Goudsche Courant, zaterdag 10 december 1892

y Tergadering plaats van da Zi M rm iVavraa onder praesidium van den heer H W 6 Koning Daarin werd het jaarverslag uitgebraoht dooi den Secretaris den beer D Rugter en de rekening van den Penningmeester den heer J A P Moutijn goedgekeurd De Kamer telt thans iSi leden Door de hh L ten Bosoh A Wartena en J W Berkelbach van der Sprenkel werden der vergadering de volgende vragen ter behandeling voorgelegd 1 Ligt het op den weg van de Kamrr van Navraag a met eerbiedigingdor vrijheid van iedere Diaoouieof philsntropische vereeniging een centraal bureau te vormen waarin bet geheele philautropisobe slfeven ie Gouda zich vereenigt b zich aan te bieden als bemiddelaarsler tusspbenwerkzoekende en werkgevende inwoners onzerstad c door middel van het vrijwillig armenbezoek hetgewenschto contact in t leven te roepen tusscbenarmen en ryken i Kan er nog iets anders door de Kamer worden ter band genomen om da pbilautropie te dezer stode meer te doen beantwoorden aan haar heerlijk doel Uit de toelichting door de hb voorstellers gegeven bleek dat de bedoeling was te trachten de particuliere armenzorg zooveel mogelijk te centraliseeren en een bureau voor algemeene onderstand te vormen ten einde op meer afiloende wijze auu behoeftigen hulp en aan werkzoekenden werk te verschalfen dan dit thans bij het bestaan van verschillende vereenigingen die beoefening der liefdadigheid bt oogen mogelijk is en bier in Gouda iets tot stand te brengen zooals te Eotterdam de Ftretniffing tot verbetering tan amtemorg is die daar reeds vele jaren zeer gunstig werkt Op voorstel van den Voorzitter besloot de vergadering bedoelde vragen niet reeds aanstonds in behandeling te nemen daar het hier een zaak gold Tan te ingrijpenden aard om reeds dadelijk ilaarover een opinie te kunnen uiten en bet beter was daarover eens a téte repo ée na te denken Xu de maand Januari of Februari zal een buitengewone vergadering warden nitgoschreven ter behandeling van deze zaak terw l de hh voorstellers zich bereid verklaarden zich dan niet te bepalen tot bet stellen van genoemde vragen maar met bepaalde voorsleïleu tot de vergadering Ie komen Tot Bestuursleden werden vervolgens herbenoemd de hh Ë S Cats C D Julius en D Ruijter en benoemd de hh C van Berkel A H van Uillen A Thim D J van Vreumingen Dzn A K tan der Garden C A Harderwijk L ten Bosch en H J de Voogt Staten Generaal i Kamek zitting van Donderdag 8 December 1893 Het hoofdstuk Builenl Zaken geeft steeds stof voor allerlei bescnouwingcn en de tegenwoordige minister heeft voor alle redenaars eeu welwillend woord Veel werd gesproken over de arbitrage de heeren Mees en Tydeman spanden zich voor die quapstie de minister stemde er mede in maar de vraag is of wij er veel aan doen kunnen De heer Mutsaers sprong in de bres voor de bedevaartgangers naar Rome de heer Smit voor de Nederlaodsche zalmen en zalmvisscbers de heer Van Deden voor voorhoofd juist tusscheu de opstaande oortjes Hij liet een zachten vertoornden kreet booren en sprong snel terzijde als beleedigd over deze ongepaste vertrouwelijkheid Hij had de not edop middendoor gekregen en weggeworpen en thans was hij bezig san de kern te knabbelen terwijl hij die telkens om enom keerde en bewonderde alsof het een voorwerp van kunst ware Hij was acbt zachter dan zgde dat had zij gevoeld Ec warm Hoe zou het zijn als zg hem eens eventjes over den mg streelde Langzaam stak zij hare hand in het tonnetje en trachtte zeer voorzichtig de manoeuvre uit te voeren Maar Kurre keerde zich ook nu weder haastig om 1 evenals straks en scheen volstrekt niet op die famili ariteit gesteld te zijn Wat was hij vlug en beheudig Als zij hem eens