Goudsche Courant, donderdag 15 december 1892

kerk van ds Van den Oever heeft plaats gehad tussohon dezen heer en ds Ozinaia te Amsterdam Deze laatste door den lieer v d O met diens ktrleroad tot tweedon predikant aangesteld luidde do kerkgangers volgens de Heraut meet in normale goreforraeerde paden on hieruit ontstond het gesohil Een aanleiding werd gevonden i het verschil van meening ovor de boantwoording vnn do vraag of het raodzaam wa den Huero Christus als onzen broeder loe te sproken en de hoor Van den Oever gesteund door oon ged ielte van den kerkernad belette ds O inga met do politie ziju cathegisatio te houden in de kurk in do Vijzolatriiat Ds Ozing schreef daiirna een brochure waarin hg het gebeurde uitvoerig midedeelt Zoo geeft hij een verslag van hit vorhandeWe in den laatstun kerkoroiid dien hij bgVoonde nl die van 7 Nov II en zegt daarin vEr bevonden zich toon in de consistoriekamer C van Boven en C Freeze een diakon dio sedert Januari in den kerkcrand zit Do kast werd opengemaakt en ook de binnenkasl waarvan Van OostorAbcouwon en ik ieder eon versohillonden sleutel dragen maiir de kas en het archief waren verdweueu Waarheen dot konden wg slechts gissen Het spreekt vnn zelf dat wij hier niet aan oneorIgke bedoülingon donken maar toch wist ik toen reeds dat v d O wilde waar maken wat hij guzogd had Je zult er uit al zal t mg duizenden kosten Daarop begon de vergadering Na liiit gel fd vorkiniirile de hr v d O allen di volgen een door hem in fe ero i geplaatste ad verteiitie er van overtuigd waren dat Jezus nis broeder toegesproken mag worden vervallen van de oudOoreforftioorde gemeeule en ds Ozinga van zijn ambt als predikant bg die gemeente De hr v d O bracht in dezen kerkernad tivee nieuwe leden modo zoggonde dat dit volgen do Dordttihe Synode de nieuwe korkerand was Ik vroeg vorder zogt d O Meent gij dat dit ontslag van raij wettig is Ja zegt v d Oever je bont rechterlgk on juridisch ontslagen lis O werden vorsoliillendo verwglingen godaan door leden van den korfcornad die aan den heer v d O waren trouw gebleven Ds O deelde mode zijn ontslag niet aan te nemen waarop do heer v d 0 voorstelde hem dan maar predikant te laten maar een offer moet er vallen dan moet dio schoenmaker van Oosteroom en die grooiitenboer Abcouwer er uit en dan doo ik hot om Ozioga Du twoe genoemde mannen stonden op eu zeiden Na dan leggen wij voor ds Ozinga onze posten gaarne nedor Maar ds O wilde dit niet on wensclile met de mannen te gaan of te blijven Men kwam ten slotte tot een sobikking ds Ozinga zou iu du kerk in de Vgzolstraat de anderen zouden in de kerk aan den Overtoom den dienst waarnemen Xu ontstond er echter nl spoedig twist over de leerboeken door ds O gebruikt en do wg o waarop hij predikte en ten slotte ontving ds Oden 17 Nov een brief waarin hom op grond dat hij ooiiige bgbelteksten onzuiver verklaard had en twee gcraecnton had gesticht God ou de geraoonte dus beleedigd en onteerd had een valseh prediker en een soheurraakor was do bediening der saornraonten in naam van den drieeenigen God werd verboden In de Heraut komen nu naast elkaar twee advertentien voor In de eerste wordt do excommunicatie van M Ozinga Dzn bevestigd in do andero verklaart de classis der Oud Gom van Sloten tor Aar on Arasterdam na onderzoek der stukken de hondelingen van ds van den Oever togenover ds Ozinga voor geheel onwettig m n l rtfou fen men kan stellen in de nood Zi IT rT f mij aWus schrijft wmaad aan De Zaanetreek deze week Ik vertrok met de ram naar Amsterdam Deze stopte aan de aTon Cn l Vooro nw bowë Jn K i P kÜ ich reoda weder in ZXtZT r Plioht modo te do ram hl tn do noodrem en er n U X Z onm erkzillïm f onduoteur de noodZ T