Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1892

De viltplakjes waarop in vele bierhuizen de gieten worden neergezet blgken gevaarlijk te zijn De Deutsche Reiekamuetger waarschuwt er tegen aU broeinesten van bacteriën £ en officieel omlerzoek te Berlgn heelt aangetoond d il die stukken vilt na een langdurig gebruik van bier doorweekt worden z zuigen soms wel 160 kub centimeter iu en dat er zich in hut bedorven vocht en het vuil millioenen bactorièn ontwikkelen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn Dikwijls zuiveren van het vilt in kokend water wordt daarom aanbovolen Staten Oeneraal 2 Kameb zitting van 1 Woensdag 7 December 1892 Aangezien de algemeene beraadslagingen van oudsher gebruikt worden om over alles en nog wat te praten kan men het den kamerleden niet kwalijk nemen dat zij er ditmaal allerlei dingen in betrokken die volstrekt niet do algemeone politiek raakten Toch was de discussie het leveudigst waar zij liep over de groote zaken die aan de orde zijn of komen zullen De min van binnenl zaken sprak niet veel en hulde zich in orakeltaal het duidelijkst in zyne j rede was dat hij de staten en de genieenteraads Terkiezingen bleef versohui en tot de provinciale en de gemeentewet die na de kieswet een beurt zullen krijgen De kieswet het eeuig noodige ea meer licht daarover bij de aanstaanae behandeling daarvan dat was de korte inhoud van zijn eenigszins troeve rede Do Minister van Financien die naast zgn zeer gemakkelijk verdedigbaren en met glans verdedigden arbeid als hervormer bo endion zijn beleid als financier had goed te praten moest daarbij natuurlijk de uitgaven voor oorlog en marine ook vermelden Met hoeteel gloed en overtuiging hij dit ook deed scheen ons dit toch niet hot gelukkigst deel lijner als uUijd even geestige en opgewekte rede Met zekere warmte naast het conciliante woord van den heer Van Tienhoven en het leuke van den heer Tak mengde de Ministor Pierson trouwens daartoe van meer dan één zijde opgeroepen zich in htt kiesrechtdebat om te getuigen van zijn ingenomenheid met een maatregel dien hy van conservatief standpunt noodzakelijk keurde Het bezorgde hem bravo s van de linkerzijde en een woord van hulde speciaal van den heer Kerdijk Het merkwaardigste de er discussie is dan ook wel dat de beide ministers die voor de conservatiefste elementen van bet ministerie gehouden worden zich homogeen verklaarden met hun collega Toor Binn Zaken Trouwens niemand kon anders verwachten Toch bleek van liberale zijde om van de antirevolutionairen te zwijgen dat er leden zijn die met bezorgdheid de kieswet zieu naderen zoo de heer Levy wegens het gemis eener regeling voor de gemeenteraden zoo de heeren Van Dehlen en Van Karnebeek die geen zoo groeien sprong willen Het komt ons voor dat do beteekenis der algemeene beraadslagingen vooral hierin gezocht moet worden dat de noodzakelijkheid van een compromis mot de droUe der liberalen is gebleken dat van deze zijde de hand tot een dergelijk compromis is uitgestoken en dat de regeering alihaus het hoofd Tan het kabinet de noodzakelijkheid i aarvan even daarin steken en ze naar elkander toe laten loopen en i hij liet ze tegen elkander een buiging maken en de grap I pigste bewegingen uitvoeren en hij liet ze met elkander praten met een liijzondere spraak voor ieder van hen j en dan kibbelde hij of zong allerlei liedjes zoodat hel er uitzag of zij het deden en allen zoowel de knecht al de meiden hadden dan een pret en lachten of ze zouden stikken Het was zulk een raar gevoel in de zijde al men dan opeens stil moest wezen ja het kon som lulk een pijn doen dat men het wel zou willen uitachreeuwen en dan was het eenige middel belde