Goudsche Courant, donderdag 22 december 1892

Entree 25 Ceni 25 10 25 10 10 189d N 5026 VrUdag 23 December tgi r i ®i @ Mifi ® VAN de Voorwerpen voor de LoterU ten behoeve van een op te richten in het voormalig Vlaam8ch Linnenhuisc GOCWE C 242 De TENTOONSTELLING zal zijn Geopend Vr dag 23 December van 2 tot 8 uur s namiddags Zaterdag 24 s morgena 9 tot s avonds 8 nar Maandag 26 12 tot 5 uur s namiddags Dinsdag 27 s morgens 9 tot s avonds 8 uur Woensdag 28 9 8 Donderdag29 9 8 VERLOTING 30 DECEMBER Afgifte der prgzen van 2 JANUARI af s morgens 10 tot s namiddags I uur de bepaling op de Loten 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zi Nederlandscbe Stoomboot Illaatschappij De Stoomschepen BATAVIER kapt J SAUER en HOLLAKD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdagen Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Oe inzending van advertentlön Kan gesoliieden tot Mi £ nor des namiddags van den dag der uitgave Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 21 DECEMBKR 1892 Winkelhuis met afzonderlijke opgang hebbend Borenhuis I No 114 on 116 ƒ 8980 kooper D G van Vreumingen ADVERTENTIEJ Heden overleed in den ouderdom van 92 jaren de Heer JAN JACOBUS BRAQGAAK Oud Lid van den Gemeenteraad enz Gou a 20 December 1892 fElJllMSJill 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt do nieuwste groote Oeldverlotiagf die door de Hooge Begeeriig vau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Üe voorneelige inriclttiup van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotjngen van 100 000 lotea 30 300 pryzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen daaronder zijn kapitale prijzen vnn eventueel dOO OOO Hark bij uitnemt ndheid echter 1 prijs a M 300 000 8 prijzen a M 15000 1 prijs a M 200 000 26 prijzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 66 prijzen a M 5000 1 prijs aM 75 000 106 prijzen a M 3000 1 prijs a M 70 000 203 prijzen a M 8000 prijs aM 65 000 6 prijzen ii M 1500 prijzen M 60 000 606 prijzen a M 10001 prijs aM 5 000 1060 prijzen ii M 6001 prijs aM 50 000 30930 prijzen ii M 148 Ipnjs aM 40 000 171 88prijzenüM 300 200 1 prijs iiM 30 000 l50 127 100 94 67 40 20 Üe aanstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborode Goldverloting ia van ambtswege bepaald plaats te heblien op den S JANUARI 1893 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 0 90 IV 1 kwart tegeu inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel AUe comoiissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevtwrd en ieder peter ontvangt van ons de met ifet wapen van den Staat voorziene Orl ineele loten zelf UI handen Bij iedere bestelling wordt het vereiscbte offideelo plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en Kendou wij aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elke tfrkking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliiïd worden Ons debiet is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen voIg ftis officieele ben ijzen de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zolt uitbetaald o a Nark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij Heze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreesch te zenden aan KAUFMANJV SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hamburg P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen 008 tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zuilen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geeeide Begunstigirs fo vorwerven Gouda Snelpers Iruk vau A Bkinkman Zoon Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg deHollandèche Sociëteit van Leveniverzekeringeii opgoricht in het jaar 1807 te Aniêterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J T van BOSSB J Q SILLEM JBIEBENS de HAAN n s P van EEOHEN als Commissarissen Jhr Mr O HARTSEN Jbsz als Directeur en MrJ P POBTIEUE als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te A naterdam Regnliersdwarsstraat 12 bjj HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rjjks en bjj de Generaal Agenten de Heeren C H HOOFT QRAAPLANO te Utrecht romme Nienwegracht 68 en M J DOOKENBOS te Middelburg Correspondent voor Gouda de Heer G O PORTDIJN DKOOGLEEVER Notari Jaarl ksche Premie per Honderd Gulden KapitaalVerzekering voor het geheele leven op 25 Jaar 1 99 op 40 Jaar 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 J T SWABTSENEÜBO B 92 KLEIWEG E 92 beveelt zich beleefd aan tot de levering van gedrukte