Goudsche Courant, maandag 12 december 1892

1893 iUaandag 12 Deeember 1 5016 GOUDSCHE COURANT JMeuwp en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending v n advertentito kan gesoliieden tot eén uur dea namiddags van den dag der uitgave Het R K PAROCHIAAL ARMBESTUUR van Gouda heeft met deze de eer mede te deelen dat het voornemens is op aanstaanden MAANDAG 12 DECEMBER 1892 de Jaarlijksche Winter Collecte te houden Met het oog op de zeer groote behoefte neemt het de vrijheid ü dezef Collecte in het bijzonder aan te bevelen VAN Hantels voor Dames en Kinderen van af 1 gulden ilv©is @ MfMif iff 11 tot zeer lage prijzen Gouda Bahimann L Co ij m smffii L Ondergfeteèkende bericht dat van HV af morden at net g eboltelde bier voorzien is van de nieuwe beugfelsluitingr met kurk lietwelk ZIITDELIJK en OISTSCHADEUJE IS Aanbevelend BLOOKER CACAO t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts f 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr 7j kilo bus pr V kilo bns pr g küo b Daarvoor wordt het beste en oplos baarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk TE HÜOR voor een klein gezin eene nette Zeer ITette QesteendruEe lil II Villi ƒ 1 25 per week adres onder No 2230 aan het Bureau dezer Conraat worden GELEVERD door Gouda I Snelpersilruk vaa A BaiNKKAN Zoon A BRINKMAN en Zn Ji LJL Rj KL I Opruiming Tan de nog voorhanden ignde WlWTERMAlXTELS 0 TVA GEM HIEDWE ROZIJNEH voor Boeren ongens PEACHTIGE QUALITEIT T CUEB4S Openbare Verkoopiag De Notaris H GROENENDAAL te Gouda ia voornemens op WOENSDAG den U DECEMBER 1892 bij veiling en verhooging en WOENSDAG den 21 DECEMBER 1892 bg afslag beide dagen des vóórntiddags ten llVi nre in het Koffiehuis van den Heer J Oüuhk te Nieuwerkerk ajd IJaael uaby het Slation in het openbaar te Veilen en te Verkoopen Onder de Gemeente Nieuwerkerk aid IJuelx a Een voor weinige jaren gebouwd en aangenaam gelegen BEERENBUIS bevattend acht Kamers Keuken en Kelder met Ko iihnia Stalling en Bergplaats benevens grooten TdIN aan den s Gravenweg nabg hetStation samen groot ongeveer 19 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1893 of vroeger b Eene hechte sterke en goed onderhoudenBOÜWMANSWONING genaamd Altijd VTAT met Stalling voor 30 Koeien Hooiberg Wagetihuis en Schurei alsmede eenafzonderlgk staand WOONHUIS met ERF TUIN en BOOMGAARD benevens onderscheidene perceelen uitmuntend WEI enHOOILAND en twee ARBEIDERSWONINGEN met Tuin en Erf aan den s Gravenweg en nabfl de Kortenoord in den Polder Kortland en Essenpolder samen grootongeveer 28i j Hectaren Laatst verhuurd per jaar de Woning met 23 hectaren voor 2100 en het overige samen voor ƒ 791 Vrfl van hunr te aanvaarden met uitzondering van l j hectare land nabfl Kortenoord hetwelk is verhuurd voor ƒ 160 per jaar tot 1 November 1893 Alles in diveise perceelen en Combinatiën Belasting gemiddeld per Hectare Grondlasten 5 polder Kortland ƒ 3 25 Essenpolder ƒ 1 en Schielandapenninggeld 1 60 Te bezichtigen De Bonwmanswoniug en Landerijen lederen werkdag en hef Heerenhvis op de twee Maandagen vóór de Veiling den Maandag vóór den Afslag van smid 8 12 tot 3 uur mits vóóraf belet vragende by de bewoners Nadere inlichtingen geeft Notaris H GROENENDAAL te Gouda bfl wien Notitiën der Verkooping tegen betaling van 25 cent verkr gbaar zijn i af 1 December 1892 De uitgave dezet Coarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjJB per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afioaderlöke Nommers VU F CENTEN TWEEDE BLAD VERGADERING M DEPf GËHEENTËRA D Vrijdag B December 1892 Voorzitter Mr A A van BERGEN IJZENDOOEN