Goudsche Courant, woensdag 7 december 1892

5 r antisumieten op het volk Aan aan da r izinnige len ¥ 1892 Donderdag 8 Üécember 1 5013 LEGEB DES HEILS Korps no 9 GOUDA BUITENGEWONE OPENBARE PETROLRUM OTKKRI GR van de Makelaars Cantzlaar Sehalkwijk te Rolterdani De markt was heden flauw l oo Tankfust ƒ 6 15 Januari levering 6 0 Febraari levering 6 1 B Maart levering ƒ 6 10 April Mei en Juui levering 6 0B Decemberlevering ƒ 6 10 GOUDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan gesobieden tot eSn aar des namiddags van den dag der uitgave Bttftenlaiidseb Overziclit Uit de Paryeolke telegrammen kao men tien dat eek de heer Develle minister van landbouw in bet ftredead Kabinet werktaam is geweest om een miniatene te vormen docb zonder dat hig het voorBtterschap vau het Kabinet lou aanraarcieo Volgens een telegram is de heer Loubet op het Ëlysée ontboden Daaruit leidt men af dat na al de mislukte pogingen tot aamenstelliug van een ministerie de president der republiek hem lal uituoodigen voorzitter Ie Uijveu van het ministerie waaruit eenigen zyo mbtgenooten zouden verwyderd worden onder dezen in de eerste plaats minister van justitie de he r Kicard Aangaande de pogingen lot vorming van een nieuw kabiuet wordl heden nog gemeld dat aan Bibot de sameoatellicg werd opgedragen en dat by na zich van de uooilige tcSezeggingen vergewist te hebben eene oombinatie tot stand bracht welke de leden van het vorige ministerie umtat behalve Kicard Roche en Sarrieu Ziehier de lijst voorzitter en buitenlandsohe zaken Kibot binuenlandsche zaken en eeredienst Loubet justitie Bourgeois financiën Bouvier oorlog Da Freycinet marine Burdeau landbouw Uovoile openbare n rkeu Viette koophandel Siegfried openba ir ouder i Ch Bup jy Eibot heeft van deze samenstelling bericht gegcren aan president Carnot die hem geluk wenschte met den goeden uitslag Uel beslnit betreffende de vorming van hel nieuwe Kabinet zal stellig aanstaanden Woensdag in het Journal offleiel verschynen Uit bet bovenstaaude bl kt dat de afdeeling eeredienst vroeger bij justitie thans bij binnenlaudsche zaken is gevoegd Zoolang het onderzoek vac het Panama scba daal duurt zal het voor een ministerie bijna onmogelqk zqu op te treden £ n hoelang dit slepen kan ziet men Zaterdag scheen de commissie een prachtige ontdekking te hebben gedaan namen kwamen achter do millioeoen die op het lijstje der omkooperijen stonden Maar het bl kt dat dit namen zijn van kashouders of ondergeschikte kanioorbeambteo die de briefjes teekenden en dat vele namen aan het opgegei en ad es onbekend zijn zoodat men met de de ontdekking niet veel verder is Wat de cheque voor 40 000 frs van het huis Kohn Reinach betreft deze was volgens de Ftgaro duor Jaques de Beinach aangenomen omdat bij dien dag 40 biljetten van lOOU fr noodig had en geen tijd kon vinden om ze bg het buis Thierrée te gaan halen Van andere cheques worden even onbeduidende verklaringen gegeven De commissie tast in het duister nu zij dieper doordringt in het warbosch van onthullingen De Kamer van Afgevaardigden werd door Letellier voorgesteld eiken dag aan de Kamer en de dagbladen mededeeling te doen van den arbeid der enquêteoommisrie Brissou bestreed dit voorstel dal daarop verworpen werd Met 333 tegen 162 stommen werd van dringenden aard verklaard een voorstel van Pourquerjr do Boisserin strekkende om de enquêle oommissie te maoiitigen