Goudsche Courant, maandag 12 december 1892

Tan 1 Juli j l betreffende eene reorgsnisatie der 2e Bnipeisohool voor meisjes Het voorstel wordt gesplitst Het voorstel tot aanvulling vau het raadsbesluit van I Juli wordt met algemeene stemmen aangenomen Het aldus gewijzigde voorstel wordt aangenomen met 10 to eii 4 stemmen die der hh Koning Jager Noothoven van Goor en da Voorzitter Aan de orde Het voorstel tot benoeming eener Raadscommissie voor eventueele herziening der grondslagen van do Gemeeute belastihg De heer van der Garden brengt nog eenige veranderilig in zijn voorstel nl in zooverre dnt het Dagelijksch Bestuur uit zijn mid len êéa lid zal aanwezen om in de Commissie zitting te nemen in plaats van dan de Raad dat lid zal benoemen üe heer van Veen verklaart niet met liet voorstel van deii heer t n der Garden to kunnen meê gaan op gr d at elk raadslid zelf vrijheid heeft Toorstellon tu daai um wijziging te brengen iu het hod an van belasting Vroeger bestond hier eigen aa gifte en Spr herinnert zich zeer goed welke bezwaren dat meebracht Zooals hot thans i geregeld een hoofdelijke omslag door B en W opgemaakt aan den Baad ter goedkeuring gegeven zoodat ieder raadslid in de gelegenheid is zijne denkboelden daarover ten beste te geven acht Spr niet verkeerd maar vindt dit integendeel het meest geschikt en Spr zal dus togen het voorstel stemmen De Voorzitter acht alvorens verder ordt gediscussieerd het noodig dat de heer van der Garden ijjn voorstel nader toelicht Wat bedoelt bij toch met herziening van de ijrondslagen der GemeentebelatUnff Eene opheldering is dringend noodig De heer van der Garden ze t in antwoord op hetgeen de heer van Veen opmerkte dat er niet zoozeer sprake is van hoofdelijken omslag of eigen aangifte maar spr heeft meer het oog op herziening van alle gemeentebelastingen de opcenten op het personeel de honden beïasting die op de vaart doo r de gemeente ile hoofdidijke omslag dus de gemeentebelastingen in Ut t algomoen De Voorzitter meent dirt het tot de taak van B en W behoort om de wensohelijkbeid eener herziening der gemeente belastingen te onderzoekeu waartoe zij door den Raad kunnen worden uitgenoodigd zooals ook in andere gemeenten wol gebeurt maar zulks ligt niet op den weg van een commissie van Raadsleden gepraesideord door eon Lid van het Dagelijksch Bestuur Mocht echter le Raad een andere meening zijn toegedaan Spr zal er zioh bij neerleggen De heer Üercksen zegt dat de heer van dor Garden na de gegeven toelichting Spr erg is tegengevallen Spr had in een fforige vergadering van den heer van der Garden Begrepen dat hij eene herziening der pi dir belasting op het inkomen op het oog had dat had Spr zoef wj8geiuïclrt maar nu de heer van der Garden een anilW denkbeeld is toegedaan nu zal Spr er nog eens rijpetijk over denken alvorens mee te gsiin m t zyn voorstel Do heer van Itersou zcu aWoress zijn stem uit te brengen gaarne van dec hg r der Garden willen weten of zijne bedoglingi is herziening dor Terschillende gemeentelbeiastingen of critiek te doen oefenen over de bestiaude buia lingen Dit laatste acht Spr leeMjk Daarmee kan Spr meegaan De heer van der Garden merkt op dut de Voorzitter in een vorige vergadiring zelf heeft beweerd dat versterking der middelen noodig zal zijn en met het oog daarop is een onderzoek weuschelijk of hot loras noodig n nieuwe belastingen te heffen Do Voorzitter vrsiugt wat do heer van der Garden bedoelt met heriiening diT grondslagen en de heer Noothoven v Goor stelt de vraag naar aanleiding vau hetgeen de heer van der Garden zeide over hondenbelasting wat hij ventaat onder de grondslagen der honden belasting Du heer Jager zegt dat hij hot voorstel van den heer van der Garden niet goed be rijpt en het séhijnt den voorsteller zelf ook nieU zeer duidelijk te zijn 8pr dacht eerst dat er sprake was van