Goudsche Courant, donderdag 8 december 1892

be tbt d kurk met de hand kan verwijderd worde loltder etm kurkcntrekker to gebruiken Uit Zevenhuiien schrijft men ons Het mond en klanwieer neemt hier hand over hand toe reeds zijn 4 stallen waaronder erzyninet 80 a 10 runderen aangetast Al hrt aangetaste Tse wordt gemerkt zoodat militaire bewaking niet noodig is Het Bestuur van den Kendrachtspolder heefi tot opzichter over dien polder in de plaats van den heer H Paul die tengevolge van zyne benoeming tot Gemeente Architect te Loulen voor die betrekking heeft bedankt benoemd de heer A Gelderblom opzichter van Schiuland te Nieuwerkerk a d IJsel Staten Oeneraat 2 Kahes Zitting van Dinsdag 6 December 1892 Do Kamer heeft met 72 tegen 17 stemmen de peraequatiewet goedgekeurd na eerst met 53 tegen 86 stemmen verworpen te hebben art 3 betreffende de subsidieering van gemeenten waar de 10 opcenten op ongebouwd minder mochten opbrengen dan in 1S92 De ali emeene beiaadslagingen over de staatsbegrooting hebben een aanvang genomen Gelijk gewoonlijk werd alles bij deze gelegenheid overhoop gehaald maar thans meer nog dan anders nu er na de indiening der kieswet eigenlijk geen aanleiding is tot een politiek üebat Wat Ie Regeering wil weet men ea de kieswet zal vanzelf den politieken toestand beheerschen Verscheiden leden hadden eerst gewenscbt nog wat met dit Ijverig kabinet te werken eer de hoofdschotel op tafel kwam Zoo de heer Schaepman Anderen daarentegen juichten de kieswet toe doch de grondtoon van het debat was bezorgdheid voor de gemeente financiën Ken Kabinet dat geen enkrien vijandelgken aanval heeft af tr slaan maar van alle zijden met zeker wantrouwen niet in zijn bedoelingen voor de toekomst maar in zijn macht om de toekomst te beheersoheQ wordt bejegend ziedaar het beeld van de zitting van gisteren lu den laten avond heeft de minister Tienhoven namens de Regeering het woord gevoerd Hij erkende dat vele dingen vooreerst onnfgedaan moeten blgven doch de krachtun der Regeering zijn evenals die der Kamer beperkt veel ia echter ter hand genomen en voorbereid Wat de toekomst vooral wat do kieswet brengen zal de Kegeering weet het evenmin als een ander doch men moet met gemeen overleg streven naar eene regeling waarmede men gerust de toekomst kan tegemoetgaan Boussingault heeft indertijd voorgesteld door kunstmatige wolken welke door het branden van stroo enz worden voortgebracht de nadeelige werking van nachtvorsten in Mei en Juni voor te velde staande gewassen te voorkomen Dit middel had Boussingault in Amerika leeren kennen bij zijne reizen in de gewesten der Indianen die het gewoonlijk toepasten Chambrelent wijSt er in Complet rendm thans op dat dit middel slechts dieust kan doen als de kunstmatige wolken vochtig zijn Droge rook iloet geen aut Door het verbranden vau vochtig stroo of papier worden vochtige wolken voortgebracht en die vochtigheid houdt de uitstraling der warmte van do Keggen t was een heerlijke d oom Met deze oorden eindigde do dokter zijn verhaal en zag zijn jongen toehoorder vriendelijk aan En wilt gij nu weten vervolgde hij waarvan ik juist u die geschiedenis heb verteld Omdat de brief die fnlk eenen ïewichtigen invloed op het leven van twee menschen heeft uitgeoefend van de hand van uwe grootmoeder was en omdat de Jonker en het Princesje geen anderen zijn als uwe vador en uwe Ueve moeder Gij hebt hare zwartblauwo oogen geërfd en daaraan heb ik u dadelgk herkend t Is verwonderlgk hoe goed ons goheugcn voor onze eerste liefdodroom is ook al was het slechts een droom En nu gaan wij slapen G zijt reeds lang genoeg