Goudsche Courant, woensdag 14 december 1892

de partij en iToor land n volk te i eken Toch gelooven we niet dat hot nu de tijd is onze geschillen on verschillt a te breed uil te meten eu allerminst oin iets te doen wat de leiding def party in gevaar brongt of kan doen verzwakken Dat alles dunkt ons ontijdig Ontijdig oo c het voorstel van de Prot Noordbralanter om nu pressie te oefeueu op Dr Kuyper ente betoügen dat doze thans als leider dor partij nietlanger juiteu do Kamer zal staan mour een zetel indeze zal innemen vanwaar hg de leiding zul voortzetten i I We kunnon niot geloovon dat al ttien golgk do Vrot It oordbrahanter zelf zegt overfulgd is dat Dr Kuyper de leider onzer partij is ipeii hem dan de plaats moet aanwijzoii van waar hij jdie leiding moet goveii Waren wo te reildon en konden al ouze zijken goed loopenl iiiflien de Kamerjlub met kracl tige bund werd geleifi dan zou veel voor te zeggen f oion doqli indien do led n dier club zich manr illen la eiJiloiileii dan dunkt on kan dit ovengoed I is dè leifer niet nirsoonlijk in hun midden dnar entegen Wl er oiizeslmzions vool wezen dat óók onze partij jaakt eu waif jij onze beginselen belrokkon aïin IiiT zo jtójn dAi izocidra Dr Any per in d Kamer zou wezen en ziohjï gebe l i keel sob4de lgtl en zj y Üanr fa lufaan intijdig I iiaii zqu geven quborekenbaar lallt n dUokt ops dit voorstel f n de j soc l Bet dikwijls ArSol ïï lgendeibl jUllitf Du soelijHW B u genoot Béilry uit o mHkt alidor Fournior giflinjijpd doch BrWy voogile hijn I jichora maar I GofiMier wilde lili djch BiSdry haalde oei rev flvor uit en zak eni ham diu voor Daarop sprongen d endere aoU onteraadi van Bézjors kan tc gaan X it hot r Ij dezer dagen zijn ambt leu goiiaar Een ilde tus cl inboide komen jij je saliuldp Brédy losgoan hield tbare rajidalodeu toe om Bódry het wapen te ontnomen Terwijl dit voorviel werden in de algemeene verwarring tafels en stoelen omvergeworpen Hut publiek roerde zich tevens geducht en de politie ofs6hoon rrg talrijk in de zaal vertegenwoordigd wns niet in staat om aau het sohand ial d it twintig minuten duurde een einde te maken Do maire vermaande nu tot kalmte maar noemde daarbij een dor raadsleden i farceur Deze schold hem uit voor idioot Eon der leden door schrik bevangen verliet toon ijlings de zani en begaf zich naar den prefect wien hij zijn ontslag als lid vau den gemeenteraad vroeg Uit Rijsel wordt door Aenters Agentschap gemeld dat te Feignies uclit reizigers zijn gearresteerd uit Nederland komende eu bij zich hebbende t 60 patronen voor het Mausor gewoor Zy ziju gebracht voor den Procureur dor Kepubliek te Avesnes Ondor hen bevindt zioli een zoon van een geweerfabrikant die te Maastricht en te Luik werkplaatsen heeft Deze ging aan zijn vader te St Denis de patronen brengen voor vergelijkende proefnemingen Ken der gearresteerden is weder vrijgelaten De Fransche politie heeft te Hnvro een Engelachman aangehouden die met zijn jacht in de haven aldaar was aangekomen en beslag op zijn vaartuig gelegd Die Ëngelschman heet ü Wells In de wereld der vermaken te Monto Carlo Nizzn Parijs was hij bekend onder den naam van The Plunger In zijno jeugd was hg kappersbediende tot hij op zekeren dag in het hoofd kreeg in de groote wereld te gaan leven Hij speelde wedde op de koersen deed stoute ondernemingen alles lachte hem toe en de banknoten stroomden zgn zakken binnen Mot zgn rijke verbeelding richtte hij te Londen een bureel op van uitvindings brevetten en stelde zich zelven tot ingenieur aan Alhoewel de diploma s die hij afleverde niets waard waren won hg er niettemin voel gelil mie Daarna deed hg te Monte Carlo verscheidene malen de bank springen Toon kocht hg een heole