Goudsche Courant, dinsdag 13 december 1892

ook zeer druk daar zg zich begveren van deze gelegenheid e n ruim gebruik te maked om eens door Gouda a straten te wreo wenl $ dit genoegen niet weinig vergald door de talrgks straatjongens die overal met sneeuwballen stonden te gooien Dal dit voor personen tretmge gevolgen kan hebben weet ieder en niet het minst het dienstmeisje t Botterdam dat er dezer dagen een oog bg ipschoot maar niet minder noodlottig is het werpen naar paarden Vooral op do Markt had ik de groo ata moeite mijn paard onder bedwang te houden te midden der gooiende en tierende jongens ware hot paard aan het hollen gegaan dan waren de ongelukken niet te overzien geweest Mijn vraag is derhalve iaf het niet de plicht der politieagenteu om voor de veiligheid der burgera te zorgen ook voor hen die zich perarreslei door de stralen bewegen Zoo ja dan vraag ik waarom zij vooral op de Markt niet verschenen en de vele kwajongens kalm hun gang lieten gaan U voor de plaatsrnimte dankende hoogachtend O Ed dw dienaar P VAN EIJK Boiteolanüscb Overzicht Op het Elysée hielden de Fransche ministers eene vergadering ouder voorzitterschap van president Carnet en besloten aan het bureau der Kamers de aanvraag om twee voorloopige kredieten over te leggen De minister tan marine lus hut ontwerp voor betreffende de oanvullingscredieten vaa 6 236 000 frs voor Dahomey De uitslag der schouwing van hot lijk van Do Beinach zal eerst over drie weken bekend worden Da minister van justitie en de voorzitter der commissie zijn hot eens aangaande mededeeling van het gerechtelgk dos Lr in de Pauama zaak De ministers van buitentHndsche zaken en van koophandel kwamen bijeen om over het handelsverdrag met Zwitserlond van gedachten te wisselen Do Fransche afgevaardigde Tirard heeft in de zitting der Brusselsche muntoonferentie Zaterdag eer lange redevoering gehouden waarin hij betoogde dat de conforentio ei niet iu kan slagen een oplossing te vindon dan wanneer een bepaald voorstel wordt gedaan dat geen gehoele verandering brengt in de muntatelsels der Europeesche mogendheden Enkel en alleen het bimetallisme in de plaats van het monomotallisme te stellen zou niet gaan Tirard hield vol dat de toestand in Frankrijk niets verontrustends heeft De overvloed van geld is in overeenstemming met de vurdeeling der fortuinen en met het groote aahtal kleine handelsoperaties welke een oogoublikkelgko afdoening vorderen Met betrekking tot de voorstellen van den heer Levy merkte Tirard op dat Frankrgk daarbij geen belang heeft omdnl het geen liaukbiljetlea beneden de 50 francs uitgeeft Men moet zich niet verwonderen dat eene oplossinjj nlot bij den eersten oogopslag gevonden wordt De muntquaestie is zoo ingewikkeld dat raert behoefte heeft unn du medewerking van allen De goede wil zul niet achterblijven Aan het slot zgner rede merkte Tirard op dat als de groote Staten er in toestemden dat de hoeveelheid iu omloop zijnd gemunt zilver vergroot werd eu b v op 20 of 25 francs per hoofd werd gebracht er onmiddellijk een prijsverhooging van het zilver zou ontslaan Welfco gunstig op de internationale handelsbetrekkingei van alle landen zou werken doof de daKrtflt té oJtatano groote vastheid van den wisselkoers De Duitsohe figksdag behandelde Zaterdag de nieuwe legorwot Da minister van oorlog Kaltenborn gaf eene verklaring van het militair gezichtspunt waarvan de Begeering bg de indiening dezer voordracht is uitgegaan Hiieue centrum zeide dat jne partg het ontwerp nauwkeurig zou onderzoeken j hg hoopte met de Regeering tot eene verstandhouding te zullen geraken