Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1892

Veel heeft Opzoomer over konst geschreven die volgens hem bestond in de liefdevolle beschouwing der dingen Wat het licht is in de natuur schreef hy is de kunst in het meusoheuloven Heeft het leven vroeg spr ten slotte hem alsmensch gebracht wat hom dit beloofde is hy voorhet volk geweest wat zijn eeiste optreden beloofdete zijn Met Lessing had hy gemeen in de wetenschap alleen uaar waarheid te vragen en moeielykvalt het te bepalen wnt zqn woord uit den wegheeft geruimd Zeker is het echter dat hij de boeienTan vele geesten heeft geslaakt dat hij een belder Hhynende fakkel fier verlichting is geweest Opioomer heeft zyn roem gehaadbaaf l toen jongeregeslachten er aau gingen twijfelen af zyn wysbegeerte wel aan een behoefte voldeed Hy bleef een Prinsonder zyns gelijken 0 zoomer u een gelukkig menscE geweest Gedurende een groot gedeelte van zyn laven was hij een aar ZoiidaKskinri Op het Ërasmiaansch Gymnasium vielen hem allo pryzon ten deel aan de academie rond hy de beste Trienden die men wenscben kon en ook de beste leermeesters Reeds vroeg kreeg by den naam van universeel genie van student lot hoogleeraar benoemd wist hij dadelyk roet vaste hand zyn doel te omlynen Hij huwde met de oudste dochter van prof Ackersdijk en had een heerlyk gelukkig buiselyk leven Toch is voor dien rijkgezegende de wereld niet enkel scbnon geweest Opzoomer zou gelukkiger zijn geweest indien hg sommige din en anders had gedaan By tijd en wijle wordt iedereen gedreven door inwendige physische krachten fn invloeden van bulten Hij kon niettegenstaande zyn determinisme hevig toornen togen laagfaeid en dubbel trof deze hem indien hy zelf daarvan het slachlo0er was Beruatinï en vertrouwen waren overigens de grondtonen van zijn emoedsleven zooals bleek op zyn langdurig ziekbed Wanneer een groot man zeide spr ten slotte dia aen ruime plaats in het leven heeft ingenomen oaTerwacht wordt ggerukt wanneer men gevoelt dat alles uit is ilan heeft men een vreeselijkc leegte om Mcii maar vfA pijnlijker is het dat een door allen Mwonderd éa vereerd gpnie langzaam ten gronde gaai dat de kolos aan een hulpbehoevend kind gelyk is Dan fluistert men aU de dood eindelijk gekomen is loo is het beter Zacht rustte dus zijn assche De Voorzitter dankte den beer van der Wijck voor zijn talentvolle en waardeerende rode en zinspelende op het slot zeide hy al weten wij niet juist de plaats die hij eenmaal bij bet nageslacht zal inucmea dit weten wij dat hij altyd een groote plaats zal bokleeden onder de groote mannen van deze eeuw Na de gebruikelijke rondvraag werd de vergadering gesloten Staten Oeneraal i Kameb Zitting van Woensdag H December 1892 De gefaeele dag word besteed aan het onderwijsdebat Bij een debat met den heer Boëll over herziening ran het academisch statuut bleek de Minister ongenegen de verplichte dissertatie af te schaffen Het verzet togen hot postje ter voorbereiiliiig van den bouw van een Museum van Natuurlijke Historie Ie Leiden was gebroken toen de verzekrïing was ver luk voor hem en voor haar was Alleen uit beleedigdo gekwetste fierheid om haar ook zijne onverschilligheid Ie toouen had bij zijne tegenwoordige vrouw tcR huwelijk gevraagd Hij had haar gezegd boe hij nooit zijne liefde tot Bella had kunnen overwinnen en hoe hij gevoelde dal hij met Bella alleen met Bella de gelukkigste mensch van de wereld bad kuuneo worden Ondanks haar tegenstand had hij haar omhelsd baar aan zijn hart gedrukt en haar telkens en telkens gedrongen hem te zesgen dat zij hem ook liefbad dat zij hem ook niet vergelen Alles was vreeselijk onverwacht en overstelpend gekomen het was de eerste maal dat een man tegenover haar had vergeten wat hij aan de vormen aan 1iet als welvoegelijk beschouwde was verplicht Het was voor het eerst