Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1892

Zaterdag 10 Deeember 189S N 5019 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 0e mzeaaing Tan advertentien kan gesohleden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave Ê p Ondergfeleekende bericht dat van 1 af morg en al het g eboltelde bier voor zien is van de nieuwe beug elsluitingf met kurk hetwelk ZINDELIJK en OITSCHADELIJK IS Aanbevelend Gouda Snelpersdruk vaj A Biuskman ie Zoon vergadering ran liberale Senaat en Kamerleden een rede waarin hij trerklaarde dat tijn eestverwanton besloten waren het tegenwoordis e conserva tieve Kabinet tot bet uiterste te bostrgdeu daar het niet zonder gevaar was voor s lands instellingen bet bewind kon bly ven voeren Van don toestand te Madrid gewagende merkte hg op dat sedert het optreden van dit Kabinet de hoofdstad zevenmaal van burgemeester achtmaal van i rofoci veranderd was Na 3ulk een gehaspel zi ide Sagasta onder toejuiohingen badilen de liberalen ree U lang het bewind nedergelegd Teu slotte werd besloten in de Kamer een discussie over het staatsbeleid der Begeering in het algemeen en du quaestie van het gemeentebestuur van Madrid uit te lokken Deze heeft gisteren plaats gehad Canovas stelde de quaestie van vertrouwen H verklaarde dat hij minder gewicht hechtte aan het stemraental dan aan de beteekenis der storoming en dal zelfs als hg een grooto meerderheid verkreeg hij tcch zijn ontslag zou aanbieden als ecuige invloeilrijko conservatieven tegen hem zullen stemmen of zich onthoudon Canovas voegde er bij dat hij een eenstemmig votum zijner partij zonder afi cheuring verlangt In de Kamerzitting is daarop de quaestie van vertrouwen gesteld en de motu lan vertrouwen aangenomen met 10 tegen 7 stemmen die van de repu ikeinen e liberalen onthielden zich evenals do dissidecrondo conservatieven van deelneming Onmiddellijk na afloop van de stemming verlieten de Ministers de zaal waarna ile zitting werd opgeheven Canovas begaf zich terstond naar bet kon paleis om der regentes het ontslag van het Kabinet aan te bieden Men verwacht dat Sagasta met le Aorming van het nieuwe Kabinet zal worden belast INGEZONDEN Mijaheer de Redacteur I Beleefd verzoek ik U een plaatsje in uw veel ge lezen blad en wel naar aanleiding van een ingezonden stuk van een zekere irKarelszoon Vooreerst zou ik dezen Heer raden om bij voorkomende geleeenheid zijn gescbrgf met zgn waren naam te onderteeke ien opdat een ieder kan weten wie hg is Dat i eerlijk vooral als iemands persoon er door aangerand wordt acht ik dit noodzakelijk Men ontgaat dan ook bg het courantenlezend pabliek de onwillekeurige beschuldiging van een dükfniet te zijn Verder doe ik Karelszoon opmerken dat ik mij niet geroepen achtte om hem den dienst te bewijzen de Goudache Courant van 24 October jl op te zenden aan de Standaard ik geef hem in overweging dit zelf te doen Xoch beter en ridderlijker zou het zijn bedoeld ingezonden stuk aan genoemd orgaan te zenden maar dau onderteekend met den waren naam Want natuurlijk kan men van een blad als de S ndaard niet vorderen dat het zal antwoorden op een atuk van de een of de andere onbekende grootheid V dankende voor de plaatsing Mijnheer de Bedaoteur heb ik do eer te zijn UEd Dw Dienaar H M UEBCKSEN MARKTBERICHTJüiM Gouda 8 December 1892 De flinke aanvoer ruimde heden vrij coulant op De prijzen waren dooreen iets lager dan de vorige Tarwe Zoeuwsche ƒ 6 60 ii ƒ 7 Ï0 Mindere ƒ 6 26 a ƒ 6 50 Afwgkende ƒ 5 a ƒ 5 50 Polder ƒ 6 60 a ƒ 6 50 Eoode ƒ 6 a ƒ 6 25 Angel 6 50 a ƒ 7 Bogge Zeeuwsche ƒ 6 30 a ƒ 5 70 Polder 4 S0 a ƒ 6 26 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 4 50 a 4 76 Gerst winter 4 10 a 4 60 Zomer 4 a 4 50 Chevalier 4 75 a ƒ 6 75 Haver per heet 3 a 3 60 per 100 kilo 7 a 7 50 Hennepzaad Inlandsch 10 25 a 10 50 Buitonlandsch 6 75 a 7 26 Kanariezaad 17 a 18 50 Erwten kookerwten 8 76 a 9 50 Buitenlandsche voererwten per 80 K G f 6 26 a 6 40 Boonen Bruineboonen ƒ 7 a ƒ 9 Witteboonen 7 a 8 60 Paardenboonon 6 a 6 40 Duivenboonen 