l ljnigk iets aan gebeurde f h f l getreurde gaf hg doodleuk ten antwoord Dat wil ik L r r i wei eenV ge Cr Jie en waarom de aanwijzin gen Ingeval van nood trokke men de lijn sterk zgn aangebracht ia mij een raadsel naar bonedon Balt 3fllafldsc i Ovmioht VVeder is een Fransche minis er gostmikeld over do Panamaquaeatie Du hoor E uvior ministervan fi ne u ft t dzaam geoordueid i s g te nemen omdat hij zijdelings betrokken is ge veest hem bogaau dat hg de gevraagde vergiifenis schonk en de belofte deed hem daarvoor uiet te straffen noch voor een krggsraad te doen terechtstellen Tot loon voor deze nobele daad wordt die kapitein bü den overste verraden en tal hy dus nietiegensta de hy zeer goed gesignaleerd staat voor denrang van majoor wegens zwakheid jogens iqn minderen het leger moeten verlaten Men ziet duswelke gevolgen menééhiieveudheid in den militairenstand na zich kunnen sleepen Bal Hdhld Staten Generaal Kamke Zitting vkn Dinsdag 13 Doceraber 1892 De Kamer heeft lang gedebaleerd over de ryksveldwacht De minister wilde een nieuwen rang invoeren dien van inspecteur welke eigenlgk bestemd is deze van brigadier majoor te vervangen De min wil chefs die niet uit U voldwacbt zelf zijn voortgekomen maar dezulken die uit andere krinjon degelyker ontwikkeld zijn Dit plan vond ernstige bestrijding vooral bij do antirevolutionairen en katholieken De heer Cr van Dedem had een amendemeut Ingediend om die reorganisatie te verhinderen docli het werd met kleine meerderheid verworpen VerdA bad het debat over de onderdeden van hot budget voor justitie niet veel om het Igf Htt hoofdstuk werd zonder stumming aangenomen Binneul zaken liep wat de algenieeue beraadslaging betreft spoedig af De minister maakte zich met enkoio woorden af van de opmerkingen der heeren Hintzeii Uartogh en Kerdyk betreifende de geheimhouding der vermogens den nood der gemeenten en het politie beleid van den Haagsohen burgemeester bij gelegenheid van de socialistenmeeting en van diens collega te Tieljerksteradeel bg het houden van vt rgaderiugen 33 artikelen werden goedgekeurd en des avonds het werk voortgezet In de avondzittiog spraken de boeren Uouwing en Teeners over den onderstand aan hulpbehoevende gemeenten do heeren Boreel Levy Borgesius en anderen over de maatregelen tegen de cholera de lieer Lieftink over de lijkverbrandiug en Van de Velde over de veeziekte De minister beantwoordde deze opmerkingen en de Kamer vorderde tot de afdecling Ondertvgs Gewoonlijk wanneer ovor zeer samengestelde slingeruurwerken wordt gesproken bepaalt men zich tot eene beschrijving van het torenuuiwerk to Straatsburg of te Beru maar er bestaan nog meer uurwerken die waant zijn genoemd te worden Zoo bgv bezit ook het Stadhuis te Jena een zeldzadm kunststuk en sommigen hebben zelfs beweord dat het een der oudste en zonderlingste der wereld is I Boven de wijzerplaat ziet men een grijnzenden bronzen kop ilie als de klok sla t zijn groeten i mond wijd opent Aan zijn rechtei zijde staat het beeld van grijsaard die met een goudon appel aan het eind van zgn stok houdt Zoo dikwijl de mond i zich opeut steekt hij dozen den appel toe maar trekt terstond terug wanneer de kop in den appel schijnt te willen bijten Ter linkerzijde staat een i engel met een boek in de hand die bij eiken klok h mot eene haud zijn boek opheft en met de andere een schelklokje luidt De bronzen ikop heet door Duitsehland Kans van Jena en die naam kad er destijds geen flauw vermoeden van wat het beteekent in verwarde en slechte geldelijke omstandigheden te verkeeren on daaraan te worden herinnerd De scherpe oogen zijner dochter werden éece enkele seconde tol hem opgeslagen als zeiden zg ik bogiijp het jrËn