Goudsche Courant, woensdag 21 december 1892

ƒ 434 hod reTTalsobt en de daarop vermelde niet gestorte bedragen ontvangen en zich toegeëigend had waanlit schade is ontatnan Beklaagde was togen de beschikking dor Rechtbank waarbg hij ter zake ran bovengenoemde feiten naar de publieke terechtzitting verwezen werd in verzet gekomen maar het Gerechtshof te s Hage bevestigde die beschikking Gedagvaard waren 28 getuigen a charge en 4 o décharge vnn de eeratgonoomden was er een een inapecteur van politie verhinderd ter tereolilzitting te verschijnen Hot O M desisteerde op dien grond van het verhoor van dien getuige en verzocht dat in zijn plaats een ander inspecleur van polilie zou worden gehoord Oodor do Dit or den substituut griffier mr Polak Daniels werden op verzoek van het Openbaar Ministerie verschillende processtukkeu voorgelezen waaruit onder andere bleek dat beklaagde bij ucn firma in Dresd een 200 tal clichéoa besteld h id om do stempelafdrukkou welke door de ambtenaren dor poatenj op postwisaels geplaatst worden na te bootsen Verder werden ook nog oenige volzinnen uit hut dagboek van beklaagde voorgoltzen waarin hij den dag vervloekt dat hij zich voor de eerste maal onder den invloed van morphine stelde hij beweert namenl jk de feiten te hebben bedrevua in eea staat van suggestie waarin hij door mapuilingen met morphine geraakte 1 0 beide eeiste alsnu gehoorJe getuigendeskun digen de heeren SlMub en Ykema verklaarden dat beklaagde volgens hun overtuiaiug al do vervalschte poatwissels had ingevuld hetgeen dan ook door beklaigdo werd beketd U it hij zooals do deskundigen meenden op enkele postwissels ook de endoaiementen had geplaatat werd niet mft beslistheid door hem bekend maar ook niet ontkend Uit laatste was echter niet ten laste gelegd De volgende aetuigen ambtenaren bjj de posterijen verklaarden dat hun haudleekenmgen die op sommige postwissels voorkwamen niet door hen gezet waren over het algemeou toch zeer gelijkend nagebootst waren Hei bleek dat beklaagde zich van verschillende postkantoren postwissela van zeer geringe bedrage deed toekomen waarschijnlijk om voorbeelden voor die handteekeningen te bekomen Beklaagde beweerde echter dat hij rle voorbeelden vau do stempels en de handteekening ontving vai zijn auctor mtellectualtê tekere Lassen onder wiens macht hij stond en die indertijd in het hotel Koomans Ie Rotterdam lo Tijdens het iucasseeroo van de postwiasuls vermomde beklaagde zich met een valache baard eii snor Bij zijn artestatie had hij echter een jongen bij zich die zich op een advertentie van hem waarin hij een fatsoenlijken loopjongen vroeg had aangeboden Hij was met dien jongen van Schiedam naar sHage vertrokken eq had hem den weg naar hot Postkantoor gewezen waar de knaap het bedrag van een door beklaagde vervalschten postwissel moest ontvangen Beklaagde beweerde dat bedoelde Lassen toon ook ichier hem op straat was Beklaagde beweerde dat hvj van het op de verralsohle postwissels ontvangen geld zelf nooit iets meer genoten had dan de onkosten welke hg ver Daar zie ik hem weer nu zijn zijne oogenniet gebroken nu leeft hij weer I O mijn lievebrave nan Hij een dief hij God weet betwel beter Die is goed die alleen is nog go d O mijni hoofd mijn hoofd I Daar zit hel Ën 4e ijlende vrouw rukte eensklaps haar band los nit de beide handen van haar zoon die allengs meer moeite had om haar verder te krijgen op dit moeilijk pad in weer en wind zij stond stil sloeg zich kreunend t gen het braudend voorhoofd en zeeg ineen op den weg God 1 God I wat moet ik on beginnen kermde de knaap Daar flikkerde plotseling een liohtjen ter zijde van het gelwomte en wierp een vluchtig schijnsel over den weg Juffrouw Bronrijp had haar kleinen Kddo in zijn ledekantjen op een der bovenkamertjes van haar Woning te slapen gelegd en