Goudsche Courant, donderdag 15 december 1892

v VrUdag 16 December 189a 1N 5020 è T SWARTSEI BLRG E 92 KLEIWEG Ij E 92 9laga ijn van Kantoorboeken uit de Fabrieken X WEISZ en ZIMMRR te Gladbaeh Bekroond met den Gouden Medaille An terdam 18p2 ï eM steeds vocMhanden 1I0 meest genrnagde Boeken in alle formaten en dikten tot coij urreerende pnryzen POSTPAPIER ENVELOPPEN TEUW ff OTLOODEN éz Het ISfiA LT ÏSCH jlHMBESTÜUM alhier 4aakt jeindi dat hetla s iVjlRIJ DAli 4e gewone i m JAAB lili SdHË COLLËéTË iten behoeve pjnei p men zstllidoen houden h beveelt lynéi eijhoeftigen in dip weld dig hèülAr Inwo ners a nj r Mederlaiidsche $ tli iiiboot Illaats happij De Stoomtebepen JS lUriJSJB kapt J SAUER 911 HOLLAND kapt J 8MIDT i Vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoega men zich bg de Ci gadoors der Maatscbapp Boompjes 72 te Kotterdinu De Stoomscbepen lossen te Brewersq aay de markt van Boter en Kaai te Looden CHE COURANT JVieuu S en AdveHentiehlad voor Gouda en Omstreken kendi Oe Infending van adTertentU n lian geaoUeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave 194sd 19484 19526 19645 19688 19594 1959 19630 19667 19660 19761 19768 1980 19836 19889 19940 20017 11648 11678 11692 U626 11646 11784 119U6 11943 11954 11965 11973 1 987 12040 12066 12066 12132 12146 12194 1 199 12202 1228l 12291 1233 12412 1252L 1267 I2581 12588 6 07 9162 6612 9167 6tl6 9240 6621 9260 6663 9272 778 3455 807 348U 3488 3494 lin 3573 1156 3681 1Ï67 3603 1Ï70 87U0 1886 3737 1SS9 8789 1336 3847 1416 3961 1433 4166 1436 41841442 4194 1484 4S01 1487 4325 1513 4326 lfi39 4404 1616 44S9 1616 4492 1826 4557 1885 45901890 4609 1926 4637 2077 48192094 4838 2275 4d07 2291 4931 8439 4d49S547 50322698 50922610 50962613 51058630 61122670 51708697 6189 2744 52U7 2756 5275 9285 93 3 9345 9372 9408 9504 9514 9624 9636 9662 9724 9773 9775 9821 9828 9838 9900 9946 9983 6762 6837 6845 6854 6928 6949 7026 7030 7037 7U9 7160 7187 7226 7248 7291 7330 i333 7364 7478 14406 16786 14432 16810 14489 16J56 14521 16873 14616 16884 14680 16893 14745 169p 14779 169 14789 170 14793 170 14907 1701 14933 1701 11942 171 15033 172 15140 172 15162 172 1617 172 15181 17211 2017 201St8 20347 2042 ioiif 21 48 Uil 80I648 20650 2p667 20678 20689 2P688 20717 20721 20 788 20876 ioni 20986 20999 7525 10020 7537 10032 7568 10053 7573 10073 7648 101U4 7654 10188 7669 10219 767 10226 767 I 10232 m 10268 7763 10282 7810 10291 7906 10368 7993 10400 8004 10422 173 6 17318 15353 17 l 16J62 1716391 17 15394 17 15408 174fl 15419 174 9 15424 I74 0 16428 1760616492 17 84 505 17626 1S634 17879 15558 I7 89 15651 17 768 15653 1785i 16662 1786815723 1796316776 1S181 16787 18836 I587S 18296 ADVERTfiNTlfiN Berallen van eeu ZoonH M A KtA Ecbtgenoote van M J OOSTERLING Gouda 14 Dec 1892 ZIJ die iets te vorderen hebben van oi verscholdigd zgn aan de N alatenschappen van COBNBLIS yiBVWEySUIZlCy en ySELlJE NIISÜWEyHUIZEN go woond hebbende in de Korte Akkeren te Gouda en van yiCOLAAS de JONG gewoond hebbende in den Langen Groenendaal te Gouda en aldaar respectivelgk den 9n en 10 DECEM BEB jl o erleden worden verzocht daarvan vóór den len JANUARI 1893 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris 6 C FORTIJIJN DROOGLEEVEB te Gouda Stads Muziekschool OPËiVBAAK EXAMEN op DINSDAG 20 DECEMBER a g des namiddags ten 1 nnr en des avonds ten 6 nar in de zaal Eanstmin der Soc Ons Genoegen De Secretaris J F C W A DELS Stads Muziekscliool liischrUving van Leerlingen op VRIJDAG 23 DEC a s des namiddags van 1 3 nar in het gebouw A Ti Legi c Onders en Voogden