Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1892

I ndwland n in ds OTerzastoke geweiten ui worden toeTertrouwd Zq wensohen uodpeiide terena M9 bew ii m waardeerin te geven an da hooyleeraren n l ratfMi der Polytechnische school die evenals hunne vof fgangen aan da Delftsohe Academie voortdurend himne fftgm hebiwn gewijd sn den bloei dei r iqrif tiugan en steeds getoond hebben hoezeer de belangen hunner leerlingen bun ter harte gaan Het te stichten fonds lal kunnen dienen om vantijd tot tgd gepromoveerden in staat te stellen tot het ondernemen van eene buitenlandsehe studiereis lot Tormiug van eene beurs of op eenige andere w jieten bate der leerlingen kunnen worden aangewend niks op de wijie die de raad van bettunr der Polyteohnisohe school daartoe het meest geschikt al oordeelen De Infmieur In de werkplaatsen der Staatsspoorwegeu te Tilburg heeft een werkman een vernuftig toestel uitgedacht om het gevaar op te heffen vtiboaden aan het tusschen de waggons kruipen bij het aan en afkoppelen Deskundigen verklaarden het toestel tot automatische draadkoppeling als seer doelmatig Door de toepassing van dat toestel geschiedt de samenon afkoppeling en het af en aanhaken aan de buitenigde van den waggon toodat de persooii rich niet tusschen de wagens behoeft te begeven wat b j het nngeeren van goederentreinen en ook by personentreinen van voel gemak en minder gevaarlyk is Aan eet gedobbel in Londen met het raden naar een weggelaten woord is door de justitie een eind gemaakt Zq heeft beslag gelegd op een bedrag van niet minder dan 24 000 pond sterling dat in de Tori e week bq een det dobbelweekbladen was ingekomen Op de Beun te Londen is het spelletje van het ontbrekende woord nagebootst Een b uraman schreef den raadaelachtigen rin op N N is een M N was de naam van een niet zeer gunstig bekend dobbelaar aan de Beurs De inzet bedroeg een hilling Spoedig was er een aardige som bijeen De ingezonden oplossingen werden gelezen o vonder niet é u was juist Het ontbrekende woord wu Gentleman Hieraan had niemand gedacht Oota gewezen landgenoot Prof Uoleschott te Boma heeft op zqu feest een leer zeldzame onderWheidittg ontvangen aamelqk de ridderorde van Burgerverdienstr De Uinister Martini overhandigde hem die namens dan Koning met een indrukwekkende toesprxak Het eerst werd de feestvieresde geleerde en senator toegesproken door den senator Durante die hem namens de universiteit te Bome een kostbaar album met de titels igner werken A cbood en hem hoewel een zoon van een ander beroemd volk in het Koorden een sieraad der Italische wetenschap noemde De rector Maurizi sprak in denzelfden geest en verklaarde onder luide toejuichingen dat geheel Europa en in het bijzonder Italië trotsch is op Molescho t De Heer Paglisoi directeur vnn den Rgksgeiondkeidsdienst sprak den hoogleeraar toe nsineiis de ondstudenten van Turin en de Nederlandsche gejant de Heer Westenberg wenschto hem geluk uit B am van zqn vaderland Na bet aanbieden van de zeer talrijke eeregesohen dokter met een lach Dusjedsadt het niet uit ch is lelijke chariteit Och vrat ik heb me zelven nog geen rekenschap gevraagd over mijn handelen in deze zaak datwil ik je wel bekennen dokter I en ik zal er geenberouw van hebben ook wat ook het eind zq Ikkon niet anders Als die vrouw voor mijn deurbezweken was in den aanbrekendrn nacht had ikrust noch duur gehad en om je de waarheid tezeggep aan t gasthuis heb ik niet gedacht Nu causaal verband of christalgke liefde of humaniteit noem het zoo je t wiU mqnwaarde I zei de dokter Velen zullen zeggen datje heel onverstandig