Bichtef meel do dat do rijkskanselier bij een williger gestemden Bijksdag op verder strekkende eischen zou terugkomen Caprivi verklaarde zoo zeer overtuigd te zijn van Aa noodzakelijkheid van den maotregel ter verzekering van üultachlands bestaan dat wanneer ook de Bij sdttg de verantwoordrlgkheid welke op dat ataatslichaam rust op zgne Caprivi s schouders wilde leggen hg die met alle gerustheid zou overnemen Mauteufttt zeide dut de oonsurvatieven alleen dan tot da voordracht zullen toetreden wanneer het hun bigkt dat do hoedanigheid der troepen daaronder niet lijdt Heden zijn aan de orde de interpellatie ovef de muiitoonTforentie te Brussel die over het infanteriogeweer en de legerwet Het schgnt der Spaaiische regentes moeite Ie hebbon gekost eer zij besloot Sagasta te ontbieden waarom er eenige oogenblikken sprake was von een overgangskabinot Martinez Campos maar deze weigerde beslikt on ondersteijnde met eenige andere generaals en hovelingen Conovas die het roepen van Sagasta aanbeval Zelfs d iarna toeu zij reeds met Sagasta gosproken had kon zg moeilgk overgaan hen lut gezag over te dragen waarom zij een beslissingBot den volgenden dag nitstelde Het kabinet is thans als volgt Bomeuges eItl presideut Sngosta buitenlandsohe zaken Armgo justitie Moutero oorlog Lopez Doraingue financiën Gamazo biuTienlaudsche zaken Veuoncio Gonzales openbare werken Morel koloniën Maura OVer do portefeuille van mariale is nog niet beschikt VCL RSCHtlUW BtTHGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat het bg art 28 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Fabrieken Werkplaatsen Woonhuizen eu Gebouwen iloor de Heeren Brandmeesters en OnderBrandmeesters zal worden gedaan den 19de eu 2Iste December aanstaande terwijl de naschouw zal plaats hebben den 29aten en SOsten December daaraaivolgeudo wordend de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen GOUDA den 12 December 1892 Burgemooeter en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROU mi De Cholera kan meestal voorkomen worden door by de EERSTE dunne Ontlasting GENBESKpNDIGE HÜLP in te roepen Gebruik toch alles gekookt 341 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Maandag 12 December No 8809 ƒ 2000 No 2712 1500 No 6821 7381 en 10440 ƒ 1000 No 1612 en 7959 ƒ 400 No 9249 ƒ 200 No 1501 8739 10004 10319 13831 en 16068 100 Prgzen van ƒ 45 13 2797 5110 7564 9865 13040 1636S 18339 49 2324 6140 7662 896 13132 15367 18371 221 2826 5148 7623 9966 13169 15508 18387 301 2833 3156 7639 10096 13173 16655 18390 307 2916 5193 7663 10131 13192 15645 18421 337 2947 6216 7688 101 t4 13194 16676 18461 365 2962 6270 7806 10139 13230 16727 18619 376 3027 6320 7913 10154 13264 15734 18625 392 3081 6401 7966 10176 13315 16774 18632 506 3109 6443 7986 10305 13317 5789 18637 511 3279 5461 8039 104 9 13348 15922 18672 538 335U 6494 8064 10629 13471 15934 18719 642 3353 6682 8080 10665 13660 15960 I87S6 581 3386 5683 8111 10660 1S678 16999 19835 666 3416 6664 8131 10676 18695 16044 188S2 709 3460 6718 8290 10758 13643 16178 188 3 739 3493 5731 8364 10767 13708 16181 19500 868 8662 6776 8367 0804 13735 16213 I8V47 944 3569 6864 8386 10909 13771 16237 189Ï8 1017 3667 6878 8393 10934 13798 16262 19018 1066 3772 6910 9397 11037 13580 16368 190J8 1079 3830 6087 8423 II078 18960 16S64 19062 1097 3S54 6038 84 9 11169 13974 16374 1 0 6 1113 3865 8057 8458 11163 13997 164S4 1 I05 1198 887 6089 8629 11198 1402 16626 19117 1210 3966 6097 8635 UÏIO 14060 16628 19283 1217 3968 6131 8652 11287 14067 16664 19247 1276 3976 6141 8596 11384 14081 16e 6 19269 12S2 4029 6144 