tegen zich aan mocht drukken en streelen Nog eens stak zij hare baud omlaag en greep zijn gansche kleine figuur vast Maar al was hij klein toch wist hij dal hij heer en meester was in zijn huis Hij bukte en beet baar in den vinger en zij trok hare hand beschaamd terug al had zij eene welverdiende teroohtwijzicg ondervonden Oanr was uiet de miüste kwostie van wie van beiden het huisrecht in het vervolg zou blijven uitoefenen Zg vergenoegde zicli nu maar mat hem te bekijken eu dit was hij zoo vriendelijk haar toe te staan Hij begon opnieuw onder de nutedoppen te zoeken de landbouwers die last hebben van de afsluiting der naburige lauden voor hun vee wegens het monden klauwzeer zij allen vonden bij den minister een luisterend oor en een vriendelijk woord De ƒ 1000 voor het gezautsohap te Washington welke de heer Borael den minister niet wilde toeslaan daarbij gesteund door de commissie van rapporteura mocht deze behouden met 46 tegen 29 stemmen In e avondzilting was de minister even gelukkig met zijne jaarwedde voor den consul te Melbourne Het amendement Van Karnebeek tot vermindering met 3000 werd met 51 tegen 23 stemmen verworpen en het hoofdstuk met algemeene siemmuu goedgekeurd Men ving aan met Justitie hoofdst IV doch moest spoedig uiteengaan omdat huk vereisohte getal leden niet meer aanwezig was Ëen der grootste aandeelhouders van de PanamaMij baron Sarter is genoodzaakt het kasteel de Draktj nburg aan de Rijn dat hij voor 5 millioen Mark kocht te verkoopeii Men zegt dat 11 M Keizerin Kriedrich het voor 1 200 000 Murk beeft overgenomen In den afgsloopen zomer verdronken ettelijke soldaten van het garnizoeus t Neiate bij eene iwemoefening De majoor onder wiens toezicht die oefening plaats vond is thans met veroordeeling tot een jaar vestingstraf op non ictiviteit gesteld De zaak van Ockeloen die door de Rotturdamscha rechtbank is veroordeeld wegens doodslag zal Donderdag 29 dezer In booger beroep voor het gerechtshof ta s Hnge behandeld worden In herinnering wordt gebracht dat sedert 1 December geen gebruik meer mag gemaakt worden van briefkaart formulieren met een wapen fabrieks of goederenvnetk op de voorzijde Wil men zijn voorraad van dergelijke kaartan toch opgebruiken dan plakt men eenvoudig den postzegel of de postzegels over die verboden merkeu of wapens Door eenige leden rao de gemeenteraad van Mahatricht is voorgesteld aldaar een gemeentelijke brandverzekering op te richten B en W hebbon daarop gepraeadviseerd dat daardoor bij het ontstaan eener buitengewone braodramp de gemeente iu financicele moeilijkbeden zou kunnen worden gebracht die niet te overzien zijn maar dat wel drie of vier gemeenten zich zouden kunnen verbinden om ouderling de verzekering der gebouwen op zich te nemen Te Amsterdam is door eene commissie bestaande uit de heeren Henry Tindal A L Grolho O A Heineken J de Koo dr A Kuyper mr J A Levy J A Tours mr Waterschoot v d Gracht een groot perceel vroeger diamantslijperij in de Zwanenburgerstraat aangekocht dat zal worden ingericht als toevluchtsoord voor dakloozen dia er ligging en voedsel zullen vinden De inrichting is gevolgd naar hetgeen door het Leger des Heils op dit gebied reeds is gepraesteerd Er wordt een beroep maar hij vond niets Hij zag tot zijne gastvrouw op met een blik die nieuwe toevoer van haar scheen te eischen doch ziende dat zij hem niets gaf schudde hij zich zoodat alle notedoppan rechts en links stoven kroop als een heel klein kluitje in elkaar trok den staart over zijne oortjes en scheen te willen slapen Nog nooit had Latla iemand vrijwillig gekust nooit iemand anders dan de jonge katjes Maar baar eekhoorntje zou zij gaarne hebben willen kussen zoo dalgaarne I Hij