Goudsche Courant, donderdag 15 december 1892

1 1S9Z Donderdag 15 December N 5010 GOUDSCHE qOURANT iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlön kan gesobleden tot eda nor des namiddags van den dag der uitgave 10790 13626 10891 13649 10938 13710 10944 13720 10992 13789 11020 13872 11050 13975 11058 14054 ill28 14092 11160 14128 11162 14133 11174 14173 11177 14178 11870 141S4 11286 14188 11314 14237 11327 14285 11335 14289 11382 14428 11400 14467 11676 14483 11621 14676 11667 14693 11694 14753 11711 14792 Il 780 14802 11803 14855 11908 14859 11928 14987 11961 16029 12053 16034 12065 16106 1S074 15149 12108 15237 12148 15256 12180 15292 12217 16300 12227 15303 12372 16446 12454 16538 12602 15539 12623 15642 12671 15748 12682 15826 12719 15830 12791 15838 12795 15863 12817 15869 12920 15880 12955 15904 13003 15966 13011 15972 7886 7S92 6739 79465760 7960 576 $ 7969 6817 8042 6879 83246893 83885913 84136950 8417 6001 8464 6078 8658 6082 8654 6084 8711 6094 8844 6213 88466231 88796251 89096288 8930 6300 90006404 9022 6428 9064 6456 9083 6642 9116 6874 9120 6879 91226954 9131 7012 9146 7017 9148 7039 9160 7062 91747119 92167125 9243 7207 9349 7218 9445 7228 9478 7266 95777373 9694 7424 9 610 7507 962 6 7639 96497541 9676 7544 96997652 9715 7566 98327598 9936 7652 9949 7656 101267689 101867699 10206 7764 102867767 10343 373 3463 431 3479 446 SSOO 485 S508 670 3564 584 3570 618 8608 640 3665 714 3666 75 3684 769 3715 771 3718 816 3728 818 3738 893 3813 960 3814 966 3828 1003 3838 1037 3903 1115 3906 1154 8936 1331 3989 1373 4016 1399 4095 1443 4140 1494 4147 1547 4164 1696 41 8 1663 4298 17 1 4311 1832 4378 1839 4387 1947 4390 8126 4403 9238 4457 tiU 4530 2284 4636 8296 4656 8352 4666 8366 4777 9390 4861 8392 4888 8429 489S 8691 4967 2614 4964 8648 4977 8650 5101 8669 5137 8761 5187 8804 6202 8812 6231 8845 6299 163 4 18687 16371 18634 16400 18648 16416 18864 16691 18710 16701 18846 16726 18946 16813 18960 16622 18999 16853 190 a 16883 19044 16883 19062 18967 19061 17021 19111 17U7 19i 8 17119 19166 17148 19316 17174 19339 17199 19684 17286 19726 17336 19745 17353 19789 17363 19826 17369 19835 17433 19914 17444 19963 17467 19981 17611 20060 17512 20072 17620 20149 17531 30282 17561 20268 20281 17576 2030017684 20372 17587 2043717615 2044817633 2057317636 20600 20622 20629 20647 17720 20743 17760 2Ó774 17761 20791 177 4 20798 20824 20833 17960 30844 17988 20978 13067 20992 18146 Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Dec Leonardus Jacobus Antonim en Johanna Maria Antonia ouders J F Willems en J H M Visser 11 Alida Maria ouders 3 van der Hooft en J H üeerliogs Matthijs ouders J H Gouka en M J de Jong 12 Lambertus Hendrikus ouders B Rozestraten en A C A van Buel OVERLEDEN 9 üec C Nieuweohaizen 90 j 10 N Nieuwenhnizen 69 j H van Dam 73 j G van Erkel 12 m 12 W de Jong 83 j A Schaap huisvr vau G van Barlingen 27 j A M van As 13 m 13 J H Jansen huisvr van A van Rosmalen 27 j ADVERTENTIÊN Pro Deo Faillis emcot van Oije By vonnis der ArrondisaemenU RecbtbsDk te Rotterdam van 10 December j l is de boedel Tan B 7 waM OJJ JB insolvent verklaard met last tot vereffening door den Corator De Carator voornoemd Mr M M SCHIM vak der LOEFF AdvocaatProcnrenr WORDT TERSTOND GEVRAAGD EEÏÏE NOODHULP goed konneude koken Zich aan te melden in persoon OOSTHAVEN 79 Zeer ITette Gesteendrukte NAAUSAAMS worden GELEVERD door A BRL KMA en Zn Pro Des Faillissement HEIJ By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 10 December 1892 is M ££ koopman in brandstoffen te Oouda verklaard te zgn in staat van faillissement welk faillissement geacht wordt te zgn ingegaan op 6 December 1892 den dag der inlevering van het verzoekschrift Tot Rechter Commissaris is benoemd de Edel Achtbare Heer Mr Th J HOPPE en tot Curator de ondergeteekende De Otfrator voornoemd