8608 U430 14086 16662 19273 1324 4024 6167 6673 11475 14097 16766 1938S 14Ü6 4049 6160 8682 U 24 14144 16769 19413 1450 4066 6264 8700 11533 14145 16776 19506 1468 4076 6303 8762 11561 14168 16909 19667 1491 4124 6421 8764 11564 14170 16961 19687 1499 4161 6426 8808 11577 14260 16974 1981S 1549 4169 6549 8810 11724 14377 16978 19878 16b2 4182 6564 8998 11729 14366 16987 19894 1554 4368 6616 9074 11873 14435 17016 16968 INOEZONDBN Geachte Bedactie I Toon ik gisteren Zjndagoaraiddag van het prachtige weer en de besneeuwüe wegen gebruik maakte door weer en wind te ondorucinen alsook zyne medebestuurders een ganstigen uitslag op hun pogeu toe eu de nieuwe afdeelinï de Ï8e van den Bond do tootreding Tan alle oud onderoffioieren hier tor stede Staten Generaal i Kambb Zitting van Zaterdag 10 December 189S Se Eerste Kamer nam een aantal wetsontwerpen aan waaronder de overeenkomsten betreffeade den industrieelen eigendom het artsenwetje en de wet op hut yederlauderschap de vooruaamste waren Over de eerste werd in t geheel niet gesproken en wat de artsenwet betreft het verzet buiten de Kamer tegen de toelating van vreemde geueesheeren vond Tolstrekt geen weerklank Breedvoerig werd alleen gedebatteerd over het Nederlanderschap doch slechts len stem die van den hoer Fokker werd daartegen uitgebracht De bezwareu der heeren Kist en Hein waren niet zwaarwiehtig genoeg om hen een regeling te doen afstemmen waarvan zy de hoofdbeginselen goedkeurden De Kamer ging tot 27 Dec uiteen Mevrouw roept aan 4e trap Henri daar is brand Mijnheer die boven op zijn kamer is d nkt nu dat zal zoo erg niet zyn de vlam is zeker in de biefstukpan geslagen en haast zich niet Het kindermeisje echter dat ook boren is om op een paar kleintjes te passen vliegt versohrikt weg en ylt gillend de trap af Intuslchen roept Mevrouw nog eens en wat dringender Henri kom toch daar is brand I Meneer begint nu ook het dringende van t geval te beseffen zoekt haastig eenige zaken van waarde bijeen neemt op eiken arm eeu kind eu komt daarmede de trap afzeulen In de gang ontmoet hem mevrouw die bg het zien van haar ontstelden en belasten ega in een onbedaarlijk lachen uitbarst Ook de keukenmeid staat in den ingang van haar departement te schateren van t lachen het kindermeisje ligt op den grond en heeft het op haar zenuwen Meneer kijkt dat tooneel verbaasd aan eu daar hg op zijn herhaald vragen gren antwoord krijgt wordt hg boos en hoe boozer hij wordt hoe meer die twee lachen Eindelijk vindt Mevrouw genoeg sdem tor4g om te zeggen Maar manlief wees toch bedaard Brandt de metselaar is er wieu je gisteren een boodschap gestuurd heb om naar het dak te komen kgken Tableau Het was heusch mijn schuld niet zegt Brandt als hg verneemt wat er gaande is Natnurlgk niet zegt meneer die zijn kindertjes heeft neergezet en nu meelacht als hij met den metselaar naar het lak gaat zien Intosschen is het kindermeisje nog niet op haarverhaal Als haar gezegd wordt t is Brand da metselaar verstaat zij ndaar is brand in de Crabethstraat en wil iiaar haar zus gaan zien die daardient Eerst langzamerhand komt zij tot de ontdekking dat haar zenuwen haar parten grspeeld hebben Historisch In het onderwijsblad De Wekker wordt nogmaals e n betoog gevonden vm een voormalig onderwijzer 1 het lager thans by het middelbaar onderwijs aerst na zijn dood zoudeiv inzien wat hij geweest was En grootvader sloeg met zijn ruist op de tafel zoodat de glazen opsprongen en beweerde met een vloek Als zij bg mij de ranglijst hadden gevolgd dan had ik officier moeten worden Lalla wist niet wat het beteekende officier