Goudsche Courant, donderdag 22 december 1892

Statea Qeneraal s Kameb Zitting run Dinsdag 20 December 1892 Voor dat hoofdstuk Oorlog der Staatabegrooting in behandeling kwaoi was er schier den ganschen dag discussie over een verhooging der vestingbegrooting voor het loopende jaar tot uitvoering van werken in de stelling Amsterdam Vooreerst werd de opmerking gemaakt dal het beter ware geweest nu het too laat ia t jaar is geworden deze verhooging te brengen op de begroeting voor 93 De min vond dezen vorm echter wensobelgker en handhaafde dien Het debat over de zaak zelve was een nagalm van den bekenden peunostrgd tusschen gen Den Beer Pooitugaal lid vau den raad van state en deu minis er Seijffardt De heeren Seret Schimmelpenninck v d Oye en v VIgmen waren op de haud des ministers de heeren Viruly Rutgers en Lölien Sels waren min of meer de meening van generaal Den Beer toegedaan Het slot was dat het orediet werd toegestaan nadat op voorstel des heeren Conrad de gelden voor zootwatervijvers met toestemoiiug Tan den minister van de begrooting waren afgevoerd de bedoeling daarvan is gelegenheid te openen voor uader technisch onderzoek daar de heer Cenrad een deskundige twgfelt aan de juistheid der berekeningen van de genie Daarna ving de beraadslaging over de Begrootiog van Oorlog voor 93 aan Het zal thans moeten blgken of de min nog het vertrouwen der meerderheid bezit Het Paleis van Justitie nieuwsblad gewgd aan binnen en buitenlandsche rechtspleging thans te Amsterdam verschijnen Ie onder hoofdredactie van Mrs E van Lier en D Simona voor Nederland en Mr J Obrie voor België met medewerking van vele rechtsgeleerden zal van af Januari 1893 bij den uitgever P Noordhoff te Groningen verschgnen terwijl dan mede als redacteuren zullen optreden Prof Mr N K F Land Mrs Rutgers van der Loeff K Meijer Wiersma en I B Cohen te Groningen Vier personen de weduwe M Honig de behanger W Frijlink de handelsreiziger H J Robert en de boekhouder C Van Nispen allen te Amsterdam hebben gister voor de rechtbank aldaar terecht gestaan wegens zg flesschentrekkerij en het O M eischte voor allen 8 maanden gevangenis Kadat de vier verde Ugers hadden betoogd dat de beklaagden moesten vrijloopen omdat hun handelingen voor de wet niet strafbaar waren zeide het O M in zijne repliek Dit viertal moet streng gestraft worden in het belaag van het algemeen zoodat men niet langer zal kunnen schrijven dat bij het Nedorlandsche Wetboek van Strafrecht handelingen aU door deze beklaagden gepleegd niet kunnen worden gestraft Vooral ook in het belang van onzen handel op het buitenland is bet stellen van een krachtig voorbeeld ten zeerste noodig Aan een der Amsterdamsche politiebureaux kwamen in een nacht der vorige week eenige particuliere nachtwakers met oen man aaosleepen dien zij uaar hun zeggen in een boschje in een der aanzienlijke wijken verborgen hadden gevonden en Maar wat deed hg dan Hij ontving het geld voor de gemeente Wij woonden hier ver van daan in het dorp P in Groningen en wg heeten Perra tis Verbazend wet een verre reis heb jedan moeten doen m n jongen En heb je niet meerbroers of zusters Een broer juffrouw I een grooten broer hg was al twintig jaar gaf Johan ten antwoord waarbij zijn droefheid blijkbaar weder toenam En waarom is hij niet meegegaan op reis Of heeft hij in dat dorp ginder zijn brood al Hij is weggeloopeo in den avond of in dennacht vóór teders dond ea moeder dacht dat vadervan schrik een toeval had gekregen O juffrouw juffrouw moeder is van dien dag af zoo ongelukkig geweest Wij hebben na vaders dood geen geld meerom van te leven ea de menscheo