het lampjen dat haar daarbij voorlichtte had de aanwezigheid van haar huis aan Johan verraden lÜe thans zonder vorder beraad en geen oogenblik weifelend naar de deur snelde in de duisternis rondtosteud naar een schel of een kloppei wat het zijn mocht dat hom in dezen nood zott kunnen dienon om zich aan te melden hij vond eVonwel niet spoedig genoeg in deze hulpeloosheid w4t hg zocht en nu bonsde hij eerst zacht en allengs harder op do deur tengevolge waarvan Hermine 4ie juist bezig was met de schaar Paiita on nog wal te acheveereo van schrik een krampachtige beweging moakte met haar hand zoodat nu een de plicht was te makon en alles alt d aan Lassen afdroeg Dr Dooremaal op verzoek van beklaagde als getuige en deakucdigo gehoord verklaarde als geneesheer van het Huis van Bewaring beklaagde daal dagelijks gezien te hebben maar bij hem geen gevolgen vnn een vroeger overmatig gebruik vuu morphine te hobbou waargenomen Dr Tolger Geneesheer Directeur van hot Krankzinnigengesticht te s Hage en dr Ariu de Jong bevestigden mondeling het door hen omtrent beklaagdo mgedientl schriftelijk geneeskundig rapport uuarin zij de overtuiging uitspraken dat beklaagde niet zoonis hij beweerde ontoerekeijbaar was door een ziekelijke storing zijner geeslveimogens of door beperking der wilsvrijheid tengevolge van hypnotische suggestie De doktoren Denekamp uit Bolterdam en Strere geneesheer directeur van het raukiinnigengesticht aldaar eveneens op verzoek van brklaagde gehoord kouden omtrent de juistheid van bi klaagdens bewering betreffende diens gebruik van morphine en de gevolgen daarvan geen voldoende ziikerneid geven eerstgenoemde eeu kinderdokter liad beni tien jonr geleden wel eens gezien toen hij bij zijn ouders de deur voor hun open deed Do vorklaringeu der overige getuigen liopon over feitelijke bijzonderhe len zoo bleek o n dat in hot hotel Koomans nimmer een heer ini t name Lassen gelogeerd had dat bqilaagde daar echter wel veracheideu malen briefkalrlen aan gemeld h itel had afgehaald welke daar voor een heer van dien tiaom gekomen waren Voorts bleek nog dat beklaagde by ziju arrestatie zeer verschrikt was en vooral toen er bij het fouilleoren nog vervalschte postwissels uit zijn zak te voorachijn kwamen Beklaagdo bleef er bij dat hg had gehandeld onder mentale suggestie van bedoelden heer Lassen en onder den invloed van alle mogelijke narcotica De eisch van het O M was 6 jaren gevangenisstraf Uitspraak Maandag 2 Januari Staten QeneraaL 2 Kameb Zitting vi u Maandag 19 December 1892 De voorzitter drr Kamer begint het to meenen met zijn aansporingen aan de Kamer althans hij dreigde de zitting te doen voortduren al ware het tot half 6 want de begrootiiig voor Financien moest af Zij is dun afgehandeld en zonder stemming aangenomen De Minister toonds zich ook doordrongen van de noodzakflijkheid om in verband met zijn andere belastingen het personeel Ie wijzigen dal I bij binnen bekwamen tijd een partieel wijzigings wetjo toezegde Du was de beste mededeeling die uit zijn rede valt aan te teekenen Over de vraa i of hij genogen zal worden bovoöden invoering der vermogenabelasting te verdragen als de bedrijfsholasting niet met 1 Mei kan worden ingevoerd weigerde de Minister zich beslist uit te laten I De onderdeden der begrooting gaven weinig anI leiding tot debat Voor dit suikcronderzoek werd met oogluikende toestemming des ministers ƒ 2000 minder uilgetrokken Het langst werd gesproken i over een amendement De Kanter strekkende om i ƒ 1800 uit ie trekken voor onderstencing aan de I gemeente Het Bildt voor predikantslractementen De minister bestreed het voorstel met de heerea I mooiste kucstproduclen van papa s genie in tweeen op tafel viel Hemel wat kan dat zgn t riep haar moeder Dieven zei Hormioe I Neen die melden zich gewoonigk niet aan gaf