te worden en het kon baar in het geheel niet schelen ook 2g dacht enkel aan Kurre dio daar altijd onder die dichtgeknoopte overjas zal Zij wist wel dat hg daar was q aitr zij kon hem toch niet zien niet streelen en vétA jaloersch in haar klein zondig hart jaloersch opjVrootvader die haar Kurre hM ontfutseld og werd hoe langer zoo stiller on meer teruggetrokken zoo zelfs dat grootvader tusschenboide op t vermoeden kwam wat er aan haperde Hg is toch jou eigendom zeide hij dan goedig hij is jou eekhoorn Maar dat was eén schrale troost Kurre voor wien z $ zou willen werken en sparen Kurre gaf niets om haar hij gaf alleen om den lekkeren pels Ja hg sliepVelfs wol eens een enkele maal in grootvaders Bed en dan moest Lalla dood alleen naar haar bed gaan en zich o zoo diep cmgolukkig gevoelen Srootf ader was tegenwoordig vriendelijker dan voorheen Hot was niet moeilijk om vriendelgk te wezen dacht Lalk als men Kurre haiH Hij zocht haar op allo mogelQke manieren tot zfeh te trekken hij praatte met haar en vertelde Soms zeide hij Nu heb ik een nieuw lioilja gemaakt Maar als hg dit dan voor haar zong bleek het erger tegen de vergelgkende oxamenl voorhoofd dor school Al de knulselary met boekengeleerdheid zegt hq met wat schgnwetenschap waartoe do vergelgkende examens aanleiding geveu ia te veroordeelen Een beschaafd raau die ook in de wereld buiten e school op zg tt plaats is met du noodige dosis solide wetenschap gewapend zal den kleinen wereldburger heelwat meer nuttige kennis aanbrengen dan al die bolleboozen in t knutselwerk Onderwijzers die geen vgf jongens kunnen boeien of stilhouden kapen na ean paar harddravergen soms de beste plaatsen voor den neus der echte schoolman nen weg Zoolang er vergelgkende examena zgu zal dat bigven bestaan De geschiktheid voor de school is er niet door san te wgzen ook openbare lessen zgn hansworsterg Tegenwoordigheid van vreemden werkt storend Bg de keuze van eeu hoofd der school moet ook gevraagd vooral in kleine gemeenten of iemand een goed burger belooft te worden in die bepaalde gemeente met hare soms eigenaardige eischen De schrijver beklaagt zich dat in de onderwgs wereldzelve de ingenomenheid met de vergelgkende examens nog maar al te groot is Examinatoren jongelui met groot geheugen andere gansch zonder protectie of connectie wien de examens nog eens een kansje bieden die allen houden er aan vast De schrijver wensclit een systeem waarin rekening werd gehouden met lo weteuschappel ke kennis 2o practischo bekwaamheid 3o geschiktheid als burger voor de plaats waar de te benoemene werkzaam zal zijn 4o anciënniteit Om dit te verkrijgen is een degelijk der zake kundig schooltoezicht noodig Daarna volge men ileze weg Do inspecteurs vormen een centraal lichaam in t bezit van alle mogelijke gegevens De weteoschappelgke bekwa imheid bigkc uit de cijfers op de akteexamens behaald de practische bekwaamheid uit de rapporten der schoolopzieners do geschiktheid als burger des gemeente uit rapporten der plaatselijke en ressortschoolautoriteiten De schoolopziener in wiens ressort een vacature is melde dit den inspecteurs of inspecteur met opgave van de vereischten waaraan de candidaten moeten voldoen De inspecteurs kiezen geleid door de hun vroeger verstrekte gegevens een zek r getal candidaten die genomineerd den Kaad t benoeming voorgedragen worden De relihtbank te Winschoten heeft uitspraak gedaan in eene procedure tegen nen inwoner van Wildervank ingesteld door een geneesheer te Zwolle wegens eene onbetaalde doktersrekening groot ƒ 600 Do geneesheer meende dat bedrag te kunnen Vorderen