Visitekaarten HANDELSDRUKWERK Bindwerk enz Spoedige Levering Billjjke Prezen ADVERTENTIEN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit Ons Qenoegen Commissarissen der Sociëteit Oms Qb vubosio brengen ter kennisra van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bjj gelegenheid van de 3e Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 22 DECEMHER 1892 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UVM af ml GESLOTEN ijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaru Gouda 20 December 1892 miimijjii C Schouten Kapelle a d IJsel RO GP LIJNZAAD BOONEN MAI8en HAVERBROOD Pnike Kwaliteit Korkdroog Lage Prgzen Zeer Uette Gesteendrukte NAAUmHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn StoUwerck sche Borstbonbons Ba voorschrift van den kon UniversiteitsProf Gehm Hofrad Dr Harlsss Bojin hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne 1 er koude lucht is t bijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pa es 4 25 cent Alom verkrijgbaar De nitgave dener Courant geschiedt dagelgki met nitEondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 70 AUoaderlflke Nommeri VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA n December 189 MpJ K Groolhoff alhier dood fristeren met goedsD niUlag examen Hoogduitsohe taal M O Heden morgen ten ongeveer twaalf uur is H Verbruggeo knecht in het Gasthuis door J de Y van Moordrecht in de Molenwurf nabg het Oudeman nenhuis overreden De toestand van drn gekwetste is nogal bevredigend Uit ZevonhnizoD schrijft men ons Het mond en klauwzeer ii op de stallea van de landbouwers Bos Metz v Beouwijk en Spruit geweken De stallen worden nu ontsmet Deze ziekte is echter weer uitgebroken onder het ree van den landbouwer Dogterom Voor de verkiezing van een lid van en gomeenteraad te Oudewaler zijn uitgobmcht 236 stemmen Hiervan kreeg de candidaat ilor liberalen J van Ameijde 110 die der katholieken H Lumebuik 77 en die der anti revolutionairen 36 stemmen Alzoo herslemming tusschen de heeren J van Amoijde on H Lumebuik De Oemeente raad van Zevenhuizen heeft aan het Burgerlijk Armbestuur een eredift toonestaan van ƒ 90 voor het houden van eon Nicuwjaar bedeeling van alle armen in die gomeeute Bij circulaire zijn de leden van den Algemeenen Nederlandschen Poliiiobond in de provincie ZuidHolland uitfienoodigd tot het bgwonen ooner vergadeiing op Dinsdag 10 Januari 1893 in hüt lokaal FEVlLLETODi OVERWONNEIN Naar het Duittch I Exantheraatisohe typhus dokter Tk hadhet vermoed heeft die ziekte mot een eer snelverloop De meeste lijders sterven tusschen den derdenen zesden dng zoo do medicijnen en de goede bobandeling althans geen gunstigen keor veroorzaken t I jammer dat ik de patient niol eenigo urenvroeger iii behandeling heb kunnen nomen dan zouze mij nog zoer goed eenige inlichtingen oangaandode eerste periode het ontslaan dor ziekte hebbonkunnen geven Nu werkt de koorts reeds te veelop de hersens vennoodolgk is het gemoedslijdenen overspanning Misschien zal hnar zoontje ii daartoe welkunnen dienen dokteri antwoordde Bronrgp t ob noen laat den knaap nu maar wat tot zijn rust komen Charles viel zijn vrouiv in Ik had wel gedacht dnt de doktor t een en ander zou mooten weten venolgde ij niet gansohelijk oprecht VUijfentia te s Gravouhago In diè vergalering zal van gedaohtüii worden gewisseld over het oprichten eener provinciale afdeeling in Zuid Holland In de provinciën Groningen Noord Holland NoordBrabant en Zeeland werden reeds afdeelingijn opgericht terwijl Friesland weldra zal volgen Staten Qeneraal 2 Kambk Zitting ran Woensdag 21 December 1892 De minister ran Oorlog beeft zich moeten getroosten dat op allerlei artikelen te veel om hier op te noemen besnoeid is maar daaraan heeft bü ook roor een groot deel te danken dat zgne begrooting met 81 tegen 14 stemmrn is aangenomen Van rerschillenda zgden o a door de heeren Maokay Van Houten en Van der Schriock werd zijn beleid afgekeurd rele anti revolutionairen zonden tegen zijn begrooting gestemd hebben indien bg dezen niet de leer gold dat men geen budget moet afstemmen om redenen daarbuiten gelogen rele liberalen stemden roor om thans geen crisis uit te lakken waarvan man ds gevolgen niet kan borekenen maar zeker is het dat de ministor zich niet in het vertrouwen der overgroote meerderheid mag verheugen Dit is hem duidelijk genoeg gezegd en ook door het aannemen van allerlei amendementen gevoelig getoond Geen berordering bg de niet actieve