Goudsche Courant, zaterdag 10 december 1892

Maandag 12 Dei mber 180S N 5016 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave APVERTENTIEN in alle Binnenren BuitenlandHche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Vouda zocht te knieirn en hun rerbond voor het oog ran God too asngrgpena besprak welke woorden voor het bruidspaar helaas klankeloos waren Een groote schare belangstellenden waarondervele vrienden m lotgenooten van het bruidspaar ruide de aanwezige ruimte der kerk Gezongen werd psalm 103 vers l en als slotzang gezang 96 waarvan de tweede helft staande waarna de aanwezigen waarvan velen diep geroerd het kerkgebouw verlieten NieuKs V d Dag Bnltenlantlscb üverzicbt De radicale Fansohe pers spreekt op leer onwelwillenden toon over het mioistore Kihot DeJittiice voorspelt het een spoedigeu dood als het zich tegen de nenschen der Kamer der commisaie van onderzoek de vereisohte volmachten te geven zou verzetten De lanteme valt Camot persoonlijk aan en noemt Ribot zyn stroomen De rrahterz jde schqnt thans met do radicale gemeente zaak te maken Achter het ondezoek wordt nu meer kracht gezet Niet alleen heeft de lijkschouwing van De Reinaoh nu plaats gebad doch volgens de Lióre Parole zou door fiourgeois reeds het opzienwekkend besluit z n genomen onmiddellijk de leden van den ra d van beheer der Panama maatschappij in hechtenis te doen nemen Het is niet duidelijk wat aanleiding zou hebbeo gegeven tot dien plotselingen maatregel terwgl het proces tegen de directeuren der maatschappij eerst op 10 Januari zou beginnen Oe mimsterieele crisis in Spanje komt niet zoo onverwacht iiU velen wel zullen denken Het was al sinds geruimen tqd geen geheim meer dat er oneenigheden waren ontstaan in den boezem der conservatieve partij wlarvan de minister president Canoras del Castillo het talentvol hoofd is en oneenigheden hebben zich ook geopenbaard in het Kabinet zelf Daarbij kwamen moeilijkheden vooral van oeconomischen aard Onder die omstandigheden stond het ministerie niet meer op een hechten bodem Uet wanbeheer van de gemeentelijke financiën te Madrid kwam daarbij en dit was de druppel die het glas deed overloopen Aan Sagasta het hoofd van het liberale Kabinet dat voorafgegaan was aan het ministerie Oanovas is de samenstelling van een idcuw ministerie opKcdragen Men zegt algemeen dat Oanoras der koninginregentes deh raad heeft gegeven dien staatsman tot zich te rof pen Opmerkelijk genoeg was het Canovas die vroeger ouder g nsch andera onstandigheden als minister der konin nregenies aanbeval Sagasta te belasten met het vormen tan een Kabinet en zoo werd gedaan Het was toen Alfonae XllI was overleden en zijne gemalin als regentes de teugels der rogeeriiig aanvaardde Canovas kon toen nog rekenen op den stuoD zijner eheele partij in de Kamer maar hij zag in dat alleen met een liberaal ministerie dat moeilijk tiji perk waarin de republikeinen allicht het hoofd konden oitsteken doorworsteld kon worden COBBESPONDENTIE Het ingezonden stuk van K wordt in ons volgend nr geplaatst ADVERTENTIEN UhYEeD ACTIE Ondertrouwd Hekdbiccs Geehaidvs üoefuaheb Weduwnaar van Vrouwe Maria Adriana Theodora Perk EN Sophia Johahna Pebk Gouda 8 December 1892 3s a aoï a üö wi Bevallen van een Dochter M KBUIJT Beszelzeit Leiden 8 December 1892 Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen by het overlyden van onze gelieide Moeder Behuwd en Grootmoeder Mej de Wed W S OTTO Hellemans betuigen wy oAzen hart lyken dank Uit aller naam fl W OTTO Gouda 8 December 1892 J T SWABTSENEÜEO Kleiweg E 92 heeft voorhanden Bureau Inkt Vil Vu Vi 8 Vs Flesschen en vele andere Soorten POSTPAPIER in diverse Soorten ENVELOPPEN in alle