Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1892

UD ieder van het ponooeol om den anderen Zondag Trij kan minten gegéreo Nadat eenigen tijd was gedebatteerd over hetgeen de ooncessionaris aan de Gemeente kas zal hebben Ie betalen werd de verdere afdoening verdaagd tot een Tolgende zitting Staten Generaal 2 Kaheb zutiug van Donderdag 15 December 1892 De min van binnenl zaken gaf in zyne rede te kennen dat hg zeer de al emeene belangstelling iu het ambachtsondorwys waardeerde maar toch geen Trqheid vond om het ameudemeut Smeeuge over te nemen daar het Drentsclie systeem iu onderzoek was en hij cent wilde weten wat de gevolgen zouden jH Intusscheu liet hij de beslissing aan de Kamer over die ten slotte het voorstel met 43 tegen 41 temmen verwierp De overige artikelen gaven geen aanleiding tot een opgewekt debat Mod pleitte voor Leurplich Tydeman voor vurbrtoring der onderwijzerstructementen Kerdijk en FerO beklaagde zich over de Bocialislische gevoelen der onderwijzers Karnebeek hetgeen den min stof gaf Voor een nieuwe rede Een ontwerp op den leerplicht ligt gereed doch wat op de organieke weiten die aan de orde zijn herziening der minimumtractementeu lacht den heer Tak toe beslist ontkende hij dat in de i onderwijzersstand als geheel een slechten geest heerschto nat Nawijn betrof daaromtrent mocht hut eindvonnis in het hangende proces worden af ewarht om maatregelen te nemen des namiddags kwam er eenige levendigheid in het debat toen de heer Van Kerkwijk een amendement voorstelde van ƒ IZUOO uitgetrokken ten behoeve van de iuzending in de nfdeeliug Schoone ELuoaten op de Teiituonstelling te Chicago te schrappen Dit voorstel vond van verschillende zijden tenn o a bij den heer Schaepman terwijl de heoren Borgesias Van Houten en de comm van rapporteurs het ontriedrn Het werd aangenomen met 56 tegen S6 stemmen Het goheole Vo hoofdstuk werd goedgekeurd zouder stemming In de avondzitting was hoofdstuk VI Marine aan de orde De commissie van rapporteurs is tegen de verhoog iug voor nieuwe schepen evenzoo da heer Viruly Verbrugge de heereii Land en Rutgers v Rozenburg zullen voorstemmen Blijde tijding schrijft mr L llafmaus in bet Fenl ITeeH ail De peraequatie is er door In do zitting der Tweede Kamer van verleden Dinsdag ilen 6 Dec werd zij mot 73 tt gen 17 stemmta aangenomeu Ik wensch u geluk dierbaar Limburg Tengevolge dezer peraequatie valt u een last van honderd twintig duizend gulden s jaars van de chouders De grondbelasting elke thans 372 752 77 bedraagt wordt terugïobracht tot 253 787 05 Wij hebbeo dus alle reden ons te verheugen Belastingen ziet men heel zelden verminderen en bet is een buitenkansje als men eens ontlast wordt Dit geschiedt thans en in ruime mate De grondbelasting wordt met een derde verminderd Wie nu ƒ 3 betaall zal in do toekomst slcnhls 2 betalen Verder zet mr H uiteen dat de provincie Limburg verkeerde Vlle terughouding was wuï Ik kreeg den indruk bij haar spreken of zij niet zooals vroeger aan eene stemming van haar gemoed lucht gaf maar cf zij over deze dingen overal en te en iedereen zuu Kunnen praten diu maar naar haar wilde luisteren en dien zij op haar weg ontmoette Zoo vertelde zij mij dal zij op een dorp een paar mijlen van hier eene kamer had gehuurd Zij had niet geweten waarheen zij zou gaan zij was voornemens een kleinen winkel op to zetten maar tut nog too had zij er geen werk van gemaakt Zij noeralo den man die haar huishoer was en ik kende hem wel van aanzien Xu en dan had ik hem in den loop der tijden o el eens zien opdagen Hij was de houder van eeu bierhuis en ziju roo door grijs haar omgeven gelaat was als hot ware eea uithanzbord van zijn bedrijf llij wilde met haar trouwen vertelde zij maar daar hij weduwnaar was en een aar der kinderen