6 25 a 6 75 Koolzaad 8 60 a 9 Mais per 100 K G Bonte Amerikaansche 6 25 a 6 40 Cinquantine ƒ 6 60 a 6 75 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens goede aanvoer handel ylug 23 a 26 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 85 a 1 45 per week Vette chapen weinig aanvoer handel beter 14 a 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel vlug ƒ 6 a 12 Graskalveren weinig aanvoer handel traag 20 a 36 Aangevoerd 40 partgsn kaas Handel vlug leto Qual 29 a 31 2de Qual 20 a 28 Zwaardere hooger in prga Noord Hollandsche 31 a 34 Boter goede aanvoer handel matig Goeboter ƒ 1 60 a 1 70 per kilo Weiboter 1 40 a 1 50 par kilo Burgeriyke Stand GEBOREN 6 Dec Elisabeth ouder H J de Vries en VV Leeflang Franciscus ouders G Polet en J Groeneveld 8 Peternella oude s H N van Vliet en J den Hertog 7 Johannes Wilhelmus onders W H Knapen en J H Slnghuis OVEBLEDEN 6 Deo W Snolleman 8 m ADVERTENTIEN OPJEI1B 4RE VRIJ1¥II L I4 E te GOUDA op MAANDAG 12 DECEMBER 1892 s voorm half tien ten overstaan vao Notaris MONTIJN om ctntant geld a in bet pakbnis en de werkplaats in gebruik geweest bij den heer J E T LAN GELER aan den Kattensingel wgk Q no 178 van RIJTUIGEN als BAROUCHET TILBURY DOGCART en in bewerking zijnde BREAK IJzeren SMIDS RAARD BLAASBALG AAMBEELD BOORMACHINE ÖCHAAFBANK SLIJPSTEEN SPANZAGEN en eenig klein SMIDSGEREEDSCHAP en 6 in het Verkooplokaal aan de Nienwsteeg wjjk E no 17 van NELÜILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREIV w o BONHEÜR DD IOUR KASTEN TAFELS CANAPE S STOELEN LEDIKANTEN BEDDEGOED KACHELS SPIEGELS SCHILDERIJEN eenig gereedschap enz Voorts eene partjj BOEKEN w o eenige ex van ide geschiedenis van het Consulaat in het Keizerrgkc door A Thiers de eerste jaren der Ned revolutiee door Dr Jan tkn Brink en de volledige dichtwerken van Nic Beets TIJDSCHRIFTEN SCHRIJFBEHOEFTEN enz Te bezichtigen ZATERDAG 10 DECEMBER s nam van 12 4 uur WINKELIERS GEVRAAGD voor den verkoop van M lEl IWil Touwslager Ammerstol Voor de levering van deEchteGOÜDSCHE KAAS wordt een flinke Leverancier Gevraagd tegen contante betaling Prgsopgaaf Conditiën enz worden ingewacht bg M C KLEBERG Rembrandtplein no 28 Amêterdam TJL1rvoeri3nLg op Dinsdag 13 December 1892 des avonds te S uur in het Lokaal NÜT VERMAAK Oosthaven Grouda Directeur de Heer M J BOÜMAN Solisten de Dames v M S Sopraan P S T D L Alt B 7 V Sopraan dé Heeren P A v M Bariton H P B Tenor Mr G B Viool Dr B J H O Piano Proorahmi LiebeaUeder J BRAHMS Soli voor Viool Duetten voor Sopraan en Alt Liederen voor Bariton P j cfte N W GADE Zie verdor Prog rsmma OPENBABE mmm te GOUDA op WOENSDAG 21 DECEMBER 1892 des morgens te elf uren in het KoBBehuis HaruoNiï aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTCIJN DROOGLEEVER van Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden gemakkelijk ingericht en van Waterleiding voorzien Wii liELHUIS genaamd PBOFIDENTIA en ERF met een een afzonderleken opgang hebbend i waarin VEU G tJNNiyO staande en liggende in den Langen Groeomdaal te Gouda Wi k I No 114 en 115 Verhuurd by de week in twee gedeelten te samen voor 6 75 Het gebouw bevat beneden een ruime Winkel 3 Kamers en 2 Keukens met Opkamers en boven een hooge ruime Zaal in tweeën afgedeeld en een groote zolder Door de groote ruimte is t perceel tot velerlei doeleinden geschikt Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOttTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping BooiisN ii mm De BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op VRIJDAG den 16 DECEMBER des morgens ten elf ure Ie beginnen aan den Fluweelensingel bg de Doelebrng om contant geld te verkoopen en eeni Hakhout Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De voorwaarden zullen dagelijks de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags een ure ter plaatselgke secretaire ter lezing liggen De uitgBTe dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prfli per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Wiooderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 