haar vader ten antwoord Als t geen dronkaard is die ons vreedzaam huis voor een herberg aanziet ducht ik een ongeluk 1 Hij was intusschen reeils opgestaan j zijn vrouw hem tot voorzichtigheid aanmanende volgde hem op I den voet terwijl Hermiue geraden achtie even bui I ten de open kamerdeur in dow gang pust te vatten I waar ze een weinig stond te beven van bange verwachting Het kloppen hield ooderwgl aan Houd toch op met dat barbaarsche geweld en zeg wie ge zijt riep mijnheer Bronrijp zoodra hij aan t eind van den gang was gekomen j Open toch asjeblieft niet Charles sprak 2ijo vrouw I Doch hij deed het wel in een kortstondige stilte tusschen de atormvlagen hoorde hij bet snikken van een menschehjk wezen eu een zachte stem als van een kind maar wiens woorden van droefheid onverstaanbaar klonken Wat wilt gij knaap vroeg hij terstond Ach mijnheer Daar aan den weg ligtmijn moeder erg ziek denk ik zij kan niet meer mij Mariet zei Sluit de deur even achter Schaepinan en Van Uouton de verdediging door den heer Hiiber kon het niet redden Het vist mot 47 tegen 37 stemmen ondanks den steun vau bgna alle Katholieken die weer niet het vaandel van den doctor volgden Heden Oorlog Het hooggerechtshof in de Transvaalsehe republiek heeft te doen gehad met eene quaestie over kiesrecht voor vrouwen Müvrouw 11 liard had namelijk verzocht dat haar naam op de kiezerslijst zou worden gebracht d r zij voornemens wus voortaan bij verkiezingen asq de stumniing deel te nemen Daar dit verzoek was afgewezen had zij bij de rechterlijke macht een eisch ingesteld Bij de openbare behandeling dezer zaak in tegunwoordigheiii van oen zeer talrijk publiek werd zg bijgestaan door dcu advocaat Hollard en dr Litiar terwijl de Staat was vertegenwoordigd door den stnatsi rocureur Krauso De eisoli wp s gegronil op oen besluit van den Volksraad van 15 Juni 1855 waarvan de derde alinui luidt Wanneer een manspersoon nis burger van de Republiek erkend is zal zgne vrouw daardoor ooic ttia burgeroa van deze Republiek erkend worden es blijven Adv lil Hard verlangde op grond dezer bepaling dat mevr Hollard op de lijsl der bur ers zou worden geplaatst ten einde zij als hurgeres het stemrecht zou kunnen verkrijgen Hij mooude dat de wet van 1855 evenmin als eenige latere wet verbood dat burgeresson zouden stemmen en ook zelve zouden mogen verkozen worden b v tot Sloatpresident lid van don Volksraad veldoornet enz Op de vraag van het Hof of vrouwen dan ook krijgsdienst moesten doen antwoordde advocaat Hollard dat de oorlogswet enkel melding maakt van weerbare manoen Dr Kmuse bestreed den eisch op grond dat het besluit vau 1855 in onbruik was geraakt maarilat zelfs indien dit niet het geval ware dit besluit toch niet gericht was op het stemrecht voor vrouwen maar om voor vrouwen van burgers het behoud van burgerrechten d i van gronilbozit mogelijk Ie maken Want in de dagen van 1855 sloot het burgufschap der republiek het recht op eene plaats in Gesteld dat sedert 1855 vrouwen burgeressen warea geweest in den zin van advocaat Hollard danWdeu tij naast de rechten ook de verplichtingen itn burgers en dus zouden ze dan ook belasting moeten betaald hebben De eiscberesse zou dan een paar honderd pond sterling aan de schatkist schuldig zijn I Na repliek van advocaat Hollard verdedigde ook dr Liliar den eisoh op grond dat het besluit van 1855 geenziiis was in onbruik geraakt dat het ook niets baitengewoous was aan vrouwen het stemrecht te geven in een land als de Transvaalsehe republiek hetwelk zooveel aan de vrouwen te danken heeft die in oorlog en vrede haren invloed steeds deden gelden dat voorts de regel lex dura of in dit geval Ux dulcit led tcripla ook hier van toepassing motst wezen en dat bet argument van den staatsprocurenr volgens hetwelk menige rrouw wellioht grooto sommen