Goudsche Courant, woensdag 21 december 1892

TT InT E lïBlDEllïT 1893 Woensdag 21 December 1 5024 GOÜDSCHE COURANT D ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentiön luin geschieden tot een uur des samlddags van den dag der uitgave Zeer ïïette Gesteendrukte NAAMAAETJSS worden GELEVERD door A BIil KMAi en Zn üouda Snelpersdruk van A EiiiNKMAN StZooN APVERTENTIfiN Ter buur gevraagd EEN NET Winfcelhuis of HUIS daarvoor geschikt van niet te groeten omvang op een drukke stand Brieven franco met opgaaf van hunrpr s onder lett G D aan den Boekh L van GIFFEN Groningen PlllJlMlSJill 500 000 Mark ala hoofdprgs m het gelukkigst geval bied t de nieunste fcroote fieldverlotiag die door de Hooge Regeerinii van UttUlburK goedgekeurd eu gewaarborgd is De vooraerlige inriciitiup van het nieuwe plan beslaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loteu 50 300 pryzeu Iwdragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing gullen komen daaronder zijn kapitale prijsen van eventueel 000 000 Hark bij uitnemmdheiil echter a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 85 000 60 000 5 5 000 50 000 40 000 30 000 l prys 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prys aM aM 2 pnjzen a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 pnjs a M 1 pnjs a M 8 prijzen a M 15000 26 prijsen a M 10000 66 prijzen a M 6000 106 prijzen a M 3000 203pnjzunaM 2000 6 prijzen a M 1500 606 prijzen a M 1000 1060 prijzen a M 600 30930 pryzen a M 148 17188prgzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 l ë aanstaande eerste prijstrekking dezer groota door den Staat gewaarborsde Golilvorloting is van ambtswege bepaald plaats Ie hebben op den 5 JANUARI 1893 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l s O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk mat de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oiis de met het wapen van den Staat voorziene Origlueele Loteu zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte offiflieelo plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook do betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elke trekking de olfioioele lijsten Ve uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van dtn Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliïd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieela ben ijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Bark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelnfming bepaald kan worden gerekend men gelieve tlerhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreesch te zenien aan KAUFMA MN SIMON Bankiers en ieldwisselaars in Ilaiuburir P S Hiermede danken wij voor het vertrouivon ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter dfolneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven tot zeer LAGE PRIJZEN D SA 31 son E 92 KLEIWEG E 92 MAGAZIJi VAN EANTOORBOEEEN Groote Sorteering De Zwitsersohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt wiirtmna i r kat PakUak ita i t W Jana ê n yraftM ra raa jH i M nfM li x attao HaiiwIddeL Mir R TiTChOW BartiK V Oi U MOMtMi M t Bfebun Mpiii tk T Hosibanm ii ii i i iiii a Hertz m a l aidam T KorezynsU nmmm Qjrandt n m mntu rt bij Storingen In de kwalaa 4ar larar laat wm tmm teraada Taratamlajr aa dn 4sa k l a laoaii kaaHyUa alia Igkall akrak aaa aatlaat aa Blohftra Braadt vatdaa hata aaahta lU éaamaavaa éa aakarp arkaada Saataa r M lr T Frerlebi Bartija n ▼ Seanzonl wonAuv C Wltt Oepl ha an ZdekUer M Patarabura SoadenUUlt Kaaaa tunbl Waraehau Forftar BtmunaiuM Onderbalks organen kalJaB trasaa a t aa Ura n vaactrall vaaftlamaada OBfaatald UakaU kawunrttaM kartaaamMa laltMiaaka PlUaa vaa daalpalkektt I kifaaaHaa aa lUa la vai k laaaa kavaa On Bleh by d a aankaoy te be eh naieB f Ufaa Baceaiaakta prapaialaa Tiaca aiaa la da apatkakaa itaida aaa da allaaa ackt BïrMMraakc PUIea vaa em Apatkeker Blekar Bnwdt Pija par daaa aM labralk aaawljilaa 70 CaaU n lette naawkcnrig er op dat bal blarboweo affedmkta daar da al beaakarmda kaadalnMrfc af Mkal kat Witte krala as kat raa e TaM en e kaadtcekenlas Ilakd Braadt alak ap iadar daoaja baviada mr Haafddevat w M Taa Saataa Kal te Batterdaat Vt ADVERTENTIEN Kraepelien Holm s SALMIAK PASTILLES Algemeeu erkend als het beste middel bfl BOEST ea VKHKüUUHEID het is een slgmoplossend en verzachtend middel bg uitnemendheid verkrijgbaar bg de meeste Apothekers en Drogisten prgs per fleschjes 20 cent to Alleen echt in □ fleschies voorI F zien van etiqaet waarop de Handteekening van KBAEPELIEN