Deoeraber 1892 In de heden gehondm zitting vau den gemeenteraad dia door 14 leden werd bijgevoond afwezig varen do hli Oudgk Prince en Uoefliamer tverd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten de begrooting der gemeente dienst 1893 hadden goedgekeurd en eveneene het raadsbesluit tot uitgifte van gerioleerdon grond aan de hh F M Montün en M Spruyt De Baad besloot Tot uitgifte van getioleerden grond op de gebruikelijke voorwaarden aan de Vrouwen Veatensieeg aan N Prins A Snelleman en 0 Jaske Tot het verleenen eener toelage aan de Commissie van Toezicht op de Stedelgke Zwemsohoolvoor vergaderiogskoston Tot wijziging der Instructie voor den Geneesheer van bet Ziekenhuis en van de Gestichten door daaraan loe te voegen ile woorden Hijtreedt om de vier jaren met dun In Januari af dochis weder verkiesbaar Tot aanvulling 0 Baadsbesluit van 1 Juli jl betr eene reorganiw der 2e Burgerschoolvoor meisjes Het voorstel tot benoeming eener Baadscommissie van 6 personen om te onderzoeken in hoeverre het noodig is de grondslagen der Gemeente belasting te herzien en om zoo noodig voorstellen dienaangaande bij den Baad in te dienen werd na uitvoerige discussie venmrpen met 9 tegen 4 stemmen die der hh van Vreumingen IJssel de Schepper van der Garden en van Iterson terwijl de beer Dercksen buiten stemming bleef Ten slotte werd benoemd tot Geneesheer van het Ziekenhuis en van de Gestichten de heer H J de FEVILLETOni VRIENDSCHAP Naar het Duitach 2 Zoo iets had zij zich nooit kunnen voorstellen Het was zoo bewonderenswaardig dat zy in haar verbeelding zelfs nooit iets had kunnen schilderen dat hierop geleek Dat kleine fijne kopje met het breede voorhoofd en den fluweelzaohten neus Die groote oogen donker als jeneverbessea maar veel glimmender dan deze zoo groot en glimmend I n die sierlijke staart zachter en mooier dan van den lauKharigen hond en die kleine oortjes waarop de haardos nog niet was uitgegroeid Haar dichtgevouwan handen werden stijf in elkander geknepen Als het eens voor haar was Als Zij wisr zij gevoelde als door eene ingeving dat dit een eekhoorntje was Maar het was maar niet een gewoon eekhoorntje zoo in de algemeene beteekenis Want als het haar eigen was ja als het eens haar eigen was Kurrel fluisterde zij voorz chtig zy wist dat 1 het Kurre heette en niet anders dan Kurre O Kurre Haar Kurrel i Voogt met 13 stemmen tegen 1 stem op Dr van der Horst te s Hage en lot Msrktmeester oor de groente en aardappelenmarkt G Belonje met II stemmen Op de gevoerde discussie en de bij den Baad ingekomen stukken komen w j in ons volgend nr terug Het adres van den Kerkeraad der Hervormde Gemeente dat heden by den Gemeenteraad inkwam luidt aldus Aan dik Gxufünteeaad VAN GoODA De kerkeraad der Hervormde Gemeente heeft de eer zich andermaal tot U te wenden met het dringend verzoek dat in l we vergadering behaudeld worde de vraag in hoever het mogelijk ea wenechoUjk is tot algeheele afschaffing der kermis over te gaan en dat wanneer mocht hlgken dat tegen de afschaffing vooralsnog onoverkomelyke bezwaren bestaan althans door Uwe vergadering voor goed een einde mocht worden gemaakt aan d kernHAriering op d Zondagen De kerkeraad heeft met groote verbazing gezien hoe een vorig maal de leden van den raad den moed hadden eun dergelgk verzoek zonder ernstige bespreking der feiten die er toe aanleiding gaven van de hand te wijzen De algomeeno opinie verklaart zich eclil r in ons Vaderland gelukkig meer en meer tegen e kermis en geen wonder want ieder jaar openbaart duidel ker hoe juist kermisdagen dagen zijn waarin zuur verdiende penningen worden verbrast en onder de oogen dor overheid de wetten togen do onzedelijkheid worden gebraveerd Niemand zal toch durven beweren dat in zulke dagen o a de we op de dronkenschap ernstig wordt gehandhaafd De politie is dan ook in zulke tijden ten eenenmale machteloos Hij had de kluchtigste kleine Handjes met kromme vingers als die van een oude vrouw Zij zou hebben willen lachen en schreien en een luchtsprong