aan da schatkist schuldig was niet galant kon heeten dewijl ieder oobtgenoot gaarne zou willen bolalen om zgce vrouw stemrecht te bezorgen Na het eindigen der debatten die vaak de aanwezigen rechters advocaten en publiek dedea hg tot zijn vronw Ik ga met hem meê Maar Charles bega toch geen onvoorzichtigheid breng ons niet in doodsgevaar Denk er OD dat de cholera in t land is uitgebroken En zal ik dan een arm schepsel vlak voormijn deur mibscbien laten sterven vrouwP Witweet of onzo hulp baar niet behouden kan En zonder haar antwoord af te woohten ging h jden weg op Zijn vrouw sloot de deur echter niet achter hso dicht maar ze staarde hem na zoo goed als de duisternis het toeliet Hij behoefde slechts weinig icbredei te doen en na een kort onderzoek riep hg zijn echtgeaoote toe Wees voor ons gerust Marie Die vroa beeft de cholera niet maar ze is doodziek vrees ik Toe Marie I help mg en het jongske een haaiyi om haar met voorzichtigheid binnenshai te krjjgeo dan zullen we verder zien Nu het werkelijk of gewaand gevaar voor de efldemie was opgeheven en haar vrees voor den doodverdween kwam juffrouw Bronrgpa christendom nietalleen weer Ooven in haar gemoed maor zo bekoodezich zelf met schaamte dat haar man spijt ol zij booze boeken daarin hooger stond dan lij want h ahij de liefde niet die I het andere verre overtrof on als om haar weifoling van zoo oven weder goed temaken repte zij zich zonder overkleed om te slaan inhaar dun huisjaponnetjen om de gevraagde hulp te vetleeneii Hordt vervol i lachen gaf de rechter Jorissen eerst zijne opinio Hij wtts vau meoning dat het besluit van 1855 niet meer rechtsgeldig was Maar l ware dit niet zoo dan nog mocht liet niet gebruikt worden als een middel om de vrouw op het politiek terrein te voeren en moeal ann ilat besluit do beperkte interpretatie gogoveii worden die do makers er vau bedoeld hadden namelijk annifaaudo het recht vnn jroiidbezit voor du vrouw vnn eoii bursrer dor ropiabliek liy coi cludoord mitadien tot afwijzoiido beschikking Do ruchtor Morice stonide dimrroede in doch zijn collega Dl Korte zuide dat hij nog niet overtuigd was van hot gebrukkig recht der eisciierusae en Int hg zijne groii len zoude incdedoelen indien zijne opinie niet bij vordore behnnduliug gewijzigd werd De uitslag was dat do eisch word afgewezen Moord of zelfverdediging Aan den weg van Pndang Pandjiing woont oon Ido Europraan de beroomdo tijgorjiiger Toontje vnn Alphen Ondor do vele vernuftige methoden die de heer Van Alphen kent om tijgers te duoduii ia er ouii tlie zeer inerk waardig is Hij tracht op to aporuii waar do tijger zijn buit audergelegd beeft Zooola bekend is eet een roofdier slechts adellijk wild een tijger keort dus moerinalon teruir naar do prooi dio bij bemachtigd heoft Nu wordt oen goliidun geweer zoodanig opgesteld dat aan dun trekker oen touwtje is vastgemaakt dat aan du andere zijilo met het kreng dat da tijgor zul oppeuzoioii verbonden is Rukt hot dier aan do prooi dan scliiot hij zolf het gowoer af en het hangt van de opstelling nf of hij zich zelf een schot lioor het lijf jaagt hetgeen natuurlijk do bedoeling is Onwillekeurig kwam mij deze zolf werkende methode dio onder do inlandors moor in zwang is in de gidachte toen do Indische bladen met groote ingenomenheid de leuke manier beschreven waarop een Nederlander to Bodjo negoro in do residentie Rembang de heer J Cures de Vries een einde maakte ann de herhaalde diefatnllrn vnn klapporolie uit zijn gesloten magazijn Hij plaatste een met hagel geladen percussiegcweer in het magazijn on verbond don trukkor door een touwtje mot de meest voor do hand slaande blikkor met klapporolio zoodat verplaatsing van die blikken den bij voorbaat gespannen haan moest doen neerslaan en bet schot doen afgaau In den nacht van 23 op 24 Februari 1892 kwam