zou het niet toestaan Dat wist zij en daarom bepaalde zij er zich toe hem te olijven aanzien Hjj sliep hij sliep zoo lekker Het was al te heerlijk zoo lief als hg was Lalla s eerste gedachte toen zg den volgenden morgen wakker werd was Kurre Hij was naar de oude vogelkooi verhuisd en men had het schortje over een gat gebonden Moeder het was niet Lalla s moeder want Ijolla wist niets van een vailur of moeder maar het was de huismoeder had gezegd dat de kooi in een hoek van do kamer mocht staan en daar stond zij nu ook Kurre was reeds wakker Hij danste in een hoek van zijne kooi op dezelfde plek heen en weer eene soort van solo uitvoering Onder het onlbgt zat zijne gelukkige meesteres telkens naar heur schat te gluren en hij bleef aan het dausen gedaan op de gegoede ingezetenen van dia stad om door het nemen van aandeelen de zaak financieel ts steunen en bare exploitatie mogelijk te maken Men deelt mede dat de mieren iu het postkantoor te Leeuwarden geeu termieten verkeerdelijk witte mieren genoemd zijn en ook niet uit Ejtypta zijn gekomen Het zijn de uiterst lastige monow rium pharaoniê de kleinste mieren der wereld slcohlt andorbalvan millimeter groot en afkomstig uit üuidAmerika Het is voor de derde maal dat deze gatten ons land komen verontrusten Ben tiental jaren goUiton kwamen zg voor in eene bakkerg ta Amsterdam ongavrer zes jaar geleden in Den Haag Met zekerheid kan men uiet zeggen hoe deze mieren in ons land zijn gekomeu maar het is meer dan waarschijnlijk dat zij met Amerikaansch meel zIJD ingevoerd Naast het postkantoor te Leeuwarden woont een bakker en de nesten der mieren bevinden zich vermoedelijk onder den bakkersoien Ue regeering spaart moeite noch kosten om het postkantoor van doze plaag te zuiveren daarin met raad en daad door wetenschappelijke mannen bügeslaun Dr Ollivier d lt in de Setnain médieale mede dat in de hospitalen te Parijs vele gevallen van moadseer voorkomun bij kinderun en dat hem gebleken is dat vele dezer kinderen afkomstig tijn uit stsdadealen waar het mond en klauwzeer onder het rundvee voorkomt en dal vela aangetaste kinderen met melk dezer dieren waren gevoed Hy waarschuwt dus tegen het gebruik van ongekookte melk eene waarschuwing ook hier to lande niet van onpas nu ook hier weer deze ziekte heerscht In bet pas opgerichte weekblad De Momikendtmmer komt een ingezonden stuk voor van J K te B waarin deze de zeker zeer zonderlinge lotgevallen verbaalt van eeu onderofficier van het O I ligor Javaan van geboorte die tot herstel van gezondheid naar Nederland werd gezonden I De schrijver die het geval uit den mond van den man in quaeitie opsoheef geeft het als een voorbeeld van verkeerde toepassing van s lailda middelen Het komt kortweg op het volgende neer Ue man was uls gewoon soldaat indienst getredeai na anderhalf jaar werd hij onderoffiniur en hij dat nu reeds drie jaar Hij nam op Atjeh herhaaldelijk deel aan ongezonde werkzaamheden als het openkappen vau terreinen werd ziek en in een ambulance opgenomen De dokters maakten uit dat hij de beri beri had waarvoor de patient naar het hospitaal werd vervoerd Daar gekomeu werd hem medegedeeld dat hg was afgekeurd en naar Holland moest tot herstel van gezondheid Men stelle zich voor een inlander op Java gewonnen en geboren naar Hollan gezonden om beter te worden Hg kwam in Batavia on gevoelrte zich toen weer zoo gezond als een visch Maar er was niets aan te doen De man werd ingescheept kwam iu het moederland dat het zijne niet is en is nu al ruim een half jssr bg de koloniale reserve te Zutfen waar t hem best bevalt want hij krggt goed eten en nog zakgeld er bg terwijl hij de stellige verzekering heeft weer op kosten van het Gouvernement