mondig waren had hij nog allerlei te btzorgen om de papieren in onlo tu maken voor de verdeeling en uitkoering en zoo voorts Daar m moesten zij nog vooreerst wachten Hij was echter best voor haar zij behoefje geon huur te betalen kreeg turf in haar kachel en mocht vrij biur drinken ziovoel zij wilde Je lie rijpt van dei elijk middageten ko Ut niet veel bet is zoo duur en het is ook de moeite niet waard voor mij alleen te koktn De sluniperd Ik zou wel eens willen zien boe zij zou doen als zij moest kokun Zij zag mij zoo schuw en met zulk eene onderdanigheid in haar blik aan bij da peraequatie niet alleen oordeel maar ook voldoening heeft Limburg krijgt gelijli Ug de hersohattiiig der ongebouwde eigendommen in geheel het ryk ia gebleken dat de veronderstelling wi arop de wet van 1865 tot opvoering der grondbulaating in Liraburg berustte het kadaster in Limburg gelyk aan dat in andere provincies onjuist wus De nieuwe belastbare opbrengst over het geheele ryk toch bedraagt het dubbele van do oude de verhouding is dus van 4 tot 2 terwgl de nieuwe belastbare opbrengst in Limburg tot du oude slechts staat als 4 tot 3 Kan er doorslaander bewijs bestaan dat de Limburgers die in 1365 beweerden dat hun kadaster hooger was dan ie andere provincies gelijk hadden Evenveel als de wetgever van 1865 in arren moede aan Limburg oplegde evenveel neemt de wetgever van 1892 ons weer van de schouders stilzwijgend erkennend dat ign voorganger ons ongelgk deed De keizerlgke diergaarde te Schönbrunn heeft een groot verlies geleden De lievelingen van het publiek en vooral van da kinderenwereld de potsierIgke vierhandige dieren moesten allen gedood worden zoodat het apenhuis op het oogenblik geheel leeg staat Sedert een jaar werden in de diergaarde groote veranderingen aangebracht die zich ie zoover ook tot de apenkooi uitstrekten dat deze aan een flinke schoonmaak en verbetering werd onderworpen terwijl de bewoners zoolaug elders onder dak werden gebracht Toen zij weer in do kooi teruggebracht waren werden zy na elkaar allen ziek eu voor men nog de oorzimk der ziekte had kunnen opsporen en de j zieke dikwijls zeer kostbare dieren kun ufzouderen waren allen dcor een acute loiigtuberkulose aangetast Alle geneesmiddelen bleken onvoldoende waarom men de dieren cyankali te drinken gaf Allen dronken van het gift en stierven er aan Ter verhindariug van besmetting werd hierop de kooi ter dage gereiuigd en al het zich doarin bevindende hout verbrand Eene aardize geschiedenis herinnerende aan vele dergelijke verhalen omtrent regimentskiuderen is dievan Maria KekhoUnakaya Iu den laalsten Kussisch Turkecben oorlog vonden eenige soldaten van het Kekholmsky regiment een vrouw mot een kind in haar armen iu de sneeuw De vrouw was reeds dood maar het kind le fde nog en werd door het regiment ingenomen Men aai het den naam van Maria Kekholrasky Het meisje werd op ko ton van het regiment opgevoed en onderwezen en onlangs dood luitenant Schlemmer van de Trumskydrauondors aanzoek om bare hand bg den kolonel van het regiment Aanslou ls werd eene vergadering belegd van verschillrnde leden van het regiim ut en na lat door kolonel Heichenbach was modogedt old dat hij aii generaal Paniutin en v iu allu officieren van luitenant Scbleramer s rei ioiem do b ste getuigenissen had ontvangen omtrent het karakter van den jouden oliicior en diens reputatie svard met aig meeiie sLeininen besloteu hum du regiments lociitur af te staan Het huwelijk zal uu binnenkort pla ils hebbeu Het Aó p AW bevat oen verhaalljo van een flesschentrekker dat wij èn om do aardigheid van dat het eij dior de ziel sneed ff Vindt je bet erg il waas voor mij oudo vrouw to gaan trouwen vroeg zij Vlaar ik heii niets om van lü loven Mijn geheel vermogen bestaat uit l