de brutale dief volgens zijne giwoonte met een valschon sleutel in het oliemagazijn van dun heer Cores de Vries Hij wilde een blik olie medeneraoo Maar hij kwam van een leelijke reia Het schot ging nf Hij kreeg de lading hagel 1 bout portant links in zijn hals Toen de zon opging lag er eon Igk in de goedang het magazijn De inlander Soerodikromo nlias Sadin van boroop tuinjongeii bg den heer Makking had zijn trek naar olie met den dood betaald Do strafzaak tegen den heer Cores de Vries diende voor den Raad van Justitie te Semarang Den 17den Juli 1892 werd het voniiia gewezen Bij dit vonnis wordl onder anderen verklaard dat het aan don beklaagde ten laste gelegde wel bewezen feit noch misdrijf noch overtreding oplevert en hij te dier zake van alle rechtsvervolging is ontslagen met verwijzing van het land in de kosten van het geding en met bevel tot teruggave vau het geweer aan keklaagde Aldus verhaalt do heer R A van Sandick in de Ind Gida van December Hg voegt er bij dat het Indisch leekenpubliek met dit vonnis heel big was de dief had zgn verdiende loon Maar anders oordeelde do justitie Het Openbaar Minisleiie kwam in hooger beroep en bg arrest van 7 Sept jl veroordeelde het Hooggerechtshof van Ned Indié den heer Cores de Vries tof 2 jaar gevangenisstraf wegens moord onder verzachtende om standigheden gepleegd Dit arrest zegt de heer Van Sandick wekt in Indië algeraeena verontwaardiging Hg herinnert dat kort geleden een lid der Tweede Kamer van het Hooggerechtshof in Ned Iodié heeft gezegil Dat college schiet wel meer juridische bokken Maar als het arrest inderdaad op de wet is gegrond dan behoort de Chde Peml die nog do grondslag is van het Ned Ind strafrecht te worden veranderd Do hoer Cores de Vries heeft na het uitspreken van het arrest in de Loc betoogd dat eenige overwegingen van het Hof op een onjuiste opvatting der feiten berusten Maar aan het vonnis valt niets meer te veranderen I e Soer Ct meent dat do jebeol Europeescbe burgerij in Indié als één man voor den heor Cores de Vries gratie moot vragen en maatregelen tot voorkoming van dergelijke allo rechtsgevoel tartende eu allorgevanrlijkato rechtsspraak Toen do czarewitsoh Dmitrij den zoon vnn Iwan dun Wroede rn het jaar 1591 in de stad Uglitscb op bevel van czaar Boris Godunow vermoord werd gaf een klok van den Kremlin aldaar hot teekon tot ie daad De o klok werd later naar Tobolsk in Siberië gezonden waar zij ten eeuwijjen dago in ballingschap nioeat vertoeven De goede burgers vnn üglitach wildon echter hun historische klok wel gaarne wpdor terug bobben en na vuol amookschriftcn word het vorbnnnings decreet over de klok die zondor het te willoii zooveol onhoil hod gesticht in dit jaur opgeheven Er waren sedert precies 300 jnar verloopen en met groole pranl hield de verbannen klok ge lurendo do en zomer hnar introk in de atad Uglitaeh Nu publiceert Adrianow in den Hhtorwche Bode een opstel waarin hij verwijst dat het vulstrokt niet de ware historiaclio klok is die onder zulke groote plecbtighoilou was teruggebracht In Tobolsk had men deze in den Sophintorun opgehangen en op grond vnn een opschrift was aangenomen dnt het dj klok wns dio den moord ingeluid had Adriuiiow betoogt nu dnt dit opschrift eorat in het einde der l8do eeuw werd aangebracht on dnt de ocbto klok reeds in het jaar 1689 bij gelegenheivl vau een groo e i brand dio bijna geheel Tobolsk in do nsch legde gesmolton wna Dit wordt door aklen die op dezen brai d betrekking hebben volkomen bewezen Do vreugde der Uglitscliers over het wederverkrijgen van hun klok was dus voorbarig geweest Aan de medische faculteit van de universiteit te Builapeat hadden den 1 Oden dezer groote ougeregeldhodon plaats Aanleiding hiertoe gnf een voorval dat den vorigen dng op Je chirurgische cliniek van professor Kovacs was