terug te worden Weizoo heb jo een eekhoorntje gekregen V i grootvader Grootvader was niet Lalla s grootvader Zij wist i eigenlijk niet van wien hij da grootvader was maar iedereen in huis noemde hem zoo en Lalla deed evenall de anderen Hij was korporaal geweest Wat dit precies beteekende dit was Lalla niet recht duidelijk maarzooveel had zij er van begrepen dat hij daarvan zijn grootste grgze kneuvels had Hij had een eigen kamerije en oen rek met oude boeken en een ander rek met oude pijpen Lslla kwam wel eens hier bij hem want hij vond hel aardig als zij in zijne kisten met oud gereedschap opruiming hield en hij gaf haar dan dikwijls een stukje suikergoed Eigenlijk was Lilla bang voor grootvader Hij was zoo groot en zoo breed en het was alsof een gansch gebouw door de kamer liep als hij binnenkwam Hij had de gewoonte zich telkens langs zgn kin te strijken en die zat altijd vol korte grijze baardstoppels die krasten als hij erover streek en bij dat geluid rilde Lalla gedurig weer zonder te weten waarom Hij bod ook gewoonlijk blaadjes tabak in de hoeken van zijn mond en als hij sprak don klonk het altijd alsof hij zou spuwen en daar was Lalla zoo bang voor fordt vervoli i gebracht naar zgn vaderland nadat hij hier eens goed heeft rondgekeken Tegen een winkelier te s Hage was een vonnis gewezen tot ontruiming van bet door hem bewoonde huis Ten dienendm dage verschgnt een deurwaarder met twee getuigen twee bestotlers en een paar politieagenten om tot die ontruiming over Ie giian De winkelier protesteert eohter daartegen op grond dat hij reeds met de ontruiming begonnen zou zijn en werkelijk verschijnen een paar verhuiswagens Evenwel meent de deurwaarder zijn gang te moéten gaiin en s avonds ia het pand dun ook ontruimd doch uu kon het op geen andere wijze in het bezit van den eigenaar worden gestu dan door een hangslot te bevestigen door de buitendeur wijl de win kolier weigerde do sleutels nf tp geven Doch die winkelier was hiorraedo niet tevreden Zijn goed was z i gedeeltelijk door ruwe behandeling varnielil eu hy stelde tegen den deurwaarder een vordering in tot vergoeding van de sehadts hem berokkend door onrechtmatige dand omdat men het recht niet zou gebnd hebben met de executie van het vonnis te beginnen en voort te gnan bij protest van den geëxecuteerde die vrijvvillig begonnen was om aan den last hem bij het vunuis opgelegd te voldoen Het schijnt dat du rechtbank te s Hage dit mot den winkelier eens was althans na enquête en con traenquête waarbij eenige feiten betreffende de ruwe behandeling van bet goed door des dounvaarders bedienden bewezen werden veroordeelde zij den deurwaarder om de SLhade te vergoeden Woensdag werd nu voor don appeHeeronden deurwanrder voor het gerechtshof te s Hage gepleit door rar W van Rossem die in den aanvang van zijn pleidooi niet verzuimde te wijzen op de eerwaardige kalme en werkelijk goedhartige persoon ijkheid van dien grijsaard van wien reeds a priore iiirixand ruwheid en onbil gke hardheid verwachten kan Fl beweerde vorder dat het bewgw niet was geleverd dat door den deurwaarder tot de gepleegde ruwheden last zou gegeven zgn weshalve een actie uit art 1401 B W niet zou opgaan terwijl in liet algemeen de di urwaurder stellig het recht beeft te beginnen met do executie van een vonnis tot ontruiming en die executie voort te zetten al heeft de veroordeelde een begin met ontruiming gemaakt Mr C A Vaillaiit bewaarde daarentegen voor den gei ntimeerde den winkelier dat zeer stellig bier door den deurwaarder op onrechtmatige wijze was gehandeld hoewel pleiter ook zijnerzijds volmondig erkende en onderschreef wat zijn confrater omtrent de persoonlijkheid van den deurwaarder