Goudsche Courant, maandag 19 december 1892

STEENKOLEN In Iioasing eene Lndiiig IJ Dinsdag 20 December 1893 N è02S GOUDSCHE COURANT j ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AD VERTEN TIEN worden gepla ti van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimiK Bovendien worden alle AdvertentiSn g r a t i s opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt iLAu gMOJuedeii tot da uur des namiddags van den dag der uitgave öouda Snolppwlrnk vsn A Bunkham Ie Zoom Van af heden UITVERKOOP van alle Regen en Wintermantels JAPOIVSTOFFEIV ROKiCEN DOEKEN Jongens JASJES en PAKJES en verder aanwezige Manufacturen TTO BElNTBIDBlNr d © prijs uitsluitend k CONTANT I JLRISJT 53 ZÜIVKRK FRAiXSCHK WIJi El verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franw van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Reynw it s Boonekamp Elizter J T SWARTSEi BURG E 92 KLBI V EO ïs E 92 Leesinrichling van Binnen en Buitenlandsche Tijdschrilten en Romans Prospectus op aanvrage grratis verkrijgbaar I EESBIBLIOTHEEK BLOORER CMÜ l fijnste rnerk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr kilo bn pr kilo bus pr i g kilo bns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste g eleverd wat te main IS Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO I fijnste merk ken is UITVEEEOOP B lot en met 31 December oosthaven b 36 Dagelijks versche Gebakjes BMSSELSGHË WAFËLTJËS Siroopwafelen St Nicolaas etc iP tegen veel verminderde prijzen bü Louis P WELTER COIFFEUR 1 60 gedurende de lossing te bekomen h 5 cent per Hectoliter concani z korting 8TBEDS IN VOOKRAAD HouTskioi Brikellen Gaseoke Grove Geklopte Friesche TP T D 17 Hollandsche U II J r L j ROLE X Haardkoien Alle leyeranties worden vrö aan bals bezorgd Aanbereleod J DE KOSTER Bogen Gevraasd tegen 3 Januari EEN NETTE SIBlSSt ® voor Meul Alleen ook een flinke DAGDIENSTBODE kan daarroor in aanmerking komen ich m persoon te Terroegen MARKT 144 Borenbnis Vlaiiikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per WagrgroK voor f 73 Anuco alle Stations der voormalige Ned BbgO spoorwegMaatscb appij Worden ook CONTltACTEy OMSLOTES voor franco aan hais te bezorgen A KAPTIJIT Gouda Not 92 Flaweelensingel 630 W P Janlus MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op bet juiste adres De grootste keaze in DASSEN opnienw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en e KEREN Glacé Zijde en Wollen H iNDSGBOElI Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAFLÜIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Taillenr COUPE GARANTIE Uitsluitend Entielsche Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adrei STEENKOLEN EEFOT Hibernia en Shamrock STEE IiOLEi branden sc iocn weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACBELKOLBN vrg thuis per H L 0 70 Station chef Staatsspoor De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderljike Nommers VIJK CENTEN De lazeadiag vau advertentiöQ BINNENLA ND GOUDA 19 Deoember 1893 Gistereoavond hadden voor bet lokaal van het Leger det Heil in de Vogelensang eenige ongeregeldheden plaats welke door de vrq sterke politiemacht spoedig werd onderdrukt Te betreuren ia het dst een aantal nieuwsgierigeu het daarbg de politie hoogst lastig maakt een zestal personen die aan het bevel der politie geen gehoor garen werden t del k in bewaring gebraoht doch na herstel der orde dadelp ontslagen Het kan niet genoeg worden gezegd Nieuwsgierigen bUjf t huis Onwillekeurig trefien U soms onaangename gevolgen buiten de schuld der politie Gisteren werd in Café Vrede Be t eene openbare vergadering gehouden van Typografen welke door een 18 tal vakEenooten werd bygawoond Modat de vergadering was geopend deelde de beer H Masereeuw Voorzitter der