een onder zook mar da wuwr van heffing der pi dir belasting op de inkomsten en daarmee kon Spr zich wel vereenigen In de vorige vergadering sprak de hoer van dar Garden echter van verminderiug dorjtcheopvaartri dliten en nu weer van herziening van alle belastingen Spr gelooft niet dat eene Commissie Tan 6 raadsleden meer en beter waarborgen biedt Toor een goed onderzoek dan een door B en W ingesteld en Spr zal dus tegen het voorstel stemmen De heer van der Garden merkt op dat als le tijd daar is diit de inkomsten van do scheepvaartrrchton niet meer in de gemeente kas zullen vloeien de gemeente een aanzienlijk bedrag zat missen Gaat men dan over t$t eene vorhooging der percentage Tau den hoofdelijken omslag dan zal dit z i tot vool onbillijkheden aanleiding geven en vandaar dat Spr het denkbeeld opperde om oen Commissie te benoemen tot onderzoek van de wensohelijkbeid eener herziening der gemeente belasting De heer IJssel de Schepper tiet in het voorstel van den heer van der Garden geen bezwaar Als bedoelde Commissie haar taak juist opvat kan zg z i veel goeds uitrichten De bedoeling is meent Spr eene Commissie te benoemen niet met de opdracht met een voorstel of een besluit tot herziening tot den Raad te komen maar alloen om te onderzoeken op welke wijze zoodra do inkomsten van de stad verminderen op de billijkst wgze daaraan kan worilen te gemoet gekomen Wel is het College van B en W in den regel aangewezen daaromtrent een onderzoek in te stellen maur in tul van gemeenten ziet meu een Commissie van Finnntien B en W ter zijde staan eu ook andere Commission van bgstand en beheer hun taak vergemakkelijken en in t algemeen ia bet wel weuschelijk dat er meer voeling bestaat tusschen de raadsleden en het College van 3 en W Benoeming eener Commissie zooals Spr die begrijpt is dus niet onrationeel te meer wijl daardoor in geep enkel opzicht iets wordt gepraejudicieerd De heer Noothoven van Goor geeft in overweging het voorstel van den lieer van del Garden te splitsen en eerst in stemming te brengen de vraag of er eene Commissie zal worden benoemd en dan hoe die j l zgn samengesteld De heer Dercksen zegt zich wel te kunnen vereenizon met hetgeen de heer IJssel de Scliepper ten opzichte der te benoemen Commissie zeide raaur dnt is heel iets anders dan hetgeen de heer van der Garden zeide Daarom vraagt bij aan laatstgen emdc of hg het eeus is met den heer IJssel de Schepper zoo ja dan heeft hij straks zijn bedoeling slecht weergegeven I De heer van der Garden zegt dat de heer IJssel de Schepper misschien andere woorden heeft gebruikt dan spr maar do bedooling van spr is gebeei dezelfde als die van den heer IJssel de Schepper Do Voorzitter zegt dat geen ander lid dezer vergadering zal toestemmen dat de taak der Commissie zooals de heer IJssel de Schepper die opvat dezelfde is zooals de heer van der Garden die bedoelde blijkens de woorden van rijn voorstel en do toelichting daarvan Spr meent daarenboven nogmaals aan don heer van der Garden te mocton vragen wat bij ver staal onder de grondslagen dor belasting die hij wil herzien j Do heer Hoogenboom wil het benoemen eener I Commissie uitstellen met het oog op de wijziging in het Rgksbelastingstelsel te brengen Do heer van Iterson betoogt dat de woorden waarmede hot voorat l van det iardeii op het con vocatiebiljet stond vermeld niet overeenkomt met de woorden van het voorstel zelf Dit bracht spr op een dwaalspoor De Voorzitter ïtemt volstrekt niet toe dat de woorden op bet convocatie biljet verkeerd gekozen zijn Het voorstel van den heer van der Garden wordt in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 4 stemmen die der hh van Vreumingcn IJssel de Schepper van dor Garden en van Itersou terwijl de heer Deroksen buiten stemming blgft Aan do orde De benoeming van eonen Geneesheer van het Ziekenhuis en van