van den gedaagde omdat deze des dokters hulp bij zgne vroeger bij hem inwonende en ater overleden zuster had ingeroepen Vêorts biriep hg er zich op dat vroeger reeds ƒ 600 voor de eerste operatie betaald was en later een klein bedrag was aangeboden om gerechtelgke aansp aak op de vordering te voorkomen De aangesprokene meende tot betaliog van deze som niet verplicht te zijn omdat indien er nog wat te betalen viel hetgeen hij betwistte wijl met te zijn dan alle vorige En Lalla wilde niet op zgn schoot zitten Eens vertelde hij hoe zijn vader vóór hem deze boerderij h d bezeten en hoe hij zelfsleohtséene dochter had gehad Toen zij trouwde was zg met haar man op de hoeve getrokken en grootvader was het bggebouw gaan bewonen Hg vertelde van de kleinkinderen hoeveel hij van die kleintjes had gehouden en hoe zij roudom hem hadden gespeeld Toen hot met zgne dochter en haar man achteruit was gegaan bij den landbouw hadden zg besloten alles te verkoopen en naar Amerika te gaan Grootvader had geen lust gehad mede naar die vreemde strook te verhuizen en zoo was hg op de hoeve achtergebleven Hier had hij zgn vast jaargeld en hier was hij than de jlgemeene grootvader Maar die aardige kleinkinmrtjes zou hg wbl nooit terugzien zij waren nu zeker groote kinderen en dan bjgon grootvader te schreien Dit maakte volstrekt geen indruk op Lalla zij dacht maar hij had immers Kurre Eu zij ducht op zulke ooirenblikkeii d t bij een slecht oud man was Zondags aU Lalla niet naar schoid behoefde te gaan verbeeldde grootvader zich dat hij Saar moest verÉfe ken Dan liet hij Kurre uit de kooi stappen hield hem bij de voorpootjes vast alsof het een paar kleine honden wareu en liet hem o er de tafel dansoii of hg liet hem in zijn zakken kruipen en tabak stelen Grootvader kon met Kurre doen al wat hij wilde en Ktirre was goedig eu gewillig êi vroolijk Maar als Lalla slechts naar hem wees dan begon hij te gillen de eerste ƒ 600 reeds meer dan genoeg betaald wu hij daartoe niet alléén gehouden was De rechtbank heeft den eisoher in het ongelgk gesteld In November van het vorige jaar toen de influ enza hier eu daar heorschte stond er eene advertentie van de Carbolic Smoke Ball Company in j Pall Mill Qazelte waarin als een probaat middel tegen die ziekte werd aanbevolen een bol gevuld met een bijzender toebereid soort carbol Eene vergoeding van 100 p st werd toegekend aan dengene die geen baat vond bg het middel Dit overkwam eene dame en zg eischte toen zij na een zwaren aanval van influenza hersteld was de 100 pooil Maar do maatschappg wist hiertegen allerlei exception op te werpen Er was geen contract opgemaakt de aanbieding droeg al het karakter van een grsp zij was vaag gestold de dame had nooit schriltelqk te kennen gegeveii dat zij er waarde aan hechtte was er wel een contract dan was het niets mesr dan een soort weddingschap of indien do reohtbsnk dit niet zou aannemen oen contract van levensverzekerinï en dat was dan niet gesloten met inachtneming der benoodigde vormen enz enz Evenwel al deze uitvluchten hebben niets geholpen en zoowel in eerste instantie als iu hooger beroep is do eisch toegestaan Het hof van appèl nam o a in overweging dat wel is waar gewoonIgk bij een contract degene aan wien het aanbod gedaan werd schriftelgk moet kennis geven van zijd toestemming maar dat daanran iu dit geval geen sprake kon zijn aangezien do advertentie gericht was tot iedereen in t algemeen en men dus blgkbaar geen schriftelijke verbintenis wachtte Als een hond als verloren werd opgegeven en er werd eene belooning uitgeloofd voor deii vinder dan kreeg