pleiziervloot Hg kocht do Kelüedrum van 26 ton dan de Kithlinda van 69 ton en eindelijk kocht hg oen snelvarend stoomschip Het meette 90 meters lengte en 2000 ton inhoud In eenige wekon tijds hervormde hij het schip in een prachtig jacilit IJo kajuit des meesters werd weelderig ingericht Zijn bed was geheol verguld Oostersche Inrgteu beiiekton don grond Op het dek werd een schoono rookkamer ingericht in het midden was eeu monumeutale trap die naar de 10 meter lange en 7 meters broode balzaal goleidile Daar stond een prachtige piano een orgel divans zelrlzame planton er lagen kostbare vloeren enz enz Do eetzaal was groJl gemakkelijk on vul zilveren gereedschap Alles wns electrisch verlicht en werd door een rijk gekleedu bemanning bestuunl Te Monte Carlo noemde men het jacht Pofaw iJoyai Gedurig hadden er schitterende feesten aan boord abroei lier geveild minstens voor de halve vracht oen subsidie aan de iNederland en de Lloyd is Laat te mguentwege houden wat ze hebben indien de minister meent dit in het algemeen belang te kunnen verantwoorden Doch om die maatschappijen nu een subsidie voor 16 jaren als mailbooten te willen toeslaan acht ik onveranlwoordelgk en het is mij onbegrgpelgk hoe men zich tot zoo iets kan laten verleiden Ik ben dan ook zeer nieuwsgierig te vernemen welke ernstige redenen van algemeen belang er zijn om aan maatschappijen die reeds zooveel genieten uit do staatsruif nog eens voor 15 jaren pim ƒ 600 000 per jaar te geven onder voorwendsel van een mailcontrnct Wil de Staat werkelgk een mail hg make een cahier de charges en bestede het publiek aan Dat is de eerlgke en koninklijke weg en voor free traders en geen protectionisten de eenige Ter rechtvaardiging van het eindcyfer zgner begrooting heeft do miuister van Waterstaat enz in zgn antwoord aan de Tweede Kamer een uitvoerige becijferingl ten beste gegeven van de uitgaven gesplitst naar die voor den gewonen dienst nieuwe werken en subsidiên buitengewone werken en pastorren en telegrafie Hij rekent voor de toekomst op ongeveer 6 millioen gewone uitgaven op S millioen voor nieuwe werken en subsidiên voor buitengewone groote rforken waaronder hg verstaat spoprwegen Boiterdamsche Waterweg Merwedekaaal en verlegging Maasmond ruim 6 millioen per jaar gedurende een 3 tal jaren en van 3 a 4 ton voor posterijen en telegrafie Na afloop der vier genoemde buitengewone werken kan het bedrag der begrooting gesteld warden op gemiddeld 9 millioen gulden behalve de kosten van posterijen en telegrafie De minister is van mceniiig dat van Staatswege hg voorkeur door het verlcenen vau subsidiên het tot stand brengen van secondaire verkeerswegen dient te worden gesteund Van de Staatscommissie voor de droogmakiiig der Zuiderzee verwacht de minister in elk geval een goed succes hij bestrijdt ila bezwaren tegen hare samenstelling en tegen de opdracht haar gegeven üroogmaking van de geheele Zuiderzee is een denkbeeld dat z i geheel ter zijde kan worden gesteld maar het onderzoek der Staatscommissie mag zich zoo noodi verder uitstrekken dan tot het plan der Zui derzeerereeniging Blijkt de uitvoerbaarheid van het plan dier vereenigiug dan zal de commissie noodzakelijkerwijze ook van andere ontwerpen dienen kennis te nemen Nadere regeling van de stoomtrammen ia bij bet departement in onderzoek Thans is in alle bestekken ook in die van de poorwegmaatscbappijen de verplichte verzekering van werklieden tegen ongelukken opgenomen In 1894 kan geheele afwerking van den Botterdamschen waterweg naar zee worden te gemoet ge De volgende anecdoten worden van Jay Gould verhaald Op zekeren dag kwam een pre likant tot Gould en zei nik ben een arm man en heb een groot huisgezin Ik heb tienduizend dollars