in de avondlucht geweest Den volgenden dag reisde de jonge man af en de dokter bleef weder alleen mit zijne oude Urigitta Er verliepun een paar weken de herfst wss reeds gekomen en onze oude dokter plukte in den tuin d Inatsto vruchten toen de postbode den gnndweg afkwam en hem een brief bragt Dat was een zeldzame gebeurtenis voor den ouden man Hij ging naar zijne kamer en zette zich voor zijne schrijftafel en las Mijn waarde geëerde vriend I Wilt gij mij bgna eene vreemde toestaan om u met dezeu naam aan te spreken Ik weet dat uwe j ag l en vooral uwe vrolijke studententijd in uwe hetinnenng voortleeft en dat gij u nog een meisje aarde tegen Daareabovao komt er bij ds conden satie van deze wolkeu eenige warmte vrij Verder moet het middel eenigen t jd na zonsopgang voortgezet worden om grqoie tempsratuur afwisselingen te vermijden De aohitiettdo algemeen vergadering van den Bond van Nederlandsohe onderwijzers zal gehouden worden op Dinsdag 27 ea Woensdag 28 Deoember te Amsterdam De volgende punten komen o a voor op de agenda Het hoofdbestuur trachte een fonds op te richten ter ondersteuning van onderwijzers weduwen en weezen De algemeene vergadering besluite alvorens pogingen aan te wenden tot het oprichten van een pensioenof ondersteuningsfonds voor onderwijzers weduwen en weezen middelen te beramen tot styving der weerstandskas De inhoud en de redactie van De Bode De algemeene vergadering draire het hoofdbestuur op zich tot de Regeering to wenden met het verzoek om van staatswege voeding te verkrijgen voor die schoolgaande kindereu wier ouders du verlangen Zij meent dal zouder genoemde kindervoeding eene wet op den leerplicht alle zedelijke gronden mist De opleiding van onderwgzers a Het hoofdbestuur richto een adres tot de regeeriog met bet verzoek een voldoend aantal rgkacursussen voor de hoofdakte op te richten è De regeeriug stelle de candidaten voor de onderwijzersen de hoofdouderwgzersakte in de gelegenhuid in sommige gevallen her examens te doen c De splitsing der vakkeu voor de hoofdakte d De Bond van Nederlandsch 3 onderwgzers wende pogingen aan om te vurkrggeii dat de beide akten hoofdonderwg zer en ondHrw j er plaats maken vour ééne akte die op 21 jarigen leeftijd is te behalen Nabq de Zogsoha molen onder Eukfon N Br vonden Zaterdag jl twee ambtenaren achter een haag drie zakken met zout Ken der ambtenaren bleef er by de wacht houden om het wegvoeren te voorkomen Na een half uur ziet hij echter aun de andere zijde van een veld drie smokkelaars lei cr met een zak op den rug üe ambtenaar meende dit buitenkansje niet te mogeu laten ontsnappen an zette da smokkulaata achterna die 1ig eerst met veel moeite inhaalde Toen zij eindelijk bleven staan en de zakken openden bleek dat die met zand gevuld waren Toen daarna de aiLbteuaar achter de haag terugkwam waren de ria zakeen zout verdwenen De Muutquaestie De heer Ottomar Haupt ichrgft in eene correipoudentie in een financieel blad o m hel volgende Uet 13 natuurlgk niet weinig opgevallen dat de Hollandsche gedelegeerden zoo warm voor het bimetallisme voor welks vurwuzenlijking in t geheel geen kansen bestaan zijn opgetreden en dat zij dsdelgk bij bun eerste optreden in de muuicouferentie een echec geleden hebben Dit feit geeft te denken Het toont duidelgk genoeg dat de herren niet op de hoogte vau den toestai d z jn dat zg gueu blik voor de strooming des tijds hebbeu d t zg een theorie voorstaan welke ill scherpe tugenipraak is met do praktgk van ouzen tijd Immers Kun het zilver bg een verlies van 37 percent in waarde niet meer tot muntmetaal voor herinnert dat men