Formaten Kan loor boeken Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ia bet goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie Eene fatsoenigke UIJJINSTBOUË van bniten van de P G biedt zich aan tegen Februari of Dadelgk Adres onder No 2240 aan bet Burea dezer Conrant Ter uvername aaogebodeo ££ N SCEHDEES AFFAIIIE met Winkel in VBÜFWABËN en GLAS om zoo spoedig mogelyk te aanvaarden Adres bg den Eigenaar ti SIUBES Nieuwe Haven te Gouda Voor de levering van de Echte OOODSCHË KAAS wordt een flinke Leverancier Gevraagd tegen contante betoMng Prysopgaaf Conditiën enz worden ingewacht by M C KLEBERG Kembfandtplein no 28 AvMlerdam WmEELIERS QEVRMQD voor den verkoop van W VISSER Tonwslager Ammerstol KIINDKRMKISJE GEyRAAGD van 2 tot 6 uur Adres Mevrouw GEITEL Oostbaven DAMES Attentie MÜS Het beste onichadelykate en ge makkelykste poetsmiddel voor Heeren envooraldameten Kinderschoenwerk ia de Appretuur van 6 MUIlar II Co Berlin Bsith Str 14 Men lette goed op naam en fabrlekamerk Vwkryobaar by Htartn WIskalliri In htMwsrk gtlanttriaH regeryw i mz BaHraal Depot tr W tir4wan XrikM ieidsche Sloombiefbroowfirij M POSTHOOBNi 1 1 m mmii 13e levering van Bock Bier begint Zaterdag 10 Dec e k door de Hoofd Agenten J F Herman Zn L Tiendew 62 Aai bestedii g De COMMISSIE VAN TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op ZATERDAG den I7dep DECEMBER 1892 des avonds ten balf 8 ure by inschrijving aanbesteden De Levering der soboolschrif ten on der schoolbeboeften ten behoeve der openbare scholen in deze Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van ZATERDAG 10 DECEMBER 1892 op iederen werkdag des voormiddags van 10 12 ure ter lezing liggen by den concierge van bet Gebouw Abti Leoi aan de Markt alwaar de inscbryvingsbiljetten alsmede de monsters op den dag der aanbesteding vóór des middag twaalf uor moeten ingeleverd worden FRANSCHE ST00M7EEVEEU Chemische eo Zwitsersclie Was cheriJ Gebreveteerd door Z M den Koningder Belgen H Oppeniieimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Taielkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander btyven en worden onscbadelyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Stollwerck sche Borstbonbons gefebrloeerd na voorschrift van den I kon Universiteits Prof Gehm Ho ad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als Terzachtend middel t en hoesten 1 heeschheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens 1 wardig een bonbon te gebruiken Verpakking ïeele pa es 26 cent Alom verkrijgbaar Gouda Snelpersdruk vaa A Bmmkmak ZooN De uitgave dezer Courant gescbieUt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aisoaderl ke Nommers VIJF CENTEN Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EERSTE BLAD BINNENLAND QOÜDA 10 December 1892 Giiterensvond bad de Sociëteit vOns Genoegen eene buitengewone openbare bijeenkomat plaats van het Leger des Heilt Ëen zeer talrijk publiek was opgekomen en zoowel de gereserveerde aU de gewone plaatsen waren goed bezet Kolonel W B Oliphant en Mevr Oliphsnt Sohock de hoofden van bet Heilsleger in Holland waren tegenwoordig en leidden de bijeenkomst Op bet tooneel waren tal TBO Heilsoldaten bijeen de meesten bekeerlingen uit Gouda Kolonel OHphant Meld een lange toespraak die hij in het Hollaid sch bagon om haar spoedig m het ËngeUch voort te zetten daar bij onze taal nog niet genoeg maclitig was Kap Falstra diende hem voor tolk In die rede werd een en ander medegedeeld betr het doel en de geschiedenis van het Heilsleger en ook melding gemaakt van de tegenwerking die het Leger ondervonden heeft en nog ondervindt Tot onze verbazing werd door hem gesproken van een artikel in de Ooudscie