met België en Duitschland gesloten overeenkomsten betreffende de wodeizijdsche toelating ifaj geneeskundigen in de gronsgemeenten comm limitrophe kunnen inderdaad wanneer het gel eener grensgemeente zich tot diep in het land strekt tot gevolg hebben dat een vreemde geneesi kundige vrg verover do grenzen de praktgk uitoefent Men moet trouwens ook niet uit het oog verliezen dat de voordeolen die de in de grensgemeenten gevestigde geneeskundigen door die overeenkomsten genieten wederkeerig zgn dus ook komen ten btte van de Nederlandsche geneeskundigen die de praktijk in de Belgische of Duitsclie grensgemeenton uitoefenen CORRESPONDENTIE Het ingezonden stuk van K wordt morgen geplaatst DE RiDACTlE 1