hebt gedaan maar ik noemhet zoo niel ik mag zulke excentriciteiten wel en hij stak Bronrijp de baud toe Als het niette don ier ware geweest zou men de oogen van dendokter hebben zien blinken van sympathie Ik geloof zeker dat do dokter deze en de andere visites voor juffrouw Perra ten huizo van Bronrgp gebracht niet aanicekende en dat is nog geldigcr be js voor het bestaan van sympathie dan het glinsteren van iemands oogen gedurende een oogenblik DooU al kwam de dokter in den latereu avond nog eens terug en daarna twee driemalen daags de kranke bezoeken en ui had misschien de beroemdste professor geen andere rcceptin geschreven dan hij en niemand ter wereld zorgvuldiger bereide geneesmiddelen geleverd dan de apotheker hier en al werd er poer Brourijp en zijn vriend Reinaert trouw gewaakt ken door Prof Colaunti volgde bel overhandigen van de bovecgeuoemde ridderorde door den Minister Daarna hield Moleechott ontroerd eeue redevoering iraariu hij z n dank betuigde voor de ontvangen eerbewijzen en ook iqn vaderland herdacht De pleehtigheidi werd door een toevloed van hooggeplaatste personen m hunne dames bijgewoond De groote Aula wa zoo vol dat men er zelfs geen staanplaats meer kon icrqgen en de geestdrift door allen betoond was buitengewoon groot Ben eerewaobt deed Molesohott uitgeleide De Ilaliaaneohe bladen verklaren de hulde aan dezen beroemden Nederlander bewezen voor ongeëvenaard in de jaarboeken der hoogeschool Koningin Victoria dis ruim vqf en vqftig jaar rustig geregeerd heeft zag Zaterdag haar kroon bedreigd door een pretendent die zich aan haar paleis te Windsor vervoegde Het was een werkman die H M kwam versoeken te zijnen behoeve afstand te doen van den troon Het was hem in droom geopenbaard dat hq een kleinzoon was van Koning Willem IV van wien de Koningin een nicht is en hq had dus meer recht op Eugeland s troon dan zq De kioonpretendent een electrioiteit arbeider uit Birmingham William Green genaamd is naar een krankzinnigengesticht gebracht Twee arme drommels te Charleroi die vuur noch dak hadden waren op oensL kalkoven gaan liggen om er den nacht door te brengen Daagt nadien vond men hen dood Zij waren verstikt en met brandwonden overdekt In Duitschland Is tegen een vronw een vervolging ingesteld wegens overtrading der jachtwet I £ n dat proces is eent onlangs geëindigd door de uitspraak van het hoogste gerechtshof De vrouw bad door een bosoh loopeuda de orerblyfselen geVouden ran een hert een gedeelte uamelqk van het geraamte ruggegraat en kop Zq sloeg het gewei af ec nam het mee naar huis maar kreeg weldra een dagvaarding wegens ongeoorloofde uitoefening van de jacht Do kantonrechter sprak baar echter vrq op grond dat ecu bqua geheel vergaan hert niet meer als wild was te beschouwen Het openbaar ministerie hield uchler vol maar bet rqksgereohtshor te Leipzig bekrachtigde het eerste vonnis In bet anasi weid uitgemaakt dat het begrip van een jaagbaar dier niet meer aanwezig is wanneer de ouloinding zoo ver is vorderd dat het Iqk niet meer als wild kan beschouwd worden en d arbq doet het si niet toe of nog enkele deelen die niet spoedig vergaac al dan niet nog voorhandm zqn Dtn Uden Augustus 1891 kocht de gemeente Zandvoort van de firma Alberts te Middelburg eenige badkoeujes en verschillende andere badbenoo ligdheden voor een som van 11815 onder beding dat de overeenkomst in werking zou treden op den dag dat een Raadsbesluit van 8 Augustus 18SI waarbij besloten was eeue geldleening uit te scbrqven welke houfdzakelqk dienen moest tot betaling der gekochte voorwerpen ooor Gedeputeerde Staten