handen atijf tegen den mond aan te drukken en dan was het op het prettigst Van de marktdagen bracht Nils bijna altijd iets voor Bertha mede en Lalla kreeg dan dikwijls een ulevel of een nieuw sprookje Iedereen wa bigde al Nil kwam dan wist men dat iets goeds te verwachten wa Thans stapte hij de deur in en hield die wijd open Toor Bertha die met de beide melkemmers volgde slobberend zette zij de volle emmer op de keukentafel Zij zag naar Lalla en grinnikte en Nils keek ook naar Lalla Hij droeg een botervaatje onder zijn arm dat was hel houieu tonnetje waarin hij zijn middagmaal had medegekregen Wat bedoelden zij toch Zij zagen er zoo gmppig uit Zij hadden zeker een geheimpje samen Zou daar iet in dat tonnetje zitten Lalla voelde hoe haar oorcn warm wenden en zij wist niet waar zij heen zou kijken Het was zoo aardig zoo geheimzinnig zoo vreeselijk aardig I leer inziet en zgne medewerking in dote richting in uitzicht stelt Ten slotte verliet men de onbegrensde wateren der algemeone beraadslagingen om achtereenvolgens het anker Ie laten vallen bg Hoofdstuk I en II die werden aangenomen In Hoofdstuk UI Buit Zaken bleef men steken Onlangs maakten wg melding van eene lioor den Heer W M Houwing lid der Tweede Kamer bijeengeroepen vergadering te Frederiksoord om middelen te beramen ter voorzieuining in do werkeloosheid gedurende de wintermaanden De toen aanwezigen hebbon zich destgds geconstitueerd als comité voor dat dool Thans heeft dit comiié beslaten aan de Oemeenteraden van Havolte Vledder Oost en West Stellingwerf voor te stellen als middel vap werkverschaffing heidegronden te ontginnen tot donuonbosch met linaiicieele hulp van den Staat en zich daartoe bij gemeenschappelijk adres tot de fiegeering te wenden Van den Staat wenscht men te vragen renteloos voor te schirlen do som welke uoodig is tot bestrijding van de kosten van aankoop en het in cultuur brengen van den heidegrond Eene door eene deskundige opgemaakte en door het comité den Gemeenteraden tevens aangeboden berekening toont aan dat het tijdstip van kappen der bosschon op 40 jaar gerekend na verloop van dat tijdperk uit de opbrengst de vourgefcchoten som met 3 procent samengestelde rente aan het Kijk kon wordon torugbetaaW De Staat zou dus gewaarborgd zijn voor financieele schade de kosten van armenzorg en alzoo ook de behoefte aan fiuancioele hulp van het Rijk zouden in de daarbg buliokken gemeenten zeer verminderen terwijl bovendien door productieven arbeid aan de nadeelen van het stelsel au bedoeling een einde zou gemaakt worden Ken half treurig half amusant staaltje van hetgeen er in de Berlijnsche handelswereld omgaat is dat in dezen Kerstmistijd op de Spitelmarkt een Eerste christelijke Duitsche bazar ceopoiiil werd Het is eeu doodgewone goedkoope galanteriowinkel maar die het publiek trekt door te aificheeren dat al zijn goederen van uiet joodsche firma s afkomstigzijn Dr Werner von Siemens de beroemde Duitsche electrotechnicus en geleerde stichter der firma Siemens en Halske te Berlijn is overleden m den ouderdom van bijna 78 jaren Hij begon zijn loopbaan als artillerie officier on bleef in dienst tot 1819 twee jaren nadat hij met Halske de telegrafonfabriek gesticht had welke later wereldberoemd zou worden Hij had toen reeds verscheidene uitvindingen gedaan maar van toen af kwam eerst zijn helilere praotische geest in zijn element en hij werd een der grondleggers van de moderne electrotechniek Siemens vele uitvindingen en werken op te sommen gaat niet aan Wg noemen slechts zijne dynamomachine weike een zoo grooten invloed oefende op de electro techniek zijn gutta perchaisoleering den eersten duurzaam bri ikbaren öhderzeeschen telegraafkabel