die immers ile belooning ook zander dat hg eerst geschreven had dat hij naar den hond zou zoeken op de gellcide voorwaarden Be commissaris der wgk Fsubourg Mootraartre te Pargs ontvangt sedert eonigo dagen vele klachten tegen den bestuurder van een zoogezegd artistiek agentschap in de nabijheid van den boulevard gevestigd In oircnUires en aankondigingen in de dagbladen belooft de bestuurder aan iedereen man of vroaw dat zg 6 frcs daags kunnen verdiooea sender hun huis te verlaten Door dit aanbad aangelokt gaan vele den bestuurder spreken Ziehier de voorwaarden vin ons huis ahtwoordt eone jonge bevallige dame die de bezoekers ontvangt Gij moet bg ons eene doos koopen met kleuren welke gg noodig hebt en die u 25 frcs kost Daa zullen wij u tegen eyn waarborg dien men u zal temggeven wanneer jw werk af is voorwerpen in glas ofkgfsbakken aarde toevertrouwen waarop gij zult schilderen hetgeen wg u zullen opgeven Wanneer gij ons de voorwerpen terug geeft betalen wq u fr 1 60 per stuk en gg kunt er gemakkelijk 5 of 6 per dag schilderen Maar ik kan niet schilderen antwoordt gewoonlijk de bezoeker Dat doet er niet toe zegt de juffer wg zullen u hier twee lessen geven voor tweo frcs de les Zij zullen u eigenlijlÉ niets kosten daar die vier frcs van den prgs der doos worden afgetrokken waarvoor gg slechts 21 frcs zult belalen Bij die schitterende beloften laat de bezoeker zich Lalla begon grootvader te haten In het begin der lente begon hij er over te klagen dat Kurre een gezwel had san den ëeneu kant van zgn kop dit liet Lalla onverschillig Zg ging in den laatsten tijd telden bij grootvader en Kurre in de kamer zij konden zich zonder haar best redden zg stelde er ook geen belang in wat Kurre at en wat niet Op een morgen in Juii kwam grootvadtr hg Lalla in de keuken zg zat aardappelen te schillen die gebakken moesten worden Lalla begon hg terwjjl hij afschuwelgke gezichten trok Lalla Kurre is dood I Zij boftreep nu dat hg schreide en dat hij daarom zulke leelgke gezichten trok Hij is vsn nacht gestorven vorvolgdo hij Hij ligt in de kooi zijn hoofd is opgezwollen De oude man snikte Lalla gevoelde evenmin medelijden met zijn verdriet als droefheid over Kurre Maar toen grootvader vroeg of zij hem met hun beiden vanmiddag zouden begrf ren antwoordde zij toch Ja Na afloop van don schqoltijd kwam grootvader haar bij het hek tegemoet Ik helt oen versje op Kurre gedicht zeide hij Dat kon Lalla volstrekt niet schelen En zg gingen mot hun beiden naar don boomgaarden begroeven Kurre hij was in ean witten zakdoekgewikkeld dïen had grootvader nog ten offer gebracht Lalla schreide niet Zo Eel levenservaring hsd zij reeds opgedaan om te weten dat dit toch niet helpt verlokkan hij neemt de twee lessen stort de 21 fres en neemt do voorwerpen mee die hg moet beschilderen Hij geeft zich een eindelooze moeite om ze met kleuren te bedekken en dan wanneer bij zgn werk terugbrengt din wordt hg niet meer ontvangen door de lieve juffrouw maar door eene lange gele gerimpelde dame die nooit lacht en onverhiddelgk al het werk weigert daar zg het liltoos afschuwelijk vindt Uit Curasao schrijft men aan de N B Cl AA 17 November Eeuigo dagen geleden zijn met het Engelsche stoomschip Bernard Hall de meeste hoofdpersonen lan het laatst omvergeworpen bestuur van Venezuela alhier aangekomen Zij kwamen vun Trinidad waarheen zij op huuuo vlucht uit hun vaderland de wijk genomen hadden Tor eere vnn de uitgewekene Vene uelanen die zich op oas eiland bevinden dient gezegd te worden dat zg zich over het algemeen kalm en rustig houden Al ziet men in de groepen die