Goudsche Courant, dinsdag 13 december 1892

1898 Woensdag 14 December o 501g GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiftn kan gesotiieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave n kan gesotiieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave tiouila Snelporsdruk van A Bmnkman Zoon 20049 20086 20100 2012 20167 20178 20318 20412 20463 20474 20602 20662 20611 20616 20619 20670 20793 20921 20932 20977 20992 13766 11931 11964 U982 1S0I8 12020 12066 12166 12177 12223 12249 12324 12400 12405 12523 12674 12816 12867 12944 12978 12983 12987 12992 13019 14488 14603 14508 14530 14548 14690 14678 14764 14773 14809 14828 14934 16001 16101 16142 15161 16167 15 74 16220 152J0 162t4 16250 15261 9084 9086 9143 9156 9166 9212 9262 9286 9289 9293 9300 9317 9337 9361 9393 9448 9629 9666 9656 9661 9732 9774 9866 17064 17165 17169 17223 17312 17322 17891 17460 17469 17648 17684 17742 1784Ï 17852 17908 17911 17974 18133 18144 18156 18253 1S267 1651 1663 170S 1704 1786 18S6 1879 193S 1966 1976 2110 2167 2211 2241 2269 2337 2361 2398 2492 2661 26L2 2679 2718 4394 6625 6632 6640 4464 67124496 67924609 68634616 69164566 69204604 69334642 69434654 70854683 71184746 71694758 72514780 72694839 7284 4843 7286 4852 7401 4859 7404 4923 74164944 74494963 74914989 7638 ADVERTENTIBN Heden overleed mgne geliefde Echtgenoot en Vmder de Heer W de JONG in den oaderdom vsn 83 jaren Wed W DB JONG EwiNKXLENBKSO B DK JONG J DB JONG J DK JONG Messek W DK JONG Wzn H DE JONG IJSSELSTEIK Gouda 12 Dec 1892 Wegens huweljjk der tegenwoordige wordt gevraagd voor DIRECT of met FEBRUARI eene Flinke Dienstbode met goede getuigen Br fr ouder No 2241 aan het Bnreau dezer Courant DE NIEÏÏWE LOÜTDON de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN doet de gryze Ubren binnen enkele dagen verdwiJDen maakt de haren glanzend en zacht 8 iStei gemakkelijk in t gebrnik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 cents en is te Gouda verkrijgbaar alleen bjj A I CATS Wie zeker zijn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesam ngesteld en na vele prcEfuemingen in don handel gekomen onde den naam dos 1 uitvinders Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbe 1 roemde étabblissement van Gebr Stollwerck te Keulen elsche J p n2iel2aeIH Eikcl Cacao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt j eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevad van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apothekers enz V Ko y Ko proifbusjeg f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Juüus Mattenklodt Ameterdam Kalvei traat 103 Beugelsluiting met Kurken ill mijne PEQEPOIlDEflS worden onmiddelpnitgevoerd Aanbevelend J Hr ROODE IBiexli arLd elaar Ze a grstrsiat 3ïT Q5 Kraepelien en Holm s Ja ÈOTCEüJti Mmnsk LarochcQ JiSrSïïlE Is de meest Rraclillge en Vcrslcrkciide RIXA WIJN aanbevolen door tal van binnen en baitenlandache geneesheeren Bekroond met ESUEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons it f 1 00 en f 1 Dopdt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeisl De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt wr M i or btt FabU k u Tol i aoa Mkem aaaMUMUi sakn w riwa4 eaa liM njk Ctenees at HmiiailadeL b tmh mi flK lr T Frerlelw B iijn t T Seanzonl wontxiri C Wltt OopMihagwi Zdekanep sLPMMiburo Soederstftdt KaM Lambl w rsch u Foriter eirmlnghim Mdmt 10 Jana teer WntumtT jrai Wni wl 0 i ts C al Mab Tol i lm sMdkem rmt i Vlrehow a i s T Otetl momom tik BMlam Lt piig Hl T HoMbanm i Hertz Anatordu y KorezjmsU