toen heb ik hem geantwoord dat ik indien hij de zaak als eene geldkwestie wilde behandelen hem nieta anders te zeggen had dan seen Heel goed Dank u papa In deu blik dien het wassen beeld thans op haar ouden vader richtte mAinde ik een zweempje medelijden of teederheid te ontdekken Papa begon nog erger te beven Je kan liet jo kan het altijd nog veramteren als je het wenscht klonk het bijna angstig Uen kan hem schrgven daarvoor is het nog niet te loat Neen Ik wensch het niet anders Zij keerde zich om en ging naar hare kamer Zijwas stroef en koel als gewoonlijk maar toch verbeeldde ik mg dat haar gelaat een tint bleekor was dan anders l£en paar maanden later werd de bruiloft van haar pretendent met hare vriendin gevierd Sommige meoschen worden geboren met de kiem tot éen enkelen hartstocht de begeerte om men chen en huuuj lotgevallen te leercn kennen wordt aan Ue nieuwsgierigen gegeven dio tioh met de zaken van andereu bemoeien Deze zinnebeeldige voorstelling had dus ten doel het sohaudelgke van dat bedrgf voor te stellen Naar het volksverhaal is deze kop het afbeeldsel van zekere Klaus den nar van Brnst keurvorst van Saksen die zich met alles Jiemoeide maar dat tenopzichte zgner meerderen met zooveel voorzichtigheid dat bg het overlgden van don keurvorst een der erfgenamen hot kunststuk tot den buitensporigen prgs van 600 000 kocht on daarmede het bewgs gaf dat Klauss de gunst zgner heeren hadweten te behouden llorloi emaker Verschenen is hul jaarverslag van de Amsterdamsche afdeeling van de Voreenigiug Tot UM do Volka waarvan de heer A P Obermeger hoofdambtenaar aan het departement van koloniën al sedert ettelgko jaren de voorzitter ia Hij geeft thans weer uitvoerig en nauwkeurig verslag van do gelden en goederan der afdeeling voor armenzorg geschonken en laat daaraan weer eenige lezens en merkwaardige opmerkingen voorafgaan die omdat ze gegeven worden van een man grgs geworden in armenverzorging meer al emeeu bekend mogen worden dun aan de leden of beguustigors Over de vraag wie armoede eu ellende behoort te lenigen of te verzachten zgn zegt de heer O al hee wat vellen papier beschreven Nog heersoht er meent hg over het steeds meer en meer op deu voorgrond tredend vraagstuk een groote spraakverwarring eu acht hg armenliulp en armenzorg verre van synoniem Staatszorg en slaatshulp van armen 0u hij een treurig teeken des tijds vinden waardoor woorden als medelijden en liefdadigheid wet uit het Lexicon konden worden geschrapt Daar hij meent dat de van God verordeude rangen en standen hoe de volken ook mogon woelen wel zullen blijven bestaan hebbeu deze ook plichten te vervullen waarbg de dienende liefde voorop behoort te staan ea waar hnu tgii of ook wel de kennis ontbreekt om weldaden eigenhandig en oordeelkundig uit te doelen moet men de olTeis d r liefde brengen op de meest vertrouwbare altaren waarvan men verzekerd zij dat hulp mot gooden raad gepaard gaat De arme toch moet iu den regel niet sluchts geholpen worden maar ook geleid bestuurd ja opgevoed worden en daartoe beeft de staat als staat geen roeping Op de vraag wie het allereerst geholpen moeten wdrdtn luidt het aatwoord de kleinen ietwat ouder dan zuigelingeu Zjf worden in il loevlnohu oorden bewaatscholen opgenomen en voor eon groot doel vsn den dag aan slechte invloeden on l okken Zg zgn de sleutel van het huis der uudera en deze Ie bezoeken is de minst bengdoutwaardige taak van twee bezoekzusters eu oune rusier die bij beurten 550 gezinnen bezoeken Zg worden meestal tamelijk beleefd ontvangen Bg die bezoeken moet zeer dikwijls de hand in de beurs eu voor zoover de middelen reikten werd waar honger was ook te eten gegeven Evenwel werd iu bel afgelooponj iar