Goudsche Courant, dinsdag 20 december 1892

fi lf Hiff laak de gataie geataand door de bekende antimilitariaten die de schepen wilden weigeren Ouder de aanzienlijke minderheid die zich bjj de eindstemming tegen het jieheele Vle hoofdstuk verklaarde de aanneming geschiedde met 56 tegen 36 stemmen tellen wg zelfs niet minder dan 19 ledeu van de Knkerzjjde Bij de algemeene beraadslaging over financiën kwamen weder verscheidene belastingdeaiderata ter tafel Ue heeren Uobbelman Bahimaii on Van Velzen zuUeu zelf wel begrepen hebbeo dat zi met hunvatrdrang om ons tarief in beschermenden zin te herzien aan noovemans deur kloppen Ook de heeren Van Alphen en Van Karuebeek zullen met hun verloek om de invoering der vermogensbelasting uit testellen wel weinig succes hebben De heer Veegensstelde tegenover hen zeer verdienstelgk in het licht dat het juist van belans is de vermogensbelastingin te voeren voor de bedryfsbelasting omdat de kenners der vermogens voor de toepassing van laatstbedoplde gcweuscht ia De meeste sympathie haddenwg voor den aandrang van den heer De Megier om spoed te maken met de herziening van het personeel want het is ook ome o ertuiging dat deze allernoodzatelgkst ia om dec anders oubillijken druk der bedrijfsbelasting goed te maken Kan de Kamerdit werk niet meer afdoen de Minister doe althanshet tijae Een koopman te Altair in Mexico heeft dezer dagen een goudmijn ontdekt welke duidelijke sporen Tan ootginnini in langvervlogen tijden vertoont en welke waarschijnigk een der bronnen van den rgkdom der Azteken is geweest Men maakt aaustalteo tot een nieuwe ontginning van die mijn Keu Indiaan wieo de koopman een paar malen een goudhoudend stuk kwarts had afgekocht duidde hem de plaats aan waar hij dat gevonden had De man durfde den koopman die plaats niet te wijun omdat hij dan volgens een oude o prlevering binnen twaalf dageu zou moeten sterven Het Londensche posikantoor heeft op een druk punt in de City voor den ingang der beurs bij wgzo van proefneming een automatisch toestel doen plaatsen Door daarin een pmnjfr te werpen krijgt de kooper een enveloppe waarin een kleinere enveloppe en kaart Op dia kaart kan hij rustende op een kleinen lessenaar die tegelijkertijd naar beneden valt een boodschap schrijven Tevens wordt door middel van een electrische schel een looper van hot naaste postkantoor gewaarschuwd die den brief uit hot toestel neemt en direct bezorgt Be kosten daarvan moeten gesloten wordeu in de buitenste enveloppe waarin ook de te verzenden brief zich bevindt De kosten van dezen exprea flienst bedragen drie stuivers per £ og mijl Het gewone port behoeft niet betaald te worden Desnoods kan men ook het gebruik van een cab bevelen doch moet dan den prijs daarvan ook in de buitenste enveloppe sluiten Is het bedrag daarvan onvoldoende dan wordt het ontbrekende van den geadresseerde ingevorderd Indien de proefneming slaagt zullen dergelijke toestellen ook op meerdere punten iu de stad wordeu geplaatst De xpedieties van Jacques Joabert en Bia die in Afrika deu slavenhandel bestrijden mogen al et zooals eerst geruchten luidden vermoord zijn ffHoe was de patroon vandaag Slecht t Zal wel met hem afloopen Marie Maar Charles zeg je dat nu niet op een toon alsof het je volstrekt niet spijten zou als de directeur kwam te sterven Ik kan moeielijk veinzen Marie En je hieldi nog al van hem I Zeker ik zou zoo lang hij leven mag geenander in zijn plaats wenden maar kan ik het helpendat zijn lot hier op aarde staat af te loopen Hijkomt volgens den natuurlijken loop der dingen aiin zgn eind hij sterft op tamelijken leeftijd aan levensuitputting of verval van krachten zoo als meu zegt ik heb hem in zgn zaken trouw ter zijde gestaan ikheb rag zelven omtrent hem niets te