de gestichten Benoemd wordt de heer H J de Voogt met 13 St terwijl de heer D van der Horst H Pzn te Hage l stem verkrijgt De Voorzitter stelt voor nu eene oproeping te doen voor gemeente arts ter voorzifningin de vacature veroorzaakt door bovenstaande bi nooming De heer IJssel do Schepper vraagt of er niet 2 vacaturen zijn voor gemeente arts De Voorzitter zegt dat er slechts ééne vacature ii De heor IJssel de Schepper meent dat er twee zijn daar de Verordening voorschrijft drio wijken voor de armen praktijk met drie gemeente artsen De Voorzitter zegt dat aan Dr Levedag de waarneming van twee wijken is opgedragen tot tijd en wijle de Raad hem van ééa wijk ontheft maar daar bestaat geen enkele reden toe Spr gelooft dat de Raad eene groote onbillijkheid zou bugaan tegenover Dr Levedag door hem één wgk af te nemen Noch bij het Burgerlijk Armbestuur noch bij B eu W zijn ooit klachten ingekomen over de wijze waarop hij zijn taak als gemeente arts vervult en er ia dus geen enkele reden hem nu één wijk af te nemen terwijl hg zich hier vestigde op voorwaarde dat hg twee wijkon zou krggen De heer IJssel de Schepper zegt in geen geval te willen medewerken tot het doen van eene onbillijkheid maar m de Verordening van 1888 staat dat er drie gemeente artsen zullen fijn Spr heeft de discussie nagegaan gevoerd bij de vaststelling dier Verordening Toen steldo een raadslid thans roods overleden voor om daar er geen voldoend aantal sollicitanten zich opdeed slechts a te gemeente artsen te bijnoomen op een tractoment van 1050 Dal voorstel werd bestreden èn door den Voorzitter tier vergadering èn door de meerderheid vau de loden èn door het geneeskundig lid dezer vergadering Ueze meende dat drie gemeente artsen noodig waren oitk wijl in geval van opidemién twee hot werk niet zouden af kunnen Bij de twee influenzn epidemieëa is trouw ns gebleken meent Spr dat zulks inderdaad het eval is en Spr vraagt alleen of men dan sinds 1888 geheel van gevoelen veranderd is De Voorzitter herinnert zich niet meer wat hg in 1888 gezegd beeft maar in t algemeen acht hg het nog steeds wensctielgk dnt hot medisch personeel in de gemeente niet te klein is maar dat is de vraag I niet Toen zich geen voldoend getal sollicituutea opdeed zgn aan ééa medicus twee wgken opgedragen en zonder onbillgk to zijn kan hem nu niet ééa wgk worden afgonomon De ervaring heeft geleerd dat daartegen ook geen bc waar beslaat Nooit zijn er klachten ingekomen De heer van Iterson betoogt dat ile gemeente big mag zijn een arta te hebben die twee wijken wil waarnemen De armenpiaktgk is enorm lastig Purtioutieren kunnen dat zoo niet beoordeeion maar er zgn geen lastiger patiënten dan de armen Nadat nog eeuigo discussie is gevoerd waarbij ile heer Dorcksen meent dat de heer Levedag wiens practijk zich uitbreidt wol genegen zal zijn als B en W hem dit vragen in het belang der armen van ééa wijk afstand te doen en de heer Koning er op wij st dat aan den heer Levedag verleden jaar voor 6 jaar de waarneming van 2 wijken is opgedragen zonder dat daarop door één raadslid aanmerking is gemankt wordt besloten sollicitanten op ie roepen voor één gemeente arts te voorzien in de vacature ontstnan door de benoeming van den heer de Voogt tot geneesheer voor het ziekenhuis en de gestichten Daarop is aan de orde de benoeming van eenmarktmeester voor de groenten en aarduppelmarkt De heer van Vreumingen stelt voor hem geen vastsalaris te geven zooals tot nog top raunr hem eenpercontage toe te kennen zooals aan de andure marklmeesters en wel 30 pCt wat ongeveer zal beilrag nde 6 laatste jnreii gerekend f I27 r De heer vanGoor zegt dat hel vaste tractoment meer bedraagt De Voorzitter is niet voor wijziging van den bostanndoutoestand De heer Dorcksen lindi het kleingeestigiop een zoo n klein tractoment nog te beknibbelen zoo n man moet er