afd Rotterdam van den Ned Typografenbond het doel en troren van hel verbond mede en werden door den Secretaris dier Afdeeling nadere mededeelingen gedaan omtrent de werking van het verbond en het goede door haar reeds tot stand gebracht Na eeoigo onderlinge disoussie over bestaande toestanden alhier waarin de Voorzitter o a nog mededeelde tot zijne verwondering heden morgen alhier nog eene drukkerij in een kelder te hebben gezien hetgeen aar zyn zienswijze geen gepast attlier is voor een typograaf werden den aanwezigen uitgenoodigd tot toetreding van den Bond waaraan door 10 personen gevolg werd gegeven zoodat door den voor zitter gooonstateerd kou worden dat alhier eene afdeeling is gevestigd van den Ned Typografenbond FEJüILLETOJ OVERWONNEN Naar het Duiltch 2 Juffrouw Bronrgp schonk intusschen de thee en ter belooning van hanr jver mocht Herraine die anders gewoon was water of melk te drinken een kopjen mee gebruiken Zulke kleine belooningen achtte zij van grooten invloed voor de opvoeding barer kinderen die nog te jong waren ora de deugd te beminnen ora de deugd alleen en waarlijk het valt den meesten ouderdom van jarcii niet gemakkelijk het zoo ver te brengen zelfs al bleven zg geen vreetndeling in de Ethica van Spinoza Mijnheer Bronrijp was geen vreemdeling in de geschriften van dezen philosoof Hg hield van nadenken en las veel van alles en allerlei doch bij voorkeur over de raadselen dur natuur en des levens Nu ook had hij weder een lioeksko gegrepen en onderwijl hij zgn thee genoot zat hg daarin te bladeren maar t schoen dat de peasiniistisohen thooorieen van Arthur Schopenhauer wiens werk Ulier den Willen m der Natur hg ter hand nam voor Bij de Staatsspoorweg MAtsehappij zijn voortaan de plaatskaarten tusschen Msarssen oenerzjjda en de stations der lijnen Harmeien Woerden Leiden en Hairaelen Gouda Ua Haag Rotterdam Maas anderzijds facultatief geldi via Breukelen en via Utrecht I f De heer M J Ogier te s Hage is met algemeene stemmen benoemd tot kapelmeester van het muziekkorps der dd Schutterij te s UeriogenboBch lu verband er mede dat op de gemeenschappelijke Ignen der Staatsspoorweg Maatschappij Kotterdam Mass Utrecht eenige treinen der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij niet stilhouden aan de stationa Cappelle Nieuv kerk Moordrecht Oudewater Woerden en Harmetsp Is bepaald dat voortaan bestelgoederen van befloelde plaatien paar de stations der Hollandsche Uzeren Spoorweg Maatschappij bijv Hilversum Baarn Apeldoorn Haarlem en in omgekeerde riohting ook kan plaats hebben met treinen der Staatsspoonkai Msatseiiappï met in achtneming van dezelfde bepalingen als die voor het verkeer Staatsspoorweg Aan de Universiteit te Brussel zijn drie jonge dames in de medicijnen gepromoveerd eene Scbotsohe en twee Engelsche juffers uit Brilsch Iudié Een wedvluoht op vleugelen van molody of een pianoduel al naar men het noemen wil is dezer dagen door een heer en eene dame te New York gebonden naar Amerikaanscke bladen verhalen De dame speelde 16 uren 52 minuten achtereen toen was sij uitgeput en moest het opgeven met gezwollen handgewrichten en stukgespeelde vingers Haar tegenpartij speelde nog 8 minuten door om de 17 uren vol te maken alsnog niet in zgn sympathie mochten deelen of wel dat de stellingen of onder tellingen van den genoemdou philosoof een ernstiger nadenken vereisohten dan waarvoor dit uurtjen geschikt was althans na een poosje onderzoek sloeg hg zijn boek dicht met een diepen zucht als tot zich zelven zeggende Niet vroolgk maar heel waar misschien Waarom lees je dat soort van boeken dan toch zoo veel CharloaP vroeg zijn vrouw Er is immers genoeg geschreven dat stellig waar is en daarbg aangenamer van inhoud Ik geloof niet dat zulke