Goudsche Courant, maandag 12 december 1892

Dinsdag 13 Deeember 1803 N 5017 60UDSGHE COURANT JXieuwS en Adverlenliehlad voor Gouda en Omstreken De InzendlnK van advertentien kan gesohieden tot een uur des namiddags van den dag der aitgave Spaar en Hulpbank te Gouda HET BESTUUR maakt bekend lo dat de Laatste Zittingf in 1892 zal plaats hebben op ZATERIIAG 24 DECEAIBER 2o dat de Eerste Zittinjy in 1893 zal plaats hebben op ZATEKDAG 14 JA LA1U 3o dat lot Bijschrijving der Rente over 1892 g elegfenheid zal bestaan in het g ewone lokaal in het Gasthuis van MAANDAG 9 JAI LARl tot en met VR1 FDAG 13 JAi LARl telkens van 8 9 des avonds lle houders van Spaarbankhoehjes worden opgeroepen om een dezer avonden de Rente te doen Bijschrijven daar nalatigfheid in deze bij te rugvraagf van gpelden lot vertragfingf zou kunnen leiden Het Bestuur vojel rnoemd Mr J FORTUIJIS mOOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretaris KRAEPELIEN HQLM S Eikel Cacaó i iqJb T Ë fl fl fienees en Scheikundigen Bekr met Gouden en Zilveren Hedailles vwSlfe e iP Versterkend ep Aangenaam van Sïafl ak Met melli gekookt zeer aan to bevelen voor dogelijksch geVrttlk by kinderen zwakke personen en kliorachtige gestellen Het water toebereid ia zg als eneeskrachtige drank uitstekend bg diarrhée ook Toer znigeUngen en kleine kinderen Se echte Elkel Cacao van Kraepellen Holm is alom verkrijgbaar in Tierkante bassen van a Kgr f 1 70 h Kgr f 0 90 en h Kgr i f 0 50 rooizien y fsn Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de bandteekening yan de FabrieBnnmt hji nten Tggfr KBAEPEI IRN en HOLM te ZEIST Fabrikaiitcn Kraepellen d Holm Zeist Hofleveranciers Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dostaiatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Krma behaalde 27 Breyets als HoflfereraHcler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn brikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous VOU8 dóoemons una lledallle d or première clattse on consideration de votre excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc StoUwerck s febrikaat is verkrijgbaar bij H a Conflseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 f r ONZE Oiilergoelra r Systeem Prof Dr O JAEGXia dragen voortaan naven staand gedeponeerd merk is Xk etlquet BjJ ftnvraac geven w4j caarna de namen der ▼ erlcoopers op JAK8EW A TILAKÜS FriezenTBen Verkoopers zijn te Gouda J L Bruns te Bodegraven A H V Kauling W P Jaulus MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op bet juiste adrei De grootste keuze in DAS81CN opnieaw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEBREN Glacé Zijde eo Wollen e 4KH0Ëli Specialiteit in bet leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOUDVRDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLÈIIES en REISDEKENS W P JAULUS Marchand Taillen COVPM OABANIIJE Ultsluilend Enj eische Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres POIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merles NIOHTOAP Verkrijgbaar bij M NB PÈETERS Jz SCHIEDAM Als bewqa van echtheid ia cachet en Icurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Alom te bekomen DE OOUME LA2EN Ie beschryving der beroemde geschilderde glazen van de Groote of St Janskerk te Ttr Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbfl is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gd roederi Dirk en Wouter Crabet i DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Direcliear der p 2 ij s eo Academie van Bouwkunde te Utrecht Cents A BRINKMAN Gouda Snelperadruk vaa A Bkinkman ZooN De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prJB per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 December 1892 Mej M E Julius heeft met goed gevolg te Leiden het pothekerseiamen afgelegd Met ingang van 1 Jan a s is Mej Dorlas alhier benoemd tot hulponderwgzeres lo Bergsohenhoek Onze vroegere garnizoenscommandant de luitinsntkolonel C O vau Kesteren is bonocmd tot kolonel commandant van het 6e reg inf te Breila De BoUerdamsche Reohtbank heeft failliet verklaard E Heij koopman in brandstoffen te Gouda reohtercommissaris mr Tli J Hoppo curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur te Gouda Zondagavond j 1 had op de bovenzaal van het kofSehuis de Harmonie aan de Markt de in ons blad aaogekondigde bijeenkomst met vrouiven plaats van do afdooling Gouda van het Algomoon Nederl Werkl verbond waarin als spreker optrad de Heer W Otto van Amsterdam Op uitstekende wij e droeg spreker vóór de pauze eeae novelle voor van zijne hand getiteld Sen jaar dat niet meêttlt en na de pauze eeoige passages uit nZyne herinneringen aU telegrafi t UU het luid applaus zoowel bij het eerste als bij het tweede gedeelte der lezing bleek ten duidelijkste hoezeer bet talrijk opgekomen publiek zich amuseerde Wij hopen dat het da afdeeling Gouda van bet A N W V nog menigmaal mogo gelukken krachten als de heer Otto te doen optreden omdat wij FEVILLETOX VRIENDSCHAP Naar het DuiUch Door grootvaders hand liet hy zich rustig vatten die omsloot Maar zij nam hem dit in het minst niet kwalijk Zij wetd hoe langer zoo raohtzinnigor H j zou ten slotto wel van haar loeren houden Zg gunde hom zoo gaarne alles goedel En wat was hij blij telkapf als zij hem een lekkere versnapering kwam lirengen I Eu hij was toch ook haar eigen Kurre haar lieveling en niemand kon hem haar afnemen Zij droeg haar groot geluk in stilte overal met zioh om zü was immers overtuigd dat haar Kurre oen gelukkigk eekhoorn was Nils die allerlei kunstjes kende wist ook hol geluid van de eekhoorns na te doen Hg maakte oon half lachend half smakkend geluid Zóó lokten zij elkander in het bosoh vertelde hij Lalla f En Lalla had het van hem geleerd Dat zou nu eens iets wezen voor Kurre I Zg wflde Hem verrassen door in zijn eigene taal met hem te k er zeker van z n dat het publiuk dan een aangenamen en leerrijken avond doorbrengt Bij da Tweede Kamer dar Staten Generaal is ingekomen een adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier houdende adhaesie aan het adres van du Kamer te Middelburg ter bevordering van den aanbouw van oorlogsohepeu binnenslands Zaterdagavond had op het bovenlokaal van den heer A Dam alhier de onlangs aangekondigde vergadering plaats uitgeschreven door den Ned Bond van Oud Onderofficieren met ket doel te Gouda eeue afdeeling te vormen Tot dit doel waren de leden van het Hoofdbestuur de haer Meere uit Delft Issels en Verselewel do Wittijiper uit utrecht en Beeuwkes uit s Hage reap Algein Voorzitter Secretaris en Commissarissen van fn Bond naar hier overgekomen De oud onderofficie fai hiertoe bij advertentie nitgenoodigd waren in vra voldftenden aantal tegenwoordig terwijl 13 actief gienende onderoffi cioreu door hi n verschijning njk van instemming mot het stra a taa daiL yitHmisutia vaarvan in eon onzer vorige nummers reeds met een enkel woord werd melding gemaakt De grijze voorzitter de heer Meere opende de vergadering met een hartelijk kamuraadsohappelijk woord tot do aanwezigen heette hen in ronde taal welkom en richtte de vraag tot hen waarom terwijl in andere plaatsen de Bond zioh telkens nieuwe afdeelingen zag toegevoegd Gouda zou achterblijven De aanwezigheid dor vele belangstellenden schonk spr de overtuiging dat de instemming hier evenals elders dezelfde was Hierna het wpord gevende aan den heer Issels alg secretaris werd deze verzocht de aanwezigen met het onderwerp Doel strekking en resultaten vau den Bond bekend te maken Op uitstekonde wijze werd door dien heer aan die opdracht voldaan In eene flink gestelde rede schetste hij het ontstaan van den praten Zij nam op zekeren dag do proef het gelukte hij antwoordde antwoordde op donzeifdeii toon Thans kwam grootvader binnen vergeeold van den ouden schoolmeester die van tijd tot tijd een glas toddy kwam drinken Dat moet je niet doen zeide de schoolmeester toen Lalla opoieuii mat hare loktonen wilde schitteren dat is verkeerd Dan gevoelt hij zich nog veel meer alleen Lalla zwoeg zij schrikte en keek naar Kurre Hij stampte met zijne voorpootjos en tuurde tusschen de tralies van do kooi naar huilen Hij was zioh zelf niet hij was niet langer do makke Kurre Hoor daar stiet hij het weer uit dat lachend schetterend geroep en hij stak zgn kop omhoog met al do wilde blijdsohap van het vrije dier in de bossobon en hg luisterde naar het antwoord dat zeker komen zou