worden indachtig gemaakt dat tnsschentgds geen leerlingen worden toegelaten De Secretarie J F C W ADEL8 WORDT GEVRAAGD met 1 FEBRUARI een fatsoeulgke R C DIEITSTBODE een burgerpot kunnende koken en van goede getuigen voorzien Adres Mejufvr Van HELDEN Markt De Lees bil liotlieek vermeerderd met 400 der beste ROMANS LEESGELD 5 cent per week per deel J T SwartsenlDTirg Kleiweg K 02 De Catalogus is ter perse STEENKOLEN Binnenkort wachtende eene Lading GROVE BÜHR waaruit wy tot 65 cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in hnis bezorgd Steeds in voorraad SMEE en MACHINE KOLEN benevens de Echte Belgische AHTHRAGIT NOOTJES ad 1 60 per Heet de minst aanslaande brandstof voor vulkachels JAN PHINCE Cie KANTOOR TURFMARKT H 101 Gouda U Dec 1892 Gouds Snelpersdruk ran A Bhinkman Zoon n € Schouten Kapelle a d IJsei RO GE LIJNZAAD BOONEN MAI8en BAVERBROOD Paike Kwaliteit Knrkdroog Lage Prgzen Weg ens Verhuiziiigp QROOTE OFEUIMINQ VAN ALLE voorhanden Artikelen E vanMAARKIV Achter de St Janskerk Openl are Verkooping VAN BOOUEN EN EAZnOüT De BURGEMEESTER van Gouda is voornemens op VRIJDAG den 16 DEGEMBBB des morgens te elf ure te beginnen aan den Fluweelensingel bfl de Doelesteeg otn contant ffeld te verkoopen en eenigf Hakhout Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwnieester De voorwaarden zullen dagelijks de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot del namiddags een ure ter plaatselüke seoretane ter lezing liggen Ir l e uitgave deier Coni BUt geschiedt dagelijks met nitzonde ring vA Zon en Feestdagen Oe prijs p er drw 4 I Pper post 1 70 ff I dlzoaderlijke Nonjmel VIJK CENTEN GOUDA 16 Dioember 1898 Donderdag ii Öeoember a at zal het gezelachap TMi den Tiroli aohouwbulrg te Hotterdam opvderen Het GoDDViscHJE toonoelspel in 8 bedr van W G Tan NouhuiJB Dit stuk heeft allerwenen veel suoces gehad het behoort tot de boate stukken ran het répertoire en ia zelfs in Londen in de Bngelsobe taal opgevoerd welke eer nog nooit san een oorgpronkelgk HoUandacb tooneeUtuk waa te beurt gevallen Daarin treden op de dame Aug van Bieoe Poolman Beukers van Weaterboren en van Hossum benevena de hh Jan C de Voa Boyaards Alex Faasaen Holkers enz Tot nastukje wordt gegeven Kapitein O oillac waarin optreden Mevr v Westerhoven en Alex li aassen Naar wjj vera ioen gaat het ugkoor dor B K Kerk te Moordrecht oene schoone toekomst togemoet Moest vroeger veel tengevolge van onvoldoend personeel onuitgevoerd blyven weshalve het voor sommige andere dorpskoren de vlag moest strijken thans maken een aantal kinderen en ook eenige jongelingen gebruik van de gelegenheid hnu door den eerw Pastoor aangeboden om zich gedurende don winter eemge bedrevenheid in den zang eigen te maken om daarna onder de andere leden van het koor te worden opgenomen üe sympathie die er onder deze adapiraut koorzangers bestaat belooft veel voor de toekomst Ook de ijverige bemoeiingen van den organist den heer Bouwman die zich zouveel moeite getroost om den jeugdigen zangers eene degelyke opleiding te geven doen het bigde vooruitzicht ontstaan dat eerlang veel tot tand zal kunnen worden FEl lLLETO i ÜIT HET LEVEIN Naar het Dvitach Zijae gade was volmaakt het tegenbeeld van hem zij was goed jegens alle njenaohen omdat rij niet boos kon zijn voor het overige slordig en onachtzaam Haar ideaal van het leven was geen knorren te krijgen dit te ontloopen waar het haar dreigde het verlangen naar iemand die haar nader stond dan alle overige menschen was haar vreemd Zij had veel overeenkomst met een dom klein hondje dat