Goudsche Courant, dinsdag 13 december 1892

I op lyn idae kon nsmeii het hebben nagerolgd De winaton die enkele bladen met een groot aantal lezers verdeelden trokken algemeen de aandacht Zoo kon een blad o a aaBkoudigan 1600 ah vuor ééa shilling üe zaak is zeer eenvoudig Men leest bgr Hg stond ouder den appelboom en kon de verzoeking niet weerstaan hij brak oen appel van een ueerhangenden tak en stak hem in den mond De appel was Ja wat Rijp onrijp zoet rood geel rottig De keuze was groot De appel kostte het publiek 100 000 shilling en nog geen 70 personen kwamen op het denkbeeld dat hij ongenietbaar was Tegenwoordig koopt men Tit Bits Fick mup enz niet om deze bladen te lezen maar om het missing word te vinden De verkoop van bladen stijgt voortlurend Ren weekblad dat ecnige weken geladen 30 000 exemplaren verkocht heeft thans een oplaag van ruim 300 000 De vraag naar postbewijzeu van een shilling is zoo root dat het postbestuur moeite heeft er aan te voldoen De vorige week werden 900 000 van deze postbewijzen verkocht en deze week zal wel het miilioen zijn overschreden De justitie bemoeit zich thans met de zaak een dor bladen zal worden vervolgd wegens schending der wet op het loterijspel Uit Keeuwijk meldt men Tot groote tevredenheid van het bestuur en de ingelanden van den polder de Broekvelden en Veltenbroek besloot de vereenigde vergadering van Rijnland vrijdom te geven Tan Rgnland s omslag voor du helft aan da gronden door droogmaking verkregen en wel voor den tgd van mintig jaar in te gaan met het j iar 1893 Staten Generaal i Kahee Zitting van Vrijdag 9 December 1892 Ook de Begrooting van justitie geeft aanleiding tot het opperen van allerlei qnaestien die in een kort overzicht niet alle kunnen worden aangeroerd De partieele herziening onzer wetboeken aangevallen en verdedigd de wetgeving op den arbeid moet met beleid en voorzichtigheid worden toegepast meenden de heeren Van Beuuingen en Dobbelinann welke uitingen het gemoed van den heer Heldl met droefbeiil vervulden de uitbreiding van bet getal notarissen aangevallen door den heer Kolkmau de onveiligheid ten platten lande inzonderheid in het Noorden in t licht gesteld door de heeren TyUens en Van der Fett ziedaar eenige grepen uit den rijken overvloed der behandelde onderwerpen De minister die den lof van zijn politieken tegeustander Huber ontving voor zijne werkzaamheid zeker eeu onverdacht getuige zal 1 partieele herziening onzer wetboeken bevorderen doïh gaf niet Teel troost aan hen die ongeduldig naar de resullaten van het onderzoek der staatscommissie voor het B W uitzien Behoedzaamheid bij de regie mentatie van den arbeid is den minister voldoende eigen Met de benoeming der nieuwe notarissen ui het vooreerst zou n vaart niet loopen de min zal op allerlei omstandigheden letten en was alleen door de wet tot het gewraakte besluit verplicht Voor de veiligheid der inwoners behoort in do eerste plaats de locale politie te zorgen dcch ile burgemeesters kunnen rekenen op den krachtigen steun der Regeering Niet onverdiend was hot verwijt Ueen midden in het vertrek met heur handen om Éch been slaande ea luid schreeuwende Lalla ontdekle dadelijk met ontzetting wat hier te doen was Kurre had uit zijn kooi welen te kruipen en danste en sprong als een kleino duivjel op den rug der boerin rond spottend keek bij haar achterom in het gelaat nu van dezen dan van genen kant terwijl hij haar door zijn rythmischen krijgsdans vreeselijk knobelde Hij gafalle teekenen van eene inderdaad l bigdschap zette zijne oortjes stijf overeind staarde lyet zijne groote oogeu rond en trappelde met zijne kleine pootjes alsof het trommelstokken waren Kurre Kurre rtep Lalla maar hij stoorde zich volstrekt niet aan haar Zij vloog p hom af en pakte hem van achteren midden om het lijf Hg