van eten en hg begrijpt zichniet dat dezelfile Raad die daar straks ƒ 50 gewoonweg toestond voor een Zwemschool Cumraissie nuzou kunnen bestuiten zoo n man eenige guldens opzgn tractoment in te houden De heer van der Poitzegt dat die BO voor ile Commissie slechts voor 1 jaar geldt na 1892 krggt zij slechts ƒ 25 Spt wil den heor Derckseii alleen zeggen dat liij uit zijn eigen zuk verschillende reisjes hoeft betualt cor respondentiekosten enz in het belang vnu de Zwemschool en f 25 kan dus niet te veel worden geacht De heer Deiokseo betuigt den heer aa der Post zijndank dat deze zóóveed over heeft gehad voor deedele zwemkunst hij maakt hem wel zijn compliment over zijn roiuliteil mnar De Voorzitter meent dat de heer Dorcksen liuiten de orde gaat en ontneemt hem het woord Do hoer Deicksen vindt dat de Voorzitter die den heer van der Post liet uitsproken ook hem niet in de rede had behoeven te vallen maar Spr zal nu zwijgen Do heer van Vreuminj en protesteert tegen de uit drukking kleingeestig door den heer Deroksen ten zijnen opzichte gebezigd Daarop wordt het voorstel van den heer van Vreumingen in stemming gebracht en aangenome met 13 tegen 1 slem Tot marktmeester wordt vervolgens benoemd G Belonje met 11 stemmen terwgl G de Jong 3 en A Groenendaal I at verkrijgt Alvorens de vergadering gesloten wordt vraagt de heer Deroksen aan den Voorzitter of de beden iognkomeu adressen in zake afschaffing Af Kermis sfioedig aan do orde zullen worden gesteld Ite Voorzitter zegt dat dit denkelijk wel niet lang zal diiren en daarop wordt de vergadering gesloten Ruitenlanüscti Overzicht e Fransclie ministers Ribot en Bourgeois zullen aan de enquête commissie de verantwoordelijk laten welke uit de openbaarmaking van het gerechtelijk domer in de Panamazaak mocht voortspruiten Gisteravond werden le aangewezen gonoesheereB 16 Beauvais verwftclit Tot opgraving en schouwing vm het Igk van de Reinach zal hedeit w rden overgegaan De beheerder van dan boedel van De Reinach die na het uitbrengen van hef Vapport over dit onderzoek gehoord werd deelde medo dat de ontzegeling Woensdag in tegenwoordigheid van eenige leden dor commissie plaats hebbe Do commissie besloot daaraan te voldoen Onbekeord is lord Rosebery uit Ierland teruggekomen Er zgn zooals wij mededeelden punten in het HomeRule ontwerp dnt volgons John Morley i in Februari hot Logerhuis zifTvbereiken waar in den beginne de minister van buitenlandsohe zaken tegen was en den heer Morley heeft hem niet kunnen overtuigen van do wenschelijkheid die bepalingen te behouileu Voor het pnrienienl bgeonkomt moet dus worden uitgemaakt of lord Rosebery in Ierland evenals in Uganda de richting van den nieuwen koers zul aanwijzen Gebeurt du niet dan zal hij zeker uit het ministerie treden en in dat geval zullen naar men te Londen gelooft een of twee ministers hem volgen Vjtin dergelijke ailerlating zou het ministerie stellig iet overleven Du eerste zitting van den ministerraad in het volgeude jaar wordt daarom met groote belangstelling Ie gemoet gezien Over do Spaansche Miniater crisis geen ander nieuws Sugasta blijkt nog niet kl iar met zijn Kabinet Do telegraaf deelde gisteren mede dat de oud prefoct van Madrid en de oud onder Minister van Biniienlandschu Zaken hun getuigen hebben gezonden aan den afgetreden burgemeester naar aauleidiiig vnn zijn verklaringen Dit zal moeten slaan op hetgeen do oud ourgemoeslor Bosch in den Senaat heofl gezegd dut de jongste opstootjes te Madrid in bet lo on waren geroepen door den toeuinaligen prefect den markies de Boganiya en dat do oproermnkers werden angevoeril door zekeren Dattb een van den onder Ministers nfbnnkolijk ambtenaar Deze vwkiariii ion wekten uit den aard der zaak grooto opschudding Vorder viel de heor Bosch op krasse wijze den alcadc zijn voorj anger in het gemeentebestuur ann en