Goudsche Courant, donderdag 22 december 1892

Donderdag ZZ December I 50S5 1893 GOÜDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D inzB aiBi B ndyetlmrt Ha oM w ♦ 11 1 tói a der alte A Huber J Thie jaar werkman to Gouda wegons vernieling tot 3 j dagen gevangenisstraf j Voorts stond terecht G B S3 jaar zonder üroep n A Biezenaar en öouda welke persoon in de maand October jl tijdens hg als bleekersknecht in dienst was van den W Slingerland en hleeker Peeters ten nadeelo van dien persoon ƒ 4 uit eene wasch had ontvreemd De eigenaar der wasch was gewoon het gold daarin te bergen wat bekl bij het nazien der wasch had gevonden en zich toegeëigend Reden waarom hij het feit gepleegd had kon bekl niet opgeven Eisch 1 maand gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag e k Aanmoediging H Bertd reus en B de Jong 4e Zangklai Prijzen C C van Oudh A van Veon Aanmoediging A Seholii P Spruijt 5e Zangklalse Prgzen N Brouwer M Bertelman en M Boon 6e Zangklaase Prijzen W Kerpcr E Buysmau C Spruijt M Kruisheer W Haverkamp J Hoogenboom A Burgersdgk M Huber en O Vorster Solo Zangklatse Prijzen W van Ede vaE der Pais C de Koning Munting A Ooster U van der Klein S deVooys en C Samsoin jf Instrumentaal klasse Afdeeling £ Onderwijzer ARENTS Prijzen A Monaseh J van üven A Boon A van Veen en W ¥ ltefper Aanmoediging A van Dantzig W Kagie E van Dantzig en D Maarschalk Schutterij kleaso Prijzen J L Nobel en C Scholten Aanmoediging P Berlijn Piano klasse Afdeeling C Onderwijzer BOUMAN Prijzen M van der Spiegel E Buysman Ch Hendriks C de Vooys J Steguen G Begeer en A Breebaart Aanmoediging E Klem M Eoon C Bouters G Vorster A Schreuder on M Coster In de gisteren gehouden zitting der Botterdamsche Rechtbank werd veroordeeld C J van E oud 19 keoteekenen van de meer of minder goede orisjiuo zijner ongelukkige gaat dan wel op de verschijnselen die hem hara ziekte liet waarnemen Ik ben el geen dokter Marie 1 zei hij tengevolge van dit onderzoek tot zijn vrouw maarmeen toch wel te kunnen zien dat de juffrouw ingroot gevaar verkeert Als ik wel heb heeft zij de typhus De ijlende koorts is zeker sedert kort maar terstond met hevigheid opgekomen niet waar jongske Ja mijnheer I maar moeder klaagde in denlaatsten tijd erg over slapeloosheid en zware hoofdpijnen antwoordde Johan Ik ga dadelijk naar den dokter Marie 1 Eris geen tijd te verliezen Deze vrouw is misschiendoor snelle hulp nog te redden hoewel ze mij nietsterk toeschijnt Half tegen zijn zin omdat het eenige oogonblikken kostte hing juffrouw Bronrgp hem zijn manteljas om Gaat ge nog bij den directeur aan vroeg zij hem bij t uitlaten aan de huisdeur Neen lieve daarvan kan niets komen j hijheeft ook mijn hulp niet uoodig maar voor ouzekranke zal er nog wel naar de apotheek gegaanmoeten worden on bij zulk weer en in den avondwil ik de meid niet uitsturen Stook het vuurniet te erg in de kamer der zieke on zorg dat ernu en dan wat frissche luoht in t vertrek komt Ventilatie is noodig voor haar en voor de ver pleegstor Marie I Giolitti verklsanle dat in dion tusschrntgds een onderzoek naar de banken van uitgifte tou plaats hebben Men Kslo ft at het voorstel der regeerinf botreffende de banken weinig instemming zal vinden en dat het niet eona in behandeling aal komen Zelfs wordt beweerd dat het ontwerp geen ander doel heeft dan de Banque romaiue voor een ramp te bewaren Burgerlijke Stand GKBOKEN IS Dec Noeltje ouders S Kelderen G Uithol Arnoldus Pieter Antonius oudersA Hondriksse en M H Plak 19 Pieter oudor H J Rsbouw en J van Eyck Pielsr oudersW van Vliet en H A Zwanneveld OVETLEDEN 17 Uao A Breukma 8 m Moordrecht GEBOREN 13 Deo Maria ouders G de Knikker en C de Winter 14 Doe Arondje ouders A van den Burg on J M Ziere Aartje Johanna ouders IJ J de Jong en P Goudriaan IB Dec Cornelia ouders M Verstoep en C J Oudijk ONDEKTROrWD U D c A Hoogendooru en J Kruit IB J JJos te Woerden en M Stigster GEHUWD 15 Deo P A Schraven te Gouda en A Tuirienbur ADVERTENTIÊN Aan mijne geachte Stadgenooten die mg ter gelegenheid miJDer feestvieriug op 11 dezer met bljjken Tan belangstelling en deelneming vereerden betaig ik mgn btirtelgken dank C A HARDERWIJK Pastoor Gouda 20 Dec 1592 Sg dezen heb ik de eer mgne geachte cliejitèle kennis te geren dat ik mgne zaak vanaf heden heb overgedaan aan