Conrant dat het HeiUleger zou hebben aangevallen Hij meende dat de sobr ver eerst dan rrcht zou gehad hebben het Leger te critiseeren als hij meer gedaan had tot redding van gevallenen dan het Leger Wij kunnen ons werkelijk idet herinneren dat een dergelijk artikel in ons blad heeft gesta an Wij veronderstellen dat hij op het oog had een uittreksel dat wij oenigen tijd geleden opnamen van de bekende brochure van FEVILLETOni VRIENDSCHAP Naar het Ikitech 3 En zij was ook erg bang dat hij haar op zijn schoot zou nemen want hy rook naar drank Buitendien droeg hq een lange jas van roböevel met grijs zeildoek gevoerd en die jas rook precies als een hond die uit hel water komt Zg schaamde zich over hem omdat hy zoo dikwyls tersluiks naar de kast liep en uit een flesch dronk want daar lachten de knechts hem om uit Hn daarom schaamde zij zich s avonds vooral over grootvader als h j zoo heel rood werd en zoo erg veel praatte Maar overigens was grootvader een vriendelijk man en als de boer en de vrouw een uit waren dan vertelde hij heel mooie geschiedenissen vau Skam en de grijze Kitta of van den rijken Per en armen Per M hg zong ook wel liedjes aardige liedjes zoo als ten meisje zou naar de vroegpreok gaan en Zooal meer Maar dat vond Lalla toch niet prettig want zgn stem klonk aUof zij gebarsten was hij kon er de tonen met goed uitbrengen en dan zat Lalla als op spelden uit vrees dat hij zou merken boe leelgk zij t vond Maar intusschen leerde zij toch zgne liedjes een oud officier van het Heilsleger maar nadat Kol Oliphant ons zijn Antwoard op dis brochure heeft toegezonden is daarvan dfor ons natuurlijk ook melding gemaakt Wy hebben ons dus daaromtrent niets te verwijten Ook Üerf Oliphant gewaagde later van dat artikel in de OaédtcAe Courlmt Do bijeenkomst had overige het gewone verloop Bij afwisseling werd er gozonÉpn gebeden uit den Bybel gelezen en liederen geveqt Mevr Oliphant zong eenigs liederen uit een nieutrea bundol en sprak van tijd ot tijd de aanwezigen toe Zoowel de Kolonel als z jta vrouw maakten een gunstigen indruk en de geheels bijeenkomst bad iets gezeUiga en gemoedelijke zoodat men voldaan huiswaarts keerde Wegens de blijvende vacature van onderwijzeres te Haastrecht hebben Burgemeester en Wethouders tijdelijk als onderw zeres aangaileld mej A Bonte te Gouda In de gewone maaadTArjfttdariiig der aohildeiBvefeeuiging Sahoonheii aangesloten vakvereeniging van de Kotterdamsche afdeeling van het algemeen Nederlandscb Werkliedenverbond werd door het beaiuur voorgesteld te trachten te Gouda een sohildersvereeniging op te ricliteu Vanwege het bestuur zullen daartoe de noodige maatregelen genomen worden door zich in verbinding te stellen met eenige schilderagezellen te Gouda woonachtig om daarna in eene openbare vergadermg het nut en de wenschehjkheid te bespreken van het in het leven roepen van eene schildorsvereeniging Uet laatste detachement militairen van het 4e Eeg inf uit Gouda te Berg Ambacht gedetacheerd geweest is op Donderdag 8 Dec naar zgn garnizoen vertrokken Eén was er bg dat hoorde zij grootvader graag zingen het was van vier muizen die wilden uit dansen gaan of zoo iets Dit liedje kon zij niet te dikwgls hoeren Zg dachtde muisjes weer te hooreu piepea en het klonk zootreurig maar toch zoo mooi en als grootvader van y Vier muizen zong dan wilde zij wel op zgn schoot zitten en zonder dat zij wist waarom rolden de tranen haar over de wangen en dan drukte zij haar gelaat tegen den zeehondapels die naar nat wierrook en dan bleef zg muisjesstil zitten f Zij kende dit alles van buiten hoe klein zg ook was Zij wist precies hoe grootvader zou spreken als zijne wangen rood begonnen ie worden en zij