had beweerd Doch juist dergelijke zachtzinnige personen laten zich bij verzet gemakkelijk vervoeren tot zekere ruwheid Overigens verdedigde pi met kracht bet gewezen vonnis Uit Londm schrijft men san de Arnh Ct In deze dagen vnu veelvuldige regenbuien twijfelachtigen zonneschijn en een verstikkenden Novembermist bebooreii wij heeren schouwburgdirecteuren en impresaru dankbaar te zijn voor al die kleine gegenoegoDB dio rij at in den vorm van tentoonstollingen op welk gebied ook verschaffen üe groote menigte kunsttentoonstellingen vergunnen u eiken nomiddag uaar de tempels van de schilder on beeldhouwkunst een bedevaart ta ondernemen ancgfavrs eu dergelijke fraaiigheden dio hier zoowel als tlieta Jirta ruimschoots gelegenheid verschaffen om te coqTicttceron worden tamelijk druk bezocht en wanneer ar genoeg saletjonkers komen rouddwolen met geen ander doel van eene blonde dochter een schalksch lachje te ontvangen of een hair voor het bevochtigen van een stuivers postzegel een lachenden aovereign 18 in de hand te stoppen dan is het geen wonder d it zulke kermissen der verbeelding ruime oogsten ofwerpen Ik heb nooit gehooid dat het gemeentelijk bestuur tussohenbeide is gekomen om dergelijke kermissen af te schaffen omdat zoo beweert het er geene wanordelijkhedon plaats vinden en de stank van de poffertjeskramen gaene gelegenheid kan vinden om do bacteriën van deze of gene modeziekte te oEt ikkelen en nz Maar veel grooter kwaad schuilt er hier onder fancg fair die tot oen zoogenaamd weldadig doel gehouden worden en die van het begin tot het einde met zwendelen es afzetten m het nauwste verband stoan Uot men er u voor een voddig voorwerp de drie ja zelfs tienvoudige waarde durft vragen zal niemand voor een enkelen ke r van het bezoeken van een z g lyroolscb dorp of een straat in Joruzolem de schoonste moer tevens duurste ia y aiV dio uw correspondent ooit bezocht hoeft weerhouden VVanneur men dan echter Inter rerneemt dat van al het ontvangen gold in vieiken v rm ook na attrek van zoogenaamde onkosten met inbegrip van een hju souper het batig saldo een belaohelijk laag cgfer aanwijst dan zou men geneigd zijn om can bestuurs oomit van zulk een Fancg fair tot hetzelfde te dwingen waartoe men generaal Booth wel heeft genoodzaakt nl he overleggen van rekening en verantwoording Ik wil hiermede niet zeggen dat allo hier plaatsvindende Tancg fair deze gebreken aankleven evenmin als riat alle buiten Engeland te houden faucg Jair heilloos zijn maar verwondereu doet het mg steeds dat zij nog zoo druk bezocht worden In de meeste gevallen komt een goud tientje in die moderne instelling geworpen er door welk nieuwerwelsch proces weet ik niet er als aen kwartje uit te voorschijn Do meeste Fancg faira die onder beheer van dames van naam zooals Indy Jeune de hertogin van Fife lady Biddulph Martin miss Rothschild e a uitgezonderd worden slechts door diegenen bezocht welke hun leegun tijd op geene hetero wijze weten door te brengen Het beste bewgs hiervoor leverde mij deze week eon Faneg Jair in de nabijheid van ChariugCroas do hondententooi stolling ii Royal Aquarium on do grooto jaarlijksche velocipèdelen toonstelling de z g Stanley show in den reusaehtigan Agricultural Hall iu Islington waarvan beide laatste van den vroegen morgen tot den latei avond door tal van nieuwsgierigen bezocht werden lervvgl onze kennis dt r ijdelheid reeds op het vergankelijke zelfs van dio feesten die zich no veler uit hunne jeugd herinneren doden ijzen fooral de laatste tentoonstelling bood eene uitstekende gelooenheid aan om oen paar uren of meer op eoue aangename wgze to dooden üe tentoonstelling die thans weder tot het verleden behoort kon op geen