Goudsche Courant, maandag 19 december 1892

189S De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 December 1893 Do heer Dr F II Q van Iterson alhier is benoemd tst plaatsvervanf eod Lid van den geneeskundigen raad voor Zuid Holland Blükens mededeeling io de Staata covrant is erkend volgens de wet van 23 April 1865 Stbl No 32 de vereeniging Centraal Israoliotisch oude mannenen vrouwenhuis voor Nederland en de koloniën te Oouda Naar wy vernemen zal in eene algemeene vergadering van irPalrimonium in de Christelijke School in de Keizerstraat op Dinsdag 20 Deo a s de heer H M Dercicsen eene lezing houden Het Comité belast met de regeling van de lolery TDor ra B K WwabaU alhier bericht aas dat er eenige wijzigingen gebracht zijn in de datums alsmede in den entrée prijs der eerstdaags te houden tentoonstelling In ons Blad van Donderdag a s zullen die veranderingen bij advertentie aan belangstellenden ter kennis worden gebracht Als aanvulling van ons vorig bericht diene nog dat zü die hunne voor die verloting bestemde geschenken nog niet bij het Comité of den Zeer eerw Fanoor der St Jozefskerk hebben ingeleverd beleefd verzocht worden deze Maandag of Dinsdag a s tusschen 10 en 7 uur te laten bezorgen aan het voormalig Vlaamsoh Linnenhuis Gouwe C 242 Naar men verneemt is bij den landbouwer N de Jong wonende Bloemendaal het vee door monden klauwzeer aangetast OVERWOrVi ElN iVaar iet Buibci I 1 t Was in het laatst van November 1846 en nu althans weersprak die maand het kwaad gerucht niet dat de weêrvoorspellende tafelen in den Almanak sinds jaren her van haar deden uitgaan doch al stormden de vlagen daar buiten met oorverdooveud gehuil de dorre bladeren af van hooger en lager hout al ruisohten daar ginds in de verte met weemoediger tonen de klaagzangen van de dichters van t woud die het hed der vergankelijkheid hadden aangeheven hier in de wel aangename woning van mijnheer Bronrgp aan s heeren weg op eenige minuten afstands van de groote stad G gebouwd zong de huisgod de hefde des harten oen stiller maar gelukk w hed en de lente des levens liet er baar rozen nog bloeien op het gelaat van de kinderen des huizes t Was beter daar binnen dan daar buiten en aangezien we niet ongaarne een stil tafreeltje van tamihevrede aanschouwen dat ons in de groote stad te midden der woelige wereld welhaast vreemd zou b iutniging n bsdrageQ Si mtllio n root 1891 93 t n 18 snilliaan voor 1891 92 De begrooting werd otigewqtigd aangenomen ADV£RT£NTI£ n j Heden overleed te Haarlim tot onze diepe droefheid onze baiteiyk geliefde Moeder en Behuwdmoeder de Wed A van ueb VOORT geb Stoel in den ouderdom van 72 jaren J H VAN DKR VOORT A P M VAN DBR VOORT geb Danc aektj Gouda 15 December 1892 Eenige kennisgeving GEVRAAGD voor Direct of met Februari Flinke Dienstbode P G met goede getuigen Adres KAfTEN8INGEL Q 175 STEENKOLEN AANGEKOMEN DE LADING GROVE RUHR waaruit wg gedurende de lossing tot 65 cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in haibezorgd mits by twee of meer Heet gel k genomen Steeds in voorraad mm eo MACHINE KOLEN alsmede de Echte Belgische AHTHRAGIT NOOTJES ad ƒ 1 60 per Beet de minst aanslaande brandstof voor vulkachels JAN PRINCE Cie KANTOOR TURFMARKT H 101 Gouda 16 Dec 1892 BEEICHT m mil De onroerende goederen onder de gemeente Nieuwerkerk aan den IJmel den 14en DECEMBER jl geveild staan thans in bod als volgt Perceel no op 5000 perceel no 2 op ƒ 7000 perceel no 3 op 7800 perceel no 4 op ƒ 5500 perceel no 5 op ƒ 2000 perceel no 6 op 5100 perceel no 7 op ƒ 3400 perceel no 8 op 2900 perceel no 9 op ƒ 2000 perceel no 10 op ƒ 2100 perceel no U op ƒ 2600 perceel no 12 op ƒ 2500 J perceel no 13 op ƒ 3450 perceel no 1 4 op 1550 perceel no 15 op f 200 ierceel no 16 op ƒ 160 perceel no 17 op ƒ 900 perceel no 18 op ƒ 1800 samen op 55 960 De afslag in perceelen