bij elkander weten te krijgen en had ik daar nog tienduizend dollar bij dan behoefde ik ingeval van dat ik mij grootsch rijk en gelukkig voorstelde Vnu al die cartous bussen hoedjes en kanten woei de lucht mij tegen uit eene wereld waarin ik nooit een oog hiid geslagen Met mijne van verbazing groote kinderoogen bewonderde ik haar die zich kalm in de grootste hotels van de Duitsche badplaatsen durfde bewegen en zoo gemakkelijk die vreemde taal sp ak met wier grondbeginselen ik juist was begonnen mijn hoofd te breken De tweede koer dat ik mij haar bijzonder goed weet voor te stellen is op een avond Haar balkleedje ligt in hare eigene kamer uitgespreid en zij staat voor den spiegel in de daaraangrenzende slaapkamer harer moeder beur glanzig donker haar op te maken Zij staat daar in hare tule onderrok en haar witcorsetlijfjo schouders eu armen zijn ontbloot En welke armen I Nooit heb ik een huid gezien zoo blank zoo fijn en zoo fluwoelig Maar op het voorhoofd staan tusschen de wenkbrauwen de beide fijne onheilspellende rimpels Zij is te Isat begonnen om zich te kleeden en donder en hagelstormen treffen den ongelukkige die toevallig in haar buurt komt Ik zit in elkaar gedoken op een voetbankje tusschen een oud bureau en bet groüte vierkante ledikant van mevrouw in een hoek geklemd ik bon zoo stil als een muis en mijne oogen houd ik onafgewend op die prachtise armen gericht die ik vandaag voor het eerst zie Ik begrijp dat die gestalle daar voor den spiegel tweeerlei raenschen is de stroeve hardvochtige vrouw die het geheele huis in onisteltenis on schrik brengt overlijden niet bevreesd te zgn voor de toekomst der mgnen Wilt gg mg helpen P Gould bezat juist een menigte nagenoeg waardelooze aaudeelen van een spoorweglgutje Hg wilde ze graag kwgt zijn en ztide tegen den predikant Ik zal u een goeden raad geven maar gg moet mg beloven dat g j dien aan niemand zult mededeelen Hierop ried hg den predikant voor zgn tienduizend dollars aaudeelen van dien spoorweg te koopeu De predikant deed dit en er kwam ruag naar de nandeeleu g begooneu snel te rgzen Dat duurde evenwel slechts een paar weken en plotseling daalden zg ontzettend de predikant verloor zijn geld en kwam zich bg iould beklagen Gg hebt mij bedtogeu zei hg WelP vroeg Qould hebt gg workelgk aan niemand den raad medegedeeld dien ik u gaf P gja aan een paar ouderljingen iKnap zoo Ik beu al de aaudeelen kwgt geraalflaan die ouderlingen en bun vriondm Hierzoo mahShier hebt gg uw 10 duizend dollars terug en hiibalhebt gg nog 10 duizend dollars omdat gg zoo in den angst hebt gezeten i l Jay Gould u Vanderbilt wieren ieder eigenaar fgrootste aandeelhouders van een spoorlijn tusBch n St Louis en Kew ïork Om elkander er ouderwerken vervoerden zg het vee tot den laagst moiIgkeu prgs Ëiudelgk daalde deze op een dülbrivuor het vervoer van elk stuk vee i Jay Gould zag evenwel zeer goed in d4l hij dit op don duur met kou volhouden Hij Wam top een schrandere gedachte Hg zond een aMt naar St Louis met de opdracht al bel vee uil fae westet dat hg machtig kon worden op te koopen m langi de Ign van Vanderbilt te venuiideB Een md l in ging du goed maar einddgk Itwfm Vaad rtilt er achter dat hij bezig was groote somimen uit té geven alleen ten genoege van zgu cancurè nt Gould had kans gezien hem een groot geldelijk Wrliea te bezorgen De Amsterdamsche oorrespondeii van de N R Ct heeft in het atelier van Jozef lara het portret van den toonoelspeler Veltman gezien Hg is onuitgesproken lu lof over dit kunstwerk Aan zijne beschrijving outleenen wg do volgende regelen Tegen een warmen maar ouzijdigeu achtergrond die de grgze haren waarin zooeven de hand gewoeld heeft in mooi ooutrasl doen uitkomen is de