Goudsche Courant, maandag 19 december 1892

i Beugelsluiting met Kurken kV mijne GEBOTTELDE BIEREN worden dnsverkiezend met deze Xieuwe Sluiting afge leverd PHOEFOHDEUS worden onmiddelijk uitgevoerd Aanbevelend J Hi ROODE J T SWARTSENBÜRG heeft ontvangen een geheel nieuwe collectie I IEl WJAAKSIiAAItTEl Doosen Postpapier ens Belangrijke Verkooping en sohgnt nog belder van geest ta wezen Volgens de Figaro heeft h j op zijn feest met eeno voix fjbrante nog oude ürijgBliederen gezongen Een treurige geschiedenis van fatsoenlgke armoede werd dezer dagen voor den lijkschouwer van Noord OostLouden aan het licht gebracht Twee zusters doohters van een koopvaardykapitein leefden sinds den dood haars vaders nu twee jaren geleden te zamen in groote armoede en ellende Zg deden al haar best om het een of ander werk te krqgen maar dit viel de beide vrouwen om hare zwakke gezondheid de oudste was telegratiste geweest maar om zwakte van gezicht ontslagen nog eens zoo moeilyk als andere werkloozeu Maar zij hieldeif zooveel mogelijk haar fatsoen op en behalve de huisjeffroaw die de huur niet kreeg maar de arme vrouwen niet hard viel bemerkte niemand hare gioote armoudo totdat Vrijdag de oudste de 12jarige Sarah Miller overleed volgens de uitspraak der jury van lijkschouwing aan een beroerte verhaast door gebrek aan voedsel kleeding en verwarming Voor den lijkschouwer moest de overblijvende vanhet tweetal el ofschoon aarzelend erkennen dat hare zuster en zij niet genoeg te eten hadden maar voegde zij er by wy deden wat wy konden A sn bet armenhuis hulp te vragen kondenzy niet ovei zich verkrijgen Een liefdadig genoot chap verschafte hun eene betrekking als dienstboden maar zij moesten die spoedig opgeven omdatzy te zwak waren De vrouw bij wie z j in huis woonden die ook getuigenis aflegde verklaarde dat de tffrouwen op honderden advertenties hadden geschreven en dat zij in alle weer en wind uitgipgen om te zien of zij ook werk konden vinden maar altijd tevergeefs Zoo tobben en sloofden en leden de zusters tot de eene door den dood uit haar ellende verlost werd Voor de overblijvende zal nu gezord worden De Gemeenteraad van Leiden heeft een vSrzOak ontvangen van de Commissie van oppertoezioht eo beheer der yereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der Kweekschool voorVeevaart aldaar om aan de vereenigioi in vollen ei over te dragen de terreinen thans bij baar in erfpacht bezeten tegen eene som van ƒ 6079 10 en van de kosten van overdracht en ander zekere voorwaarden bij ophouden of van bestemming veranderen Tan de vereeniging enz De behandeling van dit Terzoek is aangehouden In dezelfde Raadszitting is ingevolge schryven van Gedeputeerde Staten dat zij do gewijzigde verordening op do invordering van schoongeld wat de KweeKsohool voor Onderwijzers en Onderwyzeres en aangaat waarbij de heSing van schoolgeld was geregeld naar do financieele omstandigheden van de leerlingen of hunne ouders uiet aan de KoninginBegeotes ter goedkeuring kunnen aanbieden aangenomen de liefSng van schoolgeld voor leerlingen in de gemeente Leiden ƒ 15 per kwartaal en ƒ 5 per vak te bepalen voor hen wier oudera in de plaataelyke directe belasiingen Ie I ieideu zijn aangeslagen naar een inkomen bo eu 3000 op ƒ 8 en ƒ 2 75 naar ƒ 2000 ƒ 3000 ƒ 6 en ƒ 2 naat ƒ 1000 2000 ƒ 4 en ƒ 1 25 naar ƒ 600 1000 De beneden ƒ 600 aangeslagenen zijn vrij van bedaard voor zich uit Of vindt ga bij nauwkeuriger beschouwing daarin allengs meerder diepte u herinnerend dat stille waters niet zelden onpeilbare gronden hebben En merkt ge nu ook den ietwat weemoedigen trek op somwijlen een schaduw werpend over zijn gelaat eon weemoed nog niet scherp prekend maar die wellicht wanneer zijn levenslot in sterker botsing kwam met da eischen zyns gemoeds al wat in hem ia kon overstemmen De inwendige stryd teekent zich nu reeds bij tusschenpoozen op zijn aangezicht doch trekt haastig af voor den glans van het stille levensgeluk dat blykbaar om bom been regeert De kinderen spelen een voorname rol in het leven der onders zij oefenen een belangrijken invloed uit op hun werken en streven en we mogen dus niet verzuimun hen al aanstonds voor ta stellen Hermine eeu meisje van een jaar of tien elf heeft een fijn gezichtje maar dat evenwel niets zjekelijks vertoont ze is dau ook geen verwend kamerplantje dat enkel bloeien wil in zomerachen zonneschijn of wanneer de warme haard de winterkoude verdrijft en het vertrek blijft koesteren met een aan yenamen gloed De rozen barer gezondheid verwelken niet nu bet najaar daar buiten aan t stormen is ofschoon zij dagelijks een tochtjen doet to voet door weer en wind om de school in de stad te gaan bezoeken een omstandigheid die moeder wel eens bezorgd maakte toen do woning hier pas iras betrokken maar die later bleok eer gunstig dan schoolgeld Aan personen niet wonende in de gemeente Leiden kao door den Gemeenteraad na daartoe gedane aanvrage geheele of gedeeltelyke vryatelling van de betaling van schoolgeld worden verleend De stad Berlyn zal de plannen photographieén en modellen van haar parken plantsoenen en andere openbare tuinbouw veraieringeu op de Cbioago tentoonstelling exposeeren Het gebouw voor den tuinbouw zal bet grootaie zyn dat ooit voor zulk een tentoonstelling is opgericht Het is 1000 voet lang en 287 voet breed de 113 voet hooge koepel heeft een doorsnede van 187 voet terwyl do twee paviljoenen die de boeken vormen 27Ö voet lang en 83 voet broed zyn De reusachtige boomen en palmen zullen er gemakkelyk een plaats in vinden In de bovenzalen zullen de tentoonstellingen van vt uchten en wynbouw gehouden worden Het is een verhaal van bittero ellende dat door een slacbtoifer van de Panama onderneming in de Pali Mall Gazelle wordt medegedeeld Do man ilie het verhaal doet ia niet een kleine rentenier die zyn geld by de onderneming beeft verloren maar het ia een arbeider die gehoor gaf aan de lokstem der tallooze Panama agenten en zich naar do landengte begaf om aan het kanaal te werken Hy beweert dat de agenten met allerlei leugenachtige mededetlingen do ongelukkige werklie len hebben gelokt Da agenten vertelden niets dan goeds van Panama on verheelilen alles wat slecht was Zij wisten dat zij du arme menscheu naar een bel op aarde zonden en dat van de duizenden die gelijk vee vervoerd werden maar weinigen levend zouden terugkeeren Ëo van die weinigen zou nog het meerendeel een door de koorts gesloopt lichaam hebben rond te dragen Vol blydschap ging do man in 1885 scheep Hy berekende dat hij met h t hooge loon hem toegeiegd in vijl jaar een aardig sommetje kon overleggen Uy wist uiet dat ééu jaar in Panama doorgebracht voldoende was om een sterk man zoo zwak te maken als een afgeleefil grijsaarl Na een verblyf van drie maanden aan de landengte waren hy etr zyn makkers een treurig beeld enschelyke ellende De arbeid aan bet kanaal begon dagelijks met het opkomen van de zon Het teekec van ophouden werd gewooulyk eerst dan gegeven als eenige arbeiders door da koorts werden aangegrepen en ineeozakten tin den arbeid werd de tyd doorgebracht met drinken ca kaartspelec $ mmigen die minder sterk waren lagen weldra met verstijfde leden in hnn tenten en wachtten den dood af Da nacht waa altijd mistig en menigeen die gezond te bed was gegaan ontwaakte met hevigo koorts Het voedsel was slecht en het drinkwater nog slechter Er waren geneesmiddelen voorhanden maar in geringe hoeveelheid Zy waren moeilyk te krygen en werden gewooclijk verstrekt als he reeds te laat i was Het geld werd geregeld uitbetaald maar er werdeu voor voedsel en kleeding zulke belangryka afkortingen gehouden dat de werklieden maar weinig in handen kregen De schrijver rerwoudert zich er over dat er geen opstand onder de werklieden kwam Nu en dan had er een klein opstandje plaats Het was merkwaardig dat de raddraaiers van zulk een tumult gewoonlyk binnen een paar dagen aan oadoelig la werken voor de lichamelijke ontwikkeling van haar dochtertje dat groot werd in den Meiregon en bloeide legen de verdrukking der herfstbuien in Op dit oogenblik werken de fijne handjes met pryzenswaardigen ijver aan de garde robe barer pop die eerdaags in groot toilet bij do naaste buitenburen p visite zal gaan en van zulke kleinigheden maakte juffrouw Bronrijp gebruik om Hurmine die er wel nimmer een modemaakster op nazal kunnen houden tot de plichten der practische huismoeders op te leiden De vruchten van zulk een eigen arbeid zij wist het bg ondervindiag mogen er niet zoo schitterend uitzien als die de modemagazynen in de stad voor de apiegelruiten tentoonstellen ze laten zich toch met meer genoegen gebruiken omdat de kas ze zonder bitteren spijt blijft aanvoeren en al mocht de heerscboudo geest des tijds er tjgen protesteereo ty zou de zuinigheid laten huishouden naar Hollands oude zeden Eddo Hermine s broertjen vyf jaren oud en een jongen uls oen wolk vinden wij in een eenigszins minder fatsoenlijke positie om naar behooren voorgesteld te worden lu Ischynsel der lamp op den vloer was bij bezig geweest uit den voorraad van zijn blokkendoos een toren te bouwen die mot altijd aan de eiscben van verband en evenwicht voldeed en dan ongeveer tor hoogte van don neus zijn bouwmeester gestogen eensklaps mot een slag in elkander stortte t geen echter geenszins strukte om het genoegen van Etidu te ver de koorts stierven De schrijver gelooft evenirtl dat dit louter toeval was Hy ei heefi maar vier maanden in Panama vertoefd p zekeren dag wist hij te ontvluchten Hn had aan de kust van den Groeten Oceaan het geluk door een schip opgenomen te worden eii men bracht hom naar San Francisco Toeu hij op ziju weg naar NewYork te Kaïiaus Glty kwam zag hy daar eta restaurateur blijkbaar iemand wiens goznndjieid g sloopt was door do koorts De man was ook in Ps nama geweest I Hij had genoog geld verdiend on zich in Knusas City een restauratie te koopen msar hy had voor dit geld zyu gezondheid in ruil gegeven Hand Door de oommissie van rapporteurs over hoofdstuk VIII dor slaatsbogrooting is eon aantal amendemonten voorgesteld waarvan do strekking is 1 o om dt toevoeging aan den inspecteur van het militair ondsrwys van twee oflicieron te laten zooals die is en nitt daarvoor cxpresselyk aan te stollen een lioufdoffioist on een luitenant Mot dit amendomont heeft het lil de hoer v d Schriock zich niet voreenigd 2o tg doen vervallen de voorgestelde hoogere soldy vso eenige militaire tchryvers ad 0 25 per dag alsmeds andero verhoogingen van traktement aan boekhouden en schryvers welke verhoogingen later door meerdere zullen warden gevolgd 3q te schrappen de verdubboling van de buruelkoateu van den oommaiidaiit dei stelling van Amsterdam 4o te schrappen Ie kotten voor het aanbrengen van electrisohe verlichting voor de gebouwen en terreinen van de Koninklyke Militsira Academie en die alzoo nog niet ta doen plaats hebbon 5o om het traktement van eon leeraar in dt natuurkunde aan die Aoademie voorgtsteld op 2800 uit te trekken op 2200 gelijk aan dat van eg leeraar in de scheikunde 6a te schrappen do geldea aangevraagd voor hut inrichten van de gebouwen en terreinen to Ommerschaus tot tydolyk verblyf voor de tioepen eu dl wel zoolang de geheele omvang van die voorzieningen niet hekend is en de algeheels kasten daarvan niet kunnen worden opgugeren 7o te schrappen de sommeu u tgetrakkeu voor de aralzoensveranderingen in Limburg en NoorJ Brabant ten einde die dit jaar niet te doen plaats heblien en 8o te schrappen du somvau SOOO uitgetrokken voor de verbetering van het hoofd wachthnis te Groningen De statistiek der spoorwegongelukken in GrootBrittannie en Ierland over de eerste 9 maanden van dit jaar geeft ISO apoarwegongelukken aan met 19 dooden en 531 gewonden Daaronder zijn niet begrepen die ongelukken welk veroorzaakt werden door het springen van ketels het breken van wagenassen of spoorstaven enz evenmin alt verschillende andere als bel vallen van pe sonen van een perron enz Wanneer men niet alleen botsingen telt maar alle ongelukken die op lijnen of in gebouwen der verschillinde spoorweg maatschappijen plaats vonden dan komt men tot het aantal van 863 dooden eu 7U8 gewonden De Leidacha Studentenalmanak voor 18S8 ufm schenen Behalve de gewone rubrieken bevat ha de opgaven van het aantal stadentan namelijk van welke 667 leden zyn van hot korps 48 oud ladM en 225 niet leden storen wiens juichkreet by deze onverwachte gebaaltenis in het hart van moeder weerklonk en eon iltt lachje liet gaan over t gelaat des vaders Daarna wa de hulp van pa ingeroepen doot den kloine die zich uu een ander levensdoel voor oogen gesteld soheen ta hebben dan het altijd weder opbouwen van itorens van Babel voorwaar ges prettig werkje Nu moost er een verrijzen o hoog dat de doos uitgeput eu op het terrein vu den bouw goea bIdVken meer te vinden waran n pa moest den eeraten steen leggen en den reuzenarbeid op eeu fundament bevestigen hecht genoeg om de bereiking van het groota doel niet al reedi in den aanvang onmogelyk te maken Toen ging het werkje prachtig voort pa trok n a bij iet intusschen gereoil gezette theeservies van dn voorspoêfligen arbeid terug en Eddo bouwde zoo hoog zyn kleine hand reiken kon in alle stilte voort to dat hij ten laatste in slaap viel aan den voet f zyn hoogen toren rustende op zijn lauweren Hy had echter in de laatste oogenblikken zijn w zaamhetlen zoo bedaard voortgezet dat do overige huilgenooien daarvan allengs minder gerucht vernomen daar mijnheer Bronrijajk ad genoden met den rag naar denr bouwmeostefl H ffii terwijl dejutfruuiven Herraine haar atteiiiio bo jaaldon bij hare eigene bezigheden bomorkton zij gaen van allen dat de kleine op hot vloerklooil een tableau gaf de gedachte voorstolloade na volbrachten arbeid is de rust zoet ordl verwlijd De studenten zijn over de verschillende faculteiten als volgt verdeeld 68 studeeron in de letteren en wysbegeerte 63 in de godgeleerdhoid 365 in de rechtsgeleerdheid 379 in de goneeakunfle en 90 in de wisen natuurkunde Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op do advertentie Suile üniveraelle voorkomende op de 3de bladzyde van dit nummer Omtrent hut gebeurde mul don oxprestrein uit Vlissingen in ons vorig blad vermeld deelt men uit Bergenop Zoom mede Eene Duitsobe dame reizende onder geleide van een Jieor is boden ochtend nobij het station Woonsdrecht uit den sneltrein komende vnn Vlissirgeu gesprongen De heer hnd haar een paar oogenblikken alleen gelaten inden coupé 1ste klasse en vond bij zijnaterugkomst het portier open en hare plaats ledig Hij en ook andere reizigers hoboen bij herhaling de noodrem doen werken doch zonder resultaat daar deze bleek defect te zyn De trein rolde intusschen in vliegende vaart voort voorbij vcrachillendo stations Door roepen en wuiven trachtte men den trein tot stilttaan te brengen doch ook dit bleek vruchteloos Eerst te Hosondaal hield de trein stil en kon de doodelijk ontstelde beer uitstijgen en om hulp vragen Op telegrafisch bericht alhier ontvangen gingen eenige spoorwegbeambten met eene lome langs de lijn n de richting van W oensdrooht en vonden daar de dame wezenloos tegen een nfsluithek staan Onbegrijpelykerwyze had ij slechts eeno lichte wonde aan bot hoofd Zij was na den sprong uit don iroin ongeveer 2000 M torug gewandeld in do richting van het station Woenadrrcht De darao werd naar Bergen op Zoom vervoerd en aldaar werd haar door dr Vorlindon geneeskundige hulp verleend Mat don eerstkomeuden trein kwam baar geleider hier aan Mot trein 2 43 vertrokken beiilen naar Schirmbeek bg Wezel De dame was lijdmdo oan melancholie tengevolge van den dood haars vaders Zy kwamen uit Glasgow ADVERTENTIÊN Ondergeteekenden betaigen haiiiiea hartelgken dank tooi de Tele bewyzen Tan belangstelling biJ de geboorte hunner dochter onderTonden J KOEMAN A C KOEMAN nt WlNKBL OFENBASE TEREOOFINB te GOUDA op WOENSDAG 21 DECEMBER 1892 des morgens te elf uren in het Koffiehnia HarMONzii aaa de Markt ten orerstaan Tan den Notaris G C FORTCIJN DROOGLEEVEE Tan Ben enkele jaren geleden gebouwd goed onderbonden gemakkelgk ingericht en an Waterleiding Toorzien WIIMKELHVIS genaamd PBOriDBNTIAt en ERF met een een afzonderleken opgang hebbend waarin TEBGUNNINO slaande en liggende in den Langen Groenendaal te Gouda Wyk I No 114 en 115 Verhaard by de week in twee gedeelten te samen Toor ƒ 6 75 Het geboaw bevat beneden een ruime Winkel 3 Kamers en 2 Keukens met Opkamers en boven een hooge ruime Zaal in tweeen afgedeeld en een groote zolder Door de groote ruimte is t perceel tot Telerlei doeleinden geschikt Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FOHTÜWN DfiOÜGLEEVER te Gouda Goedkoop Qeen vlekken HuileUnivèrselle HUILE ÜNIVERSELLE is een toilet artikel bereid Tolgens een aloud familie recept dat aau de stbknostk uscbbn voldoet W j onthouden ons Tan elke aanbeveling en sommen slechts de oobok kisensorafprn Tan het artikel op BUILE ÜNIVEHSELLE maakt het haar Tan hoofd en baard zacht en GLANZIG als zflde doch niet tettig Zij Terdrgft BOOS en schilfers in korten tgd HÜILE UNIVEB8ELLE houdt de huid FBiscH en lening de nagels blank en sterk zy voorkomt en geneest huiddroogte kloven winter en HUILE ÜNIVERÖELLE wordt franco geleverd geheim verpakt na ontvangst van 75 Cent in postwissel of postzegels Bg elke flacon ontvangt men gebruiksaanwgzing Indien het artikel niet bevalt zende men het binnen 8 dagen terng Men ontvangt dan zgn GELD TERüo Niemand verzoime dus eene proef te nemen Wie eenmaal HÜILE UNIVERSELLE gebruikt heeft zal haar steeds blgven gebruiken Wie voor 1 Jan a s bestelt betaalt slechts 60 Cent P SLABBERS Beezel L N B Gelieve deze te bewaren of t adres te noteeren luuuii u uuiiuiiiiiiiJit alles af I komstig van de Gebouwen der International Sporttentoonstelling te Sehevemngen Ten overstaan van Notaris B L LOEFP te Scheveningen zal op het terrein der gehouden Internationale Sporttentoonstelling aldaar in het openbaar worden verkocht BËLAiXGRIJKË PARTIJE HOUT IJZER en GLAS hoofdzakelijk bestaande uit zeer goed ZAAG en WERKHOUT BATTINGS Geschaafde en Geploegde DEELEN Ongeschaaft HOUT en een groote partg DEUREN LIJSTEN enz in verschillende lengten en zwaarten Voorts eeno groote partij IJZERWERK bestiiande nit TREKTANGEN BEUGELS BOUTEN KOPPELIJZERS HOEKIJZERS versierd IJZERWERK enz En eene groote hoeveelheid 8PIEGELVENSTER HARTLEYen CATHEDRAALGLA8 in diverse kleuren en afmetingen TE VEILEN WoeDsdagen Dooderdagden 21 eo 22 DeceiDl erlS92 telkens aanvangende des voormiddags ten 10 uur Alles breeder en nader omschreven bg Veilingboekjes welke gratis verkrggba r zgn ten kantore van den Notaris LOEFF Prins Willemstraat 19 te Scheveningen Voornoemde Hout IJzer en Glaswaren zollen telkenmale twee dagen voor de te houden veilingen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uur ter bezichtiging zgn Mej BISSCHOP Hoogstraat vraagt met Februari een Nette E C Dienstbode