Mr M M SCHIM van dke LOEFP AdvocaatProcureur Kraepelien Eolm s SALUIAE FASTILLES Algemeen erkend als het beste middel by HOEST en VERKOUDHEID het is een siymoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid verkrggbaar bg de meeste Apothekers en Drogisten prgs per fleschjes 20 cent Mto Alleen echt in Q fleschjea voorI P zien van etiqnet waarop de Handteekening van KRAËPEUEN en HOLM Zeia Hofleveranciers FRMSCHE STOOMVEEVEEU Gheoiische eo ZwJUerscbe WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Oameskleediugstakken ook alle soorten Meiibeleo Ledikantgordynen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander biyven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Wie zeker zgn vii de Echte Elkel GacaO te ontvangen tesamen gesteld en na vele proefaemingen in den handel gekomen onder den naam des 1 uitvinders Dr Mlchaelis vervaardigd op de beste macfainee in het wereldberoemde étabblissement van ebi Stoll werck te Keulen elcciw Eikels acao in vierkanten bassen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt I eene aangename gezonde drank ioor dagelijkscb gebrmk een k 2 theelepels ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevid van diarrhea slecots met water te g roiken Verkrijgbaar bij de voomumste H H Apothekers enz p Vi Ko Ko proefbngjeg 1 f UO c 0 90 c 0 35 Generaalvert genwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 ALHIER 18 GEVALLEN de Pros van ƒ 25 000 op No 19193 zijnde het geheele Lot gesplitst in i en De Collectrice der Staatsloterg Wed A C COSIJ Oude kennissen Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte ABSHAÜBBIN S Mi Rhiimatisclie WATTEN voorzeker oade kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrygbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G van Deth iC B Verheul Oudewater Hej de Wed Bogman A Bos Berkel Gouda F W J denUiJl 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop A Hoogendgk Cappelle S V d Kraats Bleiswqk J van Dorp Zoetermeer A Kaulini Alphen Oobr Kauling Bodef aven K Oosterling Uaastreeht ebr Kauling Woerden O v d Geur Waddinxveen Hen zg gewaarschuwd tegen de namaakseli en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az Wed M iHOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie f r ONZE Byatoem ProC Dr O lASGBB dracen voortaan navenstaand gedeponeerd merk xx etlquet SatuüT Wota f 1 £Z£NVfm aanvraac saven wJJ gaarne da nanuoi der opera op JAKBEN TIIt mnTS FriezenTeen Verkoopers zUa te Oonda J L Brnns te Bodejraren A H V Kauling 100 belooningf Mdkdoorn en WraUenUnctuur verdryving zeker per flacon 00 cent HooId Eau de Cologne van H SËLLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinctuur geneest dadelgk per flacon 35 et Verkrggbaar bg L A de VLETTER Markt Gouda Gouda Snelpersdruk van A Bkinkman Zoos Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prJB per drie maanden ia 1 25 trance per post 1 70 lizoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 December 1892 Naar w j reroenieu is het mondzeer uitgebroken op de stal van P Liepelt op hot Jaagpad Voor de Etutterdamsohe Bochtbank stond gisteren terecht C J v E werkman te Gouda niet ter zitting verschenen die een ijzeren roostur voor de deur van bet huis in gebruik door het Leger des Heils te Gouda had vernield Eisch 7 dagen gev Uitspraak Dinsdag e k Men leest in de Haagsohe prokkelingen van het V D De minister van oorlog heeft dezer dagen aan de Tweede Kamer medegedeeli dat er van de uniformverandering voorshands niets komt o a om de kosten en om den voorraad in de magaiijcen nist waardeloos te maken NadHirifk i dat JuiaC llaar ik meen dat men den nadruk toch moet laten vallen op het 1 0 a want dat die flnsncieele bezwaren geenszins overwegend zouden zqn geweest als or niet gebleken ware van de onmngolykheid om de wensohcn van H M met die van Z Exe in