die vroeger altijdheel vriendelijk voor ons waren hadden nu in t geheel geen medelijden met haar waarom woet ik niet maar dat er nog meer gebeurd is met John mijnbroer heb ik wel begrepen si wou moeder t meniet vertellen En waar ging de reis dan nu heen zoo ver Naar oom David moeders eenigsten broer die in het eerste dorp voorbij de rtad G woont L heet het juffrouw waar hij boekhouder is of zooiels op een fabriek Hg had goschrever dat raoe dtr dan in Godsnaam met mij maar over moest komen want dat WO toch niet van gebrek mochten klaarblgkelgk met het plan zwanger bad gegaan om in te breken Op de vraag of de man reeds tot een begin van uitvoering van zgn boos opzet was gekomen luidde het antwoord ontkennend De naohlwakers kwamen echter met loo n stapel aanduidingen aan dat zg meenden het bewgs geleverd to hebben dat het gevonden sujet een Duitscher on nog groen als graa gelgk men wel eens pleegt te zeggen een gevaarlgk paneelzager moest zijn Er rees een gerechtvaardigde achterdocht dat de wakkere nachtwakers ten einde blgk te geven van hun gver en waakzaamheid den dief hadden gehuurd I Want de politie had natuurlgk niet de minste reden om den zoogeuaamden verdachte aan te houden Een onderzoek wordt in deze aangelegenheid ingesteld en voorloopig houdt men bedoelde nachtwakers heel scherp in de gaten Het dwaze van het geval is dat de heeren nachtwakers in den laatsten tijd meermalen aanleiding gegeven hadden tot ontevredenheid oor dronkenschap en onderlinge twisten Dien zelfden nacht nu schelden zij v 5or tij naar het politiebureau gingen een der bewoners der buurt op om hun vangst te vertoonen Zg hadden er echter weinig genoegen van want do opgeschelde joeg hen van de deur waarop zg naar de politie trokken Hie zeer weinig vertrouwen stelde in hun verbaai maar meende dat de zoogenaamde dief die rol voor een of twee dubbeltjes op zich genomen had omdat er toch geen gevaar bg was dat h j gehouden zou worden In de ZwoUche Oouraht wordt door den heer L J van Dgk ta Zwolle de aandacht gevestigd op de verandering in de voorwaarden der aanbesteding van spek voor het Nederlandsche l ger Vroeger was altijd bepaald dat het spek moest zgn uitsluitend inlaudsch hard droog Thans is die bepaling vervallen en hoewel het Amerikaausche spek bg Koninkiyk besluit van 1884 verboden ia geeft de prga der insehrgvingen aanleiding tot het vermoeden dat dit wèl geleverd wordt Die prgs is 60 a 55 cis per kilo en daarvoor kan volgens genoemden heer van Dgk geen HoUandtch geslacht spek geleverd worden A van Oilse en i Straub die rich met het onderzoek in het binnenland zullen belasten en D Andr de la Port ndviseerond lid en secretaris De commissie beeft zich terstond op bovengenoemde wgze geconstitueerd en is reeds met hare werkzaamheden begonnen De te Utrecht bestaande afdoeling van den Bond van Nederlandsche onderwgzers heeft besloten eea cursus te o ienen in Nederlanilsche letterkunde Fransch Hoogduitach Engelsch wiskunde en teskenen Deze cursus wordt in de eerste plaats opengesleU voor de onderwgzers en de ondorwgzeressen leden van den Bond doch ook zullen althans voor zoover de gelegenheid dit toelaat niet ledon van den Bond zoowel werkzaam aan openbare als aan bgzondere scholen de lessen kunnen bgwonon In overeenstemming met den geest der Vereeniging elkander onderling te belpen en te steunen worden de lessen door de aan den cursus verbonden onderwgzers geheel belangeloos gegeven dientengevolge beboeit slechts eene zeer geringe bjjdrage ter tegemoetkoming in de noodzakelgksta onkosten het huren van een lokaal het aanschaffen der leermiddelen enz van de deelnemers