en combinatiën blgft bepaald op WOENSDAG den 21en DECEMBER 1892 des voormiddags ten 11 uur in het KofiBehuis van den Heer J OÜDIJK te Nieuwerkerk aan den JJseel nabg het Station terwgl tot dien dag gelegenheid bestaat de perceelen te verhoogen tegen genot van 10 percent der verhoogingssom ten Kantore van den Notaris H GROENEN DAAL te Gouda Naamlooze Vennootschap de Gfoudsclie Machinefabriek te GOUDA Buitcngevune Vergadering van AANDEELHOUDERS op VRIJDAG 30 DECEMBER 1892 des namiddags ten half twee ure ten kantore der Vennootschap Te Behandelen Voorstel naar aanleiding van art 19 der Statuten DB DIRECTEUR PIlJSIfflI15JIll 300 000 Mark als hoofdprijs in hel gelukkigst geval biedt de nieuwste g OOte Oeidveriotlag die door de Hooge Bcgeering van llauiburg gocdgekourd en gewaarborgd is De voorueclige inrichting van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vo lotingen van 100 000 loteu 50 300 pryzeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zyn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark l prijs 1 prqs 1 prys l prijs 1 prijs 1 prijs bij uitnemendheid echter a M 30n 000 8 prijzen a M 15000 a M 200 000 28 prijzen a M 10000 ïM 100 000 6 prijzen a M 6000 aM 76 000 108 prijzen i M 3000 aM 70 000 203 prijzen a M ÏOOOaM 65 000 6 prijzen s M 1500 Z prijzen a M 60 000 606 prijzen a M 1000 1 prijs aU 55 000 1060 pryzen it M 500 1 prijs a M 50 000 30930 prijzen a M 148 1 prijs aM 40 000 I7188prgzenikMS0O 20O 1 prijs iU 80 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste pr ystrekking dezer groota door den Staat gewaarborgde ieldverloting ia van ambtswege bepaald plaats Ie hebben op den 5 JANUARI 1883 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart IVj tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene UrtKilieele Lvteil zelf in handen Bij ledere bestelling wordt het voruischte ofBcieele plan waaruit de verdeelmg der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zeudeii wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de oRicieele lijsten De uitbetaling der pnjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kau door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere nzienlijke prijzen hebben wij meermalen volg fis oflicieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffor verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Hark S50 000 100 000 80 000 60 000 40 U00 enz Uet is te voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreesch te zenien aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gouda Snelpersdruk vaa A BaijJKMAN c Zoon OPENBARE TEIII00PII6 te GOUDA krachtens bevel van de ArrondissementsEecht bank te Utrecht tan overstaan van den Notaril G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 19 DECEMBER 1892 dM morgens te eli uren in bet Koffiehuis Hit HOMib aan de Markt van Een vierde gfedeelte onverdeeld in de navolgende ONROERENDE GOEDEREN allen staande en liggende té Gouda nagelaten door wylen den Heer JohakNKS VAN Bm Kthhe aat met vruchtgebruik kvenh tang ten behoeve zgner Weduwe gebaren dei 22 Maari 1839 en wel Een aangenaam gelegen goed onderhoodaa WOONHUIS en ERF met alzonderlyke ROVEN WONING op den boek van de Gouwe en de Keizerstrait Wflk C No 229 en 229a Verhuurd tot 30 April 1894 voor ƒ 350 per jaar Een PAKHUIS en ERF in de Keizerstrut I Wyk K No 147 In eigen gebruik I Een HUIS en ERF in de Keizerstraat W k 1 K No 146 Verhuurd voor 11 50 per maand met inbegrip der waterleiding Een HUIS en ERF in de Vloroingstrast Wgk O No 363 Verbnurd bg de we voor 2 50 Tien naast elkander gelegen HUIZEN i ERVEN in de Winterdijk Wgk Q No 115 tot 124 mit SCHUREN of LOODSEN en dea GRONU daarachter De Huizen zjjn allen verhuurd te samen voor 22 45 per week een perceel grond voor 15 en een dito voor 7 50 per jaar Onder dezen koop zijn niet begrepen ds Schuren naast