schreeuwde ook en jbeet haar tot op het been door dacht zg 3 en het bloed druppel e van haar Tinger maar zg hield hem toch vast Zg had er een duister vermoeden van dat moeder hem misschien zou willen doodslaan f Moeder was inmiddels op een bank neergevallen zg bqhde naar lucht Ik poeh ik die zoo bang voor muizen bsD I Poeh poeh ik wil liever drie ratten tegelijk op mij laten da sen dan dien eenen kleinen duivel Als hij nog een keer los komt dan laat ik liem door Pajas opeten Hel is maar datje het weet Pajas was de kettinghond Lalla stopte Kurre ondanks zijn hevig protest weer aan de Noordelijke radioalea gij die den wind hebt gezaaid oogst nu den storm Wg laten nu de zuiver juridische quaestien ter zijde schoon daarover interessante disoussien gevoerd werden Dinsdag voortzetting De Voorz is voornemens Zaterdag 17 en Maandag 19 Dto ook te vergaderen om tegen Kerstmis gereed te kumeu Men herinnert zioh nog de beruchte maatschappij de Eersteling laatstelgk gevestigd te s Huge wier directeur H v E tot l j jaar gevangenisstraf werd voroordeeld Ken van de mede directüureu P Dorrestein nam bgtgds de ivgk naar Amerika en tracht nil als laudagent der Watobins Company gevestigd te New York Hollandsoho werkkrachten naar Amerika te lokken onder schoone beloften welke niet vervuld worden Verschillende personen uil Nederland zgii reedjihet slachtoffer geworden van hunne domheid Tb pb versohguen weer in een paar oourautjes advertentiën om meisjes naar Amerika te lokken op buwelgksaanvragen Menzijopzgu hoede I Zondag is te Dordrecht door de afdeeling van don ffSociaal Democratischen Bond een openbare vergadering gehouden waarin de heer Fortuyn weder betoogde dat hel kapitalisme naar den bl moet Aan het debat nam o a deel de heer Bas Veth die tegenover de voorspiegelingen van eeu socialen heilstaat de ei varing sleldej in onze dagen in Amerika opgedaan bg de communistische gemeenten welke daar zijn gesticht en die 200 000 acres met 7000 a 8000 bewoners hebben Fit het verslag van een bezoek aan die gemeenten gebracht toonde hij aan dat do proef vrgwel is mislukt dat men er voor kunst en letteren geen oog heeft en er een toestand heerscht die wanhopig droefgeestig aandoet Do heer Fottuyn beweerde dat do proef is mislukt omdat zij genomen is te midden van het kapitalisme Do heer Veth antwoordde nog maar werd evenals bg zijn eerste rede telkens door rumoer verhinderd voort te gaan Hg werd echter door het bistuur uitgenoodigd later nogmaals aan het debat deel te nemen De Dardl Ct zegt hiervan L al de heer Veth aan die uimoodiging vermoedelijk geen gevolg zal geven begrijpt ieder die vande houding der vergadering getuige is geweest Opnieuw toch heeft men kunnen ervaren dat eendebat met onze sociaal democraten oak voor denbesten woordvoerder een onmogelijkheid is Hunhouding ter vergadering was van dien aard dat zij den vroegeren vooriiltiir vau de sociaaldemooralisoheafdeeling de woorden ontlokte Het spijt mij daljelui met beter je verstand gebruikt waar iemandmoed genoeg bezit zijn meening uit to spreken woorden die zonderling genoeg door een sterkapplaus opgevolgd werden zoodat de vergaderdenvoor de oorveeg die hnn werd gegeven nog vrieadelgk bedankten n In Iteekt voor AUe wordt oen uitvoerig recept gepubliceerd om dynamiet te maken Het Sociaal W iekblad keurt dat terecht zeer af en zegt naar aanleiding daarvan het volgende Wanneer men zulk eene bedekte maar uiterst doorschijnende aanmoediging tot het plegen van dynamielaanslagen leest in een blad dat lo handen van duizende werklieden komt wien bijna dagelijks door in de kooi en bond het schortje weer tegen do opening aan terwgl zij hiermede bezig was gluurde zij van ter zijde met den blik eener wantrouwende oude vrouw naar do boerin om te onderzoeken of deze iets kwaads in den zin