zich een rechter van instructie toe te voegen De beraadslaging daarover is echter tot morgen verdaagd De voorzitter Floquet zeido dat een voorstel van Ponthois om aan da enquête oommissie do bevoegdheid te geven van rechter van inslructio en haar het recht toe te kennen verdachte personen in slaat van beschuldiging to stellen n inconstitutioneel Bouge beeft aan den voorzitter der Kamer medegedeeld dat bij 3ijn voorstel tot schorsing van den arbeid der enquête commissie verdaagde Volgens de Chronicle heeft de Engelsche premier een poging gedaan om den radicaal Labouchere die ontstem d was omdat hij bij de Kabinetsformatie geen portefeuille ontving met zich te verzoenen Gladstone is naar Northampton gegaan en beeft bij den heer en mevrouw Labouchere de thee gebruikt gevolgd door een langdurig onderhoud Gewoonlijk helpen zulke bezoeken meer dan redeneeringeu Of de Spaansche minister president Canovas zal blijven zal afhangen van de benoeming van een nieuwen vicepresident der Kamer De regeering maakt van de verkiezing vau hareu candidaat Bedara een quaestie van vertrouwen De antisemiet dr Ahiwardt die zijn roces door allerlei kunstmiddelen tracht te rekken zal hoogstwaarschijnlijk voor den Uuilschen Rijksdag gekozen worden bij de herstemming in het district Arnswalde Friedberg De antisemieten schrijft de Foiê Zt lijn in menigte toe estroomd om zijn candidatuur te stfunen De tegenstanders zijo verzwakt doordien de nationaal liboralori een eigen candidaat stelden in plaats van den vrijiinnijje Ie steuueu en de conservatieven gaan met de anti semieten mede Het vrijzinnige blad gelooft echter dat Ahiwardt in den Rijksdag meer kwaad zal doen aan den invloed der i op VRIJDAG 9 DEC 92indezaBl KÜN8TMINc Sociteit ONSGENOEGEN Boelekade fiurgerlijlce Stand GEBOREN 2 Dec Cornells Fieter Johannea J J Bik en B J Kerpar 3 Adrisau ouders H F C Gerritsen en J van der Veliten Wyntje Wilhelmina ouders C de Beyer en F de Buyter Adriana ouder J van Kijk en A van der Woensel Willem Fredrik ouder W F de Jong en J H vanden Broek Kumfrei 4 Willebrordus ouders T Sieenkamer en K Goedhart Pieter Jacobus ouders A de Mooi en A C Kustera S Nicolaas Chiistiaan ouders J Lafeber eu A W Wiezer Cornelis ouders J Vonk en A Verwey OVEELEDEN 2 üoc A Verweegen huisvr van W van der Steen 61 j S A M Wagenaar huisvr van T Bons 48 j 5 T van der Pool lUj L van der Louw 9 j De bgeenkotnst zal geleid worden door Eolonel W E OLIPHANT en Mevr OLI PHANT ScHocK bijgestaan door Staf kapt W PALSTRA Officieren Soldaten en Bekeerlingen van Gouda Opening Dearen 7 30 nur Aanvang 8 uur N B Kaarten zgn te bekomen by den Heer T MAREN Veeretal en bg de KORPS OFFICIEREN TOEGANG 10 Cent Gereserveerd 25 Cent Itlleu zitplaatsen i De kapitein ADVERTENTIEN Kraepeliei Holm s SALUIAE FASTILLES Algemeen erkend als het beste middel bg HOEST en VERKOUDHEID het is een slgmoplossend en verzachtend middel bg uitnemendheid verkrijgbaar bü de meeste Apothekers en Drogisten prgs per flescbjes 20 cent te Alleen echt in Q flescbjes voorl r zien van etiquet waarop de Handteekening van KRAEPELIEN en HOLM Zeitt Hofleveranciers Voor de vele big keu van deelneming ondervonden bg het overlgden van onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Mejuffr de Wed N KOOREVAAR Feanchouhk betnigen wg onzen hartelgken dank W KOOREVAAR Dktiikum J A KOORËVAAR M C KOORËVAAR VAN üug A C J KOORËVAAR