en HOLM Zeut Hofleveranciers in alle Blnne en BuUetUandMche Cournnten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBareaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit Ons Geno egen 3e AbannemenUVoortUlUag Donderdag II December 1892 TIVOLI 8CHOVWBURG Directie Db Vos Van Koelaae HET GOUDVISCHJE Tooneelspel in 3 bedreven gevolgd door FIH blgspel in 1 bedrjjf Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prezen De uitgave dezer Courant geschieijt dagelgka met nitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs pei drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 Aizoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 December 189Ï Gi terori8vond hadden wederom voor het lokaal van het Leg er des Heili oenige ongeregeldheden plaata die ook nu weder door de politie spoedig werden onderdrukt Het publiek gooide met steenen en zelfs met klompen Uen ganschen avond was er eene groote menigte nieuwsgierigen op de been bleven dezen te huis het zoude zeker spoedig tot het verledene behooren Hedenmorgen te 8 uur brak een hevige schoorsteenbrand uit bij den water en vuurverkooper J Jloonhout in de Boelekade die zich zeer dreigend tot uitbreiding list aanzien Gelukkig zeer tijdig kon de sohildersbaas L Smit met een paar lange ladders het dak bereiken om den braml door het in worpen van zout te trachten te beteugelen doch dit pogen bleek ijdel waarna men met dikke kleeden den schoorsteen belegde en toen met water eindelijk den brand overmeesterde na circa een uur met de grootste inspanning eu behulp der buien daartoe te hebben gearbeid In de gemeente Ijerg Ambacht wordt nu monden klauwzeer aangetroffen op de veestallingon van P van den Berg G van don Berg J Hoogenboezem A Molenaar en F Boelhouwer Gisteren werd te Hillegersberg in deu familiekeldor het stofTelyk overschot van den heer P C Sloop van Goudswaard burgemeester der gemeenten Zevenhuizen Bleiswijk en Moercapelle bijgezet In Bleisvgk en Bergschenhoek luidden de gemeenteklokken fEVILLETOJM OVERWOI i El Naar het Dnittch 3 Maar zoodra ik directeur ben en een traotement geniet meer dan hot dubbel bedragend van mijn tegenwoordig beslaan zullen wg dat doel gemakkelijker kunnen bereiken en zelven meer genieten van het leven dan verhuizen wij weer naar de stad en Op dit oogenblik werd mijnheer Bronrgp in zijn rede gestoord door een geweldigen slag Hermino bad intusBchen reeds geruimen tijd met de poppen van Eddo s aanstaand St Nioolaas cadeau voor zich gezeten brandend van verlangen dat papa haar zou helpen aan de voltooiing en aangezien het gesprek zoo lang duurde schoof ze van ongeduld op haar stoel heen en weer Die oorzaak had ook hier een gevolg gehad ffDaar valt de hoogo toren in duigen zeï juffrouw Bronrgp zoo n prachlig luchtkasteel Als t maar geen profetie is Charles En toen zij haar frissohen jongen dien zij intussohen in zijn naohttoilelje had gestoken den vader Door tal van vrienden ambtsbroeders belangstellenden en raadsleden word de kist eerst volgens plaatselijk gebruik in de kerk gebracht waar ds Sohreuder van Bleiswgk het groote verlies schetste dat die en de andere gemeenten haddonlgeleden en wat zijn verscheiden voor de zijnen was De hoer G 3 Le Fèvre de Montigny burgemoester van Hillegersberg en Bergschenhoek herdacht daarna don overledene als ambtgenoot bracht een laatsten groet namens de bevriende ambtsbroeders en de burgemeesters vereeniging en wees de zonen op hun verlies en hunne roeping De heer Stoop notaris te Slr jen broeder van den overledene dankte namens de weduwe kinderen en familie voor doze laatste hulde Ter bevordering van eene geregelde bestelling der bij de aanstaande jaarwisseling ter post komende stukkon wordt de gelegenheid opengesteld om brieven kaartjes en gedrukte nieuwjaanwon chen welke men op 1 Januari besteld weaaoht Hs zien reeds van 23 December af ter post te bezorgen met uitnoodiging aan het publiek om van die gelegenheid zooveel mogelijk gebruik te maken De bedorlde stukken zullen ter onderscheiding van die waarvan de bestelling op den gewonen tijd moet plaats hebben van oen over de geheele lengte van het adres getrokkei kruis behooren voorzien te zgn Eenigen tijd geleden woonde zekere heer Lebourg chef de bureau Inj de Compagnie Vüriaitie een i séance bij van den fameusen rekenaar Inaudi Hij vroeg hem den dag waarop hij geboren was De rekenaar antwoordde een Dinsdag Do heer Lebourg kwam daartegen op zeggende dat het oen Woensdag was Inaudi hield zij nerzijds vol zoodat er weddonschap om 100 francs op volgde die