dat do zoo gevierde balkoningin van voorheen eene liefdesverklaring te booren kreeg en deze nog wol nu haro schoonheid voorbij was misschien tot h ar geluk voorbij en van uen man die gehuwd was en vader van een negental kinderen Ik zag haar verbaasd aan terwijl zij de kamer op en neer wandelende voortvertelde En onde hare woorden leefde het geheulo toqneel voor mij Zij bad ook vroeger het taleitt gehad aardig e JiJv eudij te kunnen verteDeo met alle nunnceeringen in lïare stem die do lemmit g van bet oogeiiblik medebrüdlit en dan iiad die strakke stereotype uitdrukking die gewooulijk hare trekken zoo terui stootenl koel maakte haar gelaat niet langer ontsierd kregen dat omtrent plaatsing en inrichting niets werd geprejudiciëerd By het Midd ond maakte de heer Heldt eenige minder gegronde aanmerkiogeu op de regeling der kostelooze toelating van leerlingen nun ryks hoogere burgerscholen die by den heer Van der Keltz en den minister tegenspraak vonden Niet oubelangryk was de gedaobtoiiwisseling over het ambachtsonderwiJB De beer Smeenge deed hierby uamelyk mededeeling van de proefneming waartoe men in Drente weusoht over te guau om by unmogelykheid om ambachlsscholen te stiohteu tloor geldelijkou steun van leerling en patroon eun leerlingstelsel tot opleiding in t ambacht in het leven te roepon Een subsidie daarvoor wenscbte hy per amendement op de begrooting te brengen en de meerderheid der rapporteurs schonk hem haar touc Verscheiden leden inzonderheid autirevolutiunaire zyn tegen het brengen van posten op de begrooling schoon zy vdór het denkbeeld van den heer Sineenxe lyn Zy wenaohten dus dat de Minister bet voorstel overnam daar het toch geheel in lyn geest is Heden zal men vernemen hoe de minimeroverilezequaeatie denkt Onder de middelen die op het aanslai nde sooiaaldemooratisch congres zullen tur sprake koinuo om de kosten aan de uitgave van Redt voor Alten verbonden te verminderen behoort ook verlaging van de zet en drukloonen De afdeeling Wolfega doet nl het voorstel om te onderzoeken wat er gedaan of nagelaten moet worden om het jaorlyksch tekort op liecM mor Allen in het vervolg te voorkomen en dat voorstel wordt gemotiveerd met de mededeeling dai ur zyu die meeneu dat zet en drukloon administratie en expeditie te hoog zyn in verhouding tot dun levensstandaard der der arbeiders die aau het tekort bun zuur verdiende centen moeten offeren Men is zoo luidt de toelichting wel overtuigd dat hun die aan Recht voor Alten verbonden zyn een meusohwoardig bestaan toekomt maar tij die bet betalen meeneu ook zulke eiscben te mogen stellen ea zoo lang dezen daarvan verstoken xyu meeneu zy dat alles wat op hun kosten gescbieill uiet met het oog op het ideale maar naar da erkelgkbeid dient to worden berekend Volkomen juist Maar de vraag is toch geoorloofd waarom men van die zyde dan steeds andere werkgevers zoo kras veroordeelt indien ook zy by de vaststelling der loooeo met de werkelykbeid rekening houden x üisterenavond werd te Botterdam eene protestmeeting gebonden tegen het Leger des Heils Zes gewezen officieren van dst leger traden als sprekers op De heer J A C Nunhebel opende de vergadering met de mededeeling dal de sprekers hoezeer het bun ook speet onihullingeu omtrent Booth s leger zouden moeten doen die zy zich verplicht achtten openbaar ie maken Hij gat daarna het woord aan den heer E I Vellema Deze spreker ving aan met te zeggen dat het geen gemakkulyke en aangeuamo taak is protest meetings tegen het Leger des Heils te houden Niet aangenaam omdat hy zelf er zoolang deel vaa uitmaakte en uiet gemakkelyk omdat men tich byua uiet in zulke huichelarij kan indenken als die waaraan het leger zich schuldig maakt Van persoonlijk goleden Ik zag hem voor mij dien erastigen dweper wien do hartstocht te machtig was geworden dien vreeibden