en achter perceel Q No U en de opstal van t Gebonw staande op den grond voor 15 per jaar verbunii Negen naast elkander gelegen ÜUI EN et ERVEN in de zoogenaamde Jan Mnilenpoort aan den Groeneweg w jk L No 158 tot 166 Allen bg de week verhuurd te samen vooi ƒ 12 15 En een perceel BOUWGROND liggende in de Boomgaardstraat kadastraal bekend in Sectie A No J715 groot 69 centiaren Verhuurd voor ƒ 3 per jaar Nadere inlichtingen zg bekomen ten kantoren van den Notaris Mr H F W DUBOIS te Utrecht en van voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda DAMES Attentie i y Het bc te onschadelykite en fi makkelykste poetsmiddel voor Heertil en vooral damei en Kinderschoenwerfcf is de Appretuur van C M MHIIer ClBerlin Bciith Str 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk Vsrkrygkaar ky Heareti Wlnktlieri In leboanwark al atwlM tfroffryu tnz fliz 8 atra l D pot by W Sardaffliiia Anihw Sociëteit Ons Genoegen 3e Mbonnement FoorstelUwg Donderdag ZZ December 1892 TirOLI SCHOVWBUBG Directie De Vos Van Koelaa HET GOUDVISCHJE Tooneelspel in 3 bedrgven gevolgd door nuui blgspel in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prgzen NO 5022 Maandag 19 Deèember 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Huending Tan advertentito kan gesohieden tot ê aur dea naxniddags van den dag der uitgave deze Courant behoort een BUroecsel Uit Beeuwijk schrijft men a n de Schoonh Ct Maandagmorgen bleef het luisje bewoond door zekere Marrigje Stolk ges tfc Hare buren die haar Zondag nog goed gezond gezien hadden vreezende dat haar iels overkomen was namen de vryheid haar deur te openen en vonden baar in zittende houding als iemand die slatp met haar poes op den schoot levenloos op haar stoel Yermoedelgk ir zü s avonds te voren na haar deur gesloten te hebben in die positie nog etn poosje gaan zitten sohemeravonden wam haar lamp had niet gebrand en is ingeslapen om hier benedfn niet meer te ontwaken Zij was een 81 jarige jonge dochter en leefde de laatste zeven jaren na bet verlijdeu van haar zwager bü wien zij huishoudsler is geweest geheel alleen Elke poging van het Mmbestuur dat haar geheel onderhield om haar wi ens haar hoogen leeftijd bg anderen te besteden otanderearmlastigen bij haar te doen inwonen leed schipbreuk op haar onveranderlijkeo wensch om alleen te blijven leven tot aan haar dood Bevredigd in haar aardschen vaasgh it zg alzoo hier batte£4 iDgatla i a ea in vertrouwen dat ooi haar hope bg haar ontwaken hier boven moge vervuld zijn nemen wij afscheid van Marrigje Stolk Eerst behandelde de Kamer eenig klein goed Het belangrgkste was het wolje tot uitstel der invoering yap de vrije en orde oefeningen op da lagere scholen De Kamer ging nog verder dan de minister hoewel met diens sülzwijjende goedkeuring Zg voegde nog twee jaar aan den fatalen termiia toe en bracht dien op 1 Jan 1897 Naar al wat men van die fameuse gymnastiek voor do school hoort hooraoer het ieder duidelijk wordt dat het een doodgeboren wicht is De Marine was toon weder aan de orde l j minister heeft zijn schepen nog niet en het Is zeer twgfelaohtig of hü ze in behouden haven breng i zal Hg verdedigt zijn stelsel anders goed en m t overtuiging Maar de antimilitaristen en de eischen der schatkist zijn en blijven beletselen voor oen hervorming onzer vloot Het beste zal z jn dat de wrakken onzer laatste schepen worden opgeborgen ia een museum Men tracht de ministor over te halen zijn schip of schepen te schrappen van de begrooliug ten einde die latei bij afzonderlijk rappletoire bagnoting te doen voteeren maar iedor begrijpt dat zulks alleen dient ora dien bewindsman oen eervolle retraite te geven Indien hij in dien strik loopt ia hü een verloren man Na eene langdurige ongesteldheid overleed Donderdag te Bleiswgk de heer V C Stoop van Goudswaard burgemeester van Zevenhuizen