gevorderd te worden voor leden bedraagt het lesgeld ƒ 1 60 voor niet leden 2 per 8 maanden Deze bgilragg geeft het recht tot bgwoning van allo lessen zonder onderscheid Voorloopig wordt alleen elementair onderricht ia de genoemde vakken gegeven het opleiden tot een of ander examen ligt dus geheel buiten de bedoeling De cursus die dus uitsluitend bet aanbrengen van algemeene ontwikkeling van onderwgzers door onderwgzers beoogt tal naar de meening der afdeeling volkomen doel getroffen hebben wanneer de deelnemers zddver in de verschillende vakken gebracht worden dat zij met vrucht de lessen aan voortgezette cursussen of van privaat docenten kunnen bgwoasa Ia het MttajteUe Dat blad komt een schetsje voor over den toestand op t rk Da schrijvur doet daarin bet voorstel door alle schoolgaande kinderea een cent als kerstgave Ie laten aftonderen voor de armen op bovengenoeqid eil nd Het aantal schoolkiodoren op 400 000 geraamd tou daardoor eene som bgeengebracht worden van 4000 en als dit bedrag gestuurd werd aan den burgemeester van Uik den heer H Kagey wat zou er dan op dat eenzame arme zieke eiland een mooie Kerstboom kunnen zijn zegt onze philantroop Een romantisch rooversguvecht wordt van het eiland Sardinië bericht In de beruchte boschrgke bergstreek bg Bitti en Nuoro ging oen sterke afJeeligg karabiniera onder bevel vnn luitenant Fadda een vgftal langgezochte bandieten bpsporen die zich daar moesten schuilhouden Zij troffen de bende s avonds om negen uur Het geroep der karabiniers weid door de roovers met een geweersalvo beanlwoorii en uu bogon er in da duisternis een gevecht dat ongeveer een kwartier duurde bet geknal der schoten werd rammelend door de echo van het gebergte herhaald en daartutschen door klonk het gehuil der herdershonden in den omtrek Toen het schieten van de bende ophield en da karabiniers het struikgewas doorzochten vonden zg twee doode en twee zwaar gewonde mannen Do vgtde roover wist te ontsnap pen Van de karabiniers werd geen enkele gewond Door het hoofdbestuur van FoUaoHderKg is eene commissie ingesteld om het vraagstuk van het algemeen kosteloos lager onderwgs ook in verband met de toeslanden in het buitenland aan een nauwkeurig onderzoek t onderwerpen eu rapport daarover aan het hoofdbestuur uit te brengen Deze commissie bestaat uit de heeren D de Groot voorzilter I mr W L P A MolengraalT jhr mr D O EnI gelen en A H Gerhard die zich mei het onderzoek 1 ia het buitenland mr H Pb de Kanter mr J De Haagsche kouter van do fr Or Cl vertelt de volgende St Nicolaasgrap die 6 Doe jl werd uitgehaald In een straatje als het kleine Raampje verbasterd is een bovenwoninkja te bezien waar drie grappenmakers aan studenten eene heele malle Sinterlitaassurprise bezorgd hebben Het drietal studenten van wie een daar in genoemd straaije woont komt op Sinterklaasavond een ouden kerel met dito paard tegon De man biedt hun den rossinant te zij er bg Ik begrgp nu dat ik iets meer voor je hadkunnen doen Ik zal je een boterham geven enje moet eten hoor Al gaat bet in t eerM niet best je moet er maar bij denken dat onze lieve Heer eenVader is van weduwen en weezen en je moeder enjou ook niet vergeten zal Hé daar is mijn man zeker al met den dokter ging ze voort toen de schel klonk ga jg nu naar binnen m n jongen Hermine zal wel een boterham snijden En oer zg de deur ging openen vloog ze even naar binnen om Hormine te zeggen dat ze hem een paar flinke moest voorzetten De geneesheer had niet noodig de lijdereese zeer lang gade te slaan om don aard barer ziekte te kunnen onderkennen Het Igdt geen twijfel zet hg daarop totmgnheer