formeel tusschen de beide partgen werd aangegaan De heer Lebourg moest kort daarna erkennen dat hij verloren had voorhield opdat hij hem als naar gewoonte goênacht zou kussen vervolgde zij Dat is een zekerder geluk dao het bouwenvan kasteclen in de lucht Juist omdat ik zulke schatten bezit trek ikmijn toren zoo hoog op Marie gaf hij ten antwoord Maar su zal ik mijn kleine Hermine eens aan t werkhelpen Ze zit al zoo lang te wachten Ik ben blij dat de toren omver gevallen is pa zei Hermine Och kind hernam hare moeder morgenbegint Eddo er weer een van voren af aan hij doethet graag Mijnheer Bronrijp keek zijn vrouw bij deze woorden glimlachend aan en zet Ik accepteer Marie Toen nam hij schaar mes en bordpapier van Hormine over en hielp haar de acteurs en actrices der poppenkast meer en moer der volmaking nabg brengen bg welk werkje de kleurdoos niet vergeten werd Wat zien za er toch gek uit die poppen riep Hermine in extase toen Harlekijn en Pierrotniets meer te wenschen overlieten Ze trekken eengezicht of ze heusoh leven pa I t Zal me oen pretwezen als de vertoouing begint Ja meid de adem ontbreekt er maar aan Dat is de roote uaeslie de vorm doet er minder toe vervolgde hg in zich zelf De levensadem Daar buiten op eenige schreden afstanda van mijnheer Bronrijps huis was het proces reeds aangevangen dat het geheimzinnig levensbe ADVERTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De 100 francs niet bij zich hebbende gaf hij zgo adreskaartje met de mededeeling dat men het geld maar hij hem moest komen halen Sedert dat tijdstip heeft Inaudi meermalen een poging gedaan om do som die hij voor de armen had bestemd te innen doch hij kon den heer Leboui maar niet thuis vinden Hij schreef hem verscheidea brieven die echter onbeantwoord bleven Toen het lange wachten hem eindelijk begon te verdrieten daagde hij den heer Lebourg roor den kautonrechter De zaak kwam daar Vrijdag voor Versohenen wa Pen zaakgelastigde van Lebourg die beweerde dal aangezien de wet do weddenschappen niet erkent zijn dient niet veroordeeld kon worden en dat deia overigens elke betaling weigerde De vertegenwoordiger van Inaudi daarentegen beweerde dat de weddenschappen op het gebied van behendigheid en berustende op een wetenschappelijk gegeven niet verboden zijn krachtens art 1966 van het Wetboek en do heer Lebourg wel degelijk veroordeeld moest worden tot betaling van een eeresuhuld die hg reeds sedert lang ha I moeten kwgten Do kantonrechter zal nu in deze zaak uitspraak doen Het hoofd eener inrichting van onderwgs te Batavia ontving onlangs het volgende schrijven irMijn zoon heeft de school gedurende eerige dagen niet kunnen bezoeken daar zgn vader overleden is Nu deze hinderpaal uit den weg geruimd is komt hg weder school Gisteren stond voor de Arrondissements Reohtbank te s H age J H oud 31 jaren vroeger scheikundige en beeedigd translateur laatstelijk handelaar lo assurantiën wonende te Rotterdam wegens valschheid in gesohrifton terecht Aan beklaagde werd ten laste gelegd dat hij in den loop der maand Juni jl zeventien poshvissels tot een gezamenlijk bedrag van ginsel van een stoffelgken vorm zou afscheiden Daar wankelde mot steeds stijgonder koortsgloed in de aderen met allengs duizeliger wordend hoofd on onvaster voet een moeder aan de hand van haar kind en knaap van elf jaren tegen de gure vlagen in den weg op naar de groote stad Al zagen beiden er op toog fatsoenlgk uit toch het het zich het barre weder in aanmerking genomen verwachten dat geldgebrek hen noopte in zulk een toestand als waarin de vrouw verkeerde de reis te voet te doco M iar at lag ook het doel der reize missehieu niet ver meer af zij zou het niet mogeu bereiken iedereen die met de verschijnselen van een hangen strijd tusschen don dood en het leven bekend was kon het haar aanzien dat zij waarschijnlijk dan langston weg door t leven had afgelegd en welhaast stond henen te gaan niet naar een groote stad dezer wereld maar naar hel onbekende land van welks bestaan des meuschen ziel als een andere Columbus de zekerheid in zich gevoelt ofschoon zijn brein soms roet klimmenden twijfel te vergeefs tracht uit te vorsohen waar het gelegen is Zij zou misschien dozen avond nog het vreemde land maar zeker de stad G niet mogen begroeten Johan Johau waar zijt gij weg ook alweg riep do vrouw eensklaps op schrillen toon Maar lieve moeder I hier ben ik immers ikheb uw hand vast Och waren we toch maar ergensouder dak gg doet zoo raar moeder gg wordthoe langer hoe zieker aniwoordde de knaap schreiende