wist ook vooruit hoe hg er den anderen ochtend zou uitzien als hg zooals nu mager en koud beneden kwam om te ontbijten met haring en aardappelen die hij met zijne stgve vingers zoo moeilijk vast kon houden Maar Kurre dat was iets van geheel anderen aard dat was iets nieuws iets om heuach vroolijk mede te zijn eiT zich over te verheugen en niet om zich over te schamen zooals over grootvaders liedjes Kurre had genoeg gedanst naar zijn zin hij klauterde langs den wand van zijne gevangenis op en begon met zijn neus tegen het daartegen gebonden schortje te stooten om naar bujten te komen Hg scheen te begrgpen dat daar een zwak punt Was Hg had goed gezien want men kon merken dat de lap ann éeu kant begon te wijken ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr at it opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap aai do rijks universiteit te Leiden de heer H L Hemsing geb te Sluis na verdediging van een academisch proefschrift get Het afbetalmgtamtract Het mond en klauwzeer is uitgebroken bq den veehouder H Borst onder de gemeente Haastrecht Naar de Ank Ct verneemt moet een der meest bezwarende getuigen in het Xanteusche proces tegen Buschor doch tegen wion het gerechtshof te Kleef zware vermoedens bad zich persoonlijk te Kleef hebben aangegeven als medeplichtige aan den moord van hot knaapje Hegeroann Het is de steenhouwer Wezeadtup te il ttii vroeger in dienst bij Busohof De concurrentie die ook in de pers bestaat heeft een vindingrijk Eogelsch redacteur op het denkbeeld gebracht van een nieuw middel om zijn blad lezenof beter gezegd koopers te bezorgen Goede lectuurkon hij niet leveren en bovendien bl ft het suooèi hiervan ook te lang uit Levensverzekeringen wedstrijden voor de liesle vertelling al deze muldelenhebben reeds afgedaan Hij moest dus iets nieuwshebben hg moest speculeecen op de speelzuoht vanzijn landgenooten en trachten de strenge wel welke in Engolnnd op bet loteryspel bestaat te ontduiken Hij kwam op de gedachte den lezer een ontbrekend woord te laten raden leder die mee wil raden moet eeTi postbewijs van I shilling inzenden en deze inleggtlden worden onder diegenen welke het woord raden verdeeld Het blad maakt hieruit dus geen winst maar wordt alleen meer verkocht daar ieder mededinger tevens een uit het blad geknipte coupon moet iultt ndeji Het denkbeeld had succes zooveel succes dat reeds een groot aantal bladen nu de uitvinder geen patent Lalla s klein hart klopte in haar keel Niemand kon de ongelukken berekenen die zouden plaats hebben als het geliefde wilde dier los kwam Zooveel had zij rpeds begrepen dat Kurre niet tot degenen behoorde die naar rede luisteren Eindelijk stond men van tafel op de knechts grepen naar hunne petten en de meisjes ruimden het ontbijt op Nils fluister Lalla vlak bij de deur terwijl zg met baar linkerhand Kurre s tegenstribbelend kopje omlaag drukte hij kruipt er uit Wij zullen er epn plankje tegen aan slaan tsids Nils Ja doe dati Toe Nils doe dat herhaaldezq zoo smeekend alsof zij om haar levensbehoud bad Ik heb er nu geen tijd voor niet eer dan van middag Maar vraag het aan grootvader Grootvader Daar ïiad ij niet aan gedacht Allen hadden uu do kamer verlaten en grootvader was naar de zgue gegaan Kurre had bet zoover gebracht dat hij eene groote opening bad gemaakt waar hg zgn kop kon doorsteken Lalla drukte dien weer naar beneden stopte het halletje zoo goed mogehjk en liep toen op een draf naar grootvader De oude man was dadelijk bereid om haar te helpen en bij ging aanstonds na w de schuur een plankje zoeken dat voor het doel gesrhikt was Lalla haastte zich weder naar de keuken terng ma x daar was het ongeluk reeds gebeurd Moi der stond