dubbelzinnigen man dien vrome met de groote kinderschaar en de warmbloedige en toch koule egoïste die aliijd een dfang in zich liail omgedragen om in toewijding aan een ander wezen te kunen opgaan te worden ontroerd zacht gestemd en gelukkig te worden Ik zag de zware boomen in den tuin hunne kronen verheffen boven de hoofden dezer twee en togen deu helderen zomeravond liemel afsteken terwijl in ile verte de bladereu iler heesters glinsterden van de liontgO klourde lampjes die in de takkan waren opgehangen Ik boorde die harde slem in een oogeublik van opgewondenheid als ondanks zich zelf vriendelijke woorden uitspreken terwijl de tonen der blaasinstrumenten in gedempte walsmant tot haar doonirongoii uit de zaal waar men aan het dansen was En ik begreep hem den twoeslachtigeii den dubbelen mensch den asceet Bella prak uiet lot mg t en zij daar op en neer loopend haar geschiedenis verhaalde Zij wilde geen opraerkipgen geen stopwoordjes geen uiting van belangstelling Zij sprak omdat zij luclit wilde geven aan heti ecn zij zoolang in ht nr hart liurl omgedragen rk was eenvoudig de stommn afleider en het was ge beel toevallig dat zij juist mij haar vertrounen schonk Zij vertelde verder Den volgeuden daz was hij bleek uri ontroerd bij haar neef gekomen Het iviis als aro zljnr verb j len onrecht wenscbte hy niet te spreken maar hy kan niet nalaten het publiek te waarschuwen geen geld te geven aan hot Leger des Hoils en jonge meuschen die op hit punt mochten staan hunne maalschuppelyke positie t i verlaten ten einde zich bij het Leger aan te sluiten ten ernstigste aan te ratlen dit uiet Ie doen Do volgenile spreker de heer Q A Bonthuis gewezen secretaris van den kolonel Oliphant weidde in den brcede uit over deu waren aard en het k raktor vun den geestelijken arbeid van hetLegerdm Heils daarby nu en dan verwijzende naar eene brochure van den heer Tom Ie Clercq Het Booth s leger zöido by schermt md groote statistieken bet wenscht proselieten het wil boven alle andere organisutien uitblinken on dtta overvleugelen het leger is nu reeds verdeelden itl weldra uiteen spatten Booth verkondigt zyn eigeo lof rokt de wereld door laat zich konitiklyk binnenhalen maakt gebruik van allerlei 19eeawuiha roolamemiddelen en wil de Mozes dier eeuw zyn aan de officieren wordt aangeraden geen andere boeken te lezen dan die van het leger van reglemeutra en orders daarop betrekking hebbende het geheel is eene overheersnhiug van Kngelschen over Hollaaders de kweekschool is geen opleidings maar inlyvingsscbool de officieren meotings die dienen lot opwekking van den geest zijn vergaderingen die leiden tot berispingen men heeft het liefst dat meu als een automaat ja en neen knikt het l ger is in zijne oejtralisatie niet beter te vargelyken dan met oen spinneweb waarvan de spin alle draden naar zich toetrekt on die er inkomt uitzuigt en uitmergelt het ia hard zijn laatsto stuiver in een bodemloos vut e werpen de outzuKlijte geldsommen waarmede bet leger worilt begiftigd komen uiet ten goole aan de officieren en de soldaten de opvoeding der soldaten is zoo het kan nog minder dan die der offioiaren spreker herinnert zich niet den heer Boolk ooit een bybel in de hand te hebben zien nemen Spr resumeerde net door hem gesprokene in het volgende Booth s werk in den beginne op God woord gegrond is afgeweken van zyne boginaeleo tyue theorieën hebbeik vele zwakken op een dwaalspoor gebracht het christendom wordt verkracht de gansohe organisatie is berekend op éolat miskenning en verwerping van andertdenkeodeo eene menschenvereeniging in menschenTsrgodingontaardende spoedige verkwyning M verwsarlooziog der kudde losheid en profanie in godsdienst ongoddelyke nevenbedoelingen in tegenspraak met de schrift Het door den heer Bonthuis betoogde werd door alle exoffioieren sprekers