duidelijker wijze eene voorstelling geven van de wielersport uv to date Slechts do Agricultural Hall bood voldoende ruimte voor zulk eene uitgebreiile tentoonstelling aan en derwaarts richtten zich alle pelgrims vun die sport dio ontegenzeggelijk veel goeds hfeft geslicht Ook aau gene zijde van den Haringvijver had meii het gewicht van zulk eene belangrgke tentoonstelling inguzien en voortdurend moet men gemeend hebben op den toren van Babel verplaatst te zijn in plaats van in Merry Islington somtijds too merrgl Nu dat het rijwiti hier zoowel als in het buiteuland voor militaire doeleinden is aaugeivezen een maatregel die uit een handelsoogpunt niet te hoog kan geschat worden is het duidelijk dat op elk gebied het nieuwste was tentoongesteld Ook photographeertoestollen waarmede de wielrijders als ware vrienden der natuur zich zoo eigen gemiakt hebben waren in uiet geringo mate van de 6 shilling Detective Camera af tot d nieuwste en kostbaarste lichtschrgfloestelljan vertegenwoordigd Wanneer de ruimte het mij vorgunde dan zou ik u de geschiedenis van da velocipede in het kort kunnen mededeelen van den duisteren tijd in het begin der zeventiende eeuw toen een kreupele Duitscher een door hem vervaardigde rg toestel een houten kist op wielen door de beweging der voeten kon besturen tot op den huldigen dag nu Coventry de stad der drie torens met mannen zooals Humber e a aan het hoofd den wielrijders bare wetten voorschrijft i Ik kan ook niets verder nieiledeelen omtrent de legende van een Duilschen horlogemaker tijden de rögeering van Frederik den Groote die een wiel vervaardigde dat eenmaat iu beweging ebracht niet tot stilstand kon komen eu hem veria van dit ondermaansche travendal verwijderd in het onbekende medevoerdo De groote verbeteringen op bat gebied van velocipedes do gemakkelijke wijze van afbetaling waardooi ieder zich in het bezit van zulk een nuttig en betrekkelijk goedkoop rgtoestel kan stellen hebben do velocipedes binnen het bereik van velen gebracht Geen wonder dan ook dat vietsraces aan deerde van den dag zijn waar mijne lacdgeuooten verleden zomer niet weinig getoond hebben wat een Hollandsche jongen vermag De Augustus races zoowel bij u ter stode als te Londen liggen nog te vorsoh in het geheugen zoodat iedere commentaar overbodig is Tiat a all Een juffertje te Nieuwediep wilde hare beide kinderen toch zoo gaarne eens verrassen In t geheim werd een buurman uitg noodlgd zich in een provisie kast te verechuileu een gelegenheidspak aan te trekken en dan do kleinen op t een en ander te onthalen Do tiuderen werden even verwijderd en de buurman in de kast gelaten Bij t nachtlichtje dal daar brandde zag de man oen flesch slaan Hel eiiket er op prijkte met het woordje cognac Alle eerst ging dè man eens onderzoeken of do kwaliteit van dat vocht goed was Het proefje scheen zoo to voldoen dat hij bleef doordrinken totdat de flesoh bijna geledigd was De gevolgen bleven niet uit Spoedig vervoelden zich de kinderen in hot woonvertrek en do ifloeder in de keuken Eindelijk ging zij naar do kast en vroeg fluisterend beu je nog niet klaar buurmon Door die woorden een weinig tot bezinning ge bracht schrikte de man op doch smeet tevens boh don schotels enz van da planken Toeo de juffrouw er lucht van had wat ar geschied was werd buurmau zoo onzacht da buitenlucht ingedreven dat hg er zich voorloopig wel niet meer toe zal leenen in dat huis voor Sl Nicoloas te spelen Door Henry W Allen te Goolburga BritschIndie is een raket uitgevonden die eeu konslmntigec regen te weeg kan brengen door in de hooga luchtlagen een sterke koude te doeu ontstaan Da raket heeft 10 millim middelliju en 46 millim lengte eu kan een hoogte van 