zij gewoonIgk in de hoofdstraten der stad vurmeu en waarbg niet altijd vriend tegenover vriend staat nu en dan zekere heftige gebaren maken on uitdrukkingen bezigen die don politieken tegenstander niet voel vriendschappelijks beloven toch gaan die groepen in den regel bedaord uiteen om den volgenden dag Weer samen te komen en in hunne verbeelding regeoringen aan te stellen of omver te werpen legers bijeen te brengen of te verslaan vestingen te belegeren en in te nemen oorlogsschepen in da lucht te doen vliegen enz enz Zaterdag heeft echter tiisschen twee dor hier rerblijf houdende Venezuelanen eene botsinsr plaats gehad De generaals Rafael Parra en Eduardo Peppur die nog al bekend zijn ontmoetten elkander in ie Botica Nueva nieuwe apotheek in de Willemsiad en kregen danr hooge woorden met elkaar Van woorden kwam hot tot daden zij spuwden elkander in het aangezicht en takelden elkaar ook pp andere wgze toe op gevaar af dat er in de apotheek een puinhoop van Aeschjes en potjes zou ontstaan Gelukkig kwam er bgtijds hulp voor een der slrijders met het gevolg dat de andere geneinal den strijd opgaf on het hazenpad koos In een pontje stak hij de haven over zander dat zijne vervolgers dig hem ondor een groeten toeloop van raenschen vlak op de hiilleo zatm hem te pokken kregen Dit gevecht tusschen die generaals heeft hier eenon zeer ongunstigen indruk geitlankt Het publiek Verleent op do meefat hartelgku astvrgheid aan alle uitgewekenen tot welke polilieïa pArtg in Venezuelazij ook behoorun Men wil iioft volstrekt niet iahunne kibbelargen mengen en zelfs niet te nauwkeurig en angstvallig op hunne faits et gestes letten zoolang die iliet het karakter van openbaarheid hebben hetwelk een optreden van onze overheid ter vervulling onzer internationale plichten noodzakelijk zou maken Y Maar ons publiek verlangt daarentegen d t do uitgewekenen onze wetten eerbiedigen en de rast en ïnlmle die 9 hier genieten niet versloren Generaul Parro die van hier naar Maracaibo vertrok werd bij zijne aankomst aldaar io hechtenis genomen en op bevel van cneraal J Crespo die als president der republiek Venezuela is opgetreden uaarCardoas opgezonden om voor eeneii krijgsraad terecht te staan daar hij venlaoht wordt tegeu het voorloopig bestuur eene sameniswering op tonw te hebben gezet ADe lersohe arts dr Joku Roche van Kingstown schrijft aan I leemdh Journal over al het kwaad dot reeds gedaan is door de medische theorieën over bacillen H zegt dat toon dr Koch indertijd naar Calcutta ging hg dezen aanbood al de cholorab cillen in te zwolgen die de geleerde Duitscher in een flescli had Twee jaren geleden deed hij een soortgolgk aanbod op de vergadering der Britscho Associatie die loon te Birmingham werd gehouden Thans biedt hij aan elke hoeveelhera van zoogenaamde typhus bacillen in te nproen eu elke hoeveelheid van zoogenaamde tuberkel bacillen in te ademen als zg van zitivere Icweeking komon In Parijs waren bg de rechtbank na de zomerracontie van dit jaar uiet minder dan 13 000 burgerlijke zaken aanhangig die op afdoening wachtten daaronder die twintig jaar reeds oud waren Demiasster van justitie heeft daarom do verschillende kamers der rechtbank ton getale van 7 voor bui gerlgko zaken nitgeiioodigd door het houden vanmeer zittingen den achterstand op te ruimen Tevens werd tgdelijk een Kamer ingesteld om te helpen Het Tovolg daarvan is geweest dat in November 2500 zaken door vonnissen zgn afgedaan d i 1000 meer don jn November 1891 Bovendien had do rechtbank nog 420 i beschikkingen enz te geven De advocaten on procureurs hebbori natuurlijk het