teide dnt diens eerste daad als maire was een mandaat ton behoeve van een zijnor bloedverwanten to toekenen Ter beoordeeling van de grootte ean Gonovas nederlaag dient nog gemeld dat de Regeeringspartg welke 107 stemmen voor de motie van Op de interpelliitie vnn bimetnilisten in don Duitsphün Rijksdag zal de Regcering antwoorden dat dü houding der Duitsohe gevolmaclitigden te Brussel over hot geheel overeenkomstig is met de inslruclieu en bedoelingen dor Kegeering Ook i al zij verklurou dut de bewering onwaar is als zouden do overige Staten eenparig tegen de waardoverinindering van het ziWer zijn opgekomen Nog 81 üds woel men niet welke houding het centrum ten opzichte van bet legerontwerp zal aannemen Wel meldde de Germania onlangs dat men het in de fractievergaderingen eens as geworden over een reeks van hoofdpunten nia ir die schijnen van zeep twijf daohtige n aard Zelfs ten opzichte van den twHi jariuen diensttijd kwam men tot geen besluit De Beicrsche afgevaardigden waren hef evenmin als die der Rijnprotiiicien ondirling eens Volgens do clericnle Köln Volksztg zouden de vrijziouigen gaarne zieui dat het cntwerp lAKenomen word door de hulp van een conservatiefclericale iia lionanl liberale meerderheid In dnt geval zouden de vrijzinnigen met eeu gerust halH tegen kunon stemraeu en daardoor met het oog op do aanstaande verkiezingen als wvolksvrit nden kunnen poseeron De Fossische Zeituitg uiitwoorrlt hierop dut devrijziiinigen het doel dat de Koln Folhzlg huntoeschrijft kunnen bereiken door eenvoudig korten goed tegen het ontwerp te stemmen Doch ditontwoord is niet afelooudo De vrijzinnigen verzetten zich tegen hel legerontwerp maar willen Caprivi behouden Dit kun niet tenzij hel legerontwerp wordt uangenomen Zij hebben daaiom zooals de Voss Ztg zegt hunne houding nog niet vaslgssteUl INSCHRIJVING VOOB DE NATIONALE IILITIE EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 Staaübl n 72 Brengen Ier algemeene kennis dat volgens art 16 der genoemde Wet alle mannelgke ingezetenen die in dit jaar achttien jaren oud zijn geworden of nog zullen worden zioh voor de I iionalo Militie moeten doen inschrijven Voor ingezeten wordt gehouden lo Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder o zijn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens e Wet van den 28 Juli 1850 Staatsblad no 44 2o Hij die geen ouders of voogd hebbende godurende de laatje nan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijilstio voornfgawide achttien mnnnden in Nederlifnd verblijf hielil 3o Hij vnn wiens ouders de langstlevende ingezet n was als is zijn voogd geoii iijge eteD mits hij binnen het Rijk verolgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling bohoorande tot eenen staat w r de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpliohtisheid het begiueel van wederkeerigbeid is aangenomen De inschrtiving geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zgn beiden overleden do voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heofl of door dezen is achtergel iten of wiens voogd buiten s lamls gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4o Van don buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woout ia de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voord e Militie wordt nielt ingeschreven lo De in een vreomd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten ilie geen Neilerlander is 2o De in een vreemd Rgk verblijf hondoniloouder lopze j nan van een vreemdeling ui is zijn voogd ingezeten 8o De zoon von don Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rijks overzeesobo bezittingen ot koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Ruroemeaster en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en 31 Januari Bij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vader of is deze overleden