Tegenwoordig 14 e sa Afwezig de hh Oudijlt Hoefhamer en Prince De Voorzitter doelt mede dat de heer Prince heeft kennis gegeren door ongesteldheid verhinderd te zijn deze vergadering bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en eoedgekenrd Da Voorzitter deelt mede dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd lo de gemeente béSrooting dienst 18U3 en 2o de raadsbesluiten vai 18 October jl tot uitgifte van genoleerdeu grond an do hh P M Montijn en M Spruijt Ingekomen zijn 1 Aanbevelingen van verschillende besturen ter voorziening in vacatures ontstaan door periodieke aftreding Aanbevolen worden voor Lid der Gfzond heids Commissie de hb H JAÖEB aftr lid en A K VAN DBB GAEDEN H J DE VOOÖT aflr lid onDr P J A LEVEÜAG Curalor van het Gymnasium de bh Ds H C N VAN AMEROM aftr en A WARTENA Lid der Commissie van Toezicht op het Midd Onderwijs vacature H Pnul de hh H J NEDERHORST en J W MüLIJN Xid der Commissie van het Museum van Oudheden de hh i 3 BERTELMAN aftr F Th LAFEBER Libryemeester de hh Mr I N BEOUWER aftr enMr D J VAN HEÜSDE Lid van de Commissio van Toezicht over deStedelijke Zweminrichting de hh B K BOEKMEIJER aftr en C C J VAN MIEROP Regent van het Wees en Aelmoesetiiershais de hh C C KNAAP ftr en J A P MONTIJN Regentes van het Wees en Aelmoeseniershuis ter vervanging vari Mevr Knaap die verzochtmot voor eene herbenoeming in aanmerking te Ifcfmen Mevr B C HOOGENDIJK geb van WIJK I on Mevr C W DE JONG geb EVEKINK BUSGERS Regentes van het Bestodelingenhnis Mevr do Wed LUNENBURG geb GABRLT en Mevr BREBBAAET geb van deb KLEUN Ter voorziening in de vacature veroorzaakt door hot overladen van Mevr de Wed van Vreumingen geb van der Want Mevr BREEBAART geb van dee Kleun en Mevr OVEREIJNDER geb Kostee Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 2 De rekening dor Libiye over 1891 Ter visie 3 Het suppletoir kohier der pi dir belastingop de inkomsten dienst 1892 Ter visie Dit kohier wordt gedrukt ieder raadslid zal een ex ontvangen 4 Een rapport van B en W op het adrjs vandea heer H W Otto e a verzoekende vervanging van hot overzetveer op de Turfsingelgracht door een draaiburg B e W stellen voor d rop op verschillendegronden afwijzend te beschfkinn Ter visie Een voorstel van B en W om aan de Directie der Stearine Kaarsenfabriek Gouda vergunningte geven op gemeentegrond een h sch stoommachine te plaatsen onder zekere voorwaarden ten einde geen nadeel schade of sloornis aan het openbaar verkeer te veroorzaken Ter visie Eene missive van den heer H Enno vanGelder die zijn ontslag neemt wegens vertrek uitdeze gemeente als Lid der Commissie van toezichtop het Midd Onderwijs en der Gezondheidsoom missie De Voorzitter zegt dal de vergadering zeker don heer van Gelder erkentelijk zal zijn voor de diensten in die betrekkingen aan de gemeente bewezen De missive wordt voor kennisgeving aangenomen 7 Adressen van Dr J H Bakker Niemeijor alhier en D van der Horst H Pa arts te s Hagoverzoekende benoemd te worden tot geneesheer voorhet ziekenhuis en de gestichten Aangenomen voor kennisgeving 8 Een adres van I van der Horst H Pzn te s Hage verzoekende ingeval hij mot benoemd wordt tot geneesheer voor bet ziekenhuis en de gestichten benoemd te worden tot gemeente arts Aangenomen voor kennisgeïing 9 Adressen van G Belotije en G de Jong verzoekende benoemd te worden tot marktmeestor Aangenomen voor kennisgeving 10 Een adres van den Kerkeraad der Herv Gemeente butr afschaffing van de Kermis Dil adres ü in zyn geheel opgenomen ia ons vorig nr De heer Dercksen vraagt den Voorzitter of daar de vorige maal d l dergelijk adres werd