voor iedereen zonder onderscheid kwispelstaart omdat een kluifje een kluiQe is om het even van waar hot komt Hun echt was zoo rijk aan kinderen en zoo arm aan vreugde dat hun woning precies op eeu kinderbowaarplaats geleek zonder een zweem van licht of zonneschijn of opwekking voor het gemoed Tot vaders groot verdriet kwam het eene kind voor en bet andere na ter wereld mot moeder s onbeduidende trekken en met haar slordig onverschillig karakter Hg bezat die opgewekte nimmer rustende eerzucht die met oen waren honger alles in zich wil opnemen veerkrachtig mets to hoog en te onbereikbaar achtend gebracht dat vroeger tot d vrome wenschun behoorde Sehoonh Ct Ongeveer twee jaren geleden werden lit de kerk te Klein iSuiidurt verschillende gouden en zilveren voorwerpen ontvreemd Ook ia andere omliggende plaatsen werden kerkdief stalien ontdekt zander dat bet aan de politie mocht gelukken de schuldigen in handen te kragen Eindelijk echter is men er in België m geslaagd ookelen aan te houden en thans blijkt dat al deze diefstallen werden bedreven door eene goed mgerichlo dievenbende btiataande uit niet minder dan 26 personen waarvan er 24 gebracht zgn voor de jury te Tongereu Zg worden beschuldigd vaa te hebben deelgenomen aan tientallen van diefstallen in kerken en particuliere woningen De meesten der beschuldigden hebben reeds eene volledige bekentenis afgelegd Toch zal het op 5 Decumber aangevangen geding nog enkele weken duren aaageiiien vele getuigen zgn opgeroepen Volgens de mededeeling d r getuigen te Zundert eu de bekentenis der besiibuli deu Wi de diefstal te KIcinZundert gepleegd zgn door den hoofdman der bende eu drie zguer medeplichtigen De commissie tot sameustelling van het volksliederenboek ook der Maatsch tot Nut van t Algemeen wenscht oen onderzoek in te stellen naar die uude liedereu welke thans nog in den mond des volks leven en met Lot da algemeen bekende behaoren Zij meent dat in menige streek van ons land nog wel dergelijke liederen of fragmenten van liederen te ontdekken zijn en richt zich daarom tot allen die haar willen helpen met vriendelijk verzoek haar oude teksten en zoo mogelijk ook oude melodieën te willen mededeelen of wel haar den weg te wgzen om er mede bekend te worden De namen der helpers zal zg later gaarne in dank vermelden Hij zou z jne zonen en dochteren hebben willen prikkelen om m trachten het doel te bereiken waartoe hg was grnaderd zonder het te hebben gegrepen Hg werkte met botenmenschelijke inspanning om de middelen voor hunne opvoeding te verdienen door deze middelen wilde hij als het ware de rails leggen waardoor kennis en wetenschap zijne woning moesten binnenstoomen maar alles leed schripbrcuk op de atmosfeer van lauwheid die zich al meer en meer over de geheelo woning verspreidde Het kwam mg soms voor of er een wonder noodig zou zijn om te voorkomen dat die zich ook van hem niet moestej maakte De onberekenbare golfslag van het leven bracht mij opnieuw ver af en ik verloor hem uit het oog zooals ik vroeger Bulla was kwgt geraakt Eerst na verloop van een aantal jaren ontmoette ik haar weder Wij logeerden in hetzelfdo hotel aar wij beiden eone nacht moespon ovorblgveu en zij iclieen bigde te zijn mg terug te zien Ik was alihai s iemand mot wie zg over vroeger tijtl kon praten Zij had het stil en eenzaam in de wereld Hare ouders waren gestorven en haar schoon i heid was verwelkt Arm als zg was en ongewoon iets uu to voeren om in haar onderhoud e voorzien leidde j zij een treurig leven vol zorgen en verdriet Ik was op Ie doorreis en had hel