zoude zqn goedgekeurd Toen het Baadsbesluit san Ged Staten ter goedkeuring werd gezonden verlangden do t mocht alles niet baten De naam van de weduwe Perra werd ingeschreven in het register der dooden bier beneden en in dat der levenden hier boven of wel in het laatste stond die reeds van haar geboorte af vermeld Mgnhoer Bronrgp zou wellicht bg deze treffende gelegenheid over dit vraagstuk lang hebben nagedacht en het toch niet tot zekerheid voor zich zelven bobben kuinen oplossen indien hg er maar tgdtoe had gevonden doch zoo n doode in huis laat e n meusch niet met rust er moet nog zoo veel voor hem besteld warden eer hij toelaat dat men hem langzameri and vergete En hier was meer dan een gewoon dan een alledaagsch sterfgeval t gaf heel wat moeite bg den burgerlguon stand de administratie welteverstaan omdat de overledene bij haar dood ambulant was ze hoorde nergens t huis In P van waar zij afkomstig was werd haar zieltje na het uitgereikt verhuisbillet v n het zielental afgeschreven en in L waar ze heen moeit maar niet aankwiim was dat vreemd individu ganschelijk oniwkentl Maar daarhenen leiflde de rvis toch eu dientengevolge werd men bef ten laatste na velerlei correspondentie ceos dat L het laatste wettig domicilium moest wezen waar de weduwe Perra spijt haar eeuwigdurende ontstentenis vorbigf bail gekozen Ze werd er dus met een paar pennestreken in t leven geroepen en terstond weer gedood en daarmee was t uit t Gaf onzen Bronrgp heel wat moeite bij bleef er toch getroost onder maar er kwam iets bij dat Staten dat de heffing der rechten dis tooi hst gebruik der badkoetsen zouden gevorderd worden geregeld werd volgens art 88 der Gemeentewet De gimeento Zandvoort daardoor alle voordeal verloren ziende besloot op bovengenoemd Baadsbesluit terug te komen Toen ni de firma Albers van de gemeente Zandvoort de nakoming der overeenkomst vroeg weigerde deze de betaling op grond dat de goedkeuring vin Gedeputeerde Staten op hut genoemd brsluit niil was kunnen verkregen worden De firma Albers daagde daarop de gemeenis Zandvoort voor de rechtbank aldaar waarbq tg vroeg veroordeeliug der gemeente tot betaling eenor lom van 11916 Na gewone behandeling werden den Z2en November 11 de pleidooien gehouden voor de eiKhend firma door mr Do Witt Hamer advocaat te Miitdelburg voor de gemeente Zandvoort door mr C O von Beeken advocaat te Haarlem Gisteren werd door den ofiicier van justitie jbr mr Rethaan Macaré in deze zaak geconcludeerd De bovengenoemde feilen stonden merkte Z Ë A op tusschen partqrn vast Door het stellen der rooi waarde bq de overeenkomst was de gemeente Zandvoort verplicht ds goedkenring der Ged Stalen op haar besluit tevngen Had zq indertqd besloten dit niet te doen dan ton zq i vervulling der voorwaarde hebbes verhinderd waardoor volgens de bepaling der wel de voorwasrds voor vervuld gehouden zou zge Wat ia nu geschied BedoeldRaailsbcsluitisitn tied Staten ter goedkeuring aangeboden doch u eenige opmerkingen van hen heeft de Baad lijs besluit teruggetrokken waardoor vanzelf eene goedkeuring door de Siaten verviel Niets is er geschied mee it Z R A wal dsia handelwijze billgkt De Baad is op zgn eigen besluit teruggekomen heeft dit ingetrokken en daardoor opzettciqk verhiodenl dat de voorwaarde vervuld werd De Baad staat dus op het standpunt alsof het besluit niut ter goedkeuring was ingezonden Neen zeide de pleiter voor de gemeente niet vrijwillig ia het besluit teruggenomen dit is gedwongen geschiedt toen bemerkt werd dst de Suten bet niut wiklen goedkeuren Aan deze bewering ontbreekt otgeas het 0 M