Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1892

Zaterdag 17 December 189 IN 5021 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön lian geBcliieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave Beugeisluiüng met Kurken Al mijne GEBOTTELDE BIEB EN worden desverkiezend met deze Meuwe Sluiting a e leverd PROEPOHDEES worden onmiddelijk uitgevoerd Aanbevelend J K ROODE Wed A QÜ A T VOOEHAlTDEir Kerst en ITieuwjaarskaarten met Franscbe Duitache en Engelsche Text OEILLUSTEESSBS HIEÜWJAABSEIIIEM en BRIEFKAAIITEIV SCHEURKALENDERS Openbare dronkenschap J de K te Haastrecht W V to Gouda J S te Stolwgk C de K en H F den R te Gouda ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J de B te Mieuwerkerk a d IJsel tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis J van der K en D S te Gouda iador tot ƒ 8 of 3 dagen hechtenis Rgden met een kar bespannen met honden niot Toorlien van muilkorven op een straat geen deel uitmakende van een verder strekkende weg A V te Berkel vrijgesproken Al de veroordeelden yn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lyfdwang van 1 dag MARB TBERICHTEN Gouda 15 December 1892 Tot flinke vorige prijsen ruimde het aangevoerde heden vlug op Tarwe Zoeuwache ƒ 6 60 a ƒ 7 26 Mindere ƒ 6 25 li ƒ 6 60 Afwykende ƒ 6 i f 5 50 Polder ƒ 6 50 f 6 50 Roode ƒ 6 a ƒ 6 26 Angel 6 50 a ƒ 7 Rogge Zeeuwache 6 30 a ƒ 6 76 Polder ƒ 4 0 a ƒ 6 25 Buitenlandsche per 70 kilo ƒ 4 50 4 4 76 Gerst winter 4 10 a J 4 60 Zomer 4 a ƒ 4 60 Chevalier ƒ 4 76 a ƒ 6 76 Haver per heet ƒ 3 a ƒ 8 60 per 100 kilo ƒ 6 90 a ƒ 7 40 Heunepiaart Inlandsch 10 25 a ƒ 10 50 Buitonlandsoh f 6 76 7 26 Kanariazaad ƒ 17 a 18 50 Erwten kookerwten ƒ 8 75 a 9 60 Buitenlandsche voererwten per 80 K G 6 25 a 6 40 Boonen Bruineboonen ƒ 7 a ƒ 9 Witteboonon 7 a ƒ 8 60 Paardenboonen ƒ 5 75 a ƒ 6 26 Duivenboonen ƒ 6 a 6 50 Kooliaad 8 60 a ƒ 9 Maïs per 100 K G Bonte Anjerikaansche 6 30 a ƒ 6 40 Cinquantina 8 60 a ƒ 6 75 Vebihekt Melkvee weinig aanvoar handel en pryzen flauw Vette varkens goede aanvoer handel flauw 22 a 24 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 22 a 22 ot per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig f 0 86 a 1 46 per week Vette schapen redel aanvoer handel flauw 9 a 18 Nuchtere kalveren redel aanvoer handel vlug ƒ 5 a 10 Graskalverea weinig aanvoer handel flauw ƒ 20 a ƒ 30 Aangevoerd 52 partijen kaas Handel matig Isto Qoal 28 a 31 2de Qual ƒ 24 a ƒ 27 NoordHollandsche ƒ 31 a ƒ 33 Boter goede aanvoer handel matig Goeboter 1 60 a 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a 1 40 per kilo ZAV Staats loterij 3e Klasse Trekking van Donderdag 15 December No 14797 en I No 172S8 ƒ 100 Prijzen 302 2502 5844 460 2583 6011 464 2963 6069 866 2964 6208 1084 2976 7102 1160 3136 7235 1209 4366 7363 1468 4433 7432 2117 4763 7744 2130 4755 7861 2287 6806 7908 8233 ƒ 200 van ƒ 45 17670 17681 17756 17822 17878 1789 17961 18049 18096 18353 18415 18886 19217 19220 19283 193S7 19369 19474 19841 19963 19986 20016 20679 20962 8017 10227 14346 8037 1Ö842 14416 8772 10997 14439 8864 UOIO 16106 9164 11114 16128 9283 11777 16410 9613 11969 16620 9550 1979 16643 9629 U991 17116 980 8 12699 17132 9868 13190 17261 369 6808 7931 10163 14221 17289 2463 Burgeriyke Stand GEBOREN 12 Dec Maria Cornel U ouders P do Knegt en A Gibbon 13 Antonius Cornells ouders P F Snel en M B van Dam 14 Marinua Wilbelmus ouders M J Oosterling en H M A Klare Pieter Faulus ouders P F Barneveld en J van Wilgenburg OVERLEDEN 14 Deo B C Wessels 2 m GEHUWD 14 Dec G J van der Vaart en C 6 Lunenburg Reeuvtrijk GEBOREN Martina Tohanna oi ders Moosterom