toen het Princesje noemde Het Princesje is nu eene oud j vrouw geworden die reeds door de zilveren bruidskrans er aan herinnerd wordt dat zg reeds meer dan vijf en twintig j ireu haar eigen koningrgk heeft geregeerd Eu na ui die jaren heeft het toeval eene nieuwen band tusschen ons doen ontstaan want beste dokter g j hebt mij mgnen zoon doen behouden en ofschoon ik daarvoor niets anders doen kan als u uit het diepst van mijn moederbart mijn innigen dank toe brengen gij weet wat die dank zoggen wil Mijn arme jongen was zooals hij ook u heeft meegedeeld op het punt om te duellaer u dat hem htt leven zou hebben kunnen kosten en ons onze laatste hoop in dit leven Toen hebt ifij uit de schat van uwe herinneringen een epiegil te voorschijn gehaald en hem die voorgehouden om hem het dwaze en nietige van zijn voornemen te doen inzien Hij heeft zich naar aanleiding van uwe vertelling met zijnen tegenstander verzoenil en hoe volkomen die verzoening geweest is dat bewijst wel dat du beide jonge mannen op dit oogeiiblik op do vgver van rnzen tuin vrolijk te samen roeien en studentenliedjes zingen Maar ik beste vriend vat uwe hand holaas slec its in gedachten en daiik u hartelijk eu als ilc ooit vroeger e n princesje was iluii zou ik nu eene koninklijke macht wenschen om u te kuu ien toonen boo dankbaar ik ben Mijno m n groet u met oude irouwe vriendschap Wij hebbeu het plan om als het neder zomer wordt goed en eerlgk geld dienon hetgeen ieder begrijpen ïan die ook maar weinig van de muntquaeslie verstaat Dat men dat ook in Holland niet zou begrijpen is in het geheel niet aan te nemen Dat dit zoo uitnemend geregeerd land ja meer nug dit in zake het muntwezen vroeger zoo zorgvuldige land zal voortgaan zilvergeld tot ieder bedrag als wettig betaalmiddel te erkennen voor het moederland bijna hoofdzakelijk en in de koloniën uitsluitend ii geheel ondenkbaar Men leze slechts wat professor Pierson indertijd over hst muntwezen vnn Java heeft geschreven vooral hisrop neerkomende dat het voornaamste element van de circulatie aldaar uit teekengeUl bestond met uitzondering van banknoten welke uitsluitend door zulk geld gedekt waren Ëen en ander staat te vinden in het Leerboek der Stnathuishoudkundu van don toenmsligen professor thans minister Pierson en niets in het geheel niels is sedert dien tijd gedaan om aan gsnoemde wanverhouding een einde te maken Het is waar in hut jaiir SSi is een wet aangenomen volgeus welke 26 millioen guldens ontmuiit eu te London verkocht zouden worden doch ieder kind b j u weet dat de wet een doode letter is gebleven Waarom heeft men nu in het jaar 18 0 toen hst zilver door do Amerikaans he speculatie op 54i g d word gedreven zich niet van een hoeveelheid wit metaal ontdaan Het verlies was dan bij uwen munt prgs van BO s d binnen enge grenzen beperkt gebleven Of is de wet alleen gemaakt gm eendoodo letter te blgven F Heden echter dringt zich de vraag uener regeling van het Hollandsche muntsystoem opnieuw op den voorgrond ja zelfs nog muer dan voorheen Immers w j staan natuurlijk weer voor een totaal fiasco der muntconferentie waarvan de gevolgen nog erger zullen zijn dau vroeger omdat niemand iets bruikbaars root te stellen heeft Hoe gevaarlijk kleine wonden soms kunnen zijn bleek dezer dagen weder te Hindeloopen Eene flinke dertigjarige vrouw moeder van drie kinderen stapte voor ongovo r acht dagen uit haar bed en had het ongeluk in een naald te trappen Het gelokte haar het voorwerp dadelgk te verwijderen het wondjo scheen niet ernstig en werd dan ook niet geteld Een paar dagen daarna echter werd het pijnlijker het been