had En als je hem nog een oogenblik langer hier in de kamer laat blijven dan laat ik hem door de knechts weer naar het bosch brengen daar kan je hem dan terug gaan halen als je hem krijgen kunt Lalla gevoelde eeu onuitsprekelijke wanhoop in beur kleine hart Met Kurre zou zij de wereld om kunnen loopen als het wezen moest maar hem verliezen Nooit I Zij sprak geen woord zij nam de zware kooi in hear beide armen en zwoegde daarmee naar buit n zoodat het scheen als zou zij haar rug breken Zoo kwam zij bg de schuur verder kon zij het vooreerst niet brengen Zij ging aan den weg zitten imet de kooi naast ich en begon te schreien Maar zij gevoelde zich zoo troosteloos verlaten dat er nauwelijks een paar tranen te voorschijn kwamen meest diepe zuchten en snikken yel all3 drommels I Wat moet dat betee Kenen vroeg grootvad r die juist uTet een plankje en spgkers de schuur u tkwara De geschiedenis werd verteld Droog je tranen af je mag hem bij mij zetten En zoo i ebeurde het dat Kurre naar grootvaders kamer verhuisde datzelfde blad het evangelie der gewelddadige revolutie gepredikt wordt dan weet men waarlijk lelf niet waarvan men meer walgt van de grenzenlooze luchtharligheid waarmede onnadenkende of door fanatisme verblinde en verbitterde werklieden tot het plegen van zulke afschuwrlijko laagheden als dynamietaanslagen worden aangespoord of van de verfijnd perfiede manier waarop de aansporing wordt toegediend Wanneer het recept wordt opgevolgd en daders en in den regel niet bedoelde slaciitoffers in het ongeluk zgu gestort wnscht IL v A zioh natuurlgk de handen in onschuld Ieder diu R v A eeniggzim geregeld leest kan van te voron wel nagaan hoe het alle verantwoordelijkheid van zich zal afschuiven wauneer oen zgner lezers de tot in bgzouderhedea ingaande les in praktijk brengt B V A buhoeft zich daarvan niets aan te trekken Het heeft immers geen enkel woord van aanmoediging aan zgii recept toegevoegd het hoeft zgnen lezers eenvouilig een bloot objectieve wetensohappoIgke mededeeling gedaan Daden van geweld die toch niet verder brengen keurt het integendeel steeds af Geweld is wel noodig maar eerst in den groeten strijd goweld te plegen voor de tijd tot dien groeten strgd gekomen is is louter verspilling van krachten Hoe zou men een blad dat zoo dikwijls in dezen zin schrgft voor zulk een verspilling van krachten aansprakelijk kunnen stellen Welnu bet is waar dat R v A nu en dan tegen daden van uoodeloos gewold te velde trekt maar evea waar is het dat het minstens even vaak tot zulke daden zijdelings aanspoort Zuó bont als met het publiceeren van bovenstaand recept maakte het soci aaldemocratisch orgaan het echter niet dikwgis Schandelgker kan het dan ook moeilijk Van tweeen é of wel R v A acht het wonsohclijk en noodig het dynamiet onder de bestaande omstandig heden als wapen in den strijd te gebruiken dat dan de redactie zelve zich aan de gevaren van de bereiding en do toepassing bloot stelle of wel het acht dit onder de Iwslaavde omstaudigbeden zoolang de dag van den grooten strijd ni t zal zgn aangebroken noodeloos en dus afkeurenswaardig geweld dan was bet erger dan luchthartig den weg te wgzen tot hetgeen het blad zelf afkeuri Verdedigbaar was deze zijdelingsohe aanbevelingvan dynamietaanslagen in geen geval Verdieoeodergelgke aanslagen volgens R v SpMnsporiog dat bet deze dan openlijk uitspreke wrdienen z zulk eene aansporing uiel dat het iich Jllau ook vanbedekte opwekkingun onthoude f Het zonder commentaar publioeeioiv van betdynamietrecept was onoprecht en laf INGEZONDEN Geachte Redactie 1 Het antwoord van den heer Dercksen in uw blad van 9 dezer hoeft mij even wijs gelaten als ik was waarscbijnlgk ook de meesten uwer li zors Had ik den heer Doro icsen persoonlijk aangevallen dan zou ik laag gehandeld hebben indien