verwijten ennu zijn tijd van heengaan gekomen is mag ik dusniet treuren dat zou dwaas ziju want ik heb u enmijn kinderen meer lief dan hem en zijn dood dienttot ons geluk trouwens al zou ik de wet van oorzaak en gevolg illen verbreken ik zou bet immersniet kunnen Marie iiHet eigenbelang spreekt sterker in u dan ikoorbaar vind Charles I merkte zijn vrouw aau met en eenigszins treurigen blik Neen Ma ie de liefde gaat boven de toegenegenheid moest ge liever zeggen r Och en wie weet of uw verwachting wet eens vervuld wordt Ja wel er is niets meer aan te veranderen er komt bepaald een vacature tg veikeeren tooh blgkons de jongste berichten in een zeer gevaarvollen toestand Zg werden te Albertville Tanganyika voortdurend bedreigd door hot geduchte Arabische stamhoofd Bumaliza en den stam der Wangwana s door wie hun een nederlaag werd toegebracht en tegen wie zg nu niet meer de omliggende negerdorpen kunnen beschermen De Belgische anti slavefng vereenigiug heeft een manifest tot alle Belgen gericht om gelden te vragen voor het uitrusten van een expeditie ter bevrgding van de slaverng bestrgders die donr de overmacht hunner vgauden met een wissen ondergang worden bedreigd Uit s Herlogenbosch schrijft men dd 17 December Het moest eclatante feit dat de raadsvergadering van Vrijdag avond opleierde was ongetwijfeld de terechtwgziug die zoowel door Burg on Weth als dooir het raadslid Lutkie onder luid applaus vau het publiek aan het medelid Jos van Bgokevorsel werd toegediend De zaak was deze De minister heeft aan Burg en Weth gezonden een program van eischen voor den Ixmw eener kweekacbool voor onderwgzers Burg en Weth hadden dit program doen drukken en zouden aan ieder raadslid een exemplaar doen uitreiken Vermits do zaak nog niet in de vergadering van Burg en Weth behandeld waa werd aan den drukker geheimhouding opgelegd en werd ook aan het lid J V K geen inzage van het stuk ten stadbuize gegeven Dit scheen laatstgenoemde niet naar den zin hg toch is op technisch gebied een phoenix en was voornemens zelf een ontwerp voor den bouw in gereedheid te brengen en wel zoo spoedig dat hij onzen iugenieur architict de loef kou afsteken Om nu zijn doel te bereiken nam hg zijne toevlucht tot een middel dat van verschillende zijden in scherpe bewoordingen werd afgekeurd Een der knechten van de drukkerg werd er toe overgehaald om in weerwil van het uitdrukkelgk bevel van zijn patroon het stuk aan hel raadslid J v K in handen te spelen J t K trots op zijne overwinning haaste zich om er met eenig vertoon in de Sociëteit De Zwarte Armd inzage van te geven Sngdend was terechtwgziug die èa door duo voorzitter èn door den oudsten ethouder Van der Steen aan het lid v B werd toegediend doch zij werden nog q ertroffen door het lid Lutkie Moetdetuchtroede gehanteerd worden dan is zij aan hem uitstekand toevertrouwd In wel gekozen bewoordingen gaf hg aan zijne verontwaardiging lucht en brandmerkte he feit als oia fatsoenlijk man outwaardig Aan u zoo voegde hij het lid i i B toe de verantwoordelijkheid dat een werkman zich beeft schuldig gemaakt aan sehondig van een geheim dat hem was toevertrouwd aan u de verantwoordelgkbeid dat die werkman toch reeds door do natuur misdeeld de man is doofstom midden iu deu winter zonder werk op straat wordt ge et aan u de verantwoordelijkheid dat eene achteuswaardige firma wordt gecompromitteerd Het lid V B voerde in hoofdzaak ter zijne verdediging aan dat hg het gedaan had in bet belang der zaak hij achtte het noodig dat met den bouw der kweekschool spoe lig begttnnen werd eu toen hg nu ten stadhuize niet dadelijk de hulp verkreeg die hij vroeg heeft hij ze zich zelf verschaft Hij ondervond toch van B en W weinig mettewerking Xa nog cenige op on aanmerkingen was dit treu