Hotgeok C W KOOREVAAB D DBTMEIJER J C VAK ÜIJE A RUIOROE C KOORKVAAR Ik iviLD Alom te bekomen DE mum 0LA2EN Kost en Inwoning In een B0R6ËR6EZIN knnnen geplaatst worden 4 1 C T 1 1 1 TT i f de beschrgving der beroemde geschilderde d O Je lS0eiulj£6 ÜOStgclIlgerS Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te tegen billgke prgj Adres Lange Groeuendaal L 61 Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarbji is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk ea Wouter Crabetb P r ij s 80 Cents A BRINKMAN ADVERTENTIEN in Me JUnneti ea Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN eu ZOON te Gouda De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdeit 10 Jam oar rrofMaorn srutlMnenl OnmahMtn ton ht PnWlek ta pa t Mabnolra la v wuoop aanc awun aekw werkend ra ouobadeUJk Genees en HnlsmlddeL Beproeu toon froLIIr V Frerlchs Banijn t T Scanzoni wnnburs a t C Wltt Oopanhaoail I Zdekauer et Pataraburg a SoederstAdt Kasan 9 Lambl WaraclMu a FOFSter BPrmlngham PrOtDr B ViFChOW BariIJn T Oietl MOnchan m I Reelam uipiig t a T Nussbaum MOndMih a Hertz Annterdimi t V Korczynskl Krakai Brandt KUuMnburg Qnderbuiks organen bij Storingen in de baUan traffan atoelyanv voort ralt TOOrtkomendfl onareiteld kwalen dav taver laat van aam dnranda varatopplnc en d daa baden laoalit aorlpljn dttiza m xg m xg lljhald bananwdbald kortadem Urbald abrak san aatlnst eaa Die ZwlUenehe Pillen T n den Apolbeker Blenard Brandt worden om nare sftehta wtMag doomoniraa aaana iBfeaomen en xijn te Terkleien boren ae leherp werkende Zonten Bitterwater Droppele Heafeets ens ZW Om zich by den aankoop te beMhermen WI Kgn nacrmsakte pri p raten Tref e men In de apotheken iteedi nur de alleen eekte Zwlto raelie rillen van den Apotheker RIekard Brandt Prji per dooi met tebrnlk aanwljslo 70 Cent en 11 tie n uwkeurig er op dut liet blcrbowen efgodrukte Gouda Snelpersdrulc t8 i A B8l IKMA Zoon De uitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzonderiug van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 lUonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 December 1892 VEBG A DERING tan uen GEMEENTERAAD op Vrydag 9 December 18V3 des namiddags ten 1 ure Asn de orde Het voorstel betreffende de uitgifte van gerioleerden grond bij de Vrouwen Vestesteeg Het voorstel betreffende het verleenen eener toelage aan de Commissie van Toezicht op de StedeIgke Zweminriohting voor vergsderingskoslen Het voorstel tot nijziging der Instructie voor den Geneesheer vau het Ziekenhuis on van de Gestichten Het voorstel tot aanvulling van het Raadsbesluit van 1 Juli j l betreffende eene reorganisatie der 2e Burgerschool voor meisjes Het voorstel tot benoeming eener Raadscommissie voor eventueele herziening der grondslagen van de Gemeen tebelasting De benoeming vso a n a Geneesheer ran het Ziekenhuis en VED de Gestichten De benoeming van eenen Marktmeester voor de groente en aardappeliskrkt Zondag U December a s hoopt de Heer C A Harderwijk Pastoor der Oud Bisschoppelgke Klerezy alhier den dag te herdenken waarop hy vdór 40 jaren tot het Priesterambt gewgd werd De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren S A G koopman te Arnheni wegens de verduistering van een wagen te Gouda tot zes maanden gevangenisstraf Heden middag werd ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed de levering van de ten dienste FEVILLETOH Naar iet