officieren van het Huis der Koningin geen clectrisohe verlichting te Breda geen verbouwingen te Roermond en den Busch in verband met garnizoensverplaatsing allerlei andere bezuinigingen werden aangebracht die het meerderheid mogelijk maakten het toch reeds hooge cijfer van ruim 22 millioeu te voteoren Heden kleine wetten interpellatle Tydens en begrooting Wolerstant Hot bestuur der liberale kiesvereeniging Burgerplicht te Helder heeft zich tot andere kieavereonigin de voornaamste reden van haar onderzoek bij Johan verborgen lioudonde en daarom ondervroeg ik hom reeds Vertel het mij dan asjeblieft eens korljes juffrouw I zei de dokter aan welke uitnoodiging zijvoldeed De geneesheer luisterde blijkbaar met zeer veel belangstelling draalde daarop niet met het schrijven van t recept en gnf zijn verilero aan fijzingen omtrent de behanrtoling f Het recept reik ik zelf even bij je apotheker aan hij woont toch in mijn weg Bronrijp I sprak hij ten laatste Pardon dokter I ik ga liever meê om op demedicijnen te wachten D it s nog boter Wil ik voor een waker zorgen Dankje doktor I Ik zou het ju toch aanraden want je krijut waarsehgnlijk een zeer lastige zieke Ik kan ook oeu beurt neni n viel juffrouwBrocrijp in Nuoif kwam haar man Ik ga van avond aar Reinaert Ik heb bg hem gewaakl toon hij depokken bad qit reeiprocileit moet hij nu een panr ADVEETENTIBN worden geplaaUt van 1 5 regels i 50 Centen iedet regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden betekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gen hier te lande gewend mei het verzoek om ali haar gevoelen uit to spreken dat art 7 van hot ingediende wetsontwerp tot regeling der kiesbevoegdheid behoort to vervallen Genoemd artikel strekt om roor militairen beneden den officiersrang het kiesrecht te schorsen gedurende den tgd dat g lioh io actieren dienst bevinden Door de genoemde kiesvereeniging werd indertgd eene motie aangenomen van dezen inhoud De openbare rer radonng door de liberale kiesvereeniging Burgerplicht te Helder bijeengeroepen en gehouden den 9 Jovamber 1892 spreekt als haar gevoelen uit dat m tegenstelling met den inhoud van art 7 van het ontwerp van wet tot regeling der uitoefening van het ki reoht roor de Tweede Kamer der StatenGeneraal en de Provinciale Staten aan alle meerderjarige militairen van land en zeemacht het kiesrecht behoort te nordon toegekend behoudens do gevallen dat de militairen in tgden van oorlog van oorlogsgevaar of andera buitengewone omstandigheden worden opfforoepen Het bestuur wensohl dat in dezen geest door andere kiesrereauigingeo besluiten mogen worden genomen Den 4en Januari zal het zooals reeds werd meegedeeld 60 jaren geleden zijn dat de Koninklijke Academie tot opleiding van burgeUjko ingenieurs te Delft feeslelgk werd ingewijd nu i zg reeds in het vorige jaar was opgericht De heri mering aan don feestdag van 4 Januari a s wen chen vele oud loerlingeii der Delftsche Academie of dor Polyleohnisoho school levendig te houden door een bewijs van belangstelling van blijvenden aard en wel door de aanbieding aan den rand van bestuur der Pülytechiiischo school van een bedrag dat den grondslag zal kunnen vormen voor een studiefonds ten l at van hen aan wie in de toekomst de behartiging der belangen voor openbare werken en oijverheid in ons beurten nemen dan zullen wo later rerdor zien Om den anderen nacht kan ik t vooreerst wel vol huuden Het laatste gedeelte van t meegedeelde gesprek werd güvoerii onderwijl de dokter met Broitrijp zich gereed maakten om te vertrekken en het werd m den nH en even aan de huisdeur nog voortgezet Nu nam het tweetal afscheid Je hebt je zelvoii met dat geval in een lastigeen misschien dure historie gewikkeld vrind I begonde doktor zootlra zg m t rgtuig zaten want devraag is of die eenioe broer van de pntienl in staatis je de kosten der begrafenis te vei goeden of jomoest die van do gemeente requireoren Maar zon zij dan sterven Ik weet het niet vaat in deze ziekte mimen ze2a en zoo lang er leven is is er hoop dide patient schijnt me niet sicrk toe en a komt zo dus de typhus te boven en gevolge van de uitputtingkan zij wel be v gken Als zij Ik z lU het t ch niet doi n dan deed ik half work dokter 1 Maar waarom nain jo die rruu v bij je in huis Bronrgp Wel omdat zo voor mijn deur lag ten minateoiij ovecr t Ia een iiood akehjk sevolir an devoorafgaande omstandigheden Ik was er toe aangewezen Door het causaal verband der din e i lei do