God is de Werker van leven en dood dalgeloof ik vast en zoo laag Hij den dood niet wil zal niemand sterven tenzij hij zich zelf te kort doetmet eigen hand of door het niet aanwenden van dedoor Hem verleende piddelen om het leven te verlengen dat spreekt van zelf Een moeielijk probleem met een paar woorden zoo klaar en duidelijk bewezen als maar mogelijk is en dan zegt men nog dat het geloof geen wonderendoet antwoordde Charles met een lach Laton we met het heilige niet spatten lieveman I anders komen de wroeging en de ellende voorGods zegen in de plaats Ik acht het al erg genoeg dat ge Onzen Lieven Heer vooruitloopt zonuer uogte weten of Hij uw patroon in t leven wil sparen ja dan neen maar zoo hij al sterft kunt ge u tochmisrekend hebben of staat het bij u zoo vast dat ge in ziju plaats tot directeur benoemd zultworden Mijnheer Bronrijp s bleek gelaat werd nog witter bij de gedachte alleen dat men hem zou kunnen zou durven passeeren Dat ware een al te gruwelijke onrechtvaardigheid riep hij uit Ik kan er mij de mogelijkheid niet van voorstellen Neen neen de doodvan den patroon kan geen ander gevolg hebben dandat ik in zijn plaats val Ik ben er voor aangewezen Door wien Charles üoot mijn vroeger werken eu streven om mij rig incident geëndigd en besloot de raad s ministers brief Toorloopig voor kennisgeving aan te nemen De dotfr de Vereenigde Staten va ord Amerikt genomen maadregeleii tegen stooi H n die emigranten aan boord hebben welke mPKt de toege latene categorie behooreii noodzaakt lu maatschappij Red Star Line het vervoer van passagiers derde klasse tusschendek voor alle afvaarten na 1 Januari IttÜS tot nadere konnisgüvini geheel te stakeo Alleen voor de booten die vóór den leu Jauuiij 18U8 vertrekken kunnen nog passagiers derde klam worden aangenomen mits zij voldoen aan de voorwaarden genoemd in circulaire 134 Voor het vervoer van eerste en tweede klasse passagiers zijn geen bijzondere bepalingen of bezwaren In een vergadering van het tf ifaemcliaftlieha Cenlralverein te Berlijn heeft dr G Galland privaatdocent aan de Koninklijke Teobuiacbe Huogescbool aldaar dezer dageu de volgende stellingen verdedigd 1 De kunstgeleerdeu namen en nemen meestal het standpunt in dat Nederlaiidsche kunst identiek is toet d w z geheel opgaat i Nederlandsoha schilderkunst Aan de Nederlandsclie bouwkiiust van bet tydvak dat onmiddellijk aan Eembraudt voorafgual wordt ten onrechte een slechts geringe beteekeuis toegekend i Hut is den Hollaudschen architecten reeds iSor het einde der 16e eeuw gelukt voor de indeelio en het uiturlgk voorkomen der profane gebouwen een vorm t viudeu die met de bijzondere eigea aardigheden van het land overeenkomt Deze eigea ardige bouwwijze is nationaal te noemen hare ontwikkeling valt voor zoover zij belangrijk is voor de kunst in de eerste 20 jaren der 17e eeuw De Nederiandsohu schilderkunst bevond nioli toen nog uitgezonderd enkele op zich zelf staaudeinteressante versohguselen in het stadium van hot maniërisme en het Italiauisme derhalve in oen staat van artistieke afuaukulijkheiil Kerst nadat de architecten aan de eischen van hun volk en van nun tiJdop cigeuaafdigu wijze hadden voldaan maakie zich ook de Nederlandsohe sohilderkuiist meettor van dat booge nationale standpunt t welk wij bewonderen Het is af te keureu de soheppingim der Nederlandsclie schilderkunst als op zich zelf staande te besobouwen Zonder kennis van de H ollaudsche raadzalen gildekamers anatomieu scbutturvorblijvea regentenKameis enz kan de beteukenis en hot cachet zelfs van ile belangwekkendste schilderwerken vanhet Nederlandsche volk niet verstaau wordeu 6 Ue reden van de onbekendheid met de producten der Hollandsche bouwkunst is in de erste plaatste zoeken m de oaversohiliigheid