zwol op werd dikker en dikker en Zaterdag is de vrouw overleden Vermoedelijk dus weer een geval van bloedvergiftiging Uit Kuilenburg schrgft men Zaterdagavond toeii de klompenmaker B P alhier die in ziukelgken toestand verkeert zich met zijne vrouw ter ruste begaf zette hij drie heeie briquetten op de beddeplank tan einde zich een warm slaappiaatsjo te versohaffen Ten overvloede sloot hg de deuren van do bedstede nauwkeurig af Toen nu de zoon Zoudag morf en naar de kerk wilde gaan bespeurde hij dat zijne ouders nog sliepen en liet hen in dezeu toestand achter Bij later onderzoek bleek dat de twee menschen door den damp van de briquetten bedwelmd waren De geneeskundige hulp wist het gelukkig nog zoover te brengen dat de vrouw des miildags en de man des nachts bljkvsm Beiden verkeeren echter nog iu zorgelijken toestand Hot geval den heer Mu ray te s Hago over u eens in uwo oude molen te komen overvallen die voor mijaen zoon zulk oen Guiaiana geworden is Mat eeuwige dankbaarheid Margaretha Jonkrr van M De oude man las den brief met aandacht ten einde en een tevreden weemoedig lachje verhelderde zgn gelaat Toen nam hy een kistje van donker eikenhout uit de kast In bet kleine kistje lag eene verschoten studenteamuts een verdorde rozentak en eeo saamgevouwen beschreven papier Hierbij lag hij de zoo even ontvangen brief Leg het bg de anderen zeido hij zacht on sloot z jne schrijftafel Builen vielen do geele bladeren stil on kalm nam da zomer afscheid en hoe schoon een voorjaar ook i met bloesems en zoele Meiregen een zonnige herlst en een kalme winter is ook schoon ia de oude molen W F S komen heeft zieh eenigszins anders voorgedaan als gisteren is gemeld In e n sonrijven aan de directie der Hollandsche IJzeren Spoorweg inaatschappij deelt de heer Murray het volgende mede Ik was gezeten van af Roozendaul in eene coupé Ie klasse Parijsche rijtuig No 130 geheel oUéén en had mijne overjas tegenover mij op de bank ge legd Onder hot rgden hiuld ik mij onledig met het nnlraen van eenige door mij ontvangen brieven en logde die brieven na le iiig op raijno overjas evenals een couvert luboudonde 3fi0 ann Hollandscli bankpaiiiur bestaande uit één bsnkbillot van ƒ 200 1 dito van lüO en 1 dito van ƒ 60 Ongeveer twee a drie minuten na mijn vertrek vaii do Dülftsche Poort Rotterdam ging terwijl ik nog zat tu loziin eensklaps het portier vnn mijne coupé open en waaide al ragne brieven benevens bet bovenbedoelde couvert met de daarin aanwezige ƒ 360 er uit Mijn eerste werk was ann de noodrem te trekken uit vries dat or meerdoro ongelukken zouden gebouren doch niettegenstaande ik de kruk geheel neertrok bleef de trein doorstnomen en heb ik de dooilrlijkstc angst tot Den Hang uitgestaan Te sGrnveiihagf aankomende bob ik alvorens de coupé te verlaten een der hoofilcoiiducteurs bij mij geroepen on ook de stationschef den heer Arnoldi in de coupé verzocht welke beiden hebben gezien en geconstateerd dat do noodrem door mij was in werking gesteld doch zooals mij helaas is gebleken zonder gevolg De huer Murrjy verzoekt de directie der spoorwegra dat door haar op grond dnt èn van de schuld van een harer boombton waarvoor hij aanspmkelgk is en van het niet iii orde z jn van de noodrem de door hem geleden schade onmiddellijk wordt vorgood In de eerstvolgende vergadering van dun Ned Bond tor bestrijding van overdrovoii Zondn srust op het gebied van post en telegraafverkeer zullen de volgende voorstellen behandeld worden Door de afdreliiig Groningen pogingen nan te wenden om te komen tot lo openstelling der posten telegraafknntoren in de steden boven 50 