kop bqna geheel op iijde gezien geschilderd De bruine demisaisou is tosgeknoopt en laat de zwarte jas zichtbaar het vporhemd en den ronden staanden boord waarom fu tqdeo das gestrikt i Het portret is te lialvorlijve Met liefdevolle zorg geteekend de lijnen fraai geaccentueerd geeft da vettig gelo vloesohkleur met haar krachtige schaduwen Ungs de scherpe beenderen de natuur met groote trouwheid weer Er is niets geposeerds inliet portret het is waar en eenvoudig van houding Hoewel flink van toets is het geheel zeer doorwei kt en ook volgens de gewone opvatting van het woord geachaveerd Toen Veltman voor het portret kwam nadat hij er de laatste maal voor had geposeerd toen schrok ik zeide hg Men begrijpt wat hij zeggen wilde Hij voelde zich plotseling aangegrepen gelijk ieder dit wordt die voor een kunstwerk komt te staan dat hein in de ziel tast Het leven stroomt met zoo n machtigen drang naar buiten en op den beschouwer toe dat hg even teroghuirert eu eene andere eene die ter gedachtenis aan eene I vluchtige kennismaking eene teekeuing ten geschenke ontvangt van de hanil eens kunstenaars Maar die laatste heb ik nooit gezien Haar wit balkleedje rust luchtig in een japonnenmand on de nieid brengt het voorzichtig in hot rijtuig de rimpels tusschen I de fijne wenkbrauwen komen hoe langer zoo scherper te voorschijn en uit haar mond barst een stroom van Icelijke woorden los Zij heelt mij wel verteld dat men hoar mooi vond Dat kan ik niot begrijpen Ik vind het nog het aangenaamst als zij mij haar rug toekeert zoodat ik zonder te blozen beur blanke prachtige armen met die aardige kuiltjes in de ellebogen of dien molligen hals mag beschouwen waar de nekharen krullend er tegen protesteeren om modo te worden gevlochten in de twee lange tressen Ik had bepaald een afschuw van haar gelaat Het hoekjo tusschen de oude schrijftafel en het ledikant was mijn geliefkoosdo plaats daar was men zoo kostelijk beveiligd voor alle onweders en omwentelingen die door het noodlot te voorschijn konden worden geroepen In die groote ruime slaapkamer was het nooit benauwd on hier werd bijna ul ijd familieraad gehouden waarbij ik zurgde tegenwoordig te zijn De ulleenheerscheres hier in huis die ziilko friuiio armen had telde mij nijt mede bet was haar volmaakt oiiverschillig wat ik hoorde of niot hoorde als ik haar slechts niot in den weg liep En hare ouders Uit eene voorname gemeente in het district Veohe schiljft men omtrent de verkiezingpraktijk nog hst volgende aan het Centrum Vergun me naar aanleiding vnu het berioht in uwlnumroer van 10 December eens mede tedeolen hoe het alhier ook een der belangrijkste gemeenten uit h t distriet is toegegaan Over het geheel gtschiedt de wijze van stemmen op dezelfde maaier als in de gemeente waarvan door u is melding gg maakt Hier zijn de ge neeiite pntvsnger en tnee raadsleden de eenige leden der kiosvereenigiiig a hier aaiige ezen om de stembiljetten vun de kiezen in te vullen Het zijn ibeste brave lui en in hua hart waren ze voorstanders van jhr De la Court maar als mannen van de keisvereeuiging liondiu is niet lihders dun den naam van haar caiulidaat op de brieFjéi zetten Toon kreeg men hier vroeger nog boel wat ancien te ziel maar daaraan is eens op grappige wijze oen einde gematltt Ëen paar fljinke iljrlijke kiezen die l pt beiwiu v n grovei misbruik jii aan de stüinbus lAoedeFvaren get orden narnenl Unigepenfioa eerden onwroffieier in dén arm eeiij man met een deftig vdidiliometl doch wien hier niemand kèndo Deze maakti op eu uuri dat de verlaiezing ia volle werking wfljj nv èt gro t fe staAej zgii I chique feekl net mei va rfch inlfrty l ian er in eid van ceci hdf telfleac iezlers gomJstoiid Iv Intocht in de en