Bronrijp het woord richtende met wie hg wel eens uit de boeken kon praten omdat hjjhem reeds sedert eenige jaren kende als iemand di bij brood alleen niet leefde maar immer naar voedsel trachtte ook voor zgn geest tengevolge waar an hijnem in t bezit wist van een vrg algemeene en gansch niet oppervlakkige kennis Het lijdt geen twgïel Bronrgp We hebbon hier te doen met het gevaarlgkste soort van typhus sterven Nu m n jongen dat s dan toch weer een geluk bij een ongeluk Als je moeder over een dag of wat beter is weet je dan toch waar je hulp kunt vinden Die oom is zeker getrouwd Neen juffrouw hij heeft geen vrouw en geen kinderen ook Maar waarom kwam je te roet hier langs been Heb je die b ele reis te voet moeten maken dat kan I immers niet i Neen juffrouw Oom had geld overgestuurd want toen de meubels van moè verkocht waren en de schuld betaald aan den burgemeester O w 8 je vader gemeente ontvanger zoo zoo I Nu begrijp ik er misschien een beetjen van zei juffronw Bronrijp maar vertel verder m n jongen Ifordt etnol d Toen badden we niets meer over moê zei datze nog te kort kwam de bakker en de kruideniermoesten ook nog een kluiaigheid hebben en die betaalde moeder of van ooms geld maar nu bleef daarvan niet genoeg over om al het reisgeld te betalen en we hebben op t laatst moeten loopen Ik kan erwel tegen maar mijn moeder mijn goede lieve moeder niet duar l gt zo nu ziek Zou zg er van kunnen sterven juffrouw Ik hoop van noen Johan antwoordde juf frouw Bronrijp terwijl zij het gelaat van den knaaptusschen haar handen nam en hom een poosjen mutgoedigen blik in de open oogen zag Toen voegde koop aan Dat vinden de hoeren bgzonder orgineel men onderhandelt over den prgs en ten slotte wordt de koop voor ƒ 5 gesloten Nu is het paard hun eigendom en oumiddelijk is het besluit genomen den gepesionnecrden Pegasus op stal te brengen ten huize van den student in Raampje Daar gaat men in den zeer laten avond heen De deur worilt door dun student inwoner geopend en bet smalle gangetje van het bovenhuis bevat juist de plaats een geïmproviseerde bex voor het oude beest dat nu de goheele ruimte valt Het r rd hout zich kalm maar als de studenten daarna voordeur sluiten en als razenden aan de bel trekken begint het dier bevreesd en oniustig Ie slaan en op den grond te stampen De hospes en hospita worden verschrikt wakker gaan kgkeu wat er gaande is en vindnn hun gangetje versperd door een paard De trap kunnen zg osmogelgk ef want het nude slaande dier neemt de gebeele ruimte in Er blgft hun dus ten slotte niets over dau de ramen open te schuiven en Ie wachten op een poUtiedieuaar dien zij den sleutel toewerpen en beleefd verzoeken den ongenooden gasi dien hun gang tot stal dient mede te nemen Dergcigke Sinterklaas surprises gunt men zelfs zijn besten vrienden niet Do afdeeling Rotterdam drr Alliance üraelUe Oniterielle heeft Zondagavond haar 26 jarig bestaan gevierd Nadat een aantel adressen van gelukwenscbingeu waren voorgelezen gaf de voorzitter Mr G Polak Daniels een overzioht van de wording en werking dezer afdeeling welke met 49 leden is begonnen er thans 280 telt lig braoht hulde aan de nog in l ven zgnde oprichters en aan verschillende heeren die zich jegens de afdeeling verdienstelgk hadden gemaakt Daarna hield de Opperrabbgn Dr B L Bitter eene welsprekende feestrede waaiin hij bet doel en de strekking der Alliance uiteenzette Deze rede werd luide toegejuicht Na do pauze herdacht de heer Borstel eveneens de Alliance en gaf do Heer Rippe eene voordracht ten besle Een talrijke schare was aanwezig ggggaa BSggaggi i i si ii i ii i iggBgMaa gBg BMi iii