Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1892

M HBb Onderg eleekende bericht dat van 1 1 af morg en al het g eboltelde bier voorzien is van de nieuwe beug elsluiting met kurk hetwelk ZIITDELIJK en OITSCHADELIJK IS Aanbevelend IVederlandscbe Stoomboot flaatschappij De Stoomschepen BATAVIER kspt J 8AUER en HOLLAKD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege mea zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen ITederlandsclieii Bond van Oud Onderofficieren Goedgekeard by Koninkiyk Besluit van 8 Maan 1888 No 24 Eere Voorzitter Z E den 6ep Luitenant GeDeraal A W Ph WElTZBL Oad Hinister van Oorlog 1893 Vrijdag 9 December I 5014 GOÜDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geBOhieden tot eön uur des namiddaga van den dag der uitgave pen dat wü een groot aantal gouden ringen etuis met zilverwerk antiek en moderne vazen en vooral eeno sohoone collectie an zeer fijne en kunstig gemaakte damrshandwerken opmerkten Ons gaf het geheel nu reeds den indruk dat de tentoonstelling werkelijk zal aanbieden een genot op het gebied van kunst en nijverheid on wij zouden don Comité leden wel durven voorspellen dat zij van het beperkt aantal loten thins nog disponibol door de bezoekers det expositie spoedig ontlast zullen worden Op vermoeden van bedrog in den boterhandel zijn heden morgen door do Politie een paar monsters boter in beslag genomen van J v B te Papekop en Q v E huisvr van L v d S te Gouderak Het HOOFDBESTUUR van hov ngeaoemden Bond noodigt alle OUD en ACTIEF DIENENDE ONDEROFFICIEREN te Gouda omstreken nit tot het b y w o n e n van eene vergadering op Zaterdag den 10 December a s des avonds ten 7 uur in het bovenlokaal van den Heer A DAM Kleiweg alhier waardoor een afgevaardigde van dat Bestnur zal besproken worden Doel Strekkino en KiSDLTATKN van deu Bond in de hoop te Gouda eene Afdeeling te kunnen vestigen Namens het Hoofdbestuur voornoemd J B MEERE Alg Voorzitter J L A ISSELS Alg Seeretarü wm Het Inond en klauwzeer is uitgebroken bij don veehouder J van Vliet ta Stolwijkersluis onder de gemeente Haastrecht Naar wij vernomen is aan bet Ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid het plan in bewerking om een lijntje te leggen van Zevenhuizen OudTerbregge waar het zal aansluiten aan de om Rotterdam te leggen ceintuurbaan Dit lijntje zou voor deze streek die thans nagenoeg alle directe communicatie met Rotterdam mist een groot voordeel zijn Bü de verkiezing an een lid der Tweede Karaer in het hoofdkiesdistrict Veghel zijn uitgebracht 1237 stemmen Gekozen is de heer B R P van Vlijmen met 10B4 stemmen De heer jhr Jos de la Court had 168 stemmen In het hoofd kiesdistrict Zevenbergen zijn nitgebraeht 1071 stemmen van onwaard 36 Gekozen de heer Ë van der Kun met 900 stemmen De heer mr Th Borret had 66 stemmen VEIENDSCÏÏAP Naar het DuiUch Buiten streek de wind om de hoeken van het huisnu en dan joeg hij de sneeuw in dwirlende vaart omhoog zoodat zy tegen de ruiten aansloeg als een hand vol zand of kiezeltjea liofl i P f ff met haar catechismusin li Ü las niet jzü zat slechts in het vuur te staren dat onder don groeten pot met aardappelen pruttelde en knetterde terwijl van tijd tot lijd oen blauw vlammetje zich achtkens en voor If ü T = voorschijn waag la ot licht dat van de lamp zonder kap die aan den muur was vastgemaakt uitstroomde was w Z opïedraaide pit zond verstikkenden 1 walm tot de zoldering op