en S Verweij Jacob Johan ouders 8 vau Daalen en C J Dik OVERLEDEN A J van Vliet 2 m T van Vliet 22 j M Stolk 81 j GEHUWD A de Jong en M C van Harskamp Stolwyk GEBOREN Maria ouders J W Bezèmer en Z Bierhorst Johannes opdera M van Erk en C M Molrnaar OVERLEDEN Gerrigje Koolwyk 56 j l Moordrecht GEBOREN 6 Dec Daniël ouders 8 Lely en C Noordegraaf ONDERTROUWD 2 Deo P A Sohr ven te Gouda en A Tuinenbnrg te Moordrecht De Cholera kan meestal voorkomen worden door btj de EERSTE dunne Ontlastini GENEESKUNDIGE HÜLP In te roepen Gebruik toch alles gekookt ADVERTENTIES Heden overleed te Haarlem tot onze diepe droefheid onze hartelijk geliefda Moeder en Behawdmoeder de Wed A van dee VOORT geb Stoel in den onderdom van 72 jaren J H TAN DER VOORT A P M VAN DEB VOORT geb Danckakrtj Gouda 15 December 1892 Eenige kennisgeving GE RAAGD voor Direct of met Febrnari Flinke Dienstbode P G met goede getnigen Adrea KATTENSINGEL Q 175 Alom te bekomen Il mim SLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarba toegevoeftd een afionderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedor Dirk eo Wouter Crabetb Prijs 8o Cents Gonda Snelpersdruk vb i A BuniKMAK S Zoon A BRINKMAN STEENROLEIV AANGEKOMEN DE LADING GROVE BÜHE woaruit wjj gedurende de lossing tot 65 cent per Heet contant zonder korting afleveren vrjj in huil bezorgd mits bj twee of meer Heet gelgk genomen Steeds in voorraad SMEE en MACHINE KOLEN alsmede de Echte Belgische AHTHHAGIT NOOTJES ad l GO per Heet de minst aanslaande brandstof voor vulkachels JAM PIUI CE Cie KANTOOR TURFMARKT H 101 Gouda 15 Dec 1892 Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABII G Hollandsche uitgave met 27 afb Prjs 2 galden Ieder die aan de verscbrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moec het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks dnizend van mk zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt Zk franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uiteondering van Zon en Feestdagen De prgs pei drie maanden is 1 25 tranco per poit 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 December 1898 Do heer Q D Heij alliier deed te s Hage met guntiigen uitslag examen Wiskunde art 65 L O De heer J X Koobs deed met goeden uitslag bet examen voor surnumerair gedeelte B dat gisteren te Utrecht bij de Maatschappy tol Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft plaats gehad Gisterenavond had in do Sociëteit Ons Genoegen eene Muziek en Zangaitvoering plaats door de Fanfare eo Zaugvereenigiug Ëuphonia der HarthaStichting te Alfen a d Byn De geheele schouwburgzaal was gevuld met een aandachtig gehoor De vergadering had een godsdienstig karakter Ds WsrteoB opende haar met gebed en gaf daarna een overzicht van de wording en het ontstaan der Stichting Weozeu dakloozen verwaarloosde kinderen worden liefderijk in het gesticht opgenomen en verzorgd Do Evanfelist de hoer O Oeel directeur der inrichting vond in den Durelshoek te Amsterdam een drietal stumpers van kinderen wier moeder den breeden weg was opgegaan en haar kinderen liet verdierlijlen De heer Geel trok zioli het lot der kleinen aan en bij advortentiu riep hij welwillende menseben op om de opvoeding van het drietal op zich te nemen Ds Smiti be lastte zich met die taak daarin bijgestaan door andere edoldenkende lieden Al spoedig werd het getal kinderen dat in denzelfdon ellendigen toestand verkeerde als bovengenoemd drietal grooter en Ds Smitt zag zich genoodzaakt naar ruimer woninj om FEVILLETOIM DIT HKT LEVEN Naar het Dvittch 4 Zij was niet langer zeker van zich zelf niet langer goheel zeker van hare