tusschen Cagliari en Bona door hem gelegd den eeisten electrischen spoortrein op de Berlijnsche tentoonstelling van 1879 enz enz Als hij in het tonnetje een iet voor haar hadi Neen dat wa niet mogelijk Zij bloosde over die gedachte en toen zij merkte dat de anderen haar van terzijde aanzagen en weder begonnen te lachen kreeg zij hoe laugur zoo hooger I kleur Zij nam haar catechismo op en deed alsof I zij las Bortha maakte zich gereed tot het ziften der melk maar gedurig zag zij toch naar het hoekje waar Lalla I zat Nils sloeg met zijn vrija hand op het tonnetje Wat denkje dat ik hier heb Thans voelde Lalla dat zg vuurrood werd en hoe het in haar wangen klopte Verlegen sloeg zij haar oogen neer en gaf geen antwoord Nu P drong hij aan Ik weet niet Zij fluisterde bgna onhoorbaar en het magere lichaam wond zich in allerlei bochten in haar verlegenheid I Denk je dat het iet voor jou is Zij zag naar Nils op lachend en schreiend tegelgk i zoo plechtig en ernstig zoo oudvrouwtjesachtig twijfeI lend on toch met een onuitsprekelijke kinderlijke nieuwsgierigheid en verwachting Zij zag dat een oude schort over het tonnetje was vastgebonden er moest dus wel iets in zitten Maar zij zweeg nog Het mocht eens gekheid zijn 1 Jawel het i voor jou Eaad maar eens wat het kan zijn De grgze oogen tintelden an blijdschap maar haar j Na het werk van Paul Góhre Zfri e maanden fabrieksarbeider het boek van den candidaat in de theologie die zich in het werkinanspak stak om d ledon en gewoonten de behoeften en den gedaohtengaug van den arbeider te loeren kennen is onlangs ook het verslag geschreven door een vrouw van haar navolging van Göhre s voorbeeld De Frankfurter Lalern heeft thans het derde verschijnsel van dezen aard gevonden zooals het volgende bericht te kennen geeft Onder den titel Drie mnaiiden fllitiimraftd heeft zooeven een goschriftjo hot licht gezien waarvan de schrijver een arme fabrieksarbeider is Doze heeft den moed gehad als geheimraad verkleed dri maanden iloor te brengen bij de hoogste tienduizend der maatschappij Door de ervaringen die hij daar hoeft opgedaan ia hij zoo sterk annj egrepen dat hij voorloopig ongeschikt is om te arbeiden en in een ziekenhuis met haringen en augurken weer opgeknapt mnet wordon De lischen die hem als geheimraad gestold worden waren indordaad van dien aard dat hij zich menigmaal met vrees afvroeg wat hot einde zou zijn Voonil zijn maag moest eeu ontzaglijke werkzaamheid ontwikkelen Op één dag moest hij om geen kwado vrienden te maken twee diners icdor mot een reusachtig menu bgwonen en s avonds vijf fleach champagne drinken Hg was ongehuwd en dientengevolge werden hem gemiddeld dagelijks vijf huwelijkavoorstellen gedaan De sohrgvor ontrott verder een zoo jammerlijk tooncel van intriges kruiperij en cynisme binnen den kring waarin hij een tijdlang verkeerde dat wij hem niet lotiu bijzonderhodcn kunnen volgen zonder het gevoel van den lezer te kwetsen Hij besluit met het voornemen uit te spreken onder zijne oude standgenooten een vereeuiging te vormen tot verbetering van de hoogste tienduizend Vindt de lezer misschien iels onduidelijks of onverklaarbaars in deze mededeeling Laat hij dan bedenkeu dat de Frankfurter Latem een spotblad is en dit geheele bericht een satyre Het Centraal Bestuur van htt Algemeen Nederlaadsch H erkliedm Verbond hoeft een adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal gezonden waarin het mededeelt met belangstelling kennis genomen te hebben van het bg do Katror ingekomen wetsontwerp tot goedkeuring van contracten met de stoom anrtmaatschappijen Nederland en SotterJamsche Lloyd wegens het uitvoeren van een maildienst tusscheu Nederland en Nederlandsch