ik mgn waren naam niet had gebruikt Wg hebben hier echter niets te maken met den persoon van den heer D maar met de antirevolutionaire partg en haar agent te Gouda het geldt dus geen persooolijko kwestie maar uitsluitend eene partijzaak Daarbij Het waren wittebroodsdagen voor Lalla eu voor Kurre ook Hg was een lekkerbek een echte genotzuchtige kleine guit En hij hield vooral van afwisseling Als men hem iets heel nieuws voorhield dan juichte hg van prei met een zilverhelder aardig geluidje dat zijne jnuge meesteres rijk en gelukkig maakte als een prinses uit de sprookjes Van amandelen hield hij heel veel het was eene traotaie voor hem als hij die kreeg en daarvoor liet hij noten en beukenootjus en alle andure lekkernijen liggen Maar zijn kleine vrouw kon hem die heerlijkheilen niet altijd verschaffen want die kosten geld en gelil is niet gemakkelijk te verdienen Den gebeelen zomer door hoedde Lalla de ganzen voor 10 ets zij liep en draafde om door het opendoen van hekken op den straatweg een paar centen te verdienen Kn als de boerin van een bruiloft thuis kwam on koekjes mede bracht dan gebeurde hel nooit dat Lalla iets opat van wat zij kreeg dat bewaarde zij voor Kurre Zoo had moedertje wel hare zorgen om voor haar kleinen schat aan den kost te komen Maar dat deed er niets toe Wat zou zij niet hebben willen verdragen voor haar Kurre Hij was haar hartedief haar prins hij mocht haar tiran worden als hg wilde Ondanks haar liefde was Lalla toch bang voor hem Want hij was nu volwassen en hij kon thans met zijne scherpe ijzeren tanden vrij wat harder bgten dan toen zij hem kreeg Slot volgt treden altgd de penooea op den achtergrond de partg op den voorgrond Het zal dus ook uwen lezers weinig belang inboezemen wie die rzekere Karelszoon is of hij al dan niet een onbekende grooiheid is alle raeuschcu kunnen zich daarenboven niet opwerken lot do grootheid van den heer D Uil dit aulwoord blijkt tevens dat do Redactie van Se Standaard iiw blad alleen dan leest wauneer haar dit uit Gouda wordt toegezunden Dientengevolge moet het nirt geteehende stukje in üe Standaard vau 21 October jl ook uit Gouda herkomstig zijn of althans daar zijn oorsprong gehad hebben Daarom herhaal ik mgn vraag en log zo lederen antirevolutionair ouversohillig wie het zijn moge tor beantwoording voor Was hut leugen en bedrog of niet lo dal Be Standaard van 21 Oct jl meldde dat bij den heer Defcksen tiea ruiten ingegooid waren omdat hij voor zijn begins leu durft opkomen terwgl het blad verzweeg dat bij den toenmaligen voorzitter der Vrijzinnige Kieevereeniging Burgerplicht alhier heel wat meur schade was aangericht dan hij den hoer D 2o dat J e Standaard van 21 Mei beweerde dat de Liberalisten van Maassluis gezegevierd badden door de pastoors in het Westland ie bepraten 3o dat de hoer van Lóben Sels op den vooravond eener kieevereeniging misbruik maakte van dan naam van den heer Havelaar 4o dat J e Standaard naar aanleiding van dien den heer Havelaar een standje toediende omdat hg de waarheid had gesproken Kan de anti revolutionairo partij deze feiten niet afdotnde verklaren of weerleggen dan heeft iedereen het roht die Partij van Uegea en ledriegen te beschuldigen dan had ik hel recht te schrijven dat die Parlij het verd r tracht te brengen met de ivoordon Heer der Heeren in den mond dan inet vvaarheid oprechtheid on goede trouw P n dat zal ons Nederlandsolie volk op den duur niet goedkeuren het thans misleidde volk zal eens de oogen opengaan dan zal hut zien dat de Heer der Hoeren op eeu ergerlijke wijze is misbruikt geworden om een aurdsch dool na te jagen dan zal het zien dut ein vlag met verhoven opschrift werd misbruikt om eeu vieze ladiug te dekken I Worden bjvenstaande feiten niet met feiten weerlegd dau zal ik U niet moer lastig vallen eu