ongenaakbaarhoid Allengs was een flauw vermoeden in haar ontwaakt dat de samenleving niet zoo gepolijst was niet zoo gepolijst kon zqn als z zich die vroeger had voorgesteld Het zal mogelijk vier jaren na het hier medegedeelde goweest nijn toen ik mijne eens zoo bewonderde en gevreesde dwingelandes terug zag Wat ik zag maakte roy bijkans bang voor de wereld bang voor aé mensohen bang voor mij zelf Daar ligt zoo iets geheimzinnigs in de ondervinding dat ahes moet worden afgebroken vervallen vergaan dat armoede ziekte en ouderdom in staat z jn geheel en al te bederven wat eenmaal jong en gezond was en ons oog in verrukking bracht Eene angst als had ik een spook geziea maakte zich van mij meester Da ruïne van een monsch is do ernstigste aller waarschuwingen en ik beefde toen ik do vrouw terug zag die eenmaal zoo gevierd zoo bewonderd zoo aangeoeden was In vernam hot onbarmhar te zien en vond die te Alfen aan den Rijn Muziek en zang is een machtige factor bij de opvoeding en dat de Fanfare en Zangveresniging uu do Marthastichiing onder goede leidiw staat bleek ten volle gisteren avond Al dadelijk werd het aanwezige publiek gepakt door het aangrijpend schoone Jfühelmui naar oude toonzetting £ eo gemengd koor van jongens en meisjes zong Verschillenile psalmen en gezangen en wel met eene Zuiverheid die niet naliet indruk te makou op de aanwezigen De hoer C Goei deed nog eenige medcdeelingen en na het zingen van Gezang 180 1 keerdeB de vergaderden dankbaar en voldaan huiswaarts Moge t bestuur er in geslaagd zijn om door deze uitvoering in Gouda de Marthastiohtiug in ruimer kring bekend te maken dan kon er niet aan getwyfeld worden of ook in onze stad ziAen edele inenaoheu zyn die haar flnancieel wilier steuneu Gisteren morgen om kwsrt over twaalven terwijl te Amsterdam de rechtbank zitting had in het Gerechtshof op de PrinaeDgnoht vroeg eon der beschuldigden permissie om Fob even naar een zekere plaats te mogen begevuo wat hem werd toegestaan De gemnkkamer bevindt zich aan den kant van de Lang Leidschedwarsstraat aan de straatzijde op de eerste verdieping ongeveer 5 a 6 meters boven de straat en is door eene dubbele deur afgesloten Buiteu de tweede deur stond terwijl de man binnen was een schildwacht Tusscheii de beide deuren bevindt zich een raam dat uitzicht geeft op de Lange Leidscliedwarsstraat Zoodrn de gevangene binnen was drukte hij een ruit in kroop or door en sprong op straat Niettegenstaande den tamelijk grooten sprong scheen hij ongedeerd te sijn teumiiiste hij stond oogenblikkelijk op holde voort in do richting van de Spiegolgracht en was spoedig uit het gezicht £ en aantal agenten begaf zich onmiddellijk op weg om den man te zoeken tige vreeselijk ware leveuswoord achteruitgang I achteruitgaug I De gedachte hoe wij ons bestaan voortslopen ook in de nfsehuwelijkste meest vernederende gedaante overviel mij met benauwende zekerheid en hoe zulk een bestaan dat den naam van leven niet verdient beter heet te zijn dan te sterven voordat alles zoo ver achteruit gaat Op do plaats waar ik rondreizende voor enkele weken mijne tente had opgezet bezocht mij deze heimathloae zelve zonder eigen tehuis Mot verlegenheid zag ik haar komen ei slechts aarzelend reikte ik haar de hand Waart gij het wel mijne schoone fiere Bolls die met uw koelen raadselachtigen glimlach do genegenheid den hartstocht van monigen man hebt gewonnen om hem daarna in ongenaakbare trotsche majesteit als een stuk speelgoed weg te werpen waart gij dit Z j bad nu ruim vijftig jaren geleefd en van schoonheid was geen spoor meer overgebleven alleen de vorm van ueua en kin had aan