maar beneden in de ache sT Z lichtvlammen op den blankgesohuurden koperen waterketel I liif was een tienjarig kind zonder vleesch op het J h je neteengrootenmond en ingeval en wangen een ernstig gezichtje dat nooit aoaeen te kunnen lachen h t was het gezicht eener Burgerlijke Stand Zevenbnizen GEBOREN Antonie Frans ouders A Koijstün en P J Kuijsten Heudrika ouders A Nederhof on A Pannebakker Maria Adriana ouders W Sohoonderwoerd en C Vergeer Dingewan ouders W Snoek en N W van TilburR ONDERTROUWD T Markus eii 3 van Vliet OVilRLEDEN W J Brandhorst 2 m ADVERTENTIËN J F Herman Z LANGE TIENDEWEG D No 62 II00FDA6E1ËN Toor Goada en Omstreken der MjetdMChe Utoom Hierbroutvertf Opentare Verkooping De Notaris H GROBNENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG den H DECEMBER 1892 bg veiling en verhooging en WOENSDAG den 21 DECEMBER 1892 by afslag beide dagen des vóórmiddags ten ll i nre in het KofSehuis van den Heer J Oduijk te Nieuwerkerk a d IJssel uabg het Station in het openbaar te Veilen en te Verkoopen Onder de Gemeente Nieuwerkerk a d IJssel a Een voor weinige jaren gebouwd en aangenaam gelegen HEERENHDIS bevattendeacht Kamers Keuken en Kelder met Koetshuis Stalling en Bergplaats benevens grooten TUIN aan den s Gravenweg nabjj hetStation samen groot ongeveer 19 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1893 of vroeger b Eene hechte sterke en goed onderhoudenBOÜWMANSWONING genaamd Altijd WAT met Stalling voor 30 Koeien Hooiberg Wagenhnis en Schuren alsmede eenafzonderlgk staand WOONHUIS met ERF TUIN en BOOMGAARD benevens onderscheidene perceelen uitmuntend WEI enflOOILAND en twee ARBEIDERSWONINGEN met Tuin en Erf aan den s Gravenweg en naby de Kortenoord in den Polder Kortland en Ëssenpolder samen grootongeveer 28 j Hectaren Laatst verhuurd per jaar de Woning met 23 hectaren voor 2100 en het overige samen voor ƒ 791 Vrg van huur te aanvaarden met uitzondering van V a hectare land nabg Kortenooid hetwelk is verhuurd voor ƒ 160 per jaar tot 1 November 1893 Alles in diveise perceelen en Combinatiën Belasting gemiddeld per Hectare Grondlasten ƒ 5 polder Kortland ƒ 3 25 Essenpolder 1 en Schielandspenninggeld 1 60 Te bezichtigen De Bonwmanswoning en Landergen lederen werkdag en het Heerenhuis op de twee Maandagen vóór de Veiling en den Maandag vóór den Afslag van s middags 12 tot 3 nur mits vóóraf belet vragende bg de bewoners Nadere inlichtingen geeft Notari i H GROENENDAAL te Gouda bg wien Notitiën der Verkooping tegen betaling van 25 cent verkrggbaar zijn van af 1 December 1892 Gouda Snelpersdruk vaj A BaixKUAN k Zoon Mevrouw KW AAP Peperstraat vraagt tegen 1 FEBRUARI eene NETTE DIEirSTBODE P G met goede getuigen iiSiijS C Schouten Kapel Ie a d IJsel Puik puik ROGGEBROOD Knrkdroog 5 50 per 100 kilo andere soorten 50 et hooger Wegens vertrek naar elders wordt te Gouda uU de hand te koop aangeboden Het Heerenhuis A met TUIN ge egenaan den Kleiweg boek Plantsoen wgk E nummer 62 Te bevr liefst in persoon ten kantore van Notaris MONTIJN aldaar Wegens Sterfgeval ter overname aangeboden een net onderhouden Te bevragen TURFMARKT H 40 ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenlandeche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda LE EH DES HEILS Koip sno 9 GOUDA BUITENGEWONE OPENBARK op VRLIDAG 9 DEC 92 in de zaal KUNSTMIN Sociteit ONS GENOEGEN Boelekade De bgeenkomst zal geleid worden door Kolonel W E OLIPHANT en Mevr