van het publiek vooral voor architectonische vraagpuuteo verder ligt de schuld bü de Nederlandsche brouneoschrijvers en eindelijk bij de touristeu die gewoon zijn slechts de van rijke echilderijeukabinetten voorziene groote steden te bezoeken welke aan hare hoofdstraten reeds lang haar vroeger architectonisch karakter verloren hebben 2 ooaU wij reeds met een enkel woord zeiden heeft het hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren eene nota betrelTende de regeling van het veevervoer hier te lande aan den minister van waterstaat enz aangeboden met verzoek verbetering iu don bestaanden toestand te breugeii onmisbaar te maken in de zaken Het Bestuur hs CoHegie van commissarissen dat de voordracht doel waaraan de aandeelhouders zich natuurlijk zullen houden uit eiitenbelang zal mijn goed recht nu eens daar gelaten beselfen dat bet niemand voor de zaken kan vinden daarmee zoo vertrouwd als ik het zal vreezen mij t verliezen wanneer het mij passeert eu de vrees Marie I is een machtiger drijfveer dan bet püchigevoul O he t zal met lang duren of ous lot worilt aanmerkelijk verbeterd De gelegenheid om voor betrekkelijk weinig geld een woning met een aardig tuintjen te ko ipen heeflons hier buiteu gebracht omdat in de stad de huren zoo hoog zijn dat daarmee de uitgaven voor een fatsoenlijke opvoeding onzer kinderen en een degelijk onderwijs onmO elijk gepaard zouden kunnen gaan Eddo is pas vijf jaar viel juffrouw Bronrijp in Ja maar ik spreek van zijn toekomst ei J zult mij grif toestemmen Marie I dat het niet christelijk is verstandig te zijn en bg tijds vonl welvaart der zijnen te zorgen Dat hebben we beiden gedaan We regelden niet alleen de tering naar de nering maar zett en als oedo rentmeesters ook iets op intrest cm er anderen gelukkiger mee te kunnen maken natuuriijk onze kinderen die ons hel naastzgn Hordt eervolgd Door het hoofdbestuur is nl naar aanleiding van verschillende ingekomen klachten oen onderzoek ingesteld naur do wijze waarop hier to lande bet veevervoer geregeld i en naar de niaiilrezeleii welke zouden zijn te noiiipu om vorbn leriiig in deu bestaanden toestand te brongen Bij de uitvoering van die taak is getracht een geheel practisch standpunt in te nemen Erkennende dat bet vervoor per schoüpsgelugeuhoid moeilijk te controleeren valt on er up wijzende dnt de wettelijke bepalingen hiervoor sleohis gebrekkiï worden nageleefd komt het hoofdItustuur tut hot vervoer por spoorweg on inorki hierbij op dat in ilo betrekkelgke artikelen vnii het algoraeon reglomuiit uitaluileod do verhouding tussohen bevruelitor en vervoerder worilt gereïeld eu h t belang vun het voorwerp van vorvoor buiten beschouwing wordt gelaten Uitdrukkelijk is ilo vorvoorder art 38 van bot reglement niet aansprakelijk gestold vuor sphade die ontstaan is uit hot bijzuniier govuur dat voor de dieren uan het vervoer verbonden is nl verlies of boschfl tigiug door wegspringen vallen stooteii slaan sehrikkun ondorlin o beschadiging stikken eu dergelijko bij het Inden of lussou tijdens hol vervoer of bij het oponthoud op het station voruor aakt Wdt de inrichting def wagi is botrel t mag als redelijke eisch gesteld worden dat gij zijn overdekt von goede voeren voorzien on dut voorts do koppeling doelmatig zij aangebracht om hot siiugerou eu stoeten zooveel mo jelijk legen te guan f Hier te lande wordeu nog te veel gebruikt de geheel open wagens waartoe behooien do zoogenaamde lutwiigens welke geregeld in voetreinen worden uaiigetrofl en Deze wuaeus iiju zeer on eseliikt Tut op geringe hoogte aan de zijkanteu iloor planken gesluten en voorla van lutivork samengesteld hebbeu deze wagens iu plaats van deuren ijzeren stunueii tot afsluiting waartusscben iiet groote vee do koppen steekt en z