Indié en eerbiedig maar dringend verzoikt dit wetsontwerp mot den meesten spoed in behandeling te nemen en daaraan haar goedkeuring te schenken Vooral daarom daarom doet het dit verzoek wijl in art 2 al 3 der beide contrakten wordt gelezen stoomschepen die tor vervanging van do in eerste alinea bedoelde schepen of om auilere redenen voor goed I in de vaart worden gebracht moeten overeenkomstig de daartoe vooraf door de voornoemde ministers goed te keuren plannen in Nederland gebouwd worden Te Koselo Valfortore i een bejaarde drieen zeventigjarige vermogende prieater die goheel alleen zgn voorvaderlijk kaatool bewoonde en alleeen overdag een werkvrouw had op wreedaardigo wijze om t leven gebracht De moordenaar heeft 9000 lire aan contanten een bedrag van 200 000 Ure aan eitcc i gelaat bleef ernatig Zij gleed van de turfmand af doch bleef hg i kachel staan Bertha was begonnen melk te ziften en Nils staple de keuken door naar de lange rechtnank en plaatst I het tonnetje daarop Wel wil je niet een komen zien Lalla wierp den catechismus op den grond en kwam nador Neen eerst raden Hg hield met beide handen het schortje vast dat op een wonderbaarlijke manier begon op en neer te gaan I Ik kan niet raden fluisterde zg haar stem was door de spanuing van het oogenblik gedempt en bevend Tranen stonden in de grooto oogen mot de donkere schaduwen tranen van verwachting van blijdschap van vree dat men haar fopte De knecht zag met zijn gul goedhartig gezicht tut het kind en lachte vriendelijk terwijl hij don boozelaar loamaakto de spanning had nu lang genoeg geduut vond bij Lalla wist niet wat zij deed maar zg vouwde hare handen samen alsof zij voor het eleu moest gaan bidden Op den bodem van het tonnetje zat een wezen dat haar klein verlaten hart met onuitsprekelijke teederheid en blijdschap vervulde Zij bleef sleods met gevouwen banden staan kijken Hordt venolffi ton en een rekening oonrantenboek mei de Bank te Sausevoro ten bedrage van 16 000 lire ontvreemd Men schrijft uit Amsterdam aan de Jiaart CL Toen de heer Vening Meiuesz als hoofd dor Amsterdamsoho gemeente was opgetreden vond hij daar geldend do gewoonte om do nachtvorguiming tot het openhouden van bier en koffiehuizen te verloonen lot half twee met dien verstande dat wie om één uur daiir was tot dat uur mocht blijven doch niemand er meer inkomen Dit vond Z E Achtb blijkbaar al te lang en hg decrefoordo sluiting on verwijdering om een uur voor de bierhuizen mot vrouwolgko personen om 12 nur Maar er zijn een aanlal Ainstordararaors die nu eenmaal tot do nachtpitten behooren en die als zij van hun werk vergadering of knmedio komen graag een uuiljo aanpappen Voor hen was die vroegere sluiting nl scheelde hg maar ern half uur een vervelende hindernis Half twee is in den nnchl één uur is nog avond voor hen on zij hebtien nl hun gewichtige zaken zoo vroeg niet afifohandeld En de houders van bier en koftiohuiion vonden we koudon het de er dagen in hun adres lezen het eveneens een min aangoname regeling minder om genelligheidsredonen dan wel om geldelijke overwogiijgen En aldus wer l door velen toegepast wat tot dien tgd alloen nog in de Nes gebruikelijk as geweest na écn uur verandordo hot koffiehuis in sociëteit Hoe dit toegaat konden we heden ter openbare strafzitting van ons tweede kaïtongorecht vernemen waar de bekende bierhuishouder uit de Warmoesstraat de heer Polman voor Aan kantonrechter mr Van Ogtrop verscheen om zich te verantwoorden op de dagvaarding dat hij in don nacht van 12 op 13 October te 1 45 u n m nog 25 bezoekers in zgn voor het publiek toogankelijk café hoeft gehad zonder daartoe do permissie vanden burgemeester te hebben verkregen Als ambtenaar