van den avond zy het dan ook in verschillende vormen te berde gebracht De heer Nonnebel hierna over de kerklegerquaesüo sprekende deelde mede dat men zich in een open brief tot de Nederduitsche Hervormde Kerk had gewend ten einde in het leven te roepen eene organisatie tot bevordering ran de geestelijke en maatachappelijke belangen van het volk De samenstelling en werking van deze organisatie werd door hem in breede trekken besproken hy ilagiug waarvan Booth s leger voor ons land overbodig zou zyn liefde eerst thans kwaad in zijne oogen geworden nu hij die had uitgeiproken In zijne godsdienstige ove spanning had bij haar voorgesteld dat zij beide hl het geheim zich eene kastijding zouden opleggen om ieder voor zich aldus boete Ie doen en de zonde hunner verboden liefde te verzoenen Telkens al zij elkander na dit gesprek weder ontmoetten had hij haar met zijn dwepend monniksgeloof evenveel angst aangejaagd al op dien avond met zijne liefdesverklaring in deu tuin Zij vreesde inderdaad dat hg krankzinnig werd en zonder afscheid van hem te nomen verliM zij de plaats Later had zij hem niet weder gezien Zy hield het er voor dat zijne du stere dwcopzieke mgmoringen over den godsdienst gepaard met berouw over het vroeger gebeurde en de steeds toenemende geldelijke zorgen hem langzamerhand hadden geknakt Eene maand later had hij hevige hersenkooits gekregen en na enkele etmalen van zinsverbijsteriog had da ziekte een einde aan zijn levn gemaakt Dat iets dergelijks als het tooneel in den tuin baiT kon overkoraei had Bella Duiten zich zelve gebracht Volsous bare strenge opvatting omtrent welvoegelijkheid en vooral omtrent hetgeen een vrouw voegde had het als bit ware een vlek op hair geworpen dateen man het had gewans d aldus tot baar te spreken on dat een gehuwd man dit h id gedaan maakte dezaak in haro oogen tot eene misdaad Zij had er dringend behoefte aar om elko wantrouvvenilo gedachte van daaraan modo schuldig te zijn van zich a te schudden Slot volgt Jao I van Veen en K M Wegkamp dia vervolgens beiden besproken het maatschappelijk pion von het Leger des Heils van nabij bekeken weidden in het bijzonder uit over de shelters vour dak loozen to Amsterdam Utrecht en te Kottordam waar zij verblijf hielden Zy verhonkleii van de treurige ervaringen die zg daar opgedaan hadden dat zg alleen bezoeken van stafofficieren kregen wanneer men ile gecollecteerde dubbeltjes kwam halen waarvan de arme dakloozon met vrouw en kinderen de dupe waren omdat zij gedoemd werden honger tö igdon uit gebrek oaii geld om voedsel te koopen dol alle eigendommen die het leger in ons land heeft worden gezet op naam van William Booth dat van 700 te Rotterdam gucollcoteerd de kapitein Laurier uit de shelter aan de Olnshavon voor V de dnkloozen niets kreeg on dat deze meermaten zoiiiler een dubbolijo in huis zat dat bij voorkeur in de shelters worden opgenomen lieden wunr men profijt van kan trekken ouden en gebrek kigon worden geweigerd dat sedert de komst van het Heilsleger in ons land er meer zijn uiigegann dan iugekomen dat menigmaal in geen 14 dagen een officier wr rm eten kreeg dat de offers niet betrouwbaar zijn enz Het versla ler Heideraaatseliappij betreffende de bepianturg vau de duinen is in handen gesteld von deuy ofdinspeotour en de inspecteurs van den waterstaat ton einde daarover advies uit te brengen en te overwegen of bet aanbeveling verdient onder leiding van genoemde mimtschappy een pruef met beplanting te nemen en zoo ja welk gedeelte der onder beheer van het Rijk staande zeewerendo duinen daarvoor in aanmerking zou komeii Aan de beplanlinif voo zoover die onder het waterstaatsbeheer staat wordt do moeste zorg besteed het zgn de privaatrechterlijke eigenaren van duingronden die op vele plaatsen de beplanting rerwaarloozen De provinciale verordening