000 inwoners tot 12 uur middernachts met het oog op de reizigers die met de laatste treinen aankomen 2o dat de sneltreinen uit het noordon in den zomer en zoo mogelijk nok in don winter vroeger afgaan zoodat b v aansluiting met Vlissiiiïen kan worden verkregen en de markten lieter kunnen worden bezocht 3n invoering van den mirldun Kuropeeschen tgd zoowel op spoorwegen als iu hot dagelijksch leven Het lioofdbi stuur is van meening dat nes 2 en 3 buileb behandeling kunnen blijven wgl men hier komt op een terrein vreemd aan dat van lou Boud Yooits is er een voorstel van de heeren Geór Polak te Vlissingen urn de wenschelijkheid uit te spreken en daarheen te werken In dnt bij de wet worde geregeld het internationaal verkeer voor stukken eu bosotieideu in vreemde landen onder eene andere categorie vallende dan hier te lande in dien zin dnt slechts hot ontbrekende port van geadresseerden zal worden gevorderd en ten minste geen strafport in rekening zal worden gebracht 2ii dot zoomogelijk ook in Nederland zal worden toegepast handelspapier als bedoeld ongesloten als drukwerk te verzenden tegen voor drukwerk vastgestelil tarief natuurlgk met dien verstande dat ook in internationaal vorkeer deze voor don handel zoo gunstige en noodzakelijke verbetering toejuiching vinde Bultenlandsctt Overzicht Het Frausche ministerie is er Ribot is de man die geslaagd is De samenstelling is in ons vorig overzicht vermeld Twee nieuwe miinnen zgn s echts in het Kabinet opgenomen Dnpuy als minister van onderwijs en Siegfried als minister van koophandel Daarvoor z jn uitgetreden de minister van justitie Ricard wiens aanblijven eone onmogelijkheid scheen en Jules Roche minister vnn koophandel In plaats van Ricord heeft Bourgeois die aan het hoofd van het ministerie van onderwga stond do poriefeuille van justitie gekregen Ribot had gisteren gedurende den geheclen voormiddag een ondnrhouci mot Bourgeois over de houding wolke de Regeeriug tegenover de enquête commissie zal aannemen De ministers kwamen te 6 uur op het Elyïée bijeen onder voorzitterschap van Carnot Besloten werd de afdeeliug eeredienst hg hel departement van openbaar onderwijs te voegen wegens hot bezwaar dat Loubot minister van binnenlandsehe zaken maakt om deze afdeeling Onder zijn beheer te nemen Zij beraadslaagden verder over de verklaring wolke aan de Kamer de Senrtnt moot gedaan worden De Regeoring zal zich daarbij zeer krachtig uitlaten voor do handhaving van het beginsel der scgeiding tusschen de ruehterlgke on de parlemuutaire macht Ook is besloten onmiddellgk de discussie te aanvaarden over eene interpellatie welke te dien opzichte zal worden ingediend Wat de buitenlandsche politiek aangaat zal de Regeeriug verklaren dat goede betrekkingen met alle mogendheden bestaan en dat het streven der Regeering zoo vredelievend mogelijk is De vereenigde recbtorzgde heeft besloten eene afwachtende houding tegenover het nieuwe kabinet aan te nemen en vóór alles te eischen dat volledig licht worde verspreid ten opzichte van de feiten welke de openbare meening bozig houden De behoudende partijen in Duitschland overwegen da houding die zg in den Rijksdag moeten aannemen ten opzichte van het legorontwerp De Germama meldt dat het centrum iu drie achtereenvolgende vorsraderingon Unge beraadslagingen over do legervoorstellen heeft gehouden Betreffende alle gewichtige punten werd men het eens De afgevaardigden die bij de eerste lezing van het ontwerp het woord zullen voeren werden aangewezen en tevens de afgevaardigden die zitting in de commissies zouden hebben Do Germania wil echter door hot doen van