van het O M fungeerde mr D E Leoui plaatsvervangend kantonrechter terwijl beklaagde werd bijgestaan door mr D Simons Zrveii getuigen waren gedagvaard waarvan drie ledon der balio Op do vraag van den kantonrechter geeft beklaagde op dat er na 1 uur in zijn lokaal sociëteit nordt gehouden Hijzelf is er voorzitter van en or is ook een penningmeester belast mot do inning der contributies Do moesten personen die er komen zijn introduces wier namen in oen boekje worden opgesohrevon hetwelk de verdediger overlegt Mr Van Ogtrop Wordon er ook wel vergaderingen van de loden gehouden tor besprekingen van de belangen der sociëteit gelach Beklaagde Nog niet Mr Van Ogtrop En houd u overdag ook sociëteit Beklaagde Dan is het een bierhuis bij mij Na deze voorloopise ondervraging van beklaagde waarbij hij erkent dat er in dien nacht 25 personen bi hem waren wier namen in het boekje voorkomen wordt de eerste getuigen inspecteur Huber gehoord Hora was opgodragon inrichtingen te bezoeken waar men sociëteiten gevestigd geloofde Hij vond de buitendeur dicht en werd op zijn kloppen door beklaagde die hora kent ingelaten De personen zaten nog aan taftilljes en beklaagde guf op dat er sociëteit was Mr Van Ogtrop tot beklaagde Waarom sluit u uw deur als er sociëteit is Dat doen ze bij de groote club nooit I Gelach Beklaagde Oin te beletten dat de menschan zo ó binnenkomen Mr Leoni tot getuige Zag het or nu anders uit dan gewoonlijk Getuige Neon Mr Van Ogtrop tot beklaagde En is er ook ballotage van nieuwe leden Beklaagde Noen De leden die er nu zijn zijn oprichter Mr Van Ogtrop Waarom is die sociëteit opgericht Beklaagde Voor de gezelligheid Mr Van Ogtrop Was het dan vroeger minder gezellig bij uP Gelach Beklaagde antwoordt niet Mr Van Ogtrop Welken naam draagt uw sociëteit Beklaagde De Bijenkorf Mr Van Ogtrop Denzelfden naam als uw koffiehuis Beklaagde Ja Op de vraag van mr Simons of hem ook de statuten on het introductieboekje vertoond zijn antwoordt get Huber ontkennend Dit blijkt wel het geval to zijn geweest mot agent Egbert die dien nacht zgn inspecteur vergezelde Na de verklaring van dezen getuige die bevestigt wat de Ie ons reeds heeft medegedeeld vranzt Mr Van Ogtrop den beklaagde Hoeveel is de conttibutie Beklaagde Die is nog niet betaald Mr Van Ogtrop Dus dan betaalt u de onkosten zelf Beklaagde Voorloopig ja Mr Van Ogtrop Dat is een goedkoope sociteit Geloei Alanu krijgen wij achtereenvolgens vijf bezoekers van de sociëteit Drie hiervan waren er dien nacht vrij wel voor het oorat Zij deelen modo dat tegen een uur boklaagde aan hun tafeltje is gekomen on hun oüwol verteld heeft hen te zullen introduceeren zij begrepen wol waartoe tot welk doel hij van hen die hij niet kendo do nnmen vroeg Zg zijn geen loden van do sociëteit on hadilen juist geen bepaald plan gehad om naar een sociëteit te gaan De vierde getuige is nl vroeger geïntroduceerd hij heeft een doorloopondo introductie Mr Van Ogtrop tot beklaagde Voor hoe lang duurt zoo n introductie Beklaagde Drie maanden Mr Van Ogtrop tot getuige U was dus voor 3 maanden geintroduceerd Dat wist u misschien niet eens Gelach Op vragen van mr Leoni antwoordt getuige dat hij het nu in hot lokaal niet anders vond dan vroeger en hij vnii de leden geen andere kende dan boklaagde en diens broeder Mr Van Ogtrop Vond u dat niot vreemd Gewoonlijk wordt men toch aan de leden van een sociëteit voorgesteld Beklaagde rogt dat die sociëteit moest dienen tot bevordering van de a ezelligheid maar dan zult ii het er toch niet gezellig gevonden hebben Gelach Getuige Ja onder de introduces Mr Van Ogtrop Dus de ledon waren niet gezellig liolach o Ook de laatste getuige verkeert in ditzelfde geval