overeenstemming te brengen Nu ditmaal feliciteer ik de schatkist en de officieren eens met dit verschil van gevoelen tusschen die twee allerhoogste autoriteiten Door den kantonrechter te Haarlem is bg vonnis van 9 dezer uitgemaakt dat bij huur van dienstboden indien de dienitbode met 1 Janual i de overeengekomen nieuwjaarsfooi in ontvangst neemt en daarna baren dienst tegen I Mei opzegt en op dat tgdstip haren dienst verlaat zij aan den meester het FEVILLETO l ÜITHETLEVKN Naar hel Duittci 2 Het behoorde tot hare vaste grondbeginselen en deze stonden als muren zoo onwrikbaar nooit een man te veroorloven zijne zaak persoonlijk aan haar voor te stallen Deze gzige schoonheid achtte het een al te groote gunst zich te vernederen tot het asuhooren eener liefdesverklaring Zoo iets overdreven eerbaars zoo onnatuurlgks en zoo bovenmenschelgk vormIgke heb ik later op mijn lerensweg nooit weder ontmoet Zg staat daar nog im mgn geheugen voor mij als het Urbild van volmaakte oagenoakbaarheid Alle pretendenten moesten zich lot haar vader wenden Er waren onder haar bewonderaars die zich terugtrokken liever dan dien weg te Vulgen en dit waren zeker de minsten niet op het punt van fijn gevoel Haar verachting voor jonge meisjes die met heeren konden lachen on schertsen hun oen vrij woord veroorioofden zelfs nu en dan een handdruk beantwoord den was onbeschrijfelijk Met dezelfde gemakkelijkheid als zij henr glanzig linar lang het blanke voorhoofd opmaakte kon haar tong eer en goeden naam barer aft bedrag der ontvangen geven terug60 nieunjaMafooi moeten üaarl Maandag middag trokken on veer 100 werkelooze arbeiders uit versohillenile dorpen weer uaar het gemeentehuis van Schoterland om den burgemeester nogmaals te vragen hun work t verschaifen Vierarbeiders werden door don burg moester ontvangen het onderhoud duurde meer dan een half uur Deburgemeester noemde don huldigen toestand hoogst treurig zou gaarne èu als burgemeester èn als particulier werk verschaffen maar was d artoe niet in staat De gemeente linanoiéu lieten t een werkverschaffing van gemeentewege toe als particulier konhg geen werk geven wijl hij gean eigenaar van gronden was De arbeiders deden daarna hun beklagover de handehngeu der sub snnvoogden in de dorpen die bun geen ondersteuning wilden verstrekkenen hen verwezen naar den president van het armbestuur mr Binnerts t Heersnveen Toevallig wasmr B in het gemeeni hui asnweiig en kon hgde werkeloozen antwoorden Itn deelde hun mede dat de dtnpsarmvoagden wel d lgk het recht hadden hulp ie verschaffen aan gezinnen waar gebrek heersohtt en ried hun aan als dit laatste het gevalwas zich opnieuw tot de dorpsvoogden te wenden Mr B vond don toestand nllertreurigst maar ook het armbestuur was niet bg machte daarin afdoende verbetering aan te brengen De weikloozen trokkendaarna af l D Van tijd tot tgd en oigenigk om de zes maanden verschijnt voor do Parijsohe rechtbank een iveldoorvued persoon net vroolgk uiterlijk en aangename on buleefde manieren Deze heer beeft niet miuder dan 28 veruordeelingen ondergaan voor 28 gelijke misdrijven Hij heeft het volgi nde middel van bestaan gevonden Hg treedt een resuurutio binnen eu bestelt een goed diner met fijnen wgn sigaren medezusters vernietigen De laatste minnaar die zich had aangemeld had aan eene haror vriendinnen zijn hof gemaakt of volgens haar zeggen die vriendin had hare nelten uitgespreid om hem te vanden Maar bij gelegenheid eeuer bruiloft was hij op onze winterschoonheid verliefd geraakt en van dat oogenblik had hij zgn best gedaan haar te naderen liet was zulk eene openigke vereering dat zij alleen door haar grootste koolheid hem kon terughouden zgne half uitgosprokeno lietdesverklaringen ronduit te doen Thons stond haar vader tegenover haar mol een open brief in d band De boven genoemde heer had verzocht