veeduizend kronen eu men wordt ouder ook Hij zit er goed in Ik krij oeiio meid die de keuken beïOT t ik behoef niet meer in een koude kamer op te staan s winters on ook niet tueer mijn eigene koffie tu zetten Ik behoef ook geen bont meer te hakken en wator te dragen Viudt je het erg dwaas als ik hel doe Noen antwoorddü ik Rene vre im t beklemming maakte mijne stem onklaar W al zou het helpen of ik hier begon lo moraliseeren Allu voorBlellii gen die ik zou kunnen maken raoosten tot zand worden verkruimeld tegenover den drang tot zoliliehoud van deze vrouw tegenover Ie onwrikbare eischeii van hel leven Toch verwonderde ik mij in stilte over het aanzoek van i ün bierman Welke rest Ier voormalige betoovering had er den oiaii toe gebracht haar een tehuis bij lam aan te bieden onder vooniaarde dat zij zijne vrouw werd Zij zat stil aan de tafel en slurpte baar koffie O wat moest dit trotschu hart hebben geleden eer zij zoo laan was gezuiikeii zoo laugzain rhand I Waar is de vrouw die de kracht hoeft om ziekte armoede eu werkeloosheid te Irotieereii zonder do h iud dio baar wordt loogestoken te vatten De balkonitigin uu vroeger dagen dio eoo meiiigo het meegedeelde èn om het nuttige van de waarschuwing tegen hel steeds toenemend llessohentrek kersgilde hier overnemen Het luidt aldus Ons werd dezer dagen een aardig staaltje medegedeeld omtrent do sluwe wgze waarop de tlesschentrekkers soms te werk gaan Voor de waarheid van hot medegedeelde staan wg in In tironiiigerland is het gebruik van koek tea plattelanda vooral bg kermissen kolossaal De winkeliers in kleine plaatsen waar de kermissen nogig fleur zijn weten zich dan ook bgtgds van de uood hoeveelheid koek te voorzien om aan het vorlangM van alle kookliefhebbers te kunnen voldoen Zoo zgn er in de stad Oroningen een aantal koekbakkers die allen m gm werken en hun zoete producten op bestellingen naar de kleine plaatsen afzenden Nu kreeg een dier bakkora een brief vau eea winkelier van oen klein plaatsje met verzoek hem met het oog op de aanslaande kermis niet minder dan tien kisten koek te zenden Een zeer welwillead schrijven begeleidde dit verzoek De firma was zoo goed bekend de koek was zoo lokker en daarom werd rloze bestelling al wa bet dan ook de eerste aan die firma gegund I Die lieve woordjes evenwel wekten bij den bakker die er al eens meer ingeloopen was argwaan Hoe lief dacht hij maar ik vertrouw het niet Eenige dagen later kwam een tweede brief waarin op spoedige toezending word aangedrongen Maar de bakker die reeds een paar malen was opgelicht liet ook dien brief onbeantwoord Ongeveer een week daarna vervoegde zich een netgokleed heer aan zijn winkel en deelde hem mede Int hij een groote parlg koek voor do aanstaande kermis wilde opdoen Hij wensohte evenwel eerst den prijs te wolen contant betalen was zijn gewoonte Men ging aan hot berekenen de vrachten de verliezen werden in rekening gebracht Doeh toen eindelijk de koopsom genoemd was verklaarde die netto koopman dat hij vnn den koop moest afzien waut dat er op die manier niets voor hem te verdienen overbleef En handeldrijv n zonder verdienste waarbg hij nog zooveel risico liep was toch te gek Do koop sproug derhalve f Dat is een solide koopman dacht nnze koekbakker Een praaijo ontwikkelde zich ov r den slechten tijil over Het slecht betalen en wat dies meer zij In den loop van het gesprak vertelde do solide mgnbeer dat bij kwam van hetzelfde plaatsje saniit de vroogtre bestelling van koek was gekomen waaraan wegens onzekerheid omtrent de suliditeit van des besteller geen gevolg was gegeven He dacht onze bakker als ik hom een vran naar de Büliditeit vau die lirma Dio solido man zal mij Wel naar ziju beste weten inlichten Die firma luiddo het antwoord puik puik solide alles op