botuig ik ü mgn dunk voor do verluendo plaatsruimte Hoogachtend üw dw dienaar K SIPPLETOIIIK PATEi ÏEi KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen wier nainon voorkomen op do supplotoire rogiatera voor het diensijaar 1892 93 dat zijn zij dte na Mti 1892 zech in deze Gemeente hebben gevestigd of na dim tijd zich voor het Patentrecht heiben aangegeven dat de PATENTBLADEN in geroodhoid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zgn voor hen die zich daartoe persoonlijk aanmolden van dea 12deu December 1892 lot en met don 24sten December daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 do binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PaTENTEN door den Deurwaarder der Directe Bolastiugen aan hunne huizen tegen betniing van tien centa worder uitgereikt terwgl de nalatigeu vervallon in eene boelo van vij tien gulden zoo zij hun PATENT of een aj chri t daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt GOUDA den 9 December 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN De Scretaris BROUWER n Burgeriyke Stand GEBOREN 7 Deo Albertus ouders L A van Straaton en D J Vuijk 8 Anna Maria ouders J J van der Zwaluw en J M Hoogenstoger 9 nv T S xr f E Kater OVERLEDEN 8 Dec C Poolgoe 22 j J Bos wed van F de Moor 87 j 10 N de Jong 74 j ONDERTROUWD A Wagenaar 25 j en 0 van Zwienen te Ouderkerk aan den IJssel 20 j H G Hoefhamer wed van M A F Perk 62 i en S J Perk 83 j Reeuwijk GEBOREN Maria Johanna ouders L van Leeuwen en J Verbg Margaratha Franeiena ouders M Schouten en P van Kempen Haastrecht GEBOllEN Marrigje ouders M van der Vlisten M Lekketkorkrr OVERLEDEN J Kompee 1 m A Baar 7 m Vlist GEBOREN Gijsje ouders T van Dam en G van Eijk De Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de BERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HDLP in te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een flinken Zoon en Dochter J H M Vissbk geliefde Ëchtgeuoote van J F WILLEMS Gouda 10 December 1892 Heden oyerleed ten mijnen huize voorzien van de H H Sacramenten der Stervenden onze geliefde Oom NIC0LAA8 de JONG in den ouderdom van 74 jaren Uit aller naam M BüERE Gouda 10 Dec 1892 Wegens vertrek naar elders wordt te Gouda uit de hand te koop aangeboden Het Heerenhuis met TUIN gelegen aan den Kleiweg hoek Plantsoen wjjk E nnmmer 62 Te bevr liefst in persoon ten kantore van Notaris MONTIJN aldaar ADVERTENTIËN in alle men en Buitenlandaehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Wegens lietverreSaisoen en de BüIME VOORRAAD Veertiendaag Uitverkoop van de Voorradige Nette Eigengemaakte Winter Paletots Viet 20 pCt KORTING baiten de Gewone Prflzen G PUIJE Turfmarkt mm Miidi TJïtTT oeriaiLgr op Dinsdag 13 December 1892 des avonds te TVa uur in het Lokaal NUT VEBMAAKc Oosthaven Grouda Directenr de Heer M J BOUMAN Solisten de Dames v M S Sopnuuii P S V D L Alt B V V Sopraan de Heeren P A v M Bariton H P B Tenor Mr G B Viool Dr B J H O Piano PfiOGaauHA LtebesUeder J BRAHMS Soli voor Viool Duetten voor Sopraan en Alt Liederen voor Bariton P j cAe N W GADJB Zie verder Programma STEENEOIEN SEFOT STA A a SSI300R Hibernia en Shamrock $ TEEt i KOLEN branden schoon weg en geven zeer weinigwalm Prima grove KACHELKOLEN vrj thuis per H L 0 70 Stationchef Staatsspoor SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH a I ARAC COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M J DE GEAAF Vraag ig normaal i t het bfste vooibc j houdniiddel tegen I verkoudbeden eni tegen onvoldoende I huiduitwaseming Alleen GChtwanneer Jfm S met nevenstaand vv aarborgmerk gje1 stempeld met het opschrift Vlf BengerSShnel n onder de haudtprkeiiiu I Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd éiot by ó Hoogenifooin Cz Wgdstraat te Gouda NB De prgien zgn niet hooger dan tbii het nagemaakte