lg50 minder ontvangen Hierna volgt een nauwkeurig verslag van eene der bezoekzusiers aaagaaode de bezoeken en wat haar daarbij wedervoer en waarbij menig titffend tafereel wordt opgehangen waarvoor warme dank door het bestuur in het jaarverslag wordt gebracht waaruit Doe u best om hi n in de een of andere wetenschap te onderwijzen die niet bepaald op meuschelijke wezens betrekking heeft zg lijven dom en dof tot het laatste toe Maar laat hun een niam hooren een oppervlakkig gesprek opvangen dan zullen zij dit dadelijk in rich opnemen Jaren later zullen geheel toevallig die weggeborgen gezegden mol andere kleine bijzoniierhodon iu verband worden gebracht en zonder dat men er zich juist rekenschap van zou kunnen geven vormen al die kleine trekje zich tot een geheel rondom dien naam en op een zekeren dag treed een gelaat voor onzen geest op Hot leven kau ons nu en dan dit gelaat doen zien hier of riaar en langzamerhand voegt zich daarbjj een geheel persoon het wordt een mensch die leeft en zich om ons beweegt Ku die menich ia eeee geschiedenis eene gebeurtenis die over de aarda trekt als een wolk aan het uitspansel hij keert nooit terug met geheel dezelfde afschaduwingen Zoo ging het mij met den man die eens um de hand mijnor balkoningin aanzoek bad gedaan ea bijna hei jawoord had gekregen Jaren verliepen en ik leerdo hem persoonlijk kennen zgn tehuis zijne vrouw en zijne kinderen ik zag hem iu de omlijsting van het alledangsche leven zouder welke ii en eeii mensch nooit goed kan leoren kennen Ik herinnerdo mij wel die kl ine épisode van zijn aanzoek maar op hem scheen die geen indruk te hebben gemaokt daar was gsen plaats in zgn Kven voor eene gedachte daaraan Ik begreep dat het toen eene opwelling van het oogcn dan ten slotte bigkt dat de ontrangattn beliepea 6829 en de uitgaven ƒ 6611 zoodat een saldo ia kas is van 218 Men schrgft aan do Jmèterdammer Ree ls meermalen is er in uw blad en ook in an deie blndeu op gewezen dat er in ons land veel l weinig postkantoren zgni dat de puslergen io ds kleine steden ea in de groote dorpen te veel wordt toevertrouwd aan ongeëxamineerde in den re e onontwikkelde personen brievengaarders genaamd Voor vgl eu twintig jaren toen de po terijen uilsluitend uit brievengaren bestond waren zij volko men voor bun viik berekend nu de postergen iu de laalste jaren zoo ontzettend is uitgebreid en door postwissela kwitaniiën spaiirbonk piikketpost ent enz zulk een omvang heeft gekregen is het m I onverantwoordelijk en niet in t belang van den diemt en van het publiek dat de drukke hulpkantoroD langer in handen bigvon vnn personen die totaal niet voor het vak zijn opgeleid Het i uatuurlgk duidelijk dat alle hulpkantoren niet in postkantoren kunnen worden omgezet Ër zgn zeer vele gemeenten die daar nooit voor iu aanmerking kunnen komen maar 1000 hulpkantoren tegen skchls 250 postkantoren is nogal kras Onder dio duizend zgn nog vele gemeenten waar noodig postkantoren moesten gevestigd zijn ik noem u slechts Aalsmeer St Anna Parochie Bellen Berlikum Fr Bedum Boomster Hardenberg Volleuhove Muiden Loosduinen Papendrecht Neede Ooslhnieeo Uuurloo Markeloo Valkenawaard Uithoorn Wornm elf Rgswgk Ouderkerk a d Amstol Uitgeest Westzaan Zuidhorn laatstgenoemde gemeente is nog wel een hoofdkiesdistriot en beeft oog geen postkantoor Ik kan u tot staving mgnrr bewering hulpkantoren der postergen noemen die in posizegelvcrbruik bestaande pottKantoren overtreffen Het iiulpkantoor Aalsmeer verkoopt Mn postzegels ongeveer 4000 per jaar Muiden ongeveer ƒ 3500 Uitgeest ruim 3000 Neede 3000 Uithoorn ƒ 8000 Ouderkerk a d Amstel ƒ 8000 enz enz Het postkantoor Warmond ongeveer ƒ 1900 het postkantoor Baalte 2 100 Olst