lijd betalen alle prima soort artikelen Men scheidde mt een hifuddruk en de bakker besloot thans nu bij lan eeu zoo solide persoon zulke goede inform ities had gekropen do tien kisten koek af ie zenden Hij voegde er zelfi een brierje bij waarbij hij zijn verontschuldiiiing aanbood dat do toezending eenige vortrajiing bad ondervonden En de betalingV De bakker wacht er nog op De vriendelijke mijnhear die zich o zoo solido had voorgedaan was niemand anders dan do llusschontrekker dio do door hem bestcido parlij niet gekregen had en nu dit middeltje had aangowcml om toch zijn slag te slaan goede partij had afgewezen hetzij omdat de pretendent niet rijk genoog was hetzij omdat zij zich niet wilde verkoopen wie zal het zeH goii zij stond tlians op het punt de treurige overblijfselen van hetgeen zij was geweest vveg tu geven om daarvoor kost en inwoning te kojpen En de weinigen tot wier ooren do tijding van dit somber huwelijk zal doordringon zul on rainanhtoud hunne schouders optrekken wajt op hut bruidshed dezor oude verwelkte vrouw worden ge ii vergoelijkende bloemen gestrooid Eu toch en toeSi Schoone fiere Bella dat gij zulk eon einde moest nemen Wij deelen dit eenvoudige verhaol mede om toch iederen handelaar te raden voorzichtig te zijn De handel heeft reeds zich zelf met zooveel bezwaren te kampen oin uu nog de dupe te worden van gewetenlooze schelmen is waarlgk te erg Men zij dus op zijn hoede Ui Parijs schrijft men ann de A Itott Ct Ein aan eleekendeo brief laat men u hier thuis bezorgen on gg hebt geen andere formaliteit te vervullen dan op het boekje dat de besloller u voorhoudt in de daarvoor bestemde kolom uwe handteekeiiing te zetten Zoo eenvoudig mogelijk dus Maar van een postwissel ontvangt ge eene toegtvouwen gedrukte kennisgeving berichtende dat ge met dezo kennisgeving en voorzien van de nooiJige bewijsstukkon over het bedrag aan het kantoor van ontvangst kunt beschikken 1 do postwissel verlaat het kantoor niet en bij de uitbetaling kuipt do ambtenaar er de strook af met den naam van den afzender Het laat zich uit deze wijze vau doen verkleien dat L elgk rag en Pargzenaar vertelde de geldverzeiidiiig slechts bij uitzondering per aaugeteokeuden brief plaats hooft Dit zal echter de Noderlandsoho vereenigiug vau liefdadigheid alhier penningmeester do heer Bons ik zal er bet adres mjar bijvoegen 14 ruo de Lafayette dit aal die vereenigiug niet verhinderen oiïi een anugoleekenden brief luet geld met groote dankbaarheid te ontvangen De vereenigiug heeft groote behoefte aan don steun der gegoeden iu het vnc erland want zij staat voor eeno ontzaglijke ellende en armoede onder de laudgenooten uit den werkenden stand alhier en daartegenover beschikt zij slechts over eenige duizenden franken Helpt ons van Nederland uit die tank wat gemakkelijk maken helpt ons zoo dat wij meer kunnen doen dat de gift die wij uitreiken in onze moedortaai on tor herinnering ann hot va ierlanil in zijn naam I helpt ons dat die gift eeno hulp kan worden ter opbeuring waar dat nou mogelijk is of anders ton minsle togen dun hongerdood knii vrijwaren O er wordt veel in Nederland gevraagil er wordt veel gegeven ook verstandig en onverstandig maar als mon daarom niet in NedoHand wil geven laat men dau geven te Parijs als men zich hier bevindt voor weinige dagen levende enkol voor zijn ïoiiot en genoegen Wal zal het u hinderen gij bevoorrechten der fortuin die telkens uw work of uw runtenierleven kunt afwisselen met een Parijsch uitstapje wanneer gij op dat moment als do tien of twintigfrankstukkon uit uive beurs vliegen er eentje vasthoudt voor onze vereoniging Misschien redt gtj er een landgenoot bet loven mede 1 En gij joniigoïiuwden ilie arm iuarin oti dikwijls oog in oog langs de Parij cne bouluvards