lectuur goed voor je is Zg spant je te veel in en ik vrees ik meen zelfs opgemerkt te hebben dat zg ongunstig werkt op uw gemoedsstemming Ik heber wel eens in gebladerd uit nieuwsgierigheid weet je Wel Marie dat is het bg mg ook ik wenachte zoo graag achter de waarheid te komen van t een en ander dat me nu niet recht helder is en doo er eens wal aan als dat in je ziel zit maar heb je dit boek ingezien en er iels van begrepen t Is hoogduitseh I Neen düt nu juist niet maar hot zal weleven diepzinnig of misschien nog erger wezen als die andere Hollandsche werken die ikje zoo dikwijls zie bestudoeren tegenwoordig O Charles ik wou dat je wat meer in den bgbel las dat houd ik voor de beste lectuur Daarover mast ik met mijn vroom en goed vrouwtje niet redetwisten Je hebt het beste deol Of er toehoorders waren en hoe die het maakten na afloop van den wedstrijd wordt niet vermeld Staten Qeneraal 2 Kakkb zitting nn Zaterdag 17 December 1892 De minister van marine verdient een luid bravo voor zyne houding H j was ten eerste wys genjeg geen gehoor te geven aan den drang tot uitstel dat toch in geen geval tot iels beters kon leiden ten tweede verdedigde hq zijne voorstellen met een warmte en een overtuiging die eerbied afiwingen Hij won dan ook den slag zij het ook met slechts twee stemmen meerderheid 46 tegen 44 stemmen Zijn besliste houding heeft zeker veel bijgedragen tot de overwinning terwyl de moroele steun van sjjn voornaamste ambtgenooteo die door hunne tegenwoordigheid een blijk gaven dat de Begeering ook hieromtrent homogeen was zekór versohelden liberale leden heeft weerhouden de eerste bres te schieten in het kabinet De lieer Guyot die tot het laatst het type der adwpen bsatieed vond in den minister Zaterdag zyn man tarwjjl de critiseereude jonge zeeofficieren terecht onbevoegd tot meespraken werdeo verklaard omdat zij niet over de technische en financieele gegevens beschikken die tot oordeelon in staat stellen schepen te bestureu er mee te manoeuvreeren en schepen bouwen is dan ook twee Men heeft dus Zaterdag eder gezien dat een man van kennis en overtuiging die zyn tanden laat zien en zich door allerlei koffers niet laat van zyu stuk brongen best in staat is een recalcitrante of vlottende meerderheid te bebeerschen De liberalen waren verdeeld 8 katholieken ou alle antirevolutionairen op 2 na steunden den minister Van de anti revolutionaire leden steraden alleen de twee bekende anti militaristen aan dje iqde de beeren Huber en De Geer voor het amendement De liberalen waren verdeeld doch het was in hoofd gekozen misschien maar ik weet het nog niet voegde hg er in zich zelven bij Man je twijfelt toch niet aan Gods noord en zgn goedheid vroeg juffrouw Bronrgp Zie eens om u heen welk een zegen I Wat rozen van kinderen beeft Hg ons geschonken H m n jongen is bij zgn toren in slaap gevallen Wil ik Eddo uitkleeden moê vroeg Hermine Neen meisje met zoo u zwaar stnk van een jongen zou je al te veel moeite hebben nu hg slaapt Ik zal t we doen Is je pop haast voltooid Hermine Ik geloof het wel je hebt handig gewerkt zet haar vader en ik denk dat moê je wel permissie zal willen geven om de garde robe tot morgen te laten rusten dan gaan we samen nog een uurtje aan Eddo s poppenkast O asjeblieft pa dat vind ik nog prettiger on wat zal die jongen staan kijken als hg met St Nikolans zoo n beelderige kast Icrggt met al die poppon Nu kind ga je gang en zet dat vnemde boek dan voor je pa maar ia de kast heel diepachter aan in de boekenkast boor Dan valt het vooreerst niet lu t oog Wees gerust Marie antwoordde haar man lachend Van avond zal ik er heusoh niet aanbeginnen Ik geloof dat Schopenhauer me wel wat al ie zwart kgkt en daarbg ik ga nog eens naar den zieke kgken str iks