ongeveer ƒ 2700 Lekkorlferk ongeveer 2000 8t Oedenrodo ƒ 2800 Willemstad 2300 VIgmen 2200 enz enz De poatkautoren zgn verdeeld in 8 klassen zoodra oen kantoor hovende 6000 zegels verkoopt wordt hel in de 7e klaiie gerangschikt De amlitenaren die het klein direo toursexamen hebben afgelegd mogeu alleen din sii naar kantoren der 8sto klasse Het ia dus niet meer don plicht van het Jlootdbestuur der Posterijen dat de drukke hulpkantorea in Postkantoron worden omgezet Jongelui examineeren voor Directeur en geen postkantoren oprichten is jongelui teleuratajlen ooral alt er tal van plaatsen zijn waar een postkartoor een eisoh des tgds is Wij hopen van harte dat do heer vau Kerkwgk die verleden jaar zoo voor het platteland in de bres sprong en do heer Borgesius bij d a s begrooting op dezen onrechtvnanligen toestand zullen wijzen wg Iwgfolcn niet of do minister van Waterstoat zal dergelijke wenked in dank aannemen en gaarne willen medewerken lol uitbreid ug van het getal postkantoren In de Heraut wordt melding gemaakt von een twist die dezer dagen in de Oud Gereformecrde I blik was geweest en dal hij dit alles vergoten had lang vergeten Ik verbeeldde mg zelfs dat hij zich j vorblij lde over het b auwtje dat hg desigda had opgeloopoo want hoewel ik bel sohooue meisje uit het oog had verloren wist ik toch dat haar humeur met de jaren er niet op was verbeterd zij was een schrik I voor hare huisgenooten Die man maakte op mij den indruk hard en koel te m als de vrouw die hij had gezocht Verachansie zg achter de welvorgelijkheid en de vormen zgn I harnas was zgne plicht zgn godsdienst Hg behoorde tot een zoor streng kerkgenootschap dat elk wereldaoh vermaak veroordeelde en hij dreef zgne eisohen aan zichzelf en anderen tot in het ovordrevene onbarmhartig door Ik heb nooit iemand zoo alleen in de wereld gezien Hij gevoelde dit en leed er onder Hg had eene onuitsprekelijke behoefte aan warme genegenheid oon toewijding nan liefde en hg miste ten eononmale de gave die Ie winnen De overeenstemming tussohon twee gesloten karakters ilio deze onwillekeurig tot elkander brengt maakte dat hij ondanks het groot verschil in loeftgl zich met eeno zekere kalme vriendschappelijkheid tot mij wendde Ik wist genoeg van zijn loven om het overbodig te miiken het overige voor mij te verbergen Hij sprok ronduit over alle dingen zonder mij in den eigenlijkeii zin iets toe te vertrouwen hij sprak er over alsof hot vast stond dat ik er van wist Hordt vervol fd in de zaak Keinaeh deze had hem den dag vóór zijn dood nog geraadpleegd en deze omstandigheid die hot vermoeden van zelfmoord bgna tot zekerheid maakte heeft do minister verborgen gehouden totdat een onbescheiden meiledeeling het ruchtbaar maakte De Kamer van Afgovaardigilen bornndslaagde gisteren over eeno iotcrpollatie Trouillot naar aanleiding van hel verzoek om oulslag van don minister van financiei Bouvier Do miuister prosident Ribot teido dat Rouvior vrij wilde zijn om te antwoorden op do lasterlijke beschuldiging waaraan hg in do Panama zaak blootstaat Zijn ontslag is echter nog uiet aangenomen In zijn rede woes Ron ier op den briof van Clemonoeau in do Fiffuro on do Jmitce opgonomeii en zegt dat dozo het uilgaiigspunt vau nieuwe bosolmldigingen ia Evenals andere ministers van financiën heeft hij betrekkingen te onderhouden met finanoiers dus ook met De Eoinacb Dat deze s mjnistors tussoheukorast inriep ia waar Maar op dat oogenblik waa hem Rouvier niet bekend dat Do Reniach in de gereclitelijko vervolging zou wordoo betrokken Verder zeido Rouvitr dat zijn hulp uiet werd ingeroepen om de vervolging der justitie wol om die der bladen te doen ophouden on boveslig lu vervolgens liet duor Cle