Stil bedroefil sloop Lalla do kamer uit Die blijdschap der horlfennicg waarop zij eerst zoo trotsch was geijoest veranderde in innige smart Zij had haar Kurre bedrogen Zijn verlangen gewekt i aar bosch en vrgheid Kn toen het verwachte antwoord niet kwam en töOij zij bij de deur gekoraaiv hem nog eens voorzichtig en zaohtei hoorde lokkln on roepen ja toenwas hot of beur hart brak thJui begreep zij dat hgiets ontbeerde Hij gevoelt zioh dan nog te meer alleen bod de schoolmeester gezegd Alleen Haar Kurre Alleen met een verlangen dat men niets moest opwekken I En daar zat hg nn in zijne kooi met een kl tend liarije ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meerlOCenten GROOTE LETTSB3 worden berekend naar plastsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt Bond die weldra zijn 6en verjaardag zal beleven en toonde aan hoe daardoor niet alleen oude kameraden weder tot elkander werden gebracht jmaar de behoefte elkaar in het maatachappelqk leven ta steunen meer en meer op den voorgrond trad Spr stelde voorts in het licht en wol mot verrassende cijfers hoevelen zich reeds aan den Bond verplicht rekenden Inzonderheid word door hem onder de aandacht gebracht dat de Bond zioh in geen geval met politieke bemoeiingen inlaat hetwelk waarschijnlyk wel één der redenen tal zijn dat vel hooggeplaatste personen hunnen steun daaraan gaarne verleenen Zijne rede in beschaafde taal uitgesproken gunstig afstekende by de zoo vAak gehoorde bombastische uitingen van andere Sprokers eiLdigde onder algemeen applaus als blijk van instemming Een kort debat dat volgde kenmerkte zich door ernsligen en bezadigden toon in zulk geval zoo hoog noodig en toen de voorzitter m rondvraag bracht wie als lid wenschte toe te treden gaven 13 oudonderoHicieren i afwezigen haddm zich te voren reeds aangemeld het verlangen daartoe te kennen terwijl alle actief dienende zicli als donateurs lieten inschreven Bij de stemming voor bet voorlooptg bestuur badden de meeste stemmen op zioh verceuigt de hoeren Frankenhuizen Brockaar en Dam welke laatste echter verklaarde in het later te ti zen definitief bestuur met het oog op zijne bezigheden geen zitting te kunnen nemen De algemoeno voorzitter de afdoeling alzoo als gevestigd verklarende wenschte haar geluk en wekte het voorloopig bestuur op naar het voorbeeld van anderen zgrie buste krachieu aan te wenden tot bloei en vooruitgang dor nieuwe afdeeling daarbg de hoop uitsprekende dat zij die door hunne aiaatschappolijke functie in staat zijn haar met raad en daail ta steunen huime medewerking niet zullen ontzeggan Wij wenschen den krassen ouden heer wien liooge jaren geen beletsel blijken om in hot belang vau den Bond een reisje onder de witte borst wachtend op hot antwoord vao een anderen eekhoorn Eu dat antwoord zou nooit koden Hot was droevig zoo bitter droevig Arme Kurre Kurre was niut gelukkig Maar zg wilde hem troosten Zg zou goed voor hem zijn o zoo goed i En ten laatste zou hij het bosch vergeten en hg zou er niet meer aan denken dat or andere eekhoorntjes leefden dio hg Booit zou mogen zieh Zo9 was hot winter eworddü en Lalla werd too groot dat zij naar d school moest Zg had nu niet zooveel tijd meer om mot Kurre bezis te zgn Grootvader en hij worden des te betere vriojden samen Zjj kon tegenwoordig bijna alleen s avonds in grootvaders kamer komen en dan was Kurre slaperig en als men hom verontrustte werd hij kwaad Als zij maar naar hem wees werd hg boos Grootvader kon daarentegen alles met hem doon hij kon hom in zgn bnis stoppen en dan de m daarover dichtknoopen en dan kon Kurre daar ren achti r en zitten als ware hij er tehuis En dan kwiyjf de oudo schoolmeester ook wel bg grootvader een glas toddy drinken en dan zaten die beiden aan de tafel te praten slurpten ui hun glas en werden hoe langer zoo rooder en Lalla zat stil in een hoekje en dacht aan Kurre aan haar Kurre die ouder dit alles voor in do jas zat en sliep De meester nam een S iui jo uit zijne b ikke doos en vertelde dat hij als het naar recht en billgkheid was gegaan oen b roemd man had moeten wonlen en dat h j dikke boeken had geschreven waarvoor hg echter nooit een uHgever had kunnen vinden en hoe de menschen