Hij is nooit aan eenig lid viporgeateld en kent alleen beklaagde Of de deur s nachts om 1 nur gesloten wordt weet hij niet Maar wol dal het woonl sociëteit op de buitendeur geschilderd staat Mr Van Oirtrop O ik dacht straks begrepen to hebben dat het woord sociëteit er s avonds op bevestiad wordt Mr Leoni tot beki iagdo In welke verhouding staat de sociëteit tol uwe inrichting Betaalt zij pacht of htt licht Boklaagde Neen dat belaal ik Mr Leoni Komen er op de ledenlijst niet ook personen voor die bij u in betrekking zijn Beklaagde Ja een mijn hediendo Mr Leoni Die is dus nooit bezoeker Komen do andero leden er ook wel f Mr Leoni introcluceerd Beklaagde lach Mr Leoni Beklaagde Wel overdag Nooit in de sociëteit Waren alle personeu dien avond ge Ja allen behalve mijn vrouw Ge Als iemand na 2 uur aan uw deur klopt eeu student dien u kont wordt die dan toegelaten Beklaagde Ja nadat hij ingeschreven i Alsnu krijgt Mr Leoni het woord voor zijn requisitoir Hij herinnert even de geschiedenis van deze zaak hoe het besluit van den burgemeester socie eiten als nachtvlinilere heefi noen verrijzen wat in do jongste revue De groote Trom is geïllustreerd t Is een plotselinge metamorphose van kofRehuis in sociëteit en deze vervolging is op touw gezet om de beginselquaestie te doen uitmaken niet orer beklaagdes inrichting zelf die van dien aard is dat zij geen der sleebte gevolgen voor de zedelijkheid kan doen vreezen welke den burgemeester tot zijn besluit mogo geleid hebben Spreker betoogt nu verder in hoofdzaak dat beklaagde s beroep op de gedaanteverwisseling in sociëteit niet opgaat on ontwerpt een definitie van het begrip sociëteit om te doen uitkomen dat dit er I geen is In oen sociëteit worden alleen leden en introduces toegelaten de gehoorde getuigen zijn geen leden en ook geen introduces omdat zij dat gemaakt zgn buiten hun verlangen Het inclusieve karakter der sociëteit ontbreekt t Is alleen oen formaliteit t is s nachts na één niet andera dan te voren En met oen boroep op een vonnis van den kantonrechter te Hulst in t jaar 1370 oisoht spr bekl s schuldigverklaring met veroordooling tot ƒ 6 boete Mr D Simons wii het spreekwoord in herinnering brengen Al te scherp snijdt niet De aartsvaderlijke zorg van onzon nieuwen burgemeester wien noch geestkracht nog beslistheid te ontzeggen valt om do late Amsterdammeis vroeger naar bed te jagen heeft verzet uitgelokt vooral toen do burgemeester ook de beste cafe s in zijn strengheid begreep En de direct benadeelden zochten pi wil het niet boinantelen naar oen middel om haar te ontgaan De een is daarin gelukkiger geweest dan de ander bekl was in den vorm misschien min gelukkig Toch zal hij op deze dagvaarding niet kunnen veroordeeld worden Immers er is ten laste gelegd dat do bezoekers zich I 1 gezetton tijd hebbon bevonden op eene too het publiek toegankelijke plaats Het Openbaar Ministerie hoeft zich nu er toe bepaald beki agde beroep op de sociëteit te trachtpn te weerleggen maar niot bewezen dat ziju café op dat uur publiek toegankelijk was Pleiter meent dat het tegendeel ia bewezen want niemand word toegelaten zonder de formaliteit der introductie Nu zegt hot Openbaar Ministerie wel dat de getuigen daarom niet gevraagd hebben doch dit zegt niets Immers het gebeurt vaak dat wij iemand introduceeren al vraagt hij niet daarom en de sociteit Momus te Maastricht stelt op zekeren tijd van het jaar den toegang open voor allo vreemdelingen De getuigen hebben voor de aangeboden beleefdheid niet bedankt er ziju leden al komen zij er zelden er is eou reglement al is het slecht er is oen introductiebook aan do vormelijke eisohen is voldaan De kantonrechter heeft niet te beoordeelen