drenlolt meer elkander zoekende het ongestoorde samenleven duo hot plezier vau Parijs ilau eijne thoateis on musea küra ilenktiii die heerlijke liagoii eens déu oogenblik aan de nfziehtlijke ellende welke om u huist en welko hare slachtoffers maakt ook onder Nederlanders Voor u een lachende h iinel al is hot donker en koud voor hen dat zivarie troosteloozu bestaan waarin zelfs do gouden zonnestralen gn ii vonk vau geluk kunnen doen sprankelen Is hot u geen vreugde in dien tijd lo geven Steeds komen landgonooten bier velen op hunnen doortocht naar Marseille of ienua om zich in te schepen voor du Indische reis jongo ambtenaren geroepen om ginds ovur honderdduizenden te regeoren officieren van het Indisclie en NedeHandscho leger van de marine dio straks als de stefFelijke en inoreelu belp ugen van het vaderland dat uischen hooghartig gezondheid en leven zullen wager gehoorzaam aan een plicht het sterkst te midden van bet gioolste govaar Zij komen hier niet ziende op een paar franken meer of minder Zal dan eeno bijdrage aan do Nederlanilscho vereenigiug hen bezwaren En wilt gij niol geven vóór te zien goi d I houddan euu Dinsdag inidilag vrij van 4 tol 6 en bope jf u naar de Maisoii consittortale van do kerkde rOratoiro vlak bij het Louvre Do breeiie don 1 iieru gang in langs do ongelukkigen heen die hier ineengedoken op eene bank zitten te wachten tot de beurt aan hen is gekomen en hm groote deurlink geopend ge zijl in hot lokaal waar do Nederlaiidscho vereenigiug hare liefdadigheid oefent Oiu de tafel zijn verschillendo leden gezeten onderwie de grijze voorziltor do heer Buisman en dosecrelaris do heer EJ Pitmer die beiden hunnearmen zoo goed kennen hunne namen on lovotisomstniidigheden weten zeldui gemist wordi n Helruiino vertrek wordt slechts spaarzaam verlicht dooreeno op du tafol staandu lamp gunoeg echter m degelaatstrekken op te nomen der armen dio nu 66n voor één binnenkomin Ouden van dngrn die komenbedelen om werk Work eene aalmoes is al watde vereenigiug hun guvun kun I 1 Ziukoii driDr rhuinaiiek krom getrokken gestalten j die zich voortsleepen op eeno kruk eu als uit ipiit noeivallen op een stoel jonije moeders door h iren man verlaten Toduwen wior zorgen verlicht wonUin doordat de vereenigiug hare kindereu tracht voort te belpen ook een hooggehoed man Deze wordt weggezonden Het is hard maar hij heeft niet gebonden wat hij beloofd heeft en de vereenigiug helpt eu geeft alleen dan wanneer blijkt dat de vragenden het verdienen Zij moet zich zooveel beperken wajit zij bezit zelve bijna niets bijna niets in vergelijking van hetgeen noodig is om aan de meest dringende behoeften te kunnen voldoen Het is de armoede eeuer wereldstad welke voor u heentrekt nog armelijkei nog troüsteloozer dan zij elders is nóg meer nooddruft iu de kleediog nog meer ontbering sprekende uit het gelaal nog treuriger de ziekten en kwalen 1 Werk komen zij vragen dekking kleeding brood Zij vragen het als Nederlauders in den vreemde zij stamelen het dikwijls in klanken getuigende dat zij slechts zelden hunne moeclertaal meer hooreu werkloosheid en de harde hand van het noodlot met eigen schuld hebben de raeoslen doen dalen Mag dan het vaderland ougevoeligheid blijven toonen Voor de Nederlanders die naar hier komen om te genieten van al wat het Parijsobe lewn aanbiedt de plicht om de vereenigiug te gedenken welke het zich tot taak stelt den armsteii den meest ongelukkigen landgenoot don schipbreukeling op de wereldzee te laten voe en dat hoe vergeten en rampzalig hij ook zij er een kring is die zich zijner blijft aantrekken de Nederlandsclie vereenigiug van liefdadigheid vertegenwoordigd in Frankrijk hoofdstad het niet vergeten vaderland I Uulieiilanaiictt uverzicbt Hubbard vroeg gisteren in de Fraiische Kamer