mdoündo menigmaal op reis verwuuditigen opdoet Het zou zeer gewen cht zijn dezo vvageus buiten gebruik te stellen of bij wijze lan overgangsmaatregel de onoverdekte loewagons alleen iu liei vooreu najaar to doen gebruiken Iu elk geval behoort de verdere aanmaak van deze soort wagons te worden tegengegaan Voldoeode ziju te achten wat de beschorraing tegeu de uwloedeu van hot weder betreft de overdekte wa eus met hetzij uelieel hetzg geileeltelgk gesloten zijwanden rails van gooil sluitotido deuren voorzien Ken ander gebrek aan de wagens is de onvoldoende ruimte waardoor het vee dat vnlt wurdt doodgetrapt terwijl door overlading dikwgis is vuorgekouieu dat een groot deel van het te vervuoreii vee as gestikt Ook de zorg hier bedoeld in den zin van zorg voor voedsel en water tgdons het vervoer eu den duur van het vervoer wordt liior besproken In de Nota wordt aangegeven dat op de terreinen voor lading en lossing van leo ruime steeds van zu ver water voorziene drinkbakkon aanwezig moeten zijn opdat het vee direct na aankomst voordat het naar ile markt wordt vervoerd na eene langdurige reis verfrisoht kan worden Sleclils dan wanneer de noodige inrichtingen op hei emplaconient aanwezig zijn is het mogelijk bij bet lossen of voor het inladen het vee te laten drinken Bij groote transporten is het natuurlijk niet mouelijk de beesten stuk voor stuk uit emmers te laten drinken In Uuitschland is voor stations van waar geregeld een groot veevervoer plaats vindt bot maken van zoodanige inriclitiunen op of in de nabijheid van het emplacement voorgeechreven Bovendien moeten duor inrichtingen ovordekto plaatsen ziju om het vee bij aankomst lijdelijk te kunnen onderbrengen Wat het vervoer van gevogelte betreft hieromtrent viudt men in het Algemeen Eeglomont voor üet vervoer op de spoorwegen eeue bepaling welko doet vermoeden dat de wetueier hier aan het belang i an hot vervoerde dier gedacht heeft Men leest in art 39 n 1 Lovende dieren van kleine gestalte en gevogelte gesloten in manden en kooien luchtige en voldoend ruime hokken worden zonder begeleiding ten vervoor aangenomen dooh zoolang niet aan de atatirnsohefs is opgedragen too te zier dnt werkelijk de hokken luchtig eu voldoend ruim zijn geeft de bepaling zooals die thans in het reglement voorkomt niets Ook hier zou het echter zeer noodig zijn dat oen voorschrift werd uitgevaardigd zooals dit voor de Italiaansche spoorwegen geldt nl dat de manden Kooien of hokken waarin hel vervoer geschiedt voorzien moeten zijn van drinkbakkon welke aan de stations waar overlading of eenig langdurig oponthoud plaats vindt gevuhl kunnen worden Bg alles ia naar het hoofdbestuur herhoaldelijk üoet uitkomen snelh iti au vervoer hoofdzaak De directie iler Maatschappij tot Kxploitatie vnii Staalwaterbronnen te Haarlem heeft eene brochure het licht dueii zien waarin de geschiedenis der i Wilbelininabron en de tberapeutiscbe waarde van hot water worden hohanileld eu verklaard Deze lirochure wordt nau alle medici in Nederland rondgezonden ini t hot doel huune oaiidecht op dit staalwuier to vestigen en liet iu toorkomende gevallen aan hunne p iiienten voor te schrijven In Haarlem niet alleen doch ook in andere plaatsen vnn ons luiid o a Ain toulaui Leiden Den Haag Arnhem j enz hooft liet wnter roeds een zeer gunstige ontvangst gonoton on werd met uitstekend gevolg too I gepast vooral bij min of moer ernstige lijders aan bloedariuoodo In Ie tabelion nau de brueiiuro toegevoegd vindt men eono analyse van liet staalwalcr verricht in hot Univorsiteits Chemisch Laboratorium onder toezicht van prof ilr J W tiunninit ie oisterdam bjno I vons eou vorgoliJKenMon staat van do wateren uit andere staalbronnoti naar officioeie gegevens opge I maakt Daaruit blgkt dat niet al