goiuten possen be 1 m it gemeente nü was ze een liewg iytuig pannen i I ad huis eu l akei of Terstond begeeft begint op jilfiohtigf wi de ianwozi bruike der erilWüDeM uittóreeffl r sij bill politi6 i hot steni fl schrilst en doet bet corpiJfUelicU A M Teg lljk met de floseh iferdw oen van éat nog komen kon do idvi llers wttenS De aanwezige rijks on gemi obaiBbten sloegen voor den hoOgo a bureau wist i er geen touw meer aan vast tokhoopso on het gold toen eene gemeonteraadsvelikieziug da oandidaat dien men ze r had bestr deu werd met glans herkozen Toen de tijd der zitting verstrel en was gedurende welken men onzen onderofficier aanzag vopr een autoriteit door hel gouvernement gezonden on de knoeicrijcn togen t gaan ging deze zich wat re t nreerou evenals andere hoogen plegen t doen i hy vertrok daarna op deftige manier onder het buigen en aanslaan van allen die in dez eeuw neg eerbied hebben voor het wettig gezag Ook den naam deior gemeente kunt u noemen indien u dezen door de bevoegde autoriteit wordt gevraagd Over de vraag Dr Kuyper in de Kamer scfargft Falrimmium het volgende Terwijl tegenwoordig bij iedere gelegenheid da leden der innerlijk verdeelde liberale partij tolken als hare partijbelangen in t gedrang komen zioli nauw aaneonsluitan ora aldus over do persoonigko meeuingen heen hun partijbelangen te redden doot zich onder de antirevolutionaire partij het versohiJnMl voor dat nu we moer dan in do laatste jaren in d minderheid zijn en op een oogenblik dat we voot uitbreiding van hot kiesrecht staan men alles ter sprake brengt waarover we het niet eens zijn Niet dat we iemand wie ook van boos opzet beschuldigen t Heeft er niets van Gaarne gelooven WO dat men werkelijk bedoelt het goede voor dachten altijd dat ik er toch nieU van begreep Maar wat ik niet dadelijk begreep onthield ik toch besten het leven heeft mij later opheldering gegeven v n hetgeen voor mij toen louter raadsels waren Hoe menig huwelijks aanzoek is in die slaapkamB al niet gewezen van de hand I Hoe menig braaf mm is hier niet minachtend versmaad omdat zijn forliiii te klein of zijn voet te groot wai Of ook omdat z b breede stompe kin aan zijn gelaat een domme uitdrukking gaf Ik kwam tot het besluit dat iedere vrouw die ebting voor liehzelve hoeft de mannen op deze manier behoorde te behandelen Het werd in mijne oogen iets waarover men zich moest schamen uls men aanoea man het jawoord gaf Ik kwam tot de overtuiging d t het do eenige behoorlijke manier wa om oen bu elijksaanzoek weigerend te beantwoorden evenals d vorm medebrengt dat men voor gebakjes bedankt di voor den tweeden koer worden rondgodiend Do vroawelijko fierheid verlangde dit of daarbij ook al om veel word geleden en men een oogenblik in verzoeking kwam andeis te handolen Ik dacht er nooit aan dat de getrouwde dailies tooö ook eenmaal ja hadden gezegd zö het misschiea ook niet op hot oerete aanzoek Hoe groot wns daarom raijno verbazing toen ik op een goeden dag onze Dalkoningin werkelijk in twijfel zag hoe to doen ffordl vfrvolf d H il a 11 plaats Hij is nii te Havre aangehouden wegens bedriegerijen in Engeland gepleegd De begrafenis van dr JFerner Von Siemens te Borlg n getuigde Zaterdag 11 van de bijzondere wuardoeriiig der vonliensten van don ovorledone in ruimen kring Op verzoek van den Keizer die aan de familie reeds zijne deelneming had doen betuigen wooifdü de Eijkskauselier de plechtigheiil bij euook Keizerin Fredtrik liet zich daarbij vertegenwoordigen Voorts merkte men op Ivorsoheidono ministers loden van hot gemeentebestuur van de Academie van Wotonsohappeu van die der Kunsten van de Uuivoisitoit enz Voor het sterfhuis stonden 4000 werklieden der fabriek van Siemeiu üahke met