van NoordHollaud van 13 Juli 1892 strekkende om daarin te voorzien kan als een belangrijke stap tot bevestiging en bejioud van de zeewering worden aangemerkt Paderowski de beroemde pianist die nu een kunstreis door Engeland doet heeft om zich overal te kunnen oefenen een kleine betrekkelyk lichte piano laten maken dia hij overal meeneemt tot in zijn spoorwegooupé toe Zijn medereiziger booren don soms opeens tusschen het ireingeraas door een stroom van heerlyko melodiën door zijn kunstvaardige handen aan het instrument onllokt Bij de hoeren Frederik Muller Co to Amsterdam it verschenen hei Jaarboekje voor 1893 uitgegeven door de Vereeniging mor Levettsverzeiering Het is op dezelfde wyze ingericht ola du beide vorige jaargangen en bevat dus behalve een kalender een mengelwerk en eene lyst vau vertegeuwoordigera van en geneesheeren werkzaam voor verschillende Nederlandscfae maatscliappgoii gegevens omtrent de door die maatschappijen gesloten verzekeringen ontvangen premiën enz De redactie bestaande uit do heeren J H SchuyIchbnrg F van Reenen en J P L Slankenberg deelt in de voorrede mede dat er nog steeils enkele maatschappijen zyn welke geen of minder volledige opgaven vor trekten In het algemeen kan worden vastgesteld dat de levensverzekering zich hier te lande krachtig ontwikkelt üit dè opgaven der verschillende maatschappijen blijkt dat het gezamenlijk verzekerd kapitaal rente tot kapitaal herleid op ultimo December 1891 naar raming ongeveer 168 millioen gulden bedroeg tegen 135 millioen in 1889 de gezamenlijke bezittiniten 37 millioen tegen 30 millioen in i889 dejaorlijkscho ontvangsten 8 millioen tegen 8V millioen in 1889 in 1891 werden betaald nan verzekerden ongevoer 3 8 millioen legen 3 millioen in bet vsorgoandojaar Het mengelwerk bevat o a de volgende artikelen Een sterfletafol van verzekeringen in Ned Indië door Prof Dr P van Geer Lovenaverzekoring én Beastingen door Mr H i oerann Borgesius Op welke wijze worden de belangen der verzekerden eener levenaverzekering maatachappg het b st gewaarboigd door Mr Leonard Wolterbeek De reserve ala byzondere waarborg voor de verzekerden door Prol Mr T M C Asser Overzicht der liieratuur over levensverzekering door J F L Blankenberg HulirtniatHLscti uvcrziclit po coraraiasie van onquOte heeft iatoron de heeren ClcmeDceau Bouvier Constant en George Duval redacteur van de Libre Parole voor zich geroepen Aan den minister van justitie heeft zij gevraagd onder welke voorwaarden haar liet dossier van dé zaak d r Soetete de dynamite waarin Arton betrokken was kan wonleii toevertrouwd Volgeus de Tempt zou by het onderzoek van de overblyfselen van tatron De Seinach vergiftiging door atropine zijn aoogetoond De Daily Newa belwijfeli het niet ef baron De Roinach zelfmoord zou hebben begaan De Daily Telegraph zegt betreffende het ontslag van Rouviar Werkelyk de Fransche republiek heeft weinig geluk Nauwelijks sedert eenige dagen is er een ministerie gevormd dat wel is waar een wijziging van het vorige ia maar dat niettemin eenige levensvatbaarheid schijnt ta hebben of er ontstaat reeds een vacature door het aftreden van een der ministers Hoe langer deze crisis zal duren des te meer zal de republiek in gevaar verkeeren Dit zal koren op de molen zijn van haar talrijke tegenstanders Het aftreden van Ronvier is voor de beurs een evenement Voor boursmannen was het van groot belang dat Rouvier behouden zou blijven Hij staat in de toongevende finanoieele wertld zoo hoog aangeschreven dat als hg aftrad men terstond een belangrijke daling der Fransohe rente zou verwachten De rente daalde trouwens gisteren reeds ten gevolge van het aannemen eener beurabelaating door de Kamer tegen dsn zin der regeering De tijd om van miniater van noanciën te verwisaeleu is trouwens 00 ongunstig mogelijk Over twee waken