OLIPHANT ScHocK bijgestaan door Staf kapt W PALSTRA Officieren Soldaten en Bekeerlingen van Gouda Opening Deuren 7 30 nur Aanvang 8 unr N B Kaarten zjjn te bekomen bg den Heer V MAREN Veerstal en bg de KORPS OFFICIEREN TOEGANG 10 Cent Gereserveerd 25 Cent allen zitplaatsen De kapitein H 3 E I J EIEg IIN Gt Alom te bekomen DE mum ME17 of de beschrgving der beroemde gescbilderdt Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 8o Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post l TO Aizouderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 December 1892 Bg Kon besluit is aan A W Roes op zijn verzoek eervol ontslaj verleend als 2e luitenant bij de dd schutterij te Gouda onder gehoudenheid dat hij de op hem uit kracht der Wft no rustende verplichtingen als gewoon lid dor schutterij volbrenge Door het Bestuur der Remonstrantsche Gemeente alhier ia het navolgende alphabetisch gestelde viertal opgemaakt Q Buisman Jz predikant te Delft H 1 Oort predikant Ie Dokkum Dr J H de Ridder Jr predikant te Meppel Dr B Tideman Jzn pred te Haarlem Door het Comité dut zich belast heeft met de regeling der loterij voor de oprichting van een B K Weeshuis alhier zal in het voormalig Vlaamsoh Linnenhuis aan de Gouwe op 27 28 on 29 dezer eene tentoonstelling gehouden worden van de voorwerpen voor de gelukkis e winners in bedoelde loterg bestemd Op Vrijdag den SOsten dezer heeft vervolgens de verloting plaats waarna zoo spoedig mogelijk in ons Blad eene lijst zal worden opgenomen van de winnende nummers Wij vertrouwen dat het Comité veel succes zal hebben met zijne expositie want de geringe entreiSprijs van 25 ets kan dynkt ons slechts weinigen weerhouden om te gaan zien hoe Katholieken en andersgezinden van hier en elders door prachtige geschenken gewedijverd hebben om den ijvervolleu pastoor der St Jozefsparochie in zijne grootsche onderneming te steunen Op dit oogenblik kunnen wy nog niet oitwoiden over de vele prijzen die om hunne kostbaarheid of kunstvolle bewerking bijzonder onze aandacht trokken Alleen willen wij aanstip FEVILLETOIV leelijke oude vrouw en dit gaf aan haar verschijning iets van een dwerg Alles aan dit mismaakte wezentje was leelijk behalve een paar glinsterende groote grijze oogen met groote oogappels benevens de zware donkere wenkbrauwen die er zoo vreemd uitzagen alsof zy met houtskool waren geteekend Wat aan het gezicht der kleine boks ook nog iets zeer bijzonders verleende was het steile grijze haar dat alleen aan de punten een weinig in het gsle tintte en dut kort en ongelijk was als het haar eeuer oude vrouw aan het achterhoofd droeg zij hot in een dun staartje gevlochten dat met een draad zwarte wol was vastgemaakt en zoo langs haar mageren hals afhing Lalla behoorde tut degenen wier geboorte onder de rubriek van ongelukken pleegt te worden gerekend en zij had altijd het besef gehad eigenlijk geen recht van bestaan in de wereld te hebben Zij wist dat zij iedereen in den weg stond maar zij deed haar best dit goed to maken door heel stil en bescheiden te zijn en nooit drukte te maken Speelkameraadjes had zij hier op de hoeve niet bezigheid evenmin want zij was nog zoo klein De weg naar school was al te ver Maar de dionst neisjes hadden baar loeren lezen bijnelsche geschie lenis en haar catechismusboekje Zij had overigens de volle vrijheid alles te lezen wat zij wilde stukjes van de krant die zy toevallig meester was geworden