HoogduiUch van HANS ARNOLD 9 Hg was oogenschgnlijk niet te bed geweest en droeg nog dezelfde kloeding als voor eenige uren alleen de roos ontbrak Ik zag dat alles zonder bewustzgn eerst later herinnerde ik het mij Ik stond diep ademhalend voor hem en sprak geen woord Zijne aangeboren hoffelijkheid vorliet hem ook nu aiet en met eene beleefde handbeweging noodigde hg mg uit om hem in zgne kamer te volgen V T f i ijce sohrgftafel opgestaan oie bedekt was mot papieren Overigens heerschte r 111 de kamer de volmaaktste orde Op de tafel stond in een klein glas de roos die open gegaan was en er in de morgenschemering frisch uitzag De jonker stond met de hand op de tafel geleund n ik tegenover hem Toen ik nog altgd zweeg zeide hg op zijne kalme Tb u bezoek Ik kom u zeggen dat ik niet met u duelleeren wil ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels ii 50 Centen iedere re l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en Zn te Waddinxveen voor ƒ 6 54 per duizend V Hoff Stolk en Zn te Ouderkerk aan den IJsel voor ƒ 6 49 per duizend of ƒ 389 40 in massa K J van Houweningen te Goaderak voor ƒ 6 44 per duizend of ƒ 386 40 in massa en J van Holst en Zn te Gouderak voor ƒ 6 44 per duizend of f 386 40 in massa Voor Perceel 13 25000 Veohlsche vlakke straatklinkers Waalv door G van den Brooke te Utrecht voor ƒ 19 per duizend of ƒ 475 in massa gebr van Stuivenberg te Utrecht voor 18 25 per duizend C Kamp te Linachoten voor ƒ 17 8Ï per duizend of ƒ 448 in massa Wed C G L Koolemans Bugnen te Utrecht voor ƒ 17 79 per duizend Bonté en Bekker te Wijk bij Duurstede voor ƒ 17 44 per duizend C Kamp te Liutchnten voor ƒ 17 42 por duizend of f 435 in massa A Mijnlioif Az Jr te IJsaelslijn voor f 17 19 per duizend P Huijdecoper te Maarssen ƒ 17 16 per duizend of ƒ 428 76 in massa en J W Vermaat Pz te Jutfaas voor ƒ 16 94 per duizend Voor P rceel 14 88000 VechUche vlakke Straatinafcers Tei msche Vorm door Wed C G L Kooleman Beijnen te Utreeht voor ƒ 17 79 per duizend J Brunt Jr to Woerden voor f 17 per duizend of ƒ 1496 in massa G v d Broeke te Utrecht voor 16 26 per duizend of f 1034 in massa en Gebr van Stuivenberg te utrecht voor 16 25 per duizend Door den heer A Dam wordt blijkens achterstaande advertentie de nieuwste vinding op hot gebied van beugelsluiting in toopassing gebracht bg het door hem geleverde bier Deze nieuwe wijze van sluiting conserveert het bier veel beter en het krijgt geen wansmaak vin do gutts porcha rino en Zij is veel zindelgker en maakt de verspreiding van ziektekiemen onmogelgk omdat steeds een nieuwe kurk de edurig gebruikt wordende ringen vervangt Zij is even gemakkelijk omdat na het openen der der Gemeente gedurende het jaar 1893 benoodigde materialeo Ingeschreven werd Voor Perceel 1 Houtwaren door K van der Torren Kz te Waddinxveen lO j pCt beneden tarief Voor Percoel 2 IJzer ork door J J Verdries te Gouda 10 pCt bonoden tarief en J H Kok 25 pCt beneden tarief Voor Prrceel 3 Spijkers en Hgte IJzerwaren door J J Verdries 30 pGi benedefa tarief en J H Kok 32 pCt boneden tarief Voor Percoel 4 Koper tood Zink en soldeer door J J Verdries 4 pCt beneden tarief T A v Berkel 9 pCt benedeu tarief oB J H Kok 11 pCt beneden tarief Voor Perceel 6 Verfwareh eu Glas door C van Dillen Zoon 2 pCt beneden tarief en M Neuts 15 pCt beneden tarief Voor Perceel 6 Teer door J H Kok lO i percent beneden tèrief en W