begint het nieuwe finanoieele jaar de drankbolasting en de begrooting zijn nog altgd niet afgedaan De wraak der bedrogep aandeelhouders van Panama zal Frankrijk duur te staan komen In de afdeeliugen der Fransche kamer is gelijk men weet bet eerste deel van een voorsiel om aan de Panomocommissie grootere rechterlijke macht te geven aangenomen niettegenstaande de miniatera Ribot en Bourgeois zich in den Senaat ten sterkste daartegen verklaard hadden In de Fransche bladen vindt men thans het verslag van het antwoord dat do ministar president en de minister van justitie in den Senaat gaven in antwoord op do interpellalie Lacombe Deze ondervraagde de regeering over de houding die zg tegenover de commissie van enquête wil aannemen Hij vreesde dat het gevaarlijk wa buitengewone rechten aan een gedeelte der wetgevendd macht toe te vertrouwen De minister van justitie de heer Bourgeois antwoordde dot de regeering dit ook niet wilde Tot heden was er door de regeering in dat opzicht nog niets onwettigs gedaan en de minister hoopte dat de Senaat hem vertrouwen zon dat it ook in ds toekomst niet zou geschieden De president Ribot sloot zich bierbij volkomen aan Een paar weken geleden zeide hij scheen dat het Panamannderzoelc onnoodig was maar thans is er zulk een stroom van laster en beschuldigingen losgebarsten dot het de plicht der overheid is het onderzoek zooveel mogelgk te bevorderen De regeering wil daarom de commissie van onderzoek zooveel helpen als in haar vermogen is Zg wil haar in de gelegenheid stellen van alle mogelijke stukken inzage te krijgen en wel zoo spoedig mogelgk Zij deed dit om hoor uit de verwarde posilie te doen geraken waarin zy zich bevond Maar dewijl de regeering aldus met de commissie samenwerkt moet zy de beginselen die zy ten plich t heeft te beschermen hoog houden De regeering heeft diep besef van hare verantwoordelijkheid en denkt er niet over de yitvoerende en rechterlijke macht over te dragen op een parlementaire commissie De houding door den miniater van juatitie aangenomen wordt goedgekeurd door het geheele Kabinet Het miniaterie hoopt in deze zaak tot volledige kennis der waarheid te komen Indien er tekortkomingen van sommigen zyn dan is de republiek toch zeker sterk genoeg om niet te vreezen voor volledige openbaarheid Als het onderzoek over en al het vuil dat op den weg der regeering werd neergeworpen verwyderd ia dan worden de regeeringswerkzaamheden weder opgevat en gaat men flink verder De regeering heeft reeds het vertrouwen van de Kamer verkregen De wijze waarop de Senaat thans zyn woorden ontving deed den minister hopen dat ook dit lichaam het miniaterie sou ateuuen Deze woorden werden zeer toegejuicht Daar het Hormerule ontwfrp van het Engelsche miniaterie thans genoegzaam voorbereid is om finaal door het Kabinet in overwoging te worden genomen heeft Gladstone zijne collogaa tot eene beraadslaging op aanstaanden Zaterdag bijeengeroepen Hij self zal daartoe Vrijdag uit Hawarden te Londen aankomen Tot Dinsdag blijft hy in de Downingsirett om vervolgens naar Biarrilz te verstrekken waar hy de Kerstdagen wil slyten Op I Januari denkt hij zich weder op zijnen post te bevinden Dat er verdeeldheid zou zgn over de Bome Rule qiiaestio in het Britache ministerie is door lord Rnsebery tegengesproken bij de onthulling van een levensgroot portret van Gladstone dat door eenige liberalen in Canada aan do national liberal club te Londen geschonken was De regnering zeide da ministor van buitenl zaken zou de beloften nakomen die de liberale party tug Ierland heeft gegeven Hoewel zij alechts eene lleibe meerderheid bezit zou eij gerust het oordeel van het Parlement en zoo noodig dot van het geheele volk afwachten Al mocht zij niet in staat zijn aan het eerstvolgende parlementaire feestmaal een apijslyst aan te