vooruitaicht een paar tamolgk lange uren in bet vervelende provinciestadje door te breiinen eer het tgd zou zgn naar bed to gaan In vond het dus aangenaam een met ijeheel vreemd gelaat tegeuoior mg aan de theetafül to s ion al was het ook juist niet het gelaat van iemand die ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt De commissie verzoekt beleefdelijk dat bovenbedoelde medadeelingon gezonden worden aan dr G Kalff id en secretaris Weteringplani ioen no 8 Amsterdam In de Maandag gehouden vergadering van do Koninklgko Academie hield prof Van dar Wgck eenrede over wglen prof Opzoomer Veertig jaren lang zeide spr is de wijsbegeerte het brandpunt van Ópzoomer s arbeid geweest In 1845 promoveerde Opzoomer in de rechtsgeleerdheid met eon dissertatie Ue Naturali obltgationt Wat hg als jurist gaf waa voortreffelgk en indien spr zou resumeoren dan heeft hij onsterfelg ke verdienste erlangd in bet privaatrecht en CoiM tiiiftB en groote verdienste in het publiek recht en het Jm Comtitueniium Spr herinnerde er aan hoe Opzoomer zitting nam in de Staatscommissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek en hoe hij toen liij lid was der commissie tot hervorming van het hooger onderwijs voorstander was van één groote universiteit die Leipzig naar de kroon zou steken Steeds wierp hij door zgn meemng gewicht in da schaal omtrent datgene wat vroeger de liberale partj beoogde Hij begreep dat de stroom der democratie niet was tegen te houden endrongo a op leerplicht aan Nooit is hg er echter toe kunnen komen om zijn Utrecütsche Akademie te verlaten voor een Kamer of ministeneelen zetel Als litterator had hg een welbekend i beroemdheid schooner en zuiverder stgl werd er met geschreven Hij was daardoor populair zooder eenige moeite Bg het lezeu van zg n boeken voelde men nooit dat men een zwaren borgtocht mede maakte Hg sprak t latijn even vloeiend als Cobet on was gemeenzaam bekend met al het schoone der Classiekon en ook dor nieuwe litteratuur Hg waa onder allen de eerste die wees op de verdiensten van de werken van Fritz Reutor uitsinitend prettige herinneringen in mg opriep Zg scheen ons verschil m leettgd ea den grooten afstand die vroeger tusschen ons had bestian te hebben vergeten ik was uil dezelfde plaats afkomstig en zg had behoefte zich uit te spreken Zoo werd mg dan haar vertrouwen geschonken dat ik mot had gezoch maar dat mg eeue sorwondorlgke bgdrage opleverde voor mijne kennis der schaduwzgde van het menschelgk hait van die donkere zijde wior bestaan elk lid onzer bxschaafde samenleving op onveMotffoordolijko wijze meent te mogen voorbijzieu mee spreekt daar zoo niet over Zie hier wat zg mij verhaalde De voormaliue pretendent van Bella had veel omgang met een neef van haar iii wiens gezin zij ua don dood van haar vader tgdelgk haar toevluchl had gevonden Van den beginne af hadden zij en haar vroegere minnaar elkander als soede oude l eki i den bejegend toKiat bij gelegenheid van een rorjaarfeest van Bella s gastheer dat ot veel praal muziek gasten en illuminatie werd gevierd die verhouding veranderde Bella was op eene wandulmg dour den aranten tuin onder een gesprek met hom eenigszins van de anderen afgeraakt Opeens had hg haar govraazd of zg aUast oo uit haar vader ha I opgedrasren gii aaiizoeif ii weigeren in geval dit dereden van zgn bezoek raoclit zgn Toen zij hem na ir waarheid had gezegd dat dil nia het geval was geweest had hg zich niet meer kunnen beheerschen maar had in do harfitoi hlelgkstc h woordingen verklaard dal dit misverstand oen onherstelbaar onge