menceau inodegedoeldu Met opgehovrn hoofd zal hij zijn pKiats ala afgevaardigde weder innemen en hg hoopt de ropubliok nog lang te dienen Déroiilède beweerde hierop dat het doel van het bezoek hij Herz wiis do justitie togen te boudon on niet haar te helpen Op dezen aanval antwoordde Rouvier dat hij zoo noodig zal vragen voor het hof te verschijnen Ton slotte stolde hg tegenover alle aaustijgingon eene besliste ontkenning Na afloop van den kabinetsraad heeft de premier Ribot zich naar het Blysée begeven en den preaidot voorgesteld hut verzoek om ontslag van Rouvier aan te nemen waarin Carnot toestemde Ribot seinde onmiddellijk daarop aan Tirard die op do Brusselaoho Muntconferentio Frankrijk vertegenwoordigt on bood hem do portnfouille vsu fiiianci iu aan Tirard naB langs denzelfden weg deze beuooming aan welko morgen in hetJourHal ojjkiel zal worden mudugedeeld Het ïooratel Pourquery do Boissevin blgft het zwaard boven hot ministerie Ribot Do Minister van Juslitio Bourgeois verschoon voor do Kainorcommiaaie ou hij hiold zgn bezwaren tegen dit voorstel vol De uitbreiding van de bevoegdheid dor enquêie oommiaaio word door den Ministor bestreden als ongrondwellig en onnoodig daar de commissie zelf geen uitgabroide macht noodig oordeolt allgiius uiet vroeg Do commissie heeft toch art 1 waarin do onquêle comraiasie het recht krijgt getuigen te dagvaarden en te beéedigden met 7 loipen 4 stemmen aangenomen Vorder werden goedgekeurd de bepalingen tot regeling van inbeslagnemingenon hiiiszoekingin door uo i toegevoegd rechter van instructie de strafbi dreigingen tegen weigerachtige getuigen en de permanent verklaring der oommissie tijdens een Kamor reoes Over hetgeen dezelfde Minister Bourgeois is overeengekomen met don voorzitter dor enquête commissie Brisson aannaanile bat gebruik der proces slnkkon wordt het volgende medegedeeld De commissie zal zes of zeven leden aanwgzen eu daaronder den heer Brisson om do ruim 490 stukken na te gaan en daarover verslag uit te brengen Do ontzogoliug van de papieren van baron Reinach zal van Rogeeringswoge worden bijgewoond door den commissaris van politie Clement van wiens bevinding de oommissie op de hoogte zal worden gehouden Met verontwaardiging ia de Duitaohe rgkskanselior in don Rijksdag opgekomen tegen het anti somitisme De gebeurtenissen der laatste weken behooren tot I Ie onaangenaamste die ik beleefd heb zeido Caprivi Daarbg doelde hij op hel bosluU der conservatieven om zich aan te sluiten bg de anii semietcn Ook do officieuze Sordd Ally Zeitung trekt te velde tegen die wgziging van de politiek dor conservatieven die in hot land nog moer afkeer wekt nu de conseivatiove Magdeburger Zig dio verandering toejuicht als een middul om helderheid te brengen in de parlgtoestanden Integendeel schrgft hut blad houden wij hel voor een groeten zegen dat n plaats van hot huiohelachlig ooquetteeren met het anti samitismo daarvoor oen openlijk partijtrekken hiermede in de plaats gekomen is Het blad gelooft dat de partijdag getoond heeft dat men met het auti semilisrae niet in do eerste plaats do Israëlieten maar vooral het liberalisma wil bestrijden Gunstig steekt hierliij af wat het conservatieve WoohenUatt van Von Helldorff schrijft Von Helldorff en zijne vri nilen werden op deu partgdag iiitgpsctioldon omdat zij zich tegen de auti aeraitische stroominsj verzetten Hij verklaart thans dat do dag waarop het besluit genomen word oon dies nefastus van de ergste soort tal blijven in de geanhiedboekea der partg Een buitengewoon krachtig Kabinet noemt de 2ï iMoorrespoudent te Madrid de nieuwe libenilB regoering die in Spanje over het algemeen zeer gunstig ontvangen is Wel ia do nieuwe minister