gebeurd Van professor Kovacs is bekend dat hij als vijand van do narcose t liefst zonder deze opereert Wanneer do patiënten dan bij dd operatie sohroouwen huilen on zich onbehoorlijk gedragen hoeft hg de gewoonte naar men boweeri hun oorvijgen uit te deulon de patiënten af te ranselen e i te zeggou lat is de Hongaarache narcose Nu kwam in de ambulance een zieke doktor uit de provincie en profeasor Kovaca zoide hem dat hij eene operatie aan den hala moest ondergaan Toon do zieke daarop vroeg of de operatie dan bepaald noodzakelijk was antwoordde de professor dat do operatie juist niet noodzakelijk was maar dat de patient zich onder de bografeniavereenigingen der atad er maar eene moeat uitzoelcen ook zou hij een grooto keuze van lijkwagens en kerkhoven hebbeo Dit gezeg4e tegeiover een lijder verbitterde de aanwozige studenten zoo zoer dat zij in koor floten en sisten Op deze demonstratie riep profeasor Kovacs den studenten toe Bij het rigorosum bet strafexamen zien we elkander weer Het bericht van dit voorvol verspreidde zich over de geheele universiteit en toen professor Kovacs in de geboorzaal kwam was deze propvol met studenten die den profeasor met stormachtig pereatgeroep ontvingen Professor Kovacs herhaalde zgn woorden van deu vorigen dag en voegde er bij dat de studenten bij het rigoroaum het pereat wol niet zouden herhalen Daarop begonnen de studenten te schreeuwen te stampen en rumoer te maken waarmede zij ongeveer 20 minuten lang voortgingen Korst toen de profeasor zich met zijn assistenten naar de operatietafel begaf om to werken hield het rumoer eindelgk op Het beplanten von stralen pleinen en parken in de steden heeft voor de bevolking zoowel eeu phjsiologisch als een psychologisch belang Het physiologisoh voordeel bestaat in verbetering en zuivering der ademhalingslncht verzachting van het te scherpe zonlicht schaduwvorming en vermindering van stof Psychologisch treedt de beplanting als kalmeerend I middel voor de zenuwen op wekt zij op tot wandelen en beweging in de open tucht stemt den stadsbewoner tot ingenomenheid met do natuur en verzacht zg dikwgls de ruwe zeden der stadsbevolking In het hygiënisch instituut te Bostock zijn onderzoekingen godaau omtrent den iuvloed van het zonlicht op bacteriën De resultaten van dat onderzoek luiden Ie Het zoiiUcht kan naar gelang van den duur der bestraling de bocterién in het water dooden of althans het ontwikkelingsvermogen daarvan verminderen 2e Hut zonlicht kan een groote reeks der zich in de bovenste aardlagen bevindende bacteriën vernietigen en anderen in hun ontwikkelingavermogen verzwakken 3e Reeda na ééa uur op een kunstmatigen kweekbmiem voor miltvuursporen ingewerkt te hebben wordt door het zonlicht het voortkiomen belet kunnen deze zelfs gedood worden doch de miltvuurbacillen worden zolfa na lange inwerking niet gedood 4e Het zonlicht dood ile bacillen van do varkenscholera in kunstmatigen voedingsbodem met zekerheid binnen 5 uren 5e Daarentcon worden tvphuabaoillen cholernbacillen en ver achillende andereu niet door zonlicht geilood 6o De blauwe en gele atralen van het zonlicht werken op de miltvuuraporen alechts in zoover verzwakkend dat hun oiitwikkolingsvermogeo er door beïnvloed wordt Groene violette en roode stralen vertoonen geen noomouawaardige werking Rniteolandscb Overzicht Do kalmte achijnt in do Fransche kamer teruggekeerd na het krachtig optreden der Rogeering die het haro thans doet om den dampkiing to zuiveren De Ropublikeinsche fracties van den Seuaot hcb I ben de Kes eering haar compliment laten maken zoowel mot haar liondiiig in do bekende zitting over het beruchte voorstel als met de nieuwe vervolging I Dat maakt do geringo raoorderheid van het Ministerie zes stemmen bij oclit Ministers die meeatommen ietwa goed een pleiater op de wond