de feitelijke grondslag De Staten hebben noch tgdelings noeh recbutrasks de goedkeuring geweigerd doch alleon verlangd dtl de heffing van rechten zou gescbiaden volgens art 288 gemeentewet Gedeputeerde Staten wezen des weg aan Na is het wel mogelijk dat daardoor Toor Zandvoort verloren ging het voordeel dal zjj met de exploitatie der badkoetsen enz op het oog had gehad en dat dus deze zaak voor haar niet me i begeerlgk was toch is de gestelde voorwaarde geenilius gelqk te stellen met eene bedekte weigering die aan de gemeente geen anderen uitweg overliet da eene terugname van haar verzoek gepaard met il trekking van baar b sluit Integendeel Gedeputeerde Staten wezen den WS dien de Baad te volgen had om goedkeuring tè verkrijgen Nu moge het eigenbelang verboden hebben n Zandvoort dien weg in te slaan aan den andawo kant had le Baad moeten bedenken dat het Ifit stand komen van de met de firma Albers en Cs gesloten overeenkomst niet afhankelijk was getteU i hq volstrekt niet had kunnen voorzien endatbgioïder geschikt was om zijn zorg in deze zaak dei doe om dar wille van de levenden om hem heen grootelijks te vermeerderen Hij had natuuriijk aan dss oenigen broer der afgestorvene in L woonachtig terstond kennis gegeven van haar ziakie en dsarmvan het overlijden en t verwonderde hem dus t recht uu deze hom niet enkel da begrafenis alleffli iliet regelen maar zijn brief zelfs onboaiitwoord luten zich ook niel vertoonde om de laatste eer saozijn zuster te bewgzen Iemand uit zijn huis van den arme te UW wegbrengen dal streeil tegen zijn eergevoel li soonlyk man bovendien kon hij zulk een atmaji uitvaart moeielgk in overeenstemming bren en mot SS vroegere omstandigheden de maatschappelijke pont van de familie Perra wwijl hij ten overvloea wanneer hij Johan in de oogen zag t onmopMjt over zich kon vorkrijgec om de moeder van m kennelijk wèlopgevoeden jongen op de wgze te laten begraven Mijnheer Bronrijp gotrooTOS zich derhalve de kosten von de tor aatdebestellWfc altijd nog hopende dat de broeder der overleiiei blgkon mocht in slaat en genegen te zijn rostitueeren en ten eiiulo zich te vorgewi sen ol B f kans had lié hoop verwezenlijkt te zien beslooto den dag na de begrafenis naar het dorp L te g en do zaak poraoo ilijk mul het farailiolid van u weduwe Perra te behandelen ff ordt venolgi If de ongehinderde vit oering van a llè da9 r n i Baad met het oog op de exploitatie der zeebadeu beraamde maatregoleq maar alleei van et door Gedeputeerde Staten j oédkeuren der geldleening De Baad had dus de keus öf toegeven aan Gedeputeerde Staten en daarcloor de voordoelen der eiEploitstie pilseen of opgeven van het he lo plan maar don ooic het dragen der sebade daaraan onvermgdelgk verbonden De Baad besloot het exploitatie plan op te geven Doch dit alleen op eigenbelang gegrond besluit vrgwiPig geuomen is ten opzichte der firma Albers k Co eene op ettel jke en reohtstrorksche verbind ring der vervulling van de voorwaarde waaronder de gemeente zich verbonden had En dit opzet wettigt ten volle de toepassing van art 1296 B W wanrbg bepaald wordt dat de voorwsardo voor vurvuld gehouden wo dt indien i e Bchuldfnaar dq vervulling daarvsn verhiuderd heeft Op d ze gronden c nelud iert de offic ur aan de eisohecdo firma hare vordering ióe ie wijzen met veroordeoling rau gedaagde in do kosten De correspondent van de Zuid Afrikaan die n Humpata verblijf houdt schreef reeds meermalen belangwekkende brieven over den toeatand van dat uitgebreide gewest waarheen indertgd eeu groote Boeren trek was getoogen zander zich door de groote bezwaren