verdere mededeelingen niet do redenaars van het centrum in den Rijksdag vooruit loopen Andere clerloalo bladen weten evonwel te meidon dat dr Lieber op den tweejarigen diensttijd zal aandringen maar dat hij eischen zal bij den diensttijd rekening te houden met het effectief van het leger Dergelijke ofiicieuso mededeelingen verplichten de partij lot niets Aan elk der vier windstreken houdt men een achterdeurtje open Du nationaal liberalen gedragen zich nog weifelachtiger Op een vergadering te Brunswgk werd heftig legen het legerontwerp uitgevaren en gaven zelfs enkele sprekers den raad oen bondgenootschap met do vrijzinnige part j te sluiten indien bet tot een ontbinding van den Rgksdag mocht komen maar in een andure bijeenkomst die te Oldenburg werd gehouden betoogde een officier Von LettowVor beck onder stormnchtigen bgval van de aanwezigen dat een buitengewone versterking van het leger noodzakelijk was en de troepenvermeordering door da Kreuziritung en National Zntung aanbevolen ouvoldoendo was Voorstellen in het legorontwerp vervat oirleden het meest aan de werkelijke eischen van verbetering en uitbreiding De VoHswche Zeitunq noemt dit een bloeddorstige rede Het blad betreurt het dat die rode geen tegenspraak uitlokte De Italiaansche Senaat beleeft niet veel genoegen van de nietigverklaring vaD da bekende Koninklgke benoeming van Zuccaro Floresta Vele bladen z jn van oordeel dat de Senaat buiten zijn boekje is gegaan aangezien genoemde heer aan alle vereisohten van benoembaarheid voldeed Heeft de Senaat zoo wordt opgemerkt het recht om zulke personen af te wgzen dan k in hij in strgd met de constitutie ondanks bet prerogatief des Konings zich in een gesloten coterie herscheppen Ook oppositiebladen erkennen dat de handelwijze van den Senaat niet aan den haak is rn deze zgn misnoogon over de handelingen des Kabinets wel op andere wijze b v door een interpellatie had kunnen kenbaar maken De geruchten omtrent wjjzigingen in het Ministerie schgnen zich te bevestigen Brin zal denkelgk do portefüuille van Marine nemen baron Blanc die van Buitenlandsche Zaken Tortis die van Justitie Deze veranderingen zoudeu gemaakt worden tijdons de Kerstvucantio na de eindstemming over de begrooting door Kamer en Senaat De Oostenrijksche minister president graaf Taaffe is zoo slim geweest vooruit aan te kondigen dat hij de weigering dor gelden van het geheime fonds niet nis een votum van wantrouwen zou beichouwen maar dit verandert niets aan de zaak Zg die weigeirden den minister president deze gelden toe te staan de Daitsch liberalen doen dit wel degelijk uit wantrouwen in de dubbelzinnige politiek van den graaf Het blijkt nu dat de regeering geen meerderheid in het Huis der Vertegenwoordigers bezit en dat zij om op constitutiooeelen grondslag voort te willen gaan met regeeren zoo nu en dan met alle laegeIgke middelen de een of andere groep die baar wantrouwt voor zich zal moeten winnen Dit kan uatuurlgk alleen geschieden door het doen vanconcessien waardoor voor een oogeublik dat wantrouwen onderdrukt wordt Het antwoord door den minister president op een rede van den leider der Duitseb liberalon Plener gegwven luidt dat de regeeriug aan de grondwet vasthoudt en de vorming van een parlementaire meerilerheid noodzakelgk acht maar dat zij die meerderheid wil verkrggen door de samenwerking van alle gematigde partijen Zij wil dus van een bondgenootschap met de buitschliberalo n niets weten Zelfs op de hulp der Jong Cteohon wordt ge rekend en dit nog wel na de rede van prins Sohwarsenberg waarbij op de zelfstandigheid van Bohème werd aangedrongen