van flnancién Gamazo een voorstander van verhooging der belastingen maaï daarbij is hij een uitstekend financier Waarschijnlijk zal hij spoedig inzien dat het land geen nieuwe belastingen zou kunnen dragen maar dat zijn kracht moet zouken in een met kracht uitgevoerde radicale hervorming vau het administrntiestolsel Gainazo is protectionist do minister van openbare werken Morot daarentegen eou erkend voorvechter van don vrijen handel Men gelooft echter dat eerstgenoemde zoodanig zgne meening gowgzigd heeft dat samenwerking mogolgk zal zijn Do iiiüuwo minister van buitenlandsche raken markies De In Voga do Armijo heeft zoo dikwijls reeds die portefeuille bezeton dat mep verwachten kan dat bg oen vrijzinniger bestuur de onderhandelingen over liaiidelsvordragon met buitenlandsche mogendheden gemakkelijker zulten gaan Twee leden van hot ministerie Maura en Cervera zijn vroeger nog nooit als minister opgetreden Maura üinistor van koloniën is een bekwaam reehtsgeloerde en een der leiders van de liberale partij De minister van marine admiraal Cervera ataat bekend als een kunilig zoe offioior en als een voortreffelijk administrateur De Ilaliaonscbo Kamer heeft do begrooting van biunenlandache zaken aangefiomen Do afgevaardigde Bovio vroeg inlichtingen omtrent den toestaml der gemeento fiunncién van Napels Rosano onder secrelaria ven binnenlandsche zaken antwoordde dat er een gerechtelijke enquête werd ingesteld Bovio hield een interpellatie botroffundo den Senaat en drong er op aan dat staatslichaam te hervorman Hij vroeg of do Kamer niet het initiatief bohoordo te nomen tot eene hervorming der grondwet die in overeenstemming met de beginselen van het algemeen stemrecht behoorde gebracht te worden Do laatste gebeurtenissen h anden immersbewozen dat eeno hervorming van deu Senaat dringend uoodtakolgk was INQEZONDKN Mijnheer de Redacteur I Vergun mij s v p eoc plaatsje in uwe Courant voor het volgeode Weder is door veraohillendo kerkernden thans ondersteund door de kiesvereeniging Vreest God eert den Koning een adres uan den Raad onzer Gemeente gezonden om afschaffing der Kermis of ten minste algeheele sluiting des Zondags Volgens die hoeren zoudon alleen de houders von vorganning van dien dog prolitoeren doch zg schijnen te vergoten dat ook andero neringdoenden dien dag niet gaarue zoudon missen vooral met hot oog op de buitonlui die alsdan de stad komen bezoeken Ik hoop dat do leden van den Raad zulks met mij zullen beamen en daarom afwijzend beschikken Ontvang M d R bij voorbaat den dank voor de opname van EEN WINKELIER 341 Staats loterij 3e Klasse Trekking van Woensdag 14 December No 6659 1000 No 20009 ƒ 400 No 36 ƒ 200 No 3069 on 10012 ƒ 100 1 Prijzen van 46 61 2811 6284 8097 10430 13382 16888 18302 71 2878 6300 8108 10437 13409 15893 18882 78 2896 6312 8166 10474 18419 15932 18405 87 2900 5316 817 10566 13433 169U 18438 137 2911 5323 8243 10667 13518 16081 18473 141 2992 5330 8255 10615 13628 16177 18616 210 3017 5380 8277 10689 13563 16206 18646 217 3091 6492 8342 10776 13564 16228 18667 280 3156 6518 8607 10824 137S0 16263 18567 311 8175 6610 8521 10827 13748 16289 18669 321 3204 5706 8647 10894 13773 16327 18600 334 3276 6728 8657 10916 18797 16431 18686 339 3233 6800 8684 10939 13868 16459 18725 367 3291 6884 8687 10966 13899 16464 18762 423 3349 6929 8712 10977 13908 16501 18793 424 3363 6051 8725 10990 14006 16569 18860 433 3868 6085 8774 lUll 14123 16713 18906 451 3379 6116 8890 11135 14163 16619 18912 467 3391 f210 8971 11220 14195 16638 18914 551 3401 6342 9016 11271 14213 16649 19081 592 3411 6408 9037 11423 14241 16719 19H9 727 3417 6477 9126 11526 14246 16741 19301 760 3433 6597 9135 11537 14361 16769 19330