ler langtluriga reis te latsu afschrikken Dat de Boeren hel daar goed hebben in d e Fortugeesche kolonie meldun we vroeger reeds altijd puttend uit do bron van voarnoamden oorrespondent Zijn laatste brief in de Zuid Afrikaan dateert van 29 Aug en bevat o a het volgende In mqn vorige correspondentie van 27 Juli schreefik het een en ander over het rqke veeland Damaralanl en over zgno brutatu en schelmachtige inwoners de Damara kaffers Van afkomst zgn zq volgens hunne eigen vrrklaring een stam der Zoeloe s wegens oorlogen met hunua stamgenooten zgn zg jaren guleden uit Transvaal gevlucht in westelgkerichting hun weg nemende Toen z J in het land hunner tegenwoordige inwoning aankwaitton vonden zq dat land bewoond door andera inboorlingen d ezq vandaar verdreven Die oorspronkelijke inwouers vluchten naar de bergen en worden daarom doar de Boeren Berg Damaras genoemd De Damaras noemen ben Goudanap maar zich zelven noemen zg Kama Herero s of Kama Here s mensehen Met den naani Damaras willen z j genoemd worden want zg rekenen dien naam als den naam Goudanap een scheldnaam 1 De Berg Damaras zqn een luie en zwakke volksstam kluin van persoon pikzwaart van kleur en levendig evenals de Boesman eu leven van uintjes die zij uit den grond graven als andere wilde veldvruohten De Hereo s zgn gehesl anders Deze zijn rjzig vau gestalte frisch gebouwd en hadden van hun Zoeloesch voorgeslacht wreedheid en briitaalhoid overgeërfd Zg zijn niet bang maar toch bezitten zij niet die groote dapperhei onversaagdheid en bloeddoistigheid walke in de dogeu von Hosetekatse en Dingasn door de Zoeloe s in hunne menigvuldige oorlogen werden san den dag gelogd Behalve genoemde vindt men in dit land oqk nog een menigte Hotteutotten onder verscheiden kapiteins verdeeld de meest bekenden van hen z Jn Hendrik Kort e n Corueles ZwartbooL Zg zijn de schrik van Damar s en Ovambo a want zij zijn een krijgshaftig msar zeer roofzuchtig volk In het paardrijden en schieten zijn zg pikeurs en bovendien dapperder dan de Damar s Met landbouw of veeteelt bemoeien z j zich volstrekt niet Elk jaar maken z j strooptochten naar de omliggende lautlstreken stelen een groote menigte van groot en klein vee eu keeren dan huiswaarts Er is geen volk bekend dat zoo onmatig eet als de hier wonende Hotlentotten en zoodra die groote kudden vee weldra opgegeten zijn gaat men weer uit op een andereu rooftocht Zeer dikwgls komen zij zelfs tot naby Humpata en wel doorgaans in do maand September want dan is het vee vet en hibben de kaffers al hun gezaaide geoogst Nu zitten de kaffers weer inet angst den tgd af te wachten wanneer de zoo zeer gevreesde Hotlentotten hun versohqning zullen komen maken Voortdurend hebben tusschen Damara s en Hotlentotten hevige oorlogen p aals msar daarbij moeien doorgaans eerstgenoemden het onderspit delven Tusschen deze beide volkoren bestaat lulk een hittere nationale haat dat wanuoer in een ooriog door de eene of do andere partij gevangenon worden gemaakt deze op een vroosolijke wijze wordeu dood gemarteld Do eerste dio daarmee begonnen zijn waren de Damara s dia een Hottentot krijgsgevangen gemaakt on rael de hovigato pynigiiigen hadden om het leven gebracht en sedert dien tijd worden van weerszijden afschuwelijke wreedheden op de krijgsgevangenen gepleegd Behalve door Oamara a en Hottuntoltou wordt een gedeelte ran het land ook bewoond door een aantienlgk getal Bastaards dia uit da Kaapkolonie en Griqualand West hierheen gekomen zgn Hun taal die z j onder elkander spreken is het HoUandsch t j kunnen die taal bgna allen lezen en schrgven