eon hel ijzergehalto bolnugrijk hooger is doch ook de hoevoolhoid küukon eu andere zouten van dien aard is dat do digestio niet alleen gooii nadeel ondervindt doch zelfs zoor tievordeut wordt De wijze waarop het in gewone govalleu gebruikt kan worileri bevindt zicli op de achterzijde vau hot omslag Do brochure zelve vun de band van dr C E Daniels gonoesbeor to Amsterdam laat zich aangenaam lezen De bekende Amerikaiinsche humorist Mark Twain beweerde niet lung geleden in een vermakelijk üssi dut do zuo vermaardo kuolbloedigheiil dot Engelscben langzamerhand begint te verdwijnen en plaats maakt voor do ziekte dio iu do tweede helft dor negontioude eeuw zoo algemeen hoersuht eu wol de zeimwachtighoiJ Helk begrip Mark Twain zicli om rent koelbloedigbeul vormt wordt bet best aangetoond door het volgende verhaal dat de predikant J Hyart Smitt in eon ainorikaanscb blud heeft medegedeeld Ik brac t dus vertelt bij mijn brooder die te Buifalo woont Orii bezoek juist tegenover zijao woning HU slocbts door Ami straatweg gescheiden lag do villa van Mark Twain dio hij met zijne familie bewjomle Wij zagen den schrijver slechts zelden maar op zekeren worgen toen wij na het ontbgt in do veranda een sigaar rookten ontwaarden wij dat Twain op pantolfeis on iu kamerjapon aan zijne huisdeur kwam en naar cna gluurde Langzaam kwa n hij naai ouiteu stond een oogenblik stil rookte heel bedaard en scheen over iets te peinzoii Daarop slofte bij over den weg en kwam bij ons waarop wij hom sou schommelstoel in de verauda antiboden Met een zucht van verlichting ging hij zitten Hij roukto weder een paar rainnteu eu zeide toen Mooi weder vandaag ff Heel mooi antwoordde ik Toch zou bet mij niets verwonderen als wij regen kregen Ken böoljo regen zouden we best kunnen gebru Ken Dit is een heel mooi huis Ja hel bevalt una ook heel goed Do familie wol Dank u heel wel en de ijwe Wij ziju gelukkig allen gezond Weder volgde o ne pauze Eindelijk sloeg Thain de boenen ovrr elkander trok eens duchtig aan zijn siijaar blies eene rookwolk uit eu begon toon weiler op onverschillige wijze Ik geloof dat go een beetje verbaasd zijt p ij zoo vroeg in den morgen hier te zien het is truuweus ook een feit dat ik de buursohap niet zoo heb onderhouden als ik had moeton ipeu Ik zal daarin in hel vervolg verandering brengen Vandaag kwam ik alleen maar omdat ik dacht dat het u wel belang zou inooozemeu te weten dat Ie vlammen uit uw dak slaan Het vuur neemt zeer snol toe en toon dacht ik dat Zuodra wg over brand hoorden spreken snelden wij met onze familie eden naar boven en het mocht ons met groote krachtsinspanning gelukken het vuur te blussohen Toen wij in de verande terugkwamen zat Twain er nog hij las een courant en zat doodkalm te roeken Kom nu ga ik naar buis zeide hij neem me niet kwalijk wanneer ik ongelegen ben gekomen maar ik dacht dat ge er wel belang in zoudt stellen Bonjour als er weder eens eono aanleiding toe is kom ik nog eens een praatje maken Buitenlandsctt Overzicht Men verwacht dat do Pranscho Kamer Zaterdag 24 dezer uiteen zal gaan Diusdag zou de regeering de voorluopige twaalfden vragen en tegen Vrijdag de behandeling der Ï rdnach Zwitsersche ovoreenkomst wenschen Terwijl de Fransche nppositioHaden da overwinning vnn het ministerie Kibot oer een nederlaag noe men en zelfs do Républiqtie fran ai e ze mager acht is het Journal dei Debat tevraden omdat de republiek bewaard is vooreen val iu deu afgrond voor omwenteling en anarchie Aan do commissie is nu beslist verboden als rechterlijk lichaam op te treden moar inmiddels gaat de justitie haar gang De Panamadirocleuren ziju met uilzondering van Cottu die hel liazenpaü koos gevaugen genomen een ge oeurteuis die een onbeachrgfelijko opschudding gewekt hejft