of liedjes en verhaaltjes die de meiden en knechts op marktdag medebrachten Als zij de sprookjes uit had begon zij die ADVERTENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r l meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Blijkens het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp tot verlenging van den invoonngsterroijn voor de vrijeen ordeoefeningen waren zeer veel leden van oordeel dat de aanneming van dit wetsontwerp geen ander gevolg zou hebben dan dat men over twee jaren voor dezelfde moeilijkheden zon staan die thans de toepassing van dit artikel der schoolwet verhinderen Zij meenden dat daarom reeds nu in de wettelijke regeling van bet onderwijs in de vrye en ordeoefeningen der gymnastiek verandering gebracht moest worden Men betreurde daarom ook de late indiening van dit ontwerp omdat nu aan de Kamer niet de tijd gelaten was om te overwogen of niet op betera wijze dan door verlenging van den gestelden termgn aan de bestaande bezwaren kon worden tegemoet gekomen Deze bezwaren tegen het wetsontwerp werden door de meerderheid gedeeld Door sommigen werd voorts nog betoogd dat indien de vermolding vsn het onderwijs is de vrgeon ordeoefeniogen uit de wet verviel of althans dit onderwijs niet verplicht werd gesteld daarvan geenszins het gevolg zou ïijn dat het niet meer zal gegeven worden Zij wenschten het wetsontwerp dan ook lil dier voege gewij igd te zien dat de verplichting om onderwijs in de vrije en ordeoefoningeu to geven uit de wet verviel Vele andere leden konden zich met het voorstel der Regeering vereenigen al werd ook hunnerzijds het gewicht der bezwaren tegen de bestaande bepalingen niet ontkend Deze leden drongen er met nadruk op aan dat de Minister zich in elk geval voor milde toepassing der wet zou verklaren In Un afdeeling werd vrij algemeen de wensoh uitgesproken dat do termijn der verplichte invoering van het onderwijs in de vnje en ordeoefeningen niet tot 1896 maar tot 1897 zou worden verlengd in haar eigen hoofd verder uit te spinnen dat kon zjl zoo heel stilletjes doen dat hinderde niemand Daar zat zij dan nu mat den catechismus op haar schoot terwijl haar magere beenen bengelend neerhingen met een paar versleten klompjes aan de voeten en tuurde in de vlam op den haard of op den zwarten muur aehter den aardappelenpot Uit dien pot zou best een schoone prinsos kunnen opdagen en zij zou een staafje in hare hand kunnen hebben en drie slagen tegen dien zwarten muur kunnen doea en dan zou die muur opengaan en een prachtig kasteel met een menigte lichten te voorschyn komen en in groote zalen zag Lalla het bestralende lieht op het zilveren op de fluweelen meubels schitteren en de prinses zou haar bü de hand nemen en dan zouden zij te zamen dat kasteel binnengaan en dan zou die zwarte muur weder achter haar dichtgaan en dan Daar hoorde zy voetsiappen in het voorhuis en hot geluld van iemand die de sneeuw van zij n voeten afstampta Natuurlyk was het Nils die van het houthakken ginds in het bo ch thuis kwam Zij hoorde hem met Bertha praten aanstonds zou hij binnenkomen Lalla hield veel van Nils In de eerste plaats omdat Bertha hem liefhad en vriendelijker en aardiger u in zyne tegenwoordigheid En dan mocht zy hem ook gaarne lijden omdat hij altijd vroolijk was Als de boer of de vrouw er niet bij waren dan koa hij soms de grappigste vertooningen doen van een hoofddoekje twee oude mannetjes maken zjjne vingen