zooala I men wel eens zegt j Do nieuwe vervolging is onafhankolijk van de correctioneelo vervolging egena miabruik van vertrouwen en oplichting togen do vroogero directeuren dor Panama maatschappij en den heer F itfel ingesteld Zij geschiedt uit hooide van een misdaad niet we geus een wanbedrijf on moet dus door do jury van het Hof van Assises berecht worden Daarom is ook do heor Eiffel niet in de zaak gernengri Ook Ferdinand do Lessops is tot dusver nog buiten de vervolging gebleven alloen hoeft men een commissaris van politie noar h t kasteel Chesnaye gezonden om een papier onderzoek in te stellen Daarentegen worden de drie andere administrateurs Charles De Lesseps Moriua Fontane en baron Cittu gearreateerd Charles De Lesseps heeft de cel laatst door den hertog van Orleans bezet Baron Cottu dio gevlucht is zal zich wel niet haasten om terug te komen want het blijkt dat hij zijn meeste papieren medegenomen hoeft De derde aangehoudene ia het oudKamerlid SanaLeroj Deze waa het lid der Panamaoommissie in l 88 die door op het laatste oogenblik van atem te veranderen het aanvankelijk ongunatig rapport over de loterijlooning door een gunstig liet vervangen Alle vier worden nu beschuldigd deze verandering door omkooping te bobben verkregen Bij de beschuldigden is huiaonderzoek gehouden en zijn stapels papieren in beslag genomen Ook het geheele archief der Panama Maatschappij niet minder dan 11 zware karrevracliten dat reeds voor hot eerste proces verzegeld was is opnieuw voor deze zaak vergezeld De czaar is volgens de Pol Corr zeer onaangenaam getroffen door de jongste gebeurtenissen in Frankrijk Do warmste voorstanders te Petersburg VRn oen nauw verbond tusschen Rusland en Frankrijk vreezen dat deze indruk een beslist ongunatigen invloed zal hebben op de toekomstige betrekkingen tuaachen beide landen Dit bevestigt zegt do 5 a rfar correspondent te Weeneo hetgeen men van andere zgde verneemt De eer door dea czaar aan den Duitschen gezant Von Schweinitz en zijn opvolger generaal Werther bewezen het jongste bezoek van den Russischen kroonprina te Weenen bewijzen trouwens dat do betrekking tusschen Rusland en het drievoudig verbond verbetert Dat 500 000 frs uit het Panamofonds naar Rusland gegaan zijn heeft aan den goeden naam der Fransche republiek in de oogen van den czaar meer kwaad gedaan dan iets anders Zooals in Frankrijk zijn in Engeland hervormingen noodig Gladstone wil zelfs een constilutioneele hervorming en de commissie uit den ministerraad die benoemd Werd tot bet opstellen van dat plan zelfbeatuur voor Ierland hield Zaterdag hare eerste zitting De Daily News deelt mede dat bg het HomeRule ontwerp dat bij het parlement zal ingediend worden het aantal lerache parlementsleden te Weatminster belangrijk verminderd zal worden Ten tweede zou een termijn worden vaatgesteld binnen welke het parlement te Londen de lersche landquaestie moet oplossen Slaagt dit parlement niet de quaestie binnen den aangegeven tijd te regelen dan zou dien taak aan een lersch parlement worden overgedragen De Engelsche Home Rule vrienden zijn tevreden met de bepaling dat er minder lerache parlementaleden naar Londen zouden worden afgevaardigd Als het parlement te Londen minder invloed zal krijgen op don gang der lerache zaken dan is het Ook billijk dat er in dat parlement minder Ieren zitting hebben dan tot heden het geval is De Daily Ke kondigt ook hot indienen van een groote Engelsche Heformhül aan voornamelijk tot hervorming van het kiesstelsel De Italiaansche regeering heeft aan de Kamer voorgesteld de loopende begrooting tot 28 Februari 189S te verlengen De minister van koophandel bood een ontwerp aan inhoudende de verlenging tot 31 Maart 1893 van dè bepalingen op de bankinstellingen welke bevoegd zijn tot uitgifte van biljetten met wettelgken koers