den tijd weerstand geboden maar de rechtlijnige neus was rood en de kin stak te ver vooruit omdat bijna a le tandon ivaren uitgevalleu Op het voorhoofd waar voorheen twee oaaldfijne streepjes zoer bescheiden van oen heftig karakter hadden gesproken las men thans m rimpels en diepe beweeglijke plooien do onverbloemde geschiedenis van een liefdeloos zelfzuchtig leven den aohoudenden stnjd van een bitter gemoed vol haat en verdriet met de woreld en het leven ADVEBTENTIEM worden geplaatrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiëu gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De rijksvoldwachter door wiens zorgeloosheid dit plaats had moet reeds zijn geschorst De aandacjit van het publiek wordt gevestigd op het veelvuldig voorkomen van briefkaarten niet van rijkswege uitgegeten die met j en of een onvoldoend frankeerzegel waren voorzien en waarvoor dus van den geadresseerde een port van 7 cent of minder moest worden gevorderd Het getal van zoodénige briefkaarten beliep gedurende 6 dagen op de drie voornaamste kantoren meer dan 260 De Amsterdamsche gemeenteraad ving Woensdag aan met de behandeling van de ontwerp concessie voor de nieuwe traml nen in de buitenwgken Vooraf beproefde de heer Gerritsen nog eens tot aanleg van gemeentewege met uitbesteding van de exploitatif te doen besluiten Maar toen hem bleek dat de instemming daarmee uiterst gering was trok hij zijn voorstel weer in Evenmin echtor was de £ aad gezind tich t verklaren voor eet monopolie der Amst Omnibus Mij De vrijo mededingicg zal voor da nieuwe lijnen worden opengesteld met vrijheid omtrent do te bezigen beweegkracbt Mit 17 tegen 16 stemmen werd op voorstel van den heer Treub voorgeschreven dat in de morgenuren arbeideratrams tegen half tarief zullen moeten rijden Een voorstel van den heer Hovy om don dienst op Zondag tot de helft dur rilten Ie beperken werd mot 22 tegen 8 stemmen verworpen De quaestie vau den Zondagsdienst is hiermee echter nog niet uitgemiiakt Immers op art 21 waar men nog niet aan toekwam is een amendement ingediend door de hoeren Van Hall c s strekkende om den concessionaris te verplichten zooveel personeel in dienst te nemen dat zonder schade voor het vorkeer I Zij was met den trein hier aangekomen en toen zy binnenkwam rook zij sterk naar drank Zjj was mager bruin en verschrompeld Do kin scheen met twee onder de huid doorloopende dikke koorden aan den dunnen hals te zijn verbonden Tegenzin en medelijden voerden strijd in mij Het was zulk oen walgolgk gozicht het was zoo afschuwelijk te denken hoe zij stap voor etap misschien ondanks haarzelf omlaag was gedreven altijd lager tot zij zoo diep was gezonken en gekomen waar zij nu stond Ik liet de tafel dekken en zij at met eene gulzigheid die duidelijk verried hoe een flink middagmaal bij haar tot de uitzonderingen behoorde Toen zij warm was geworden en verzadigd scheen de invloed van den alcohol op haar gelaat te verminderen zij word althans spraakzamer En zij had veel te vertollen Hoe langer zg sprak en hoe meer zij zich overtuigde van de belangstelling waarmee ik naar haar luisterde des te meer verdween de vourmalige fiere lerughoudendheid die voorheen over alles wat zg zeide of deed een veredelend waas had uitgegoten dit zeker iels dat haar veroorloofd had onileugend te zijn dubbelzinnig zelfs zouder ooit in bet gemeene te vervallen Thans had z j een biouwe manier om zich uit te drukken aangenomen het was merkbaar dat ïü inharen omgang verscheidene sporten as gedaald en dat zij door de macht der gewoonte had geleerd te spreken zooals de mensohen spraken met wie zij tegenwoording