haar irador een bezoek te mogen brengen De bedoeling was duideigi want hij kende don ouden heer bijna niet Wat moet ik antwoorden f vroeg p pa Wat u goeddunkt papa antwoordde zij zouder dat een rekje op haar stroef en koel gelaat veranderde Heb je niets tegen hem Neen U moet het maar in orde brengen papn Dit wos alles De stroefheid en ongevoeligheid in persoon bad er niets meer bij te voegen zij ging terug naar haar eigen ikamer Ik voelde mijn hart in do keel kloppen I Bella zou trouwen zij vla misschien gaan trouwen Dat was een vrrrassing In welk eene spanning kwam ik bg ie gedachte I Daar zou hier in hui bruiloft women gevierd met wijn taarten en confituren 1 En ha ir koele ADVERTENTIEN worden gepla van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt enz Als hot op betalen aankomt vertoont hij zijn leege zakken en verzoekt den restaurateur hem naar het politiebureau te brengen De rechtbank veroordeelt hem tot 8 maanden gevangenisstraf en nauw Igks ontslagen begint hg hetzelfde kunstje Hg ia nooit langer dan 48 uren in vrgheid en dan nog alleen omdat de eerste restaurateur bg wien hg het kunstje beproeft het niet de moeite waard vindt hem te doen oppakken De veroordeelde werd nu dezer dagen veroordeeld tot zgn gewone zes maanden voor een diner van 94 francs dat hij zonder betaling had genoten Tegen den zomer als de jonge groenten er zgn komt hg weder vrij Een luit der inf van het garnizoen te Atjeh zal voor een krijgsraad worden terecht gestobi wegens insubordinatie in geschriften jegens een kapitein der inf welke laatste wegens de daarbij betoonde zwakheid jegens dien luitenant zgn pensioen zal krggen of tal moeten aanvragen Voor zooverre onze berichten in deze reiken zon hji tegenover den overste 8 toen deze hem onderhield over de door hem ondergane straf wegens onkieschheid zich hebben beroepen op de voor hem onverklaarbare omstandigheid hoe de kapt Sohultze hem voor dia zaak heeft kunnen straffen terwgl hg niet is gestraft voor den daarop aan dien kapitein geschreven brief waarin hij deze op ile meest brutale en onbeschaamde wgze heeft uitgemaakt en beleedigd Wat moet nl het geval zgn geweest Na het ontvangen van dien brief heeft mefrijenoemde kapt den luit A naiigezegd dat hij hem wegens insubordinatie in geschriften voor den krijgsraad zoude trekken doch d it het dadelgk doarop gevolgd bidden en sineeken van laatatgonoemde om niet alleen hem maar ook zgna vrouw en kindoren niet ongelukkig te moken en het met tranon in de oogen smeeken om vergiffenis was de kapitein zoo met niets vergoêlgkende oogen die ook het minste vergrgp niet voorbgzagen zouden dan op een ander dan op ons wordeu gericht Bella zou misschien het huis verlaten het was mogelijk dat zij ja zeide Ik liep dien ganscheo dag als in een roes Thans was papa nü de ontmoeting met don jongen man thuis gekomen en dadelijk werd er opnieuw familieraad gehouden Terwijl hg zgn met bont gevoerde jas uittrok had ik in mijn hoekje weten te komen en thans traden zg de slaapkamer binnen De oude heer zag er tegcigk plechtig deftig en verlegen uit zooala gewoonigk als hij vreesde door zgne dochter te worden beknord Nu p ipa wat hef ft u geantwoord Ik heb hem afgewezen Zoo Geen spier bewoog zich op dat versteende gelaat dat de munschen mooi vonden Papa za haar verlegen aan en scheen verwonderd geeu knorren te krggen Hij maakte or eene toespeling op dat hg niet op zulk een voet zou kuunen leven als jg gewoon waart tenzg hij op eene zekere toelage van mij kon rekenen Het scheen wel eene bedekte informatie naar mgne gelduigko omslandigbeilen Onder het sproken begon de oude heer op zijne lange stevige beonen te waggelen en zgne banden beefden op eene geheel vreemde manier die mg toen al zeer raadselachtig voorkwam Ik begreep niet hoe er nu rediMi tot bozor dheid voor hem kou bestaan Ik