Brandt Onderbulks organen bjj Storingen In de feëljea traven atoelvuv voorttmli veortlionieiide ODgeeteldIljfheld henaawdbeid kortademD ZwltMiMht PtUeo TftD den Ipotbeker laCWMMM slJB ta f ridtMB boven kwalea d r Ivver Uut vaa ïuuiï diiT nA wmtmtoypbut tn d dagheden oaIi hoouipljB nfTtIffhaUl bnk aan Uwt u Blehsrd Bnndt ordes Om hv sMkto Uaff 4 mmtwm fum do fohoip wtrkoado tMtoa Bttt r t r Droppoii MoiifMto m 9 Om Eich by den aankoop te be chemien Wl Mir Ba ciiiaalit prcp r t n tmto en la de opotbtkco atoode bmt d lloen eelit mwlUujrméhe Pillen van den Apetheber Rlehard Brandt rj per doof met febrnik uawijzi c 70 Ceots en lette iiauwk urlg er op dnt het blerbowen f rdrukU door de wet becebcnnde bandelunerfc of etiket het Witte bruU op het roode tcM en de handteekenlns Rchd Brandt lick op leder dooije iieftn i 0 Hoofddepot F K van anten Kelff te Botterdam LlH OOKi S Een ware Schal voor de ongelokkige slnchtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retail s ELFBEWABIXG Hollandsche uitgave met 27 afb Priis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeu d Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend een zekeren dood ïe verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegils en in eiken boekhandel in Holland Heltknobbels Hoornvlte Buideelt Wratten enz vrorden in 7 ji 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste p n t Iverooraaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Pr js per flacon met penseel 50 ets Alléén echt bs B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening von A v TUIJLL Alom te bekomen BE DU2S0EE BLAM of de beschrijving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De nitgave dezer Courant geschiedt dageLgka met aitzondering van Zon en Feesi agen De prga per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 Uunderlgke Hommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 13 December 1892 Vrgdsjt 18 Dfoember ï l in eene openbare vergadering van de afdeeling Qouda van den Nederlandaohen Protestantenbond als apreker optreden de heer Da Ter Haar van Nymegen 51 Zondag ochtend op bet Plattewegaohe Wge UKeeutrijk de boutschieters Jan en Teun van Vliet rader en zoon bezig waren ne aangeaoboten waterTogeia uit den zeer diepen veenplaa op te viaachefl kuteldo de hoot en geraakten belden te water De rader werd met veel moeite gered doch de zoon loolc onmiddellijk naar de diepte Eenige uren later vard bet lyk met de zegen opgehaald De minister van binoenlandache zaken brengt ter algemeone kennia dat volgens bij hem ingekomea ambtaberioht in Ai vorige week aU aan Asiatiaoh cholera oferledeo zyn aangegeven in Zuid Holland te Capelle a d IJeael i peraonei iSt et Er is een weleontwerp aangekondigd tot wijziging der pensioenregeling voor weduwen en weezen van burgeipe ambtenaien Daarin zal ook neo rooratel worden gedaan om alsnog recht op pensioen toe te keni an aan de weduwen van OÓr 1 April 1836 aangestelde ambtenaren In 1891 zyn niet minder dan 3600 aanvragen om pensioenen voor weduwen en weezen door deo penaioonraad behandeld Het Kutadepartement te Helder beeft besloten de zilveren medaille voor edelmoedige bedrgven toe te kennen aan den hofmeester der marine M J Schouten en den adelborst H L A M Camp te UIT HET LEVEN Naar het Duitwh 1 Ik herinner my haar zoo goed uit den tijd toen ik een klein meisje wos en meestal in het besef van overal in den weg te loopen iu een hoek van de kamer zat als een tam doch schuw jong haasje Doorgaans was zij onvriendelijk tegen m j vooral als zü