doen en het uitschreeuwen van verrukking Maar zij stor d doodstil met strakke oogen die van een helder vocht schitterden en met vuurroode wangen die alle gevoelens in haar gloed schenen te voreenigon Wil je hem hebben vroeg Nils Lalla antwoordde niet zij kon niet denken maar zij zag naar dat goedig door weer en wind gebruinde gelaat op dat vriendelijk tegen haar lachte en hij begreep haar Bertha stond op een kleinen afstand naast haar melkemmers Nils streek Lalla even ovsr het hoofd met de steile grijze haren en hiermede was de zaak afgeloopen Lalla had een eekhoorntje en wel een eekhoorntje dat haar geheel alleen toebehoorde Het stiefkind was met een band aan een oor van het knipje vastgebonden als een hond aan een koord en zoo kon het beestje ongehinderd in zijne ki ine gevangenis rondspringen En hij scheen er zich reeds goed in thuis te gevoelen Hij stak ziju neus met brutale nieuwsgierigheid in den wind en zette zijn knevels op Vervolgens begon hij zeer kalm op den grond van het kuipje rond te zoeken en de lege notedoppen er uit te gooien tot hij een goede noot vond die nam hg tusschen de pootjes ging daarmede zitten en bekeek haar van alle kanten Toen dit onderzoek geëindigd was toog hij aan het werk Hg knabbelde ADVERTENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt en Botterdam doet ons zien tot welk een hoogte de brooddronkenheid voert ook als de politie bezadigd optreedt Argumenten voor de kermis zullen nu de gelegenheden tot ontspanning voor den minder gegoeden stand zoo vermenigvuldigd zjjn wel niet worden aangevoerd dan alleen zulke die opkomen voor den bloei van inrichtingen die aan het ware volksgeluk geen winst maar vrecsolijke schade toebrengen Mochten onverhoopt de leden van den Baad meenen dat de afschaffing der kermis zou aanleiding geven tot een tegenstand waartegen de overheid niet is bestand dan vraagt adressant met des ta meer aandrang dat dan toch ïindelijk gedurende de Zondagen elke kermisfeestviering worde verbodea Haarlem is met Gouda de eenige stad waar de Zondag zoo ontwijd en de Zondagswet loo met voeten getreden wordt Haarlem staat op t pont aan den algemeenen aandrang toe te geven mag Gouda nu alleen blijven staan De kerkeraad acht het zijn dure pUcht op te komen voor orde goede zeden en volkswelvaart Hij weet dat gij daarbij U schaart aan zgae zijde en spreekt de verwachting uit dat waar moeilgkhedaa rijzen Uwe wijsheid ze zal weten te overkomen en waar zij alleen door fen krachtigen wil te overwinnen zijn die wil bij U niet zal ontbreken De kerkeraad der Herv Gem J W BEBKELBACHvandebSPBENKEL h t Prae eê H C N vav AMEEOM h t Scrüia Gistelenavond had in een der bovenlokalen van de Sociëteit do Béunie de jaarlykache algemeeoo een gaatje in de noot Eq terwijl Kurre zijne vrucht o enknubbelde vertelde Nils hoe hij den fraaien jonker in hot oog had gekregen hoe hij hem had gevangen en in het botervaatje bad binnengeloodst Daar slaat op zolder nog een oude vogelkooi daar kan je hem best inzetten Uankje klonk het acht terug Bertha wil je mij even bijlichten dan kunnen wij die dadelijk halen zeida Nils Eo Bertha was bereid met hem mede te gaan Toen zij weg waren heosch Ijalla zich met hare ellebogen tegen de rechtbank op rokte beur hals uit en besrhouwde nu haar eigendom nog eens zeer nauwkeurig Zij waagde het bijna niet te gelooven dat dit kleine levende wezen inderdaad van haar was van haar alleen Dit was mooier dan sprookjes want van de sprookjes kwam nooit iels uit en dit kon tij met haar band aanraken Wat was hij fijn en glad Nog zachter dan een jong poesje En het was haar eigen beestje Niemand zou hem pelk gevfu Jonge poesjes geeft men melk maar eekhoorntjes natuurlijk niet Intnsschen was zij toch ontzettend ernstig bij al haaf reugde Want het was zoo ongelooflgk Zg wis angstig gdo Het was te veell Het zou nooit goed afloOpen O aa r als li loch heusch waar waa als zg hem waarlij iiochè Whouden Met de liaar oig nt ardij daardheid slak zg haar wijsvinger uil n i reelde nera onderzoekend over het