zijne moedor ot zijn beide overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hij die eerst na het introden van zijn 19denjiar doch voor Hfel volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verplicht zich zoodra efit plaats heeft ter inschrijving nar te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbij geldon de bepalingen der 2e en 8é zinsnede van iUrt 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hjj volgens zijnen leeftijel behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenei die hun 18e jaar hebben bereikt dat lijn lij die in 1874 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn om zich op do volgende dagen ter Secreiario uun to melden van des voorraidiiags 10 tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten zg wier geslachtsnaam begint mot de letter A B C l E F G H I J K L en M tuschen den 2 en 15 Januari I 93 en zij wiei geslachtsnaam begint met de letter N O P Q R S T C V W X IJ eu Z tusschen den 15 en 31 Januari 1893 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den 31n lanuari des uamidelags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 188 der Wet vervullen in eene boeto van ƒ 25 tot ƒ 100 dnt isder die voor do Militie moet worden ingeschreven zich behoort Ie voorzien van een extract uit het geboorteregister dat bg de aangifte moet worden medegebruclit dat dit extract aan hen die binnen eleza gemeonte zijn geboren op hunne aanvragen op het Bureau van den Buriserlijken Stand gratis zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren zijn zich tor Gemeente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Uemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zJrgen dat hg bg de inschrijving W ijk en hummer zijner woaiiiyjuist knn opgeven GOUDA 9 December 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Do Secretaris BROUWER Advertentiën Firma J WELTER GEOOTE KEUZE FLAILLES WOLLEN LAKEN ROKKEN enz Belangrijke Verkooping alles af komstig van de Gebouwen der loternationale Sporttentoonstelling te Schneningtn Ten overstaan van Notaris B L LOEFF te Scheveningen zal op h et terrein dei gehouden Internationale Sporttentoonstelling aldaar in het openbaar worden verkocht BELAXGRIJKE PAIITIJE HOUT IJZER en GLAS hoofdzakelflk bestaande nit zeer goed ZAAG en WERKHOUT BATTINGS Geschaafde en Geploegde DEELEN Ongeschaaft HOUT en een groote partij DEUREN LIJSTEN enz iu verschillende lengten en zwaarten Voorts eeno groote partij IJZERWERK bestnande uit TREKTANGEN BEUGELS BOUTEN KOPPELIJZERS HOEKIJZERS versierd IJZERWERK enz En eene groote hoeveelheid SPIEGELVENSTER HARTLEYen CATHEDRAALGLA8 in diverse kleuren en afmetingen TE VELLEN Woensdag en Donderdaj den 14 en 15 Deccniberl892 Woensdagen Dflnderdagden21 mti December 1892 telkens aanvangende des voormiddags ten 10 uur Alles breeder en nader omschreven bg Veilingboekjes welke gratis verkrijgbaar zgn ten kantore van den Notaris LOEFF Prins Willemstraat 19 te Scheveningen Voornoemde Hoat IJzer en Glaawaren zullen telkenmale twee dagen voor de te houden veilingen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uur ter bezichtiging zijn Vianikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagfgron voor f 7ö franco alle Stations der voormalige Ned EhjJDspoorweg Maatschappij Worden ook CONTRACTEN GESLOTEN voor franco aan Suis te bezorgen A KAPTIJIT Gouda Nov 92 Fluweelensingel 630 ALLE die aan HOEST HEESCHHEID SLIJM HOEST HALSBORST en LONGZIEKTEN KINKHOEST enz Igden vinden door den uit de edelste wgndraiven bereiden IUJ LAi DSCHE SmVEN BOm SONIS nit Mainz 3poedig hnlp en verzachting Geoarandeerd echt verkrijgbaar Te Gouda bij P H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Ideuburg Bodegraven bjjP Versloot en G fliinekam Stolwjjk bij C G V d Berg P Bergambacht bjj J v d Dool Hazerswoude h Wed W Hendriks mmmmm0tmmmmm i mwA