zich verveelde Maar als zij haar koffers pakte om naar de stad op een hal of partij te gaan of om een buitenlandsche reis met haar papa te doen dan was zy altijd lief En zoo kan ik mij haar het best voorsiellen Bg de herinnering aan dien t jd dis zoo ele vele jaren achter mij ligt komen mij hoofdzakelijk twee tooneolon vóór den geest Zoodra ik mij haar als jong meisje voorstel zie ik die twee schilderijen voor myne oogen Den éeneu keer zie ik haar yverig bezig met pakken Zij heeft hot druk en onderwijl babbelt zij in zich zelve Hoe oud zou zij toen geweest zynP Zes on twintig denk ik Haar huid is frisoh on zacht fijn van kleur en zacht in de overgangen der tinton als op een ivoorsobilderstukje of een rozobottelbloesem Helder ter waardeeriog van de door hen betoonde zelf opoffering bg de redding vitn twee knapen uit de haven van het Kieuwendieii op 24 Juni II De trein die s ochtends 7 uur van Ëakhuizon naar Amsterdam vertrekt is Zondag ochtend niet weggereden Door ophoopiug van sneeuw op het rangeerterrein te Ënkhuizen waa het daar ds wissels en draalsohgf hunne diensten weigerden onmogelijk eene locomotief voor den trein te krijgen Bij het rangeeren liep ook nog oen wagen derde klasse uit de rails Eene ploeg werd toen belast met het opruimen der sneeuw en toen gelukte het een machine voor den trein te krggen die om 9 uur 20 min vertrok Deze vertrok intujsohen nog 20 min over den tijd De trein die om 11 uur 7 min Enkhuizen moet verlaten vertrok te 11 uur 25 min dooh na dien tgd ging alles weer geregeld De aankomende treinen hadden weinig of geen vertraging Ken ongewoon gevolg vaa de stremming van het verkeer was dat in den omt j jip ve ni$ hj lende plaatsen ala Monnikendam Purmerond enz de godsdienstoefeningen niet konden doorgaan daar de predikanten die uit Hoorn naar de vacante gemeenten waren vertrokken ter vervulling van eene predikbeurt nu niet op den bepaalden tijd op den kansel konden verschijnen Draadglas wordt door li fabriek voor glasindustrie voorheen Friedrich Siemens te Dresden vervaardigd door de gesmolten glasmassa met een metaal of ijzerdraadwerk te voorzien waarbg het glas het metaal gehoel bedekt en tegen roesten vrgwaart Op deze wijze verdraagt het glas de meest afwisselende warmtetemperaturen zonder te breken en behoudt zelfs zijn stevigheid wanneer hot verhit met water besprenkeld wordt on barsten krijgt Voor bovenlichten is dit glas zeer aan te hjvelon Nooit heb ik zulk een prachtige huid van iemand anders gezien De gevulde maar toch bijzonder fijne en dunne vingers met de doorschijnende rooskleurige nago s en kleine aardige witte vlokjes zijn bezig zijden linten op te rollen en kleine doosjes en poederfleachjes in een koffer te laten verdwijnen Op de leenen loopend kom ik achter haar bij dekamerdeur te staan en durf ter nauwernood demhalen ik weet immers hoe het minste geraas of de klein8te onhandigheid mij bare ongenode op don hals kunnen balen en dat dit blanke voorhoofd dan twee scherperimpels krijgt alsof zij met een fipne naald lusschende beide donkere wenkbrauwen zjjn geteekend die to smal te dun en te eigenaardig zgn om anders dandoor de hand der natuur hior te zijn aongebrooht ik weet immers dat deze helderblauwe groote oogenmet de korte gitzwarte wimpers strenger kunnen bestraffen dan alle andore in mijn aan knorren ensiraffen zoo rijk leven zouden kunnen doen en ik weetook dat haar kort ga heen I geen tegenspraakduldt Waarom zij nu zoo goed in haar humeur is weet ik niet precies Want niemand heeftover ditof over iels anders