vooral bg do rechterzijde die door de aanvallen op de omgekochte parlementeledon het govaar van Do Lesseps en de zijnen had pogen af te wenden en thans beloven moet dat do regeering zich togen hare beschermelingen wendt Wat zal de minister pro idont Ribot thans doen met slechts zes stommen meerderheid De Soir zegt dat Ribot na Ca zitting la van bewijzen van sympathie ontving Na de hoogst belangrijke zittingen der laatste week waarin de legerwet en Ahlwardl het leeuwendoel van do beraadslagingen hadden is de Duitsche rijksdag tot 10 Januari uiteengegaan Deze korie onderbreking der parlementaire werkzaamheden geeft do pers thans gelegenheid opnieuw haar kansrekeningen ten opzichte van Caprivi s militaire wetsontwerpen op te stellen Dezo arbeid is haar ten gevolge van do algemoone verklaringen door de verschillendo partijen wat haar positie tegenover de legcrwot betreft aanmerkelijk vergemakkelijkt Als van zelve coooentreeien zich alle commentaren en verondersiollingen op do verklaringen van htl centrum Bestonden er behalve bij Richters Frei Ztg na de rede vun den beor Hueno nog twijfel en onzekerheid over de ware bedoelingen der katholieke partij zoodat nog oen der sprekers Dinsdag kon betoogen dat het centrum genegen zou zijn tot een compromis eu eerst do eerste en daarna do tweede helft zou toestaan do verdere discussien hobben omtrent dit punt meerder licht verspreid Een der andore katholieke woordvoerders heeft alvorens hel ontwerp naar een commissie werd verwezen nader het standpunt zijner partij uiteengezet dat in hoofdzaak hierop noerko nt ingeval do regeering er iu toestemt den tweejarigen diensttijd bij do wet vast te stellen is het centrum bereid alles toe te staan wat noodig is tor voldoening aan die wetsbepaling mits binnen de grenzen der tegenwoordige logersterkle op voet van vrede In den uitslag der eerste lozing ziet de Freia Ztg de bevestiging van haar oorsto o valling dat de legerwet feitelijk als mislukt is te beschouwen zoodat de verzonding aan een ooromissie van 28 leden in dit geval niots anders te beteekeneu heeft dan een eervolle begrafenis Minder sceptisch oordeelt de Nordd Alg Ztg Met het in moeilgke omstandigheden gebruikelijke optimiaine van een officieus orgaan wijst zij zelfs met voldoonig op do gevoerde beraadslagingen wgl door deze gebleken is dat uitgezonderd de Duitsohvrijzinnigen en de sociaal domooraton alle overige partijoü bereid ziju tot een overeenstemming met de regeering in zake de legerwet De tijd zal loeren of het pessimisme dan wel of het optimisme iu deze quaestie ren goed profeet is De Commissie vau rapportours in ilen Zwit8e schen Stendenraad stelt voor Ie zich to veroenigen met het besluit van don Nationalen Ea id tot goedkeuring der handelsconventie met Frankrijk 2e de volmacht aan do bondsregeeripg ter zake dezer con entie verstrekt met 31 dezer te doeu eindigen 3e te bepalen dat wanneer op dien datum het in werking treden der conventie niet verzekerd is alsdan la beginnen met 1 Januari het Zwitsersche algemeen tarief toe te passen op deu invoer uit Frankrijk Volgens do Berner Butid had de Fransche regeering eeuige dagen geleden aan de Zwitsersche bondsregeeriug verzocht den lermgu voor de goedkeuring der conventie tot half Februari te verlengen doch heeft de bondsregeering dit verzoek afgewezen Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende Goederen VEILING 19 DECEMBER 1892 Een vierde gedeelte in verschillende huizen en erv cn ou bouwgrond allen te Gouda gelegen ƒ 1475 kooper M Peeters Jr JKTROLKUMiXOTKERINGE ran de Makelaars Caotzlaar di Schalkwük te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 6 20 December levering ƒ 6 15 Febraarilevering 6 16 M art levering ƒ 6 10 April Mei en Juui levering ƒ 6 05 ƒ 6 20