1600 meter bereiken Aan de punt is een koperen bol bevestigd die bastand is tegen een inwendige drukking van 1£0 kilogr per vierkante centimeter Die bol wordt op de raket vast geschroefd zoo lat zij er afgenomen kan worden om de raket te laden Op bare beurt wordt een koperen buis op den bol geschroefd waarvan het eene einde tot ap s millim van den bodem reikt terwijl het boveneinde uitloopt in den vorm van een gietermond met een groot aantal kleine opamj en TfanVieer de raket haar hoogste punt bereikt heeft en een wolk doorklieft begint de iu den bol aanwezige ether hevig te koken waardoor een overvloedige verstuiving intreedt eu bijgevolg een vinnige koude Aau ileu toestel is nog een inrichting aangebracht waardoor zich bij het nederkomeu een valscherm opent ter vertraging van don val Maanilil De kleine kuustwielrijder Deumor Cramer zal aan den wedstrijd in kunst en figuurrijden den 7den Januari te Arnhem te houden deelnemen op hoo e eu lage tn eewielen De hoogo tweewieler is zoo ingericht dat deze door den berijder onder zijn toeren geheel uit elkander kan wordeu genomen Volgens de laatste berichten is de toestand van Carmen Sylva die thans te Nieuwied is allertreurigsl Zij kan noch armen noch beenen bewegen Nog onlangs heeft zij een roman Sneeuw die speelt in het Ruraeesche boerenleven voltooid en evonzoo een vertaling in het Duitsch van Rumeensche volkszangen het bundellje is Groene bladeren getiteld Carman Sylva zal den winter te Pallanza gaan doorbrengen en in den zomer weer te Niewied lerugkeeren Een groot rooverprooes wordt thans in België behandeld voor het Gerechtshof van Limburg Het betreft do roovorbende van Vanhnut die twee jaren lang de provinciën Antwerpen eu Limliurg onveilig maakte Do ruovers pleegden in minstens vijftig dorpen diefstallen ia huizen en kerken mishandelden do bewoners en ontzagen zich niet hunne wapenen te gebruiken iu geval van verzet Er zijn 26 beschuldigden wiens 73 diefstallen en nog eenige andere misdrijven ten laste zijn gelegd De akte van beschuldiging in het Fransch en het Vlaamsch gesteld is ia elke dier talen honderd bladzijden druks groot De verhandelingen zullen naar men berekent drie weken duren en de gezworenen dio al dien tijd in het getouw zijn zullen 1000 vragen moeten beantwoorden Alleen voor de beschuldiging zijn tweehonderd getuigen ojigeroepen Vaohout de hoofdman der bende die zich wegens 33 misdrijven te verantwoorden heeft is 41 jaren oud en tot dusver nog nooit gestraft Hij moet door gebrek tot stelen gedreven zijn evenals zjjn medebeschuldigde Vermeiren een huisvader van zes kinderen die het burgerkruis op de borst draagt welk ouderscheidingsteekeu hem geschonken werd voor zijn moedig gedrag bij overstroomingen Een andere beschuldigde George of Jon Pap is nog pos 21 jaren oud en reeds herhaalaelijk veroordeeld het laatst in Mei II tot 18 jaren dwangarbeid i Jl Donderdag had in da Nieuwe Kerk Dam te Amsterdam een aandoenlijke plechtigheid plaats namelijk da huwelgksinzegeuing van een paar dat helaas hun gehoor moest missen Ds Brummelhamp voor het doofstommen paar bijgestaan als tolk door den Heer J Stuhr voorzitter der Doofstommenvereeniging Door liefde saamgehracht welke in de aan de doofstommen eigene taal zoo duiilelijk wist uil te leggen als znlden het geval was geweest schetste iu gevoelvolle woorden bet verleden en het heden van het bruidspaar welke samen waren opgevoed in het Weldadig iustituut te Groningen waar reeds toen hun beider toegenegenheid bleek welke na hun terugkomst alhier zich nauwer aansloot om II Donderdag eindelgk juist op den verjaardag der bruid met hun huwelgk te worden bezegeld t Was een oandoeiilijk oogenblik toen Ds B het paar ver