den Heer T Zaai en neem de vrgheid genoemde Heer in alle opzichten in uwe gewaardeerde gnnst aan te bevelen Onder dankzegging van het door mg genoten vertroawen teekent Hoogachtend üw Dw Dienaar C Lunenburg Gouda Onder referte aan bovenstaande advertentie neem ik de vrgheid mg beleefdelgk in de gnnst van de clientèle aan te bevelen Mgne mime ervaring op bet gebied van de iillï Il MMiilJ stelt mg ia staat D in alle opzichten eene uitstekende bediening te waarborgen terwgl ik aanbevelend teeken Hoogachtend Uw Dw Dienaar EEKSTK KWALITEIT BESTE ROOMBOTER 75 Cents per i kilo te bekomen bg J RIJKELIJKHUIZEN VOGELENZANG M 88 Zeer Uette Gesteendrukte NAMAARTJES worden GELEVERD door A Bmi KMAK en Zn EeHknobbelH ffoornvltes Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pgn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Pri H per fUtcon met penaeel SO ctn AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vsn A v TUIJLL ADVERTENTIEN in a We Binnen en BultenlandHche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BRINKMAN e ZOON te Gouda PUlJliïiöJiffll 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Oeldverlotidg die door de Hooge Rcgeering van Uaiuburg goedgekeurd en gewaarborgd is De ïoordeelige inriclitini van het nieuwe plan bestaai daarin dat in den loop van sleoht einige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loten ÖOJSOO prUzen bedragende 9 553 0e5 Mark a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 6B 000 60 000 6B 000 50 000 40 000 30 000 8 pryzenaM 15000 26 pnjzBU a M 10000 5000 3000 2000 1500 1000 BOO US ter volledige beslissing iullon komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 500 000 Mark by uitnemendheid echttr l prys 1 prijs Iprgs lpr js Ipnjs 1 prijs aM aM 2 prijzen a M 1 prijs a M 1 prijs a M 1 prijs a a 1 prijs a M 66 prij un a M 106 prijzen a M 203 prijzpi i M 6 prijzfii a M 606 pryzen a M 1060 prgzen a M 30930 prgzen a M 17188prgzenBM300 200 1 60 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats Ie hebbcu op den 6 JANUABI 1883 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot aleohts M 6 of 3 601 half I a 1 80 1 kwart l ü 90 tegen inzending van bet bedrag in baiKpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene OriKineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte offi sieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zeoden wij aan onze Begunstigers oaaangevraagd na elke trekking de oliicieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steed prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechtstea grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan wprden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigsterechtetreesoh te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Uaniburc P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers to verwerven W egfens Verhuizing aROOTE OPEUIMINQ VAN ALLE voorliandezi Artikelen E vanMAAUEN Achter de St Janskerk FRANSraË STÖÖMVËËVÊË5 Chemische en Zwilsersche Wasschcrij Gebreveteerd door Z iM den Koning der Belgen U Oppeiibeiuier Uotterdaui Specialiteit voor het stoomen eü verven van alle Heerenen Dameskleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelijk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Stolliverck Hart Caeao Hp ste Mt baoattt thMbroaia gekatte léi Z l ij5 VoordeeligI HcuirOaooo is tijnite PoederOtow in hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid tin genr deUcleua maak stesdi gelijkmatigheid des draaks la bllkkti biissM k 2S Caoao htrtaa = 48 Mnt 1 Catu hart = 1 S ttit = 1 ki Cicao Verkitjgbssr bij E H Conflseora Baokatbakken eni Engroa Expeditle JtiUua Mattenklodt Amsterdam Kalventraat lOb Sociëteit Ons Qencegen 3e Mhonnement W ooraUIUng Donderdag II December 1892 TirOLI 8CHOVWBÜRO Directie Dr Vos Van Kobl ab HET GOTOVISCHJE Tooneelspel in 3 bedrgven gevolgd door blgspel in 1 bedi i Annvat g half 8 uur Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelpersdruk van A BaiNKMAN ZooN Me nitgave dezer Oonrant geschiedt dagelgks met aitzondering van Zon en Feestdagen Dj prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Abonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 December 1893 Gisteren had in de Sociëteit Ons Genoegen het jaarlijkech examen plaats der Stedelijke Muziekschool