iii iii a Buiteolandscb Overzicbt In de gisteren door den Franachen Senaat gehouden zitting deelde do voorzitter mede dat hg een verzoek had ontvangen oni machtigimt tot het vervolgen van vgf Senaatsledeu namelijk Thóvenet Jules Devès Beral héon Renault en Albert Gróvy Hierover al heden rapport worden uitgebracht In de Kamer van Afgevaardigden verklaarde de voorzitter dat een veraoek tot vervolging van Bouvier Jules Rooho Emanuel Arèiie Dugue de la Fauoonnerie en Antonin Proust bij hem was ingekomen Nadat deze aanvraag in de afdeelingen der Kamer was behandeld werd de openbare zitting hervat Alle tribunes waren overvol er heerscht groote levendigheid Milleraud leest bet rapport der commissie voor dat strekt tot het toestaan van het gevraagde verlof Arène protesteert en betoogt zijn ousohuld Bouvier herinnert aan zijn verleden en zegt dat men alvorens oen uitersten maatrea el te nemen de belanghebbenden moet hooren Toyuichingen in het centrum Hij verdedigt zich verder tegen de beschuldiging iets van de cheques te hebben genoten Bij zijn komst aan het bewind ontbraken de geheime fondsen tot verdediging der reiSubliok zoodat hg tot zijn persoonlijke vrienden zijn toevlueÜ moest nemen daar er geen geld was i emor Alle staatslieden hebben zoo gehandeld AU ik hot niet gedaan had dan zouden zij die mij thans in de rede vallen niet hier ziju Nieuw gemor Ik heb niets te vreezen omdat ik voor mijn persoon nooit iets heb genoten van de maatschappij welke ik nooit heb gesteund Het rapport van Milleraud werd daarna goedgekeurd zoodat het verlof tot de vervolging is verleend Deraulède vraagt de Begeering terstond te mogen interpelleeren over de door den raad van discipline van het Legioen van Eer te nemen maatregelen tegen Herz Minister Ribot verklaart zich bereid doze interpellatie terstond te beantwoorden De interpellatie geeft aanleiding tot een ernstig tumult Deroulède valt op hefiigo wijze Clemenoeau aan en vraagt hoe Herz 200 000 francs aan de Justice het blad van Clemfnodau kon geven Clemencean Ik heb geen schriftelijke bowijzen voor ingn onschuld maar ragn goheele leven als journalist hieft mij do achting ragnor vrienden doen verworven Op beleedigingeu van Deroulède zal ik niet antwoorden maar hem persoonlijk rekenschap vragen Vervolgens tracht de spreker Hen te rechtvaardigen die Frankrijk als soldaat en als geneesheer beeft verdedigd Herz was een warm vriend van Boulanger Hot is waar dat La Justice talrijke aandeelhouders heeft maar het blad hoeft nooit de ondernemingen van Herz verdedigd Vervolgens zegt spr dat Deroulède loog toen hij zeide dat bij Clemencean het land heeft verraden door het onder buitenlandschcn invloed te brengen Millevoyo valt Clemencean eveneens aan en beschuldigt hem misschien eenige millioenen te hebben ontvangen voor zijn advies om Egypte te verlaten De ministor van justitie Bourgeois verklaart dat hg Herz voor den raad van disoipiine vau het Legioen van Eer zal trekken Deroulède verklaart zich voldaan met de verkregen inlichtingen en trekt daarom de door hem gestelde motie van orde in Het incident is biermede gesloten Olemeijceau zal Millevoye en Derou ède zijn getuigen zonden Do Indépendance beige meldt dat blijkens hare bgzondere iiiformaiieu de voorstellen der Belgische regueriiig betreffende de grondwetsherziening zullen worden ingediend tegen bet einde van dit jaar waarschijnlijk binnen 8 dagen Een straal van licht is gekomen over Gladatone 3 Bome Sale Bill Als zoodanig zal men ten minste wel mogen beschouwen een artikel van de Daily News het orgaan dat tot GladstOLe en diens politiek in zoo nauwe betrekking