bieden die allen zou bevredigen toch zou zeide Rosebery wat zij aanbood getuigen van de eerlyke bedoelingen van het lij eraal bewind Wat het proces Ahlwardt wat de interpellatie over Ahiwardt s beschuldiging wat i e verkiezing van Ahlwardt tot ofgevaordigdo van den Duitschen rijksdag duidelijk aa het licht heeft gebracht is het betreurenswaardig verschynsel dat de invloed der anti semietiache partij in het Duitsche rijk op onheilspellende wgze aangroeit Een paar dogen geleden vestigden wij er de aandacht op hoe het ontiaemitisme blijkens de vaatatelliug van het nieuwe partijprogramma door de conservatieve party als politiek arbeidsveld is aanvaard Waarheen moet de toenemende macht van ditnegentiende eeuwsche monster voeren Niet ten onrechte ia opgemerkt dat het antisemitisme een anarchistisch karakter draagt Do naam is anders het doel hetzelfde Voor de anti semieten is vernietiging van don eigendom der joden doch of joodof chriaton de eigenaren zyn doet aan het wezender zaak niets af Het ergste is dat de toonaangevera van het Duitsche anlisemitisme en een zeer dubbelzinnigen naam en faam op na l pudcn Er zijn bawgzen genoog voor de hand dat zij voor geen middelen welke ook terugdeinsen om hun doel te bereiken Een Berlijnsch blad constateerde onlangs dat de meerderheid der anti semietiache leiders veroordeelingen heeft ondergaan wegens valschheid in geschriften of zwendelargeu Er zijn enkele antisemieten leden van den rijksdag zij staan allen meer of minder slecht genoteerd Om te beginnen met den vader van het autisumitisilie den exhof predikor Stocker wiens verleden uit een oogpunt van waarhoidalievendbeid niet smettelooa is Ahlwardt de held van den dag maakte reeds berbaaldelgk kennis met het gerecht hij werd reeds vroeger veroordeeld wegens laster bedriegergen en valschheid in geschriften Ondanks dit alles wordt hij door zekere pers als een held en een martelaar gehuldigd en door de kiezers van het district Arns waldeFriedberg tot bun vertegenwoordiger in den rijksdag verkozen I Ja wat nog onwaarsohijnlyk r klinkt Ahlwardt vindt krachtigen steun bij de conservatieve partij en het orgaan van den rijkskanselier de Nordd AU Ztg betoogt zelfs dat Ahlwardt portg dat is dus het anti semitisme een recht von bestaan heeft als parlementaire partij Rantongerecht te Gouda Zilting van Woensdag 14 December 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegens In een winkel voorhanden hebben van 6 niet geykte gewichten B van der S te Moordrecht tot 6 boelen elk van ƒ O BO of 1 dag hechtenis voor elke boete In een winkel voorhanden hebben van ëén niet geykte maat A A V te Moordrecht en W E te Gouderak ieder tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis In een winkel voorbanden hebben van een niet wettelijke maat J van IJ te Gouderak tot 1 of 2 dagen hechtenis E H te Gouderak tot ƒ 0 60 of 1 dag hechtenis Onbeheerd laten taon van een trekdier zonder voorzorgen tegen schade te hebben genomen J van E te Bodegraven tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis lo Zonder daartoe gerechtigd te zgn loopen op beplanten grond 2o Openbare dronkenschap A V to Stolwijk tot 2 geldboeten elk van f 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Zonder de vereischte vergunning uitoefenen van het beroep van straatmuzikant P M zonder bekende woonplaats tot ƒ 6 of 2 dagen hechtenis Jagen op Zondog op eens anders jachtveld en zonder jachtakte W van £ te Zwammordam tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bg 5e herhaling C V te Gouda tot 3 weken hechtenis en opzending naat een Rijkswerkinrichting gedurende 3 maanden Openbare dronkenschap bg 6e herhaling H J K te Gouda tot 3 weken hechtenis en plaatsing in eeu Rijkswerkinrichting gedurende 6 maanden Openbare dronkenschap bij Ie herhaling F H te Gouda tot 3 dagen hechtenis