Als gewoonigk was een groote soharH belangstellenden tegenwoordig om van de vorderingen der leerlingen kennis te nemen Het met zorg gekozen programma bevatte verscheidene nrs wier uitvoering veel genoegen verschafte Inzonderheid was dit het geval met de Kerttcantate woorden van Prof C P Tiele van Bich Hol Aan de volgende leerlingen werden prijzen en aanmoedigingen toegekend Afdeoling A Onderwijzer SPAANDERMAN Ie Zangklasse a Prgzen L Cats 3 van Üantzig M Chorieï A Muller A Montgn W van Vreumiugen en M da Jong Aanmoediging B Faure A Arents en N Bonte Ie Zangklasse h Prijzen M Kouters G Burgersdijk L Bekking A Schinkel W Bokhoven N van Eijk en C Arenlz Aanmoediging H de Baadt A de Boek A Huber L Verraaat E IJssel de Schepper on J Verkerk 2e Zangklasse Prijzen M Kwakernaat N van Veen L Kwakernaat en P Vorstrr Aanmoediging C van Reedt Dortland T de Ruwe J Kortenoever J Versnel en W de Euwe B Muller 3e Zangklasse Prijzen C Brouwer M Uoogenboom en D Vorster tEVlLLETOIM OVERWONINEN Naar het Duitach I Toen de zieke in huis was en juffrouw Bronrijp met prijselgke haast een legerstede voor haar in gereedheid had gebracht sloeg haar echtgenoot de lijdende en nog steeds bij tussohenpoozen ijlende vrouw met meer opmerkzaamheid gade dan dit in de duisternis buitenshuis heerschende had kunnen geschieden Hot uiterlijk der kranke maakte een gunstigen indruk zij zag er niet alleen fatsoenlijk hoewel geenszins modieus gekleed uit maar in haar gelaat lag dat zeker iets hetwelk moeielijk te beschrijven nochthans duidelijk laat lezen dat men zich tegenover iemand bevindt van beter opvoeding en meer innerlijke beschaving dan ton deel valt aan den grooten hoop die van jongs af ten prooi aan de hardheden van uiten inwendig leven en zelf verhardende door de ruwheden van weer en wind buiten en binnenshuis van lieverlede de omlijds van moeder natuur ontVttDgen fijner trekken in gelaat en gemoed verliest Mijnheer Bronrijp lette thans echter minder op deze ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere r el meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Etovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Een treurig ongeval heeft Zaterdag ivond plaats gehad op de bekende korseltenfabriek van do firma Do Waal en Co te Amsterdam Op een der werkzolders bij eene stikmachine bevond zich sedert eenigen tijd en juist diiMi dag voor hot laatst een jong meisje genaamd Sara van Ommen oud 14 jaar Dit meisje wier vader op ee ï en viei mos iBV ziek te bed lag begaf zich in gesprek met oen ander meisje te dicht mot hare loshangende haren bij een werkas Zij werd bij de haren gegrepen en in minder dan goen tijd was haar het haar met schedel en al van het hoofd gerukt Du ongelukkige die de vreeselijke pijnen van het scalpeeren doorstaan moest behield hare U enwoordigheid van geest Ze liep naar eene duin Hterkraan en bevochtigde het verwonde lichaamsdeel d ialde eone trap af maar kon het niet verder brengen en viel in zwijm Inmiddels was door de opziohteres van de caal de directrice gewaarschuwd en werd het ongelukkige meisje door de politie naar het gasthuis gebracht o O ik ben er nu over hoen Charlos Toon mijnheer Bronrgp vertrokken en aan de kranke alles gedaan was wat vooreerst kon geschieden kwam de nieuwsgierigheid bg de vrouw des huizes boven Ze wilde toch wel eens weten wie ze onder dak had en die flinke jongen met zgn heldere kijkers groote gunst w t zag hij er heerlijk uit zou haar wel t een en ander daarvan kunnen vertellen en ze geloofde vast dat hg haar geen leugens zou willen wijs makeu Hoe is je naam m n jongenP begon zij tot Johan die nog niet geweken was van de legerstede zijner moeder Johan mevrouw I gaf hij ten antwoord op fluisterenden toon alsof hij vreesde zijn moeder tezullen verontrusten Nu mevrouw behoeft ge niet te z ggen m njongen Ze noemen mij wel eeus zoo in de stad maar voor de buitenbureb ben ik juffrouw en dat isal wèl Maar hoe heet je vader Vader is dood Iprak hij en hij slikte alsofer iets in ziju keel zat terwijl zijn tranen overvloedig vloeiden Dal is een groift ongeluk m n jongen jebent nog zoo jong Eu is hij reeds lang dood Neen juffrouw Een paar weken geledenvond moeder hem dood op t kantoor Hield uw vader kantoor kind Ja juffrouw liet was een klein kamertje dat vader zijn kantoor mtfmde