ingediend werd gezegd dat dit te laat inkwam daar de plaatsen reeds waren verhuurd fiit thans ook reeds het De Voorzitter zegt dat dergelijke verzoeken voor plaatsing met de Kermis inkomen bij den marktmeester doch al ware zulks het gei al dat geen roden zon zyn om niet te kunnen besluiten tpt afschaffing der Kermis Een adres van het Kerkbestuur der Gereformeerde kerk A van dezelfde strekking als dat sub 10 Een adres van den Kerkeraad der Gerefor meerde kerk tan dezelfde strekking als dat sub 10 i Een adres van de Ahti revolulionaire kies ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen j iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vereeniging Freest God eert dat Koning van dezelfde strekking als dat sub 10 Deze adressen worden ter visie gelegd 14 Een adri s van J J buverein winkelier in galantorién alhier verzoekende met zijn kraam op de Markt of 6ór het huis lan don heer van Dilleo in de Wijdstraat te mogen staan In handen van B en W ter afdoening 16 Een adres van den Gemeente bouwmeester vergunning verdoekende tot het uitvoeren van werk voor particulieren nl het bouwen van een kaaspakhuis in de Hoefstceg voor den heer van Gelder De Voorzitter stelt voor de gevraagde vergunning te verleeuen Aldus besloten Aan de orde Het voorstel betreffende de uitgifte van gerioleerden grond by de Vrouwen Vestesteeg Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende het vorleonen eener toelage aan de Commissie van Toezicht op de StedelijU Zweminrichting voor vergadoringskosten De heor Dercksen vraagt waartoe de ƒ 60 moeten dienen die B en W voorstellen té geven aan de Commissie van Toezicht over de Zweminrichting Spr heeft wel gelezen in het vooriitel dat die Commissie een reglement moet samenstellen een tarief ontwerpen enz maar daarvoor is toch geen geld noodig Do bedoeling is tocu mot dat voor die 50 het reglement zal worden g nirult Nadat de Voorzitter die vraag ontkennend heeftbeantwoordt zegt de heer Dercksen niet te begrijpei waarvoor die ƒ 60 dan moi ten dienen Spr heeftals jongen ook de edele zwemkunst beoefend hy is een sterk voorstander van zwemmen en zou wensohen dat alle jongens zwemmen leerden maar vroegerging t ook goed zonder Commissie waarom dan diein i leven geroepen Spr s nu niet zoozoor tegen eene Commissie och neen maar vreemd vindt Spr het dat die Commissie ƒ 50 moet hebben Spr beschouwt het lidmaatschap daarvan meer als een eere postje en ofschoon Spr erkent dat aan het honden van vergaderingen eeuigff kosten verbonden zijn meent hij dat de leden die geen onbemiddelde menschen zijn die vergaderingen best in hun eigen huis kunnen honden en alvorens zijn stem aan het voorstel te geven zou Spr gaarne eenige nadere inlichtingen ontvangen De heer van der Post merkt op dat het voorgestelde bedrag niet alleen voor vergaderingskosten maar ook voor bureau kosten inoet dieneii De heer Dercksen verstaat onder bureau kosten kosten voor oen paar boeken voor inkt en papier doch dat kan onmogelijk ƒ 50 bedragen Men moet niet vergeten dat het bier geld betreft dat van de burgerij is Do Voorzitteï merkt op dat andere Commissiën ƒ 100 of f 60 voor vergaderingskosten hebben ƒ 26 voor eene Commis van 5 leden is zeker niet te veel meent Spr Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen TOet 12 tegen l sttm diu van den heer Dercksen terwyl du heer van der Post al lid der Commissie buiten stemming blijft l Aan d orde Hit voorstel tot wijzising der InstruMie vntor den Geneesheer van het Ziekenhuis en van de Gestichten Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot aapvulling van het liaadsbealvii