het voorstol Pourquéry do Boisserin tot uitbreiding van do bevoegdliedeu der enqui le cominissie onmiddellijk iu behaudeliug tu nemen De minister Hibot verklaart zich tnet de oiimiddellijko behandeling te vereeaigon Brisson vraagt echter verdaging Mccht de Kamer dit niet willen dan driugt du commissie op aanneming van het ontwerp aan De minister Bomgoois bestrijdt de verjaging iJe minister Kibut doet eeu beroep op do eendrachtder Ilopublikeinon in het hoogste belang dor republiek Luide toejuichingen Brisson zegt dat do minister van justitie do eendracht der republikuinsche partij in do waagschaalstolt Sumoer Minister Hibot zegt dat du rugeoring on de commissie het oens zgn De regeering zal doen wat zg kan Haar eerlgkheid en goedtfn wil mag men n et verdenken Verder zogt hij dat de Kaffor weet welk lot net onlworpPourpuery iu den Sinilat wacht Ken conflict tusscheu beide Kamers Sitlofckon zou oen fout zijn De Eegeering zoo zegt Ribot wil geen uitstel on stelt de quaestie van vertruuwen Met 429 tegen 123 stemmen wordt tot onmiddellijke behandeling besloieii Een zeer opgewonden incident ontstaat De Cassagnac en audureti sommeeren Brisson zijn ontslag als vooizittur der onquête coininissie te nomen Onbesohrgfelijk tumult Du minister Bourgeois bestrijdt uit naam der regeoriug de bepalingen van het voorstel Pourquéry op grond d it het tgcza der ministers verkort i ti voorzitter der enquête commissie Bnsson ver klaart lat du commissie haar besluit van gisteren handhaalt Gelyk Dalzid reeds seinde werd toon besloten zich voor de verdagiug van hot voorstel Pouiquery uit te spreken Dit uitstel zou slechts voorloopij zyu daar de oommissio zich voorbehiold aa nuining van hot voorstel to vragen als haar dit n ittig mocht schijnen Voor het geval du regeerinsi zich tegen de vordaging verklaarde besloot du commissie zich voor het voorstel to verklaren De minister Ribot verklaart ovcroensteinraing tusscheu do Regeeriiig en do oummissie noodig tu acliten maar meent dat de taal van Brissou iiitt verzoenendis Als de Rogeering valt zal Brisson het gezagkunnen aauvaarilon Ten slotte werd een voorstel om tot do behandeling der artikelen over te gaan mot eeu meerderheid van zes stemmen 271 togen 266 vet worpen De zitting werd daarop onder vee rumoer opgeheven Do regoering zal niet aftreden In den loop der zitting stelden R bot en B urgeois zeer spoedig nieuwe inlichtingen betreft eiide de Panamazaak in het vooruitzicht Üe in josteldo correctioneelo vervolging zal een criminele veranderd worde i eu zon zich over gebenrteuissen van meer dan 10 jaar tcma uitstrekken Een aantal houders van Panamawaarden hoeft zich civiele parlg gesteld en zal vragen dat niet ie Kerste Kamer van hel Hof van de za ik zal kennis ijo nen wijl deze geoncrlei waarborg biedt Het ffinur lageblatt zegt dat aan de haDdelingeo der commissie van enquête in zake het Pauama schandaal perk gesteld moet worden De oommissie dreigt een inquisitie rechtbauk te wordeu en zal eiudigeu met Fraukrijks uatiouale waardigheid te schande te maken De Beurs is over dit allee zeer ontstemd er is geen Sprake van dat men eenige zaak van beleekenis in dezen toostaud durft beginnen Daarenboven nam de Kamer in beginsel eene belasting op da beurs operatiëu aau ofschoon do minister er op wees dat zulk eene belasting rijpelgk onderzocht moest worden daar zij of de ophefliug der agents de change of die van de coulisse noodzakelijk tengevolge moest hebben Opheffing der coulisse zou de Parijsche beurs tot een beurs van den tweeden raüg verlagen Bij dit alles kwam nu de val van Rouvier Wij schrijven 15 December en niet alleen zgn de begrootiugsdiscussiën nog niet begonnen maar zelfs de kredietwütten konden nog niet ingediend worden en iu ilieo toustand komt het ministerie