staat Dit blad weet bolangrgke bijzonderheden mode te deelen over de wijzigingen welke het nieuwe wetsontwerp zal hevattcn in vergelgking met do Bill in 1886 door Gladstone ingediend en toen verworpen door het parlement wat het optreden van het conservatieve ministerie ten gevolge had na eerst een scheuring binnen de liberale partij te hebben veroorzaakt In de eerste plaats is bet zeker dat volgeus de nieuwe wet Ierland vertegenwoordigd blijft in hot pariement van Westminster Het ontwerp van 1886 sloot de Ieren buiten het Engelsch parlement men weet dat dit een der voornaamste griovon tegen Gladstone s Home Rule plan was daar de oppositie vreesde dat do schepping van eon parlement te Dublin samenvallend met het verdwijnen van do lersche afgevaardigden uil Westminster gelijk znu staan mot een volledige scheiding tusschen Ierland en Engeland en het sein zou geven voor een verbrokkeling van het geheelo rgk Deze bedenking geldt dus niet tegen bet nieuwe wetsoniwerp maar volgens do Daiti Neu komt er toch een wgziging in do lersche vertegenwoordiging in het Britsche parlement Hot getal lersche afgevaardigden zal aanmerkelijk verminderd worden teneinde den invloed van Ierland op de algemeene aangelegenheden lan het rijk in evenredigheid te brengen mot do mate van plaatselijke autonomie nan Erim vorloend Eon voorname grief tegen Gladstone s wetsontwerp van 1 86 was de regeling voorgesteld ten aanzien van de laudpnaestie welke de tegenstanders verklaarden voor eon eenvoudige confiscatie waardoor de Ieren instaat zouden zgn gesteld de Engelsohe grondbezitters kortweg van bun goedoren te zotten Bij de nieuwe Bill hoopt men deze mooilykheid voorziohtighjk te ontgaan door te bepalen dat indien het Rijksparlement niet binnen een zekere tijdsruimte de agratisch quaoestie heeft goregold do lersche vertegenwoordiging daartoe bevoegd zal zijn onder zekere voorwaarden voldoende waarborgen voor de En elsche landlords verzekerende Wat eindelijk nog de econoraisoho betrekkingen tusschen beide landen betreft zoo zal te dien opzichte meer voldoening worden gegeven aan de Ieren die dit punt van hot wetsontwerp van 1886 als te zeer te hunnen nadoelo verwierpen Voorts geeft de Daily Neme nog te kennen dat Gladstone aan de politieke partijen en aan de publieke opinie allen tyd wil laten om zich mol de strekking en den inhoud van zgn Home Rule Bill vertrouwd te maken To dien einde stelt hg zich voor tusschen do eerste lezing en do tweede in bet parloment een geruime tussohenpooze to doen verloopen Onderwijl zouden dun andero punten van het liberale programma tot uitvoering kunnen komen Hoewol deze bijzonderheden volstrekt niet oflioiool zijn zoo schijnen zij toch uit vertrouwbare bron geput Het karakter van het dagblad dat ze mededeelt schenkt hiervoor zooals wij bovon zeiden voldoenden waarborg Hot Panama schandaal schijnt de openbare meening in audore laijden de oogen te openen Uit Rome Madrid en Now York komen berichten van een schandaal of swindle Do bankznak in Italié maakt groote opschudding Er is geen monopolie voor het uitgeven van banknoten vele banken die daartoe het recht verkregen zijn met oen ijver eon betere zaak waardiir aan hot uitgeven van bankpapier getogen Vole worden nu beschuldigd reeds sinds 189Q de wet op de uitgifte van fspier te hebben overtreden Op deze onregelmatigheden IS in oBicieele rapporten gewezen en thans dringen senaatsleden afgevaardigden en de pers luide aan dat dia verslagen openbaar zullen worden gemaakt Vele voorname personen zouden bg de taak betrokken zijn Hedoa zal in de Kamer van Afgevaardigden worden voorgesteld