Bleiswgk en Moerkspelle Vele jaren was de overledene tot nut van deze gemeenten werkzaam on veel heeft hij gedaan voor de ontwikkeling en besohavmg Oo in ruimeren kring hooft hg zich verdienstelijk gemaakt Als warm liberaal was hij steeds met groeten g ver werkzaam voor de bevordering der openbare belangen Staten Oeneraal 2 Kaheb Zitting van Vrgdag 16 December 1892 De heeren Van VIgmen en Guyot willen het type niet dat de minister voorstelt de heer Lieflinok ziet tegen de groote sommen op de heer van der Kaag heeft geen licht genoeg en zoo voorts Allemaal redenen om tegen te stemmen En zoo gaal het bij de Marine altoos eine alte GesciicAU Joei Kapitein Soufflet een der weinige nog overgebleT nen van bet groote leger heeft Dinsdag te Parijs tijn honderdsten verjaardag gevierd Hij nam in 1810 1816 a in de veldtochten in Spanje Duitschland Kusland en ook aan den slag van Waterloo deel FEVILLETODl worden zoo schromen we niet den voet te zetten over den drempel van mijnheer Bronrijps woning ten einde kennis te maken met hem zijn vrouw en hun tweetal kinderen Ken groote der aarde is hij niet mijnheer Charles Bronrg p trouwens dat heeft u het geveltje van zgn waarlijk niet voornaam zich verheiTende woning reeds kunnen vertellen en nu ge er binnen zijt getreden kunt ge t nog boter ontwaren aan den eenvoud van het meubilair gij vindt er geen bonheurdujour en nochtans glanst het oog der huigenooten groeten en kleinen en t zegt iets als de hoofden des gezins tevreden leven van levenslust gg kunt u niet nedervleien in een easy chair en toch hebt ge hier een zoo lustig zitje als ge u wel wenschen zoudt wanneer ge in uw elegant salon te midden van al het comfort dat er heerseht festijnt met tal van vrienden voor wie ge uw kostolijken disch van fijne schotels hebt laten bereiden voor wie uw exquise wijnen met mildheid in den kristallen beker vlooien Neen een groote der aarde is hij geenszins mijnheer Charles Bronrijp een ehef de bure u staat niet zoo hoog op de ladder der maatschappij dat hij der menigte om hem benen in toog kan vallen er gaat alleen eenig gerucht van hem uit zijn naam wordt enkel in de courant aan den volke bekend gemaakt wanneer bij een belangrijken greep waagt te doen uit de aan hem toevertrouwde kas eu daarbij niet vaardig genoeg bleek ora door vernuftig gegroepeerde cijfers het feit op den duur te roaskeeren doch een stille in t leven bezit wel eens een sterk bewogen gemoed welks strijd interessant genoeg worden kan om aandacht te verdienen en oen mindere in den lande heeft dok zijn eigen geschiedenis in t leven die somtijds bijzonderheden bevat welke gedurende eenigen tijd althans de nieuwsgierigheid kunnen prikkelen en de belangstelling levendig houden Het is even zes uren in den avond en bg het licht dor helder brandende n oderatour zien wg het poroeleinen theeservies gereed staan terwijl de bouilloir tor zijde van juffrouw Bronrijp haar gezellig liedje suist Het levendig oog van de vrouwe des huizes en de bedaarde handigheid waarmede zg de aanstaande verkwikking gereed maakt doen van baar verwachten dat ze het practisob talent bezit zoo uitmuntennd geschikt om de welvaart in t gezin te bevorderen en desuiettemin laat de zachtheid harer wezenstrekken vermoeden dat bet beste element voor oen duurzaam huwelijksgeluk het goed humeur da liefelijke inborst der vrouw iu dezen kring niet ontbreekt Dames in t bezit dezer uitnemende hoedanigheden schijnen gewoonlijk jonger dan ze zijn en laarom meenen wij haar wel vijf en dertig jaren levens te mogen toerekenen Haar echtgenoot zal omstreeks van deiizelfden leeftijd wezen Vindt go in zijn uiterlijk wel iets dat hem van de alledaagschheden onderscheidt Zgn blauwe oogen liggen zoo siil onder het toch eeuigszins breedo eu hooger dan gewoonlijk zich verheffende voorhoofd en ze staren wel met koud maar