Graaf Taaffe verklaart dus dat hy de ondeelbaarheid van de Oostenrgksche landeik wil handhaven maar tevens rekent hij op don steun der Czechen De Duitache linkeragde moet zich dus afvragen wien van beiden graaf Taaffe of Prins Sohwartenherg het ernst is geweest mot hunne verklaring Een minister president die de ondeelbaarheid Ier Oosteurgkscbe landen wil haudhaven kan toch immers niei samengaan met een afgevaardigde die op het Boheemsche staatsrecht aandringt Op hetzelfde oogeublik dus dat graaf Taaffe verklaart dat hij op don steun dor gematigde partgen zal rekenen onderhandelt zijne regeering met eene partg die alles behalve gematigd genoemd kan worden Geen wonder dat de Üuitsch liberalen met wantrouwen de verdere stappen van don minister president te gomoet zien Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 7 December 1892 Als spoorwegreiziger niet voorzien zijn van een plaatsbewgs B M huisvrouw van S van R te Rotterdam totƒ3 of 3 dagen hechtenis Op een plaats bestemd tot verkoop en afleveren van waren voorhanden hebben van een niet geijkte maat J V te Gouda tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Vangen van Kievieten A van den B te Reeuwijk tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Zonder daartoe gerechtigd te zijn loopen langs den spoorweg C M te Reeuwijk tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Te Gouda op Marktijd de Turfmarkt in vorkeerde richting berijden J H te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis Te Gouda drijven van runderen zonder ieder rund voorzien te hebben van een stevig touw aan de horens W S te CapoUe a d IJssel tot ƒ 2 of 2 dagen hech tenis Onbeheerd laten staan van een trekdier zonder voorzorgen tegen schade te hebben genomen J L te Gouda tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Openbaro dronkenschap bg Ie herhaling P V to Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap A K en A van R te Gouda tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis A van IJ en H B te Gouda tot ƒ S of 3 dagen hechtenis Allen zijn tovons veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijfsdwsng van 1 dag INGEZONDEN Mijnheer de Redacimr Toen ik in uw blad van gisteren 6 dezer het door Lf uit de Standgard overgenomen stukje over des heeren Deroksen optreden te Ouderkerk las dacht ik bij mg zelf wat moet het toch prettig wezen als men zulk een begaafd redenaar is en als men daarenboven nog vrienden heeft niet minder begaafd met do pen onj dat redenaarstalent naar waarde te schatten I Zou dit stukje wol een surprise voor den heer Dercksen geweest zijn Nu zult gij allicht denken waarde Redacteur dat ik jaloersch ben omdat ik zelf met best kan spreken on sohrgven en dat ik uw blad ga misbruiken om die afgunst bot te vieren Toch met geachte Heer I Ik wonschte U b j deze alleen maar te vragen of g j reeds een antwoord op mijn ingezonden stuk in uwe courant van 2 October gezien hebt op dit stuk over liberalistisch fatsoen en antirevolutionair bedrog Ziet U het kon wezen dat mij het ontwoord van den Sta daard ontgaan was en dat zou m j spijten Mijn stuk zal aan da Standaard wel niet antgian zijn daar zal de heer Dorcksen of zijn Loftroiopelslaker wel voor gezorgd hebben Of is zwijgen hiur 3 toegeven dat da Standaard ioh van liegen en bë driegen nedient als dit te pas komt Hoogachtend Uw dw dr KAHBLStOON PËTROLKUM i OTËKHINGfiN van de Makelaars € aitzlaar h Sehalkwyk te Rotterdam De markt was heden flauw Imoo Tankfust ƒ 8 16 Januori levering 20 Febrnarilovering 6 15 Maart levering g m April Mei en Juni levering ƒ 6 06 Decemberlevering ƒ 6 10