zgn belijders van den Christelgken God8 lienst hebben hun eigen prediksnten trachten zich nimmer op gelqken voet te stellen met de blanken maar zqn steeds onderdanig en beleefd on toonen in al hun doen en laten dat zq hun uiterste best doen om zich vele dar goede hoedanigheden van de blanken eigen te maken Door hun zorg voor de opvoeding hunner kindereu en vele onder hen heerschende gewoonten zullen zij stellig vele blanken kuunea beschaamd maken In het Noordelijk deel van het land vindt men eeuu menigte zoutpannen door de Boeren Witpannen genoemd maar op de landkaarten veelal met de naam van Btusclia bestempeld Zij strekken zich verscheidene mylen in de lengte en breedte uit eu men vindt er de schoonste en helderste zoutkristallen die men bedenken kan in allerlei giootte meer dan een duim dikte Die Witpannen zqn de verzamelplaatsen van allerlei soort van wild dat in ontelbare hoeveelheden hier te zaïnen komt om van dat zout te vreten Wegens zijn ligging diep in het binnenland wordt van dat zout uog weinig gebruik gemaakt maar wanneer er eenmaal een trein vandaar naar de zee loopt zal het Etosoha zout oen voornaam artikel van uitvoer worden De stalmeestei Perzini die in den avond van den 29n November jl in het cirCus Carré te A msterdam door een student met een bierglas naar het hoofd is geworpen bij die gelegenheid vrij ernstig verwond word en sinds dien tqd steeds bedlegerig was is gislereni vond tusschen zeven en acht uur vermoedelijk aan de gevolgen van die wonde overleden De justitie heeft beslag doen leggen op het Igk De gerechtelijke schouwing zal heden plaats hebben Mevr Perziui di bg het spoorwegongeluk in Hannover vreeselijk werd gewond was ju st eeuige weken geleden na een behandeling van anderhalf jaar in Duitschland bij haar echtgenoot terug gekeerd Zij moest nog geheel worden verzorgd en is thans volkomen hulpeloos De Duitsche spoorwegmaatschappij had tot nu toe nog niut eenige vergoeding uitgekeerd In do Atjehuha Ct van E Nov lezen wg V in de Noordkust kwam alhier het bericht dat te Kampong Maneh bfihowende tot Passangan de Nederlandsche vlag is gehesohen door den resident herer waarbg pi m 2000 gewapende Atjehers geparadeerd hebben Onder het vallen van hel saltlut liebben de Atjehers de geweren gepresenteerd Door den railja van Passangan zgn de door hem destyds onderworpen staatjes Tjoenda Bajoe en Nizam weder aan de reeliihebbeiidrn teruggegeven Qisternamiddag is de Condor met den wd ada resident van de westkust naar Poeloo Raja ge boomd Toekoe Nonta Moeda boeloebalang vanS o VI moekims heeft onze vesto weder bezocht om zijntraktement te ontvangen lU man heeft echter gem cent outvan euj en het traktement zal niet meerworden uitbetaald Hedenmorgen om 7 uur werd op plechtige wijze de Militoire Willemsorde uitgereikt aan den sergeant der artillerie K Ligthart Die van den 9n meldt verder Op den Sin October s chteoda 9i j uur hoorde men jin de be tjng te Segti een hevig geweervuur en beniérkto men vaii uit den olisorvalielaren dat eeuigo Moslemin dj rivier overgestoken waren en ederom de Pedireesche paasergangers van hunne goederen wilden berooven H9ewel de Pedireezen dit niet góedscfiiks toelieten hadden de Moslemin blqkbaar toch succes want men zag eeniiien tijd daarna een prauwtje met goederen gaan naar den aan den rechteroever der rivier gelegen vijandelijke versterking t Veertje genaamd Door schoten uit den obaervatietoren werd het vaartuig verdreven dat weldra aan den groud raakte Door onzen wakkeren kapitein Vun Heurn werd du Ie luiienant De Neve met 30 bajonnetlen uitgezonden om in de nