Goudsche Courant, maandag 19 december 1892

maandag 19 December 1892 Iix d oxa ITarLtoor Bo©ls l i a xa d ©l VAN Wed A QÜA T ZIJN VOORHANDEN REGISTERS in alle Isestaande formaten en linieeringen met speciale Unieering en binding Voorhanden de Inktsoorten van XEELMEIJER en Co Appeldoorn P VAN SON Deventer AOBIEM MAURllM Paris AJMTHOliME ET FILS STAFFORD Xew York STEPHENS Eondon H VAN DER MOOLEN Geldern GVNTBEE iVAGNER Uannover Pil M i iffiï ffliiii miiMffl 2s 03iTBa EI3 S O K A t IÖ Spaar en Hulpbaok te Gouda HET BESTUUR maakt bekend lo dat de Laatste Zitting in 1892 zal plaats hebben op ZATEilDAG 24 DECEMBER 2o dat de Eerste Zittingf in 1893 zal plaats hebben op ZATERDAG 14 JAIVUARI 3o dat tot Bijschrijving der Rente over 1892 geleg enheid zal bestaan in het grewone lokaal in het Casthuis van 1IIAAl DAG 9 JAi CjARI tot en met VRIJDAG 13 JAIVLARI telkens van 8 9 des avonds Alle houders van Spaarbankboekjes worden opgeroepen om een dezer avonden de Rente te doen Bijschrijven daar nalatigfheid in deze bij te rugfvraag van geelden tot vertragringf zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd Mr J FORTUIJ N DROOGLEEVER Voorzitter D RUÏJTER Secretaris i DB NOTARISSEN Mr I MOLENAAR te Waddinxx m en ANDRÉ SPRÜIJT te Rotltfdam Eullen ten verzoeke hanoer principalen met machtiging der Rechtbank in het openbaar verkoopen bI Ifti l P Woensdag Februari 1893 telkens ten 11 ure s roormiddags in het koffiehuis van dk Ruiteb te Waddinmetin O J en diverse perceelen nitmuntend en steeds goed onderbonden WEILAIVD te zamen groot 21 31 83 Hectaren gelegen De Bonwmanawnning C 56 groot 10 61 60 in den Voosoïschkn Poldik De Bonwmanswoning E 33 34 groot 10 70 23 in den Bloimimdaalschkn Poldcr beiden zeer gnnstig io de nabgbeid der WaddinxreeuRcbe brng onder de Gemeente Waddinxveen om te aanvaarden in eigen $ tbmih de Landergen direct bg de toewözing de woningen c a op 1 Mei 1893 of zooveel vroege ab kan worden overeengekomen De veiling geschiedt in 10 perceelen die in combinatiën en in massa worden aaogebod liet 10e perceel zynde de zooKenaante Kromme Nease ter poottt van 3 10 70 Hectare trekt ÜMgn de rivier de Goawe met een lencte van ongeveer 300 Meter en i du by nitsteli Kuamt celefren en escliUit tot oprichting eener jroote fabriek c a of andere groote mimte belioevende ondememlnr of om te worden gesplist in diverse bouwterreinen Zgnde voort diverse perceelen zeer geschikt voor BOOMKWBEKEKU en TülNVELD dezer Verkooping zfln gratis verkrggbaar en alle informatiën worden verstrekt ten kantore van genoemde Notarissen ANDEÉ SPRDIJT aan den Honttoin No 15 te Rotterdam en MOLKNAAR D No 3 aan den Kerkweg t Waddinxveen Sociëteit Ons Genoegen 3e MbonnemenUWoorêteUing Donderdag IZ December 1892 TirOLI aCHOVWBURG Directie Dn Vos Va Koblaae HET GOITDVISCHJE Tooneelspel in 3 bedrgven gevolgd door j blgspel in 1 bedrjjf Aanvang half 8 utir Gewone bepalingen en prjjzen Gouda Snolper druk raa A Brinkman t Zoon Ruitenlandscit Overzicht Het Frnnaohe miniatürie achyiit na zijn twijfolaohtige ovenviniünfi krachlig tf willen opiroden Gisteren ochtond zijn volgens instructie van den ministor van justitie ou op last vnu don procureur jeneraal do dirüctouron dor Panaraa maatgchnppij Charles do Lesseps Fontanoï en S msloroy in hunne wonini on jevani en genomen Baron Kottu is naar Weenen govluoht Huiszookingon bij ilo gedaaj den hebben oono omvangrijke briof issolinit tevoorsohijc gebraoh t Behalve deze inheohtenisncraingon ia huisjoekingen gedaan bij de maatschappij van de ZuidPanaraaspoor wogea by den bankier Thii rrée bij Cornelius Herz en bg Propper Het gebounr der Panama maatschappij is verzegeld De berichten over het gebeurde verwekten in hei PalaU Bourbon grooto opsohudding Hoewel er geen kamerzitting was ivaren or zoor vele lodeu en niouws gierigen bjjeen Vele lede i der enqufite oommissie meenden dat na hot optreden der regeering d commissie zich kan ontbinden Sommigen waren nroedond omdat de regeering do nutteloosheid der commissie aan het licht beeft gebracht De berandalngiugen der commissie hadden in geheime zitliug plaats en geen enkele inlichting werd verstrekt Intiisschen hoeft de meerderheid van 6 stemmeq de republiek voorlooplg gered Was ook ftM Bibot het regeoren onmogelijk gebleken dan had hare zaak zeer hachelijk gestaan Hoed by voorbaat besprak de Figaro de moirulyke protendenten Waakzame en gewetenlooze vyanden Aan moer dan ééne soort beloeren de republiek van alle kanten en hoe ook osderling elkaar tatind zijn zo volkomen bersid zich aaneen te sluiten als do republiek er mede ten onder kan worden gebracht Hoo zy werken bleek uit de opmerking die eon der samenzweerders onlangs tot den correspondent der Times maakte uit wanorde komt orde l o vijanden der republiek maken wanorde uit de Panama zaak zooals uit Carmaux Boulangisiiaohe en monarchistische achendblaadjes bluffen dat do wanorde er reeds is on dat weldra een congres te Versailles zal bijeenkomen als de republiek zal gevallen zyn Nog slechts enkele maanden geloden hieven alle vrienden der republiek een zegelied aan te harer eer Al de oude partijen gingen tot haar overj zelfs de Paus erkende haar Nooit scheen zij hechter dan toen nooit stond zij aan heviger aanvallen bloot dan nu De republikcinsche groepen sluiten thans de rangon De Ëngolsche bladen die den toestand bespreken hopen dat de regeoringspersonen ovenzoo zich krachtiger tullen toonen dat zij die zich onschuldig ge voelen niet bij den oersten aanval zullen wijken zooals Rouvier die onmiddellijk aftrad in plaats van zich boven laster verheven te toonon Ons ideaal van oen constitutie zegt de Time is niet de republiek maar voor Frankrijk schijnt die vorm het best geschikt te zijn Niettemin is het blad teleurgesteld dat tijd en ervaring niet geleld hebben tot hot ontstaan lan een stand van staatslieden en van eeiio openbare meening die pal staan tegenover de gevaren van onverdraagzaamheid administratieve onstandvastigheid financieele buitensporigheden enz die aan de in oering van den republikeinschen roeeeringsvorm verbonden zijn Gelijk men weet waren er in Zwitsorland drie candidaten lanbevolen voor do betrokking van lid der bondsrogeering ter vervanging van den heer Numa Droz die als zoodanig zijn onts ag haJ genomen Van dozo drie w iron er twee uit het kanton Gerève en oen uit het kanton Neuchatel eo nu bestond er mogelijkheid dat juist wegens do aanbeveling van twee personen uit Genèvo de Neuchateller candidaat teu slotte do meerderheid zou verkrygen niftlegcnslaande er ditmaal naar recht iemand uil Geneve moest worden benoemd Thans is de zaal beslist in de voroenigdo zitting van do beide Eaden der Bondsvergadering is de keuze uitgebracht ep den heer Laohenal uit Gonève Gelyk is gemeld is voor het jaar 1893 tot bondspresident gekozen de heer Schenk hoofd van hot departement van binnenlandsche jaken en tot bonds vico presidont de heer Frey hoofd van het departement van oorlog Do Italiaansche Kamor behandelde gisteren het voorstel om het decreet van 15 Giolittio verdedigde drf decrctdn van de Ri geeriug en noodigi e de Karoer uit het programma van do Regeering te beoordeelen Als de oppositie het niet wil goedkeuren dal zy het zegge en het hare doe kennen Met 200 tegen 83 stemmen nam de Kamer een motie van vertrouwen iu de Regeoring aan De Senaat behanilelde de liegrooting van bultenlandsche zagen Sprekende over de Oostersche quaestie zeide Hierantoni dat beperkingen voor de zeevaart op do Zwarte Zee zyn vastgesteld Do minister vau binnenlaudscge zaken Brin antwoordde zeer terughoudend en zeide dat hij niet wist wulke mogendheid voornemens ia deze vraag aan de orde te stellen Fierantoni vorklairdo zich daarmede voldaan KEMMESGEVING INRICHTINGEN WJ5LKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda Geziun art 8 dor Wet van den in Juni 1875 Staatsblad no 96 Doen te weten Dat zy vergunning hebben verleend aan de wed A Kook te Gouda en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden barer biwbrouwery eene bergplaats voor bier te bouwen op ligt perceel aan do Molonwerf geteekend B no 83 kadaster sectie C no 2483 Gouda 17 December 1892 Burgemooster en Wethouders voornoemd VAN BERGE V IJZENDOOKN De Soretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREV 16 Deo Alida ouders P J Janssen en C Louwerior OVERLEDEN 15 Deo D van Vliet 72 j 18 J C Gravesteyn 9 m 17 P Broekhuisen 3 m Zevenhnizen GEBOREN Elizabeth ouders A Kroes en D M Jongenoel Alida ouders C Schenk en S Muller Gerrit Pietor ouders ouders A van der Hilt en A van der Meer GEHUWD T Markus en J van Vliet Advertentiëïi Firma J VVKLTKIt MAGAZIJN VAN COBSETTEN O XDKIIGOKD voor Dames en Kinderen LUIERMAND enz Wegens verlrck naar elders wordt te Gouda uit de hand te Ifoop aangeboden Het Heerenhiiis met TUIN ge egen oan den Kleiweg hoek Plantsoeni wjjk E nnmmer 62 Te bevr liefst in persoon ten kantore van Notaris MONTIJN aldaar Prima Cliylong Gember ƒ 1 25 per pot Prachtige Gecandeliseerde GEMBER AMJSTABLETTE I GRIESPUDDING in verschillende smaken geconserveerde VRUCHTEN en GROENTEN ƒ 0 35 per liter blik f 0 20 per halve liter blik EIK EABEL OOSTHAVEN B 36 ROOKERS Zijt gij gewoon Sigaren te rooken van 2 ƒ 2 50 of f 3 per 100 tt iendtdanpoelu van f 1 60 2 of f 2 40 aan P BACKER fabrikant Kerbtr m teterdat en gij zult extra tevreden tijn Bij 5 Kg 5 Idêtjea fr thuis per enkel kistje met bijbet der poit Bepaal licht middeltn of ztoaaf Hls waarl t Is 0 55 t Is geen abuislül t Staat er duidelijk indeEtalajiebijJ F BERVMÏZn een groote flacon van die extra fijne Boerenjongens behalve de ledige flacon waarvoor 10 Ot betaald wordt doch voor dezelfde prgs wordt teruggenomen STEENKOLEN AANGEKOMEN DE LADING GROVE RUHR waaruit wij gedarende de lossing tot 65 cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in hnibezorgd mits by twee of meer Htct gelgk genomen Steeds in voorraad SNEE en MACHINE KOLEN alsmede de Echte Belgische ANTHRAGIT NOOTJES ad ƒ 1 60 per Beet de minst aanslaande brandstof voor valkaéhels JAN PRINCE Cic KANTOOR TURFMARKT fl 101 Gouda 16 Dec 1SS2