of dit wenschelijk is zoomin of bet besluit van den hurgeraoestor dit is En blijkt het dat de bepaling in onze politie verordening een beperkter strekking heeft dan men wenschen zou welnu dan moot men zoeken de bepaling beter te maken Hot boroep op het vonnis van 1870 doet niets af daar de gevallen niet gelijk zijn en pleiter concludeert dus tot vrijspraak Na ro en dupliek wordt de uitspraak bepaald op 19 dezer Buiteniandscb Overzicht Naar men verzekert zal de verklaring der Fransche Regeering aan do Kamer en den Senaat naast do omschrijving van de omschrijving van de bevoegdheid dor wetgeveudo en die der rechterlijke macht tovens de betuiging bevtlten van den ernstige wil der Kegeering de enquête commissie te helpen in hare taak om licht te verspreiden over de aan haar onderzoek onderworpen zaak nl bij eiken maatregel welke bestaanbaar is met den wet Men gelooft dat dezo gezindheid der regeering ver genoeg zal gaan om voldoening te geven zoowel aan do commissie als aan do Kamer De commissie handhaaft haar bestuit betreffende de opgraving van hot lijk van baron De Reinach en het inbeslagnemon zgner papieren Men gelooft dat de Regeering de onmiddel ijke lijkschouwing zal gelasten en dit heden zal aankondigen De tl ekomst zal moeten loeren of de Amerikaansche nietoptimistische beschouwing van aen uitslag dor muntconforentie juist is In de besprekingen dor confeientio wier commissie nog beraadslaagt over het voorstel van den Deenschen afgevaardigde is zeer opmerkelijk dat nu ook een der Engelsche afgevaardigden sir W Houldswortb voorgesteld heeft een internationale bimetalistische unie te vormen Do Munten zimden zilver in depot ontvangen in ruil voor bewijzen waarop een gelijke waarde in goud is uitgedrukt Ook hierbij zou de verhouding tusschen de beide metalen wettolijk moeten worden vastgesteld Over het gesprek van BUinarck in de wachtkamer te Berlijn wordon nog eenige bijzonderheden moegodoeld Hij verklaarde dat hij zijn plicht als lid van den Rijksdag niot stipt nakwam maar aan een verblijf te Berlijn waren voor hem op zijn leeftijd te veel moeilijkheden verbonden hg had het mandaat vooral aangenomen omdat het anders in radicale handen zou zgn gevallen Ovor de nieuwe legerwei sprekend zeide hij dat die nieuwe schoen nog lang zou drukken zonder daarom marschvaardigor te maken Over de waarsohijclijko verkiezing van den anti somietisohen Ahiwardt sprekend meende Bismarck dat men dit kon vorklaren uit do toenemende algemeene ontevredenheid De Italiaansche Kamer heeft de bogrootiugen voor marine en onderwijs aangenomen Pellonx de Minister van Oorlog zal buitengewone eredieten aanvragen ten bedrage van 5 600 000 frs voor de vervaardiging van nieuwe geweren do verbetering der veldartillèrio de vervaardiging van het nieuwe rookvrije kruit Dadelijk nadat da kredieten verleend zgn zal de vervaardiging van nieuwe geweren krachtig wordon voortgezet Calajanni zal den Minister van Oorlog interpolleeren over de middelen tot verdediging van Sicilié In do Spaansche Kamer vroeg de Afgevaardigde Moret aan de Regeering inlicbtingcn betreffende do jongste Ministerieele crisis en de wgzo waarop zij was opgelost De premier Canovas antwoordde dat de crisis veroorzaakt was door verschil van meening tusschen de meo derheid der Regooring en Villaverdo die ten onrechte ontbinding van het gemeentebestuur van Madrid gevraagd had terwijl Canova van oordeel was dat hij den gemeenteraad tot verantwoording moest roepen voor don Raail van State Villaverde gaf denzel eu uitleg onder voorbehoud Silvela ondervoorzitt der Kamer keurde Villavordo s zienswijze goed en gaf aan Cinovas alle schuld Do liberale oud Minister Sagasta hield in een 1