banieren oil drie muziekkorpsen gjesohaard die zich nadat do Igkkist door lieambton n moestorkiiochts der fabriek in don lijkwagen was gedragen in den stoet schaarden welke onder liet gelui Ser klokken den weg naar de begraafplaats aanvaardde Buiteolandsch Uverzicht Lacombeljontwikkelde gisteren in den Franscheu Senajit zijn ntorpollat e botreffondo do enquête comipHaio eh z oide dat het allornoodznkelijkst is licht te onlstdken Daarbij l akte de spreker het dat de minister B J firgeois het gerMél telijk dossier der Panamaz iak ui t had onderzocht alvorens do mededeeling r van a il de onquèto cominissie toe Ie slaan Do proiiiler Kibot sloot zich aan bij do verklaringen door Bourgoots in eene vorige zitting afgelegd èn zeide d t du Eopubliok iot is aangetast I Do door do rechterzijde voorgestelde eenvoudige otile van den d ig werd verworpen Daarentegen werd oen liiotie van Challemol Laoour waarin vertrouwen in do verklaringen der regeering worlt uitgedrukt mot 288 togen 14 stemmen aangenomen De minisior van justitie heeft met de kamercominissio tot onderzoek vun hot voorstel Pourquery de Boissorin een onderhoud gehad Dit voorstel tot uitbreiding van do bevoegdheid der enquête commissie werd door hora bestreden als ongrondwettig en oniioodig daar de commissie zelve geen uitgebreide macht uoodig oordeelt althans met vroeg De Kamor commissie heeft des ondanks art 1 waarin de enquête commissie hoi recht krijgt getuigen te dagvaarden eu te beéedigou met 7 tegen 4 stommen aangonomen Verder werdon goedgekeurd do bepalingen tot regeling van inbeslagnemingeir eu huiszookingen door oen bevoegd rechter van instructie de strafbedreigingen togen weigerachtige getuigen on de permanentverklaring der commissie tijdaos een Kamor rooos Do nadrukkelijke wijze waarop de Eijkskansolier zich gisteren verklaarde tegen het demagogisch antisemitisme vnu het nieuwe conservatieve irogramraa wordt in onze parlementaire kringen in verband gebracht met eon langdurig onderhoud dat hij gisteren met don keizer had De conservatieven ziJn daardoor blijkbaur verrast on ontstemd De Duitsche anti semiet Alilwardt is voorgoed als lasteraar gebrandmerkt Noch hot knaloffoct waarmede zijn verdediger in de laatste gerechtszittiug zijn verdediging opgaf on de zaal verliet noch do lalfu pnging van Alilwardt om door zich ziek te houden en de geneceheeren te misleiden het geding nog langer te rekken hebben iets geholpen Niet alleen werd Ahiwardl veroordeeld maar in do omschrijving van het vonnis is volkomen voldoening gegeven aan do diroctouren der wapenfabriek door de verklaring dat de onregelmatigheden in de fabriek volkomen buiten weten en schuld van don heer Loowe den eonigen Israëliet die in de zaak betrokken was gepleegd zijn In de Bgksdagzitting van Maandag deelde de na tionaal liberale afgevaardigde Marquardsen do redenen mede die geleid hadden tot de indiening der interpellatie over hot Duitsche infanteriogeweer Hg deed uitkomen hoe noodzakelijk het is dat de soldaten op hun wapen kunnen vertrouwen Daarop beantwoordde graaf van Capriri de Interpellatie De rijkskanselier verklaarde in antwoord dat het geweer waarmede de Duitsche infanterie gewopeud is in model on uitvoering geheel overeenkomt mot de tegenwoordige eischen van de krygsdionat endat dit in alle opzichten ook geldt voor de geweren die door Löwo geleverd zijn De Kijksrogeering hoeft er nooit aan gedacht de geweren van Löwe terug te zenden of geen verdere bestellingen te doen De interpellatie luidde ais volgi Do deskundigen dio in het zoo juist geëindigde procos Ahlwardt gehoord werdon hebben de goode hoedanigheid aangeloond van onza nieuwe inl nntoriobewaponing Niotterain schijnt het gewenscht dat door de