eene oommissie van onderzoek van 10 afgevaardigden en 5 senaatsleden te benoemen Over het schandaal te Madrid dat wg boven aanduidden is nog weinig bekend Naar Dakiel heeft het toevallig ook betrekking op een kanaal In de ondornoming tot kanalisatie der Ebro zijn onregelmatigheden gepleegd waarbij de minister van handel on nijverheid zgn politieken invloed misbruikt zou hebben Do prefect van Madrid wil 17 gemeenteraadsleden doen vervolgen Als eenmaal die vervolgingen beginnen dreigt een groot schandaal aan t licht te komen Met ilen Swindle te Ne York is het eecigszins anders gesteld De nieuwe president Cleveland zal een begin maken met herziening der pensioensregeling Dit is hoog noodig Do pensioenlijst voor het leger is tot een verbazende lengte gegroeid Voor de tezenwoonligo candidaten zoudon 180 000 000 dollars vereischt zijn en nog steeds vragen er meer op do lijst te worden geplaatst Zg dio in den burgeroorlog vochten krijgen een zeer bescheiden doel van t gold dat grootendeels door politieke baliekluivers verspild wordt Het Pension Bureau wordt als staatkundig werktuig gebruikt Volgens de New York Herald wordt ruim 40 pCt van de pensioenen aan menseben betaald die er geen recht op hebben Cleveland wil die onrechtvaardigheden doen ophouden en de pensioeurol weder maken tot een eerolgst Kantongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 21 December 1892 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Visscherijo vertreding D S te Reeuwgk T van dor B te Waddinxveen en P van dor 8 te Gouda ieder tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis C en C S te Reeuwijk vrggesproken Rijden met een kar bospannon met honden niet voorzien van muilkorven L V te Zevenhuizen tot ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis Als geleider van een ingeschroven hondonkar niet gaan naast dat voertuig K H te Waddinxveen tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Verwekken van rumber waardoor do nachtrust kan worden verstoord T J B to Bleiswijk tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis A K en A de J te Bleiswijk tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis Openhouden zijner tapperij na het uur van sluiting L B B te Nieuwerkork a d IJssel tot 2 of 2 dagen hechtenis In eene tapperij als bezoekers aanwezig zijn na het uur van sluiting A de H to Cnpello a d IJssel J de W J S en M H te Nieuwerkork a d IJssel ieder tot ƒ 2 of 2 dagen hechtenis s Avonds rijden mot een met oen voertuig bespannen trekdier zonder dat voertuig van een helder brandend licht te hebben voorzien P R te Rotterdam en J T te Nieuwerkork a d IJssel ieder tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Loopen op eens anders grond zonder daartoe gerechtigd te zgn G H on J den O te Nieuwerkork a d IJssel beiden vrijgesproken Openbare dronkenschap bij 2e heihaling D S te Gouda thans in hechtenis te Rotterdam tot 2 weken hechtenis Openbare dronkenschap bij Ie herhaling M B te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis P H te Nieuwerkork a d IJsol tot ƒ 6 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap 2 moal gepleegd A A te Rotterdam tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap H D te Assen P K te Capalle a d IJssel P T H te Gouda J T van E en H R te Arnhem ieder tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis J M te Gouda tot 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tevens Wroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag Pe Cholera kan meestal voorkomen worden door bij de EERSTE dunne Ontlasting GENEESKUNDIGE HULP in te roepen Gebruik toch alles gekookt