van haar ooU gesproken Maar do ondervinding heelt mij geleerd dat zij in haar humeur is als zg haar koffer pakt zoolang het niet op hel uiterste nippertje is en zg vreest niet gereed te zullen komen want dan worden de bliksemstralen van haren toorn uitgezonden over het hoofd van den eer ADVBETENTIEN worden geplaaM van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt daar het de beschuttende ijzeren vlechtwerken onnoodig mankt Stoomposf In den avond van den 14den dezer zal in het gebouw van Eet Nut in den Oppert te fiotterdam door de Ci officieren van het Leger dps Heils E ƒ Vellema G A Bonthuis dr U J Vellema K M Wegkamp J A C Nonhebel en Jacques i van Veen een protestmeeting gehouden worden waarin zij hun grieven togen hel Leger des Heils zullen uiteenzetten Knkelo van die heeren zijn reeds begonnen met een herberg in oen der achterbuurten van Amsterdam te huren en zullen daar evangelische bijeenkomsten houden Ditzelfde zal geschieden in andere groote steden en de protest meetings zullen door hot geheele land worden gehouden Hun wensoh is dat uit de Ned Herv Kerk een organisatie in het leven worde geroepen dia het leger van Booth overbodig maakt Men schrijft aan de Amsterd Mag ik eenlf rnimt tnèekea Mi mpè vn wondering uit M kokken dat dit ministerie weer met een maij i Shct aankomt Ziet ik heb alle achting voor aiy ondernemende mannen die zich met hel geld der aandeelhouders een monopolie van het vervoer tusschen Nederland en Indie maaktci en diè weten Ie bewerken dat het Nedcrlandaoh gouvet neraent in strgd met het belang der Nederlandsoho schatkist het vervoer der gouvernementsproducten niet publiek oanbesteedt ofschoon dit billgk en rechtvaardig ware Dat er onder die omstandigheden niet veel van de Nederland en de Lloyd terecht zou komen en hare directeuren aandeelhouders en cargadoors het lot van die dor Java Insulindo en zooveel andere particuliere reederijen zouden deelen is duidelijk latusschen ik wil genade voor recht laten gelden en het oog sluiten voor het feit dat elke baal koffie ste den beste dan ontziet zg niemand De gestrenge heer van den huize wordt op zulke oogenblikkeii even goed uitgescholden en afgesnauwd als de stumperd wieilS eenige beslemming schgnt te zgn scheldwoorden geduldig te verdragen Ik ben op den drempel van hare kamer blgvea staan naar binnen gaan dit zou geen der huisgenooten zonder haar bijzonder verlof durven wagen Ik ben een stapje achteruitgegaan telkens als haar oog toevallig op mg werd gericht Dit doe ik uit eene doortrapte diplomatie omdat ik weet dat zulk eene onderdanigheid indruk op haar maakt Van kruipende nederigheid is zij geenszins afkeerig Men zou zich gerust met zijn neus in het stof voor hare voeten kunnen werpen en den zoom van haar kleed kussen zonder dat zij hierin eene beleediging zou zien Mijne list is gelukt on ik mag binnenkomen Hier zijn eene menigte fraaiigheden te bewonderen als zij zooals nu haar laadjes en kastjes uithaalt om aan bet inpakken Ie gaan En terwijl zij ze in papier wikkelt en ze op tafel neerlegt al die kleine sierlgke dingen die bij het toilet eener schoone dame behaoren babbelt zg steeds door Alles heeft zijne geschiedenis de adressen o 4 hire koffers de waaier van keurig gesneden ivoor f haar naamcijfer er op de kleine teekening lu hefelekael van haar hoedendoosje die teekening was van de hand een kunstenaars wiens naam ik later vaak heb geboord maar dien ik toen voor het eorsl hoorde noemen r dit alles te znmen vormde voor mg de prenten bij het verhaal van een leven