hoogste gozaghebbondcn dit oordeel bevestigd en bekrachtigd wordt Do ondorgetoekenden vragen daarom don Rijkskanselier of hij bereid is don Rijks dag in dit opzicht eene modeileeling te doen Get Dr Buh v Marquardsen e a Ondank een door don burgemeester uitgevaardigd verbdd tot hot houden van een optocht wilden de socialisten te Gent gisterenavond na afloop eener meeting op straat een botooging houden De politie trachtte dit verbod te duen eerbiedijjen en wilde daarom de menigte voor het gebouw vnn den katholieken kring verspreiden De betoogers losten echter verscheidene revolverschoten op de politie met het gevolg dat drie agenten zwaar gekwetst werdon on een ouder commissaris van politie een kogel in de dij kreeg De socialisten wierpen zich op do politie en brachten met dolken en hamers nog wondon toe aan andere ogenten Do gekwetste agenten vijf in getal worden in het gebouw van den katholieken kring ondergebracht In het geheel is een dertigtal personen gekwest Do gendarmerie rukte zoo snel mogelijk aan en nam vele personen gevangen Tegen middernacht was alles rustig Het wetsontwerp op de tijdregeling is in de commissie van don Duitsohen Rijksdag met alle stemmen op ééne na goedgokeurd Tevens werd eena motie aangen uen strekkende om het groote tgdsverschil bij arbeidstijd in het oosten en het westen des lands op te htffen door dien tgd met gelijke bedragen te verleugen of te verkortoo De Spaansche minisiers zijn Zondag namiddag bijeengokomon on hebbon reeds den eed afgelegd Men gelooft dat zij geen enkele machtiging zullen vragen van de Kamors dio onverwijld ontbonden zullen worden Do nieuwe Kamers zouden den Uten April bijeenkomen Het koninklijk besluit tot vordaging dot zittingen werd gisteren in den Senaat en de Kimer voorgelezen In Inatstgeiioerod staatslichaam werd na do voorlezing geroepen leve de ko$ingl De repnblikeinsche loden beantwoordden dezen kreet mot dien van love de Republiek I Het kabinet heeft besloten de onderhandelingen over een handelsverdrag met Frankrgk krachtdadig te iiervatten Bij alle ministerien dus ook bij die van oorlog en marine zullen groote bezuinigingen worden ingevoerd De rento der staatsschuld zal vrij blijven van elke belasting Zoodra do nieuwe Komors bijeen zijn zal de begrooting worden ingediend Hot directeurschap der Spanasche bank zal aan Puygcorver en dat van de hypotheekbank aan Villon worden aangeboden Aguilera is benoemd tot prefect te Madrid Verscheidene diplomaten hebben por telegraaf hun ontslag ingediend Noor men verzekert zal Castelar bonoomd worden tot gezant te Parijs en Alvareda thans gezant te Parijs als zoolong te Londen Casa Miranda heeft zijn ontslag gunomen als ondersecretaris von staat en als algemeen gemachtigde voor de wereldtentoonstelling te Chicago LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de 2de helft der maand November 1892 wolke door tnssohenkomst van hel postkantoor te Gouda zijn terug te bekomen H de Bruin Arasterdam Butgrink Troster Boskoop C V d Berg Rotterdam M Lakerveldt Den Haag Gouda 13 December 1892 De Directeur van het postkantoor VORSTER 341 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Dinsdag 13 December No 19193 ƒ 25000 No 11919 ƒ 1600 No 6561 ƒ 5000 No 12779 ƒ 1000 j No 6081 11941 400 No 7337 ƒ 200 No 6077 11015 13373 13805 15371 en 16565 100 rijzen van 46 18 2917 6302 7763 10430 13023 16975 18258 31 2929 5306 7784 10601 13067 15988 18289 64 2973 5341 7804 10631 13108 16124 183U 95 3217 5374 7818 10661 13162 16180 18322 193 3222 5493 7843 10663 1326 1336 16182 18344 277 3265 6637 7853 10700 16 97 18367 295 3257 5569 7865 10749 13464 16260 18447 315 3418 6666 7872 10769 13602 16262 18496 365 3421 6719 7875 10780 13618 16279 18570