van financiën vacant Voor het volgend jaar heeft men de conversie der 4 pCl schuld beraamd Dit is eene reusachtige operatie waarvoor reeds thans reusachtige voorbereidselen zijn gemaakt het aftreden van den heer Bouvier zet dit alles woder op losse schroeven Het was de Beurs dus niet kwalijk te nemen dat zij zich geagiteerd gevoelde De besprekingen van het Duitsche leger ontwerp dat na afloop van de eerste lezing naar eene commissie van 28 leden verzonden werd vertoonen eenverdeeldheid zonder voorbeeld Behalve do sociaal democraten verkiaart geen enkele partij het ontwerp te zullen afstemmen wanneer het er op aan kjmt Behalve de fraetie Rich er die ie de Freisiimige Zeituiti blijft verzekeren dat hij de legerwei gevallen acht schijnen ook de vrijzinnigen met tegen een schikking Door Von lluene en Lieber uit naam van bet centrum door Von Bennigseu vanwege do nationaal liberalen door Von Staufl enberg als woordvoeider der Duitschvrijziunigen werd liet ontwerp alleen in zijn tegenwoordigeii vorm onaannemelijk verklaard Laatstgenoemde achtte hel onmogelijk uil hel beschikbare mensclienraateriaal zooveel recrutou af te zonderen als in het ontwerp gevraagd worden De Duitschvrijziiinigen zouden alleen bet noodzakelijkste toostaan En niettemin hield dezelfde afgevaardigde eeiio rede waarin hij vele bezwaren die tegen do wet zijn ingebracht ontzenuwde en de ontevredenheid die overal zou gewekt zijn verklaarde uit do maalsohappelijku malaise en niet uit de politiek van dep nieuwen koers Eerst na afloop van het onderzoek in de afdeelingen zal blijken of er kans is dat de legerwet wordt aangenoiiien t at tot ontbinding van den Rijksdag besloten zou zijn is nog ni l bevestigd In êi n Dnitscheii Rijksdag vvas do vraag aan do orde of men ouder gewoonte gewoonte verklaren zou voor do staking van hel proces Ahlwardt nu deze heer de eer had lid te zijn geworden van den Rijksdag dan of men in dit bijzonder geval een uitzondering zou make 1 en het voorstel eerst verzenden naar du commissie Voor het laatste pleitte naar aangevoerd werd dat een verjaring van Ahlwardi s misdrijf door deze vertraging werd voorkomen terwijl de man toch van zijn mandaat voor t oogenblik geeu gebruik kan maken daar eerst een vroegere straf moest uitzitten welko eindigde 21 Februari Hot hoofd der vrijzinnigen Richter pleitte voor uitstel wal hem zeer kwalijk genomen werd De meeste Joden in den Rijksdag verlangdon Ahlward zoo spoedig niogelgk in hun midden te zien Na vele woordunwisseliniïeu werd het voorstel lot verzending naar de cjinmissie verworpen met 114 tegen 100 stemniia Voor dit voorstel stemden do conservatieven de nationaal liberalen en do vrijzinnigen de laalsten met eenige uitZ inderingen Het centrum en do sociaaldemocraten stemden tegen De schorsing van het proces werd daarop aangonomeu Een man als Ahlward is ook een heele annwiost voor den Rijksdag Jammer dat hij niet voor 21 Febr kau komen Daar knniioii ook de consorvatioven niets aan doen dip züQ dapper voor hem gestemd hebben Het in h t voorjaar onafgedaac gebleveu ontwerp tegen het openbaar maken eu verraden van militaire geheimen is weder bg dun Rgksdag ingediend Hef ontw rp is aangevuld met twee nieuwe artikelen welke op den heer Ahlwardt betrekking hebben Volgens deze bepidingen zal hij die over de verdediging van het Rijk mededeelingon openbaar maakt vvelke het Rijk kunnen schaden worden g straft met gevangenis van ten hoogste drie jaar Do sresehriften waarin zulke openbaarmakingen voorkomen kunnen terstond zonder reciiterlijko tiisschenkomst in beslag worden genomen De Italiaansche kamer behandelde do begrooling van Oorlog Do gewone uitgaven klimmen tot 240 353 44Ö frs do buitongewon bedraircn 630 000 frs Da geheele begrooling is 246 003 410 frs Do