P Bijvoet ürma H T C Hellings te Amsterdam ƒ 13 66 per ton of 2 pCt benedeu tarigff Voor Perceel 7 Kalk dorfr A Jonker en Zn 5 pCt benoden tarief en J Zwart 11 pCt ben tarief Voor Percoel 8 Grind door L Broere 13pCt beneden tarief Voor Perceel 9 Zand door L Broere 7 pCt beneden tariff Voor Perceel 10 260 M fijne Puin door J Borst voor ƒ 226 Voor Perceel 11 tOOOO Ben Ahinkeien i6 demi j retailli door Erven Trip te Rotterdam en Utrecht vooj ƒ 89 24 per duizend of 892 40 per massa deaelfde firma niet demie retaillé voor ƒ 84 44 per duizend of 844 40 per massa en Ernest Jansen en E Soupair te Luik voor f 89 94 per duiiend Voor Perceel 12 6000O blauwe IJseletraatklinkers door Schalij en Bekker te Soboonhoven voor ƒ 6 86 por duizend of f 399 in massa H Jongenburger Ik sprak bedaard want ik wist wat ik wilde Hij zag haastig op Eu waarom P Dat zeg ik niet antwoordde ik en gevoelde het bloed naar mijn hoofd etggeo Hij richtte zich op en ik had nooit gedacht dat blauwe oogen zoo kon len fonkelen Weet gij wel dat gg met die woorden aan alle beleedigingeu die gij mij zonder eenige aanleiding hebt aangedaan den kroon opzet zeide hg Ik zwoeg eenige oogenblikken Het kwam mij verschrikkelijk zwaar voor om te zeggen wal ik wilde maar de brief brandde op mijn hart en ik hoorde de woorden mijn geliefde eenige zoon en die woorden waren een schild tegoB mijne drift Ik zlo in dat Ik u beleedigd heb jonker zeide ik ik ben bereid uw versohnoning te vragen zoowel hior als in tegenwoordigheid van onze corpsDroeders Hij wilde spreken maar ik vervolgde Dat het goeii lafbeid van mij is dat weet gij en dat weet ieder die mij veertien dagen kont maar ik kan niet met u duelleeren Ik gevoelde dat mij de keel werd toegeanoerd en t was alsof ik in v eenen zou uitbarsten wat ik sedert mgn jongensjaren meende verleerd te hebbon De jonker zag mij verwonderd en eeiiigszius angstig aan Hij kwam een stap nader en zeide En wilt gij mij dan de redou van die plotselinge verrooningsgezindheid niet zeggen Toen nam ik den brief uit mgn tasoh Hier zeide ik deze brief deze moeder deze moeder dat verdriet aan te doen dat kan Ik niet En nu overmande het mij er ontsnapte mg een rauwe kieeten tranen biggelden langs mijne wangen De jonker was met den brief naar het venster gegaan en las hem otschoon hij hem reeds lang gelezen had maar hij las hem nu anders en toen hg zich wedor omkeerde waren er ook tranen in zgne oogen Ja ja eene goede moeder kan wonderen doen zeide hij en reikte mij de hand eu In t volgende oogenblik lagen wij iu olkander s armen en weenden als kinderen en wij schaamden ons niet En boven de lume van het slot ging op dit oogenblik de zon op hare schitterende stralen overdekte berg en woud dal en vloed met een bloedrooden glans en het was dag geworden Mijne geschiedenis is ten einde indien ik er ten minste niet bij vertelde dat do jonker en ik na dien verschrikkelijken nacht trouwe vrienden geworden zijn en dat ook al hebben wij elkaar uit het uog verloren toch steeds bg ons belden de herinuerlng aan Heidelberg voortleeft on zal voortleven £ oolaiur onze harten slaan Op mijn verzoek heb ik deu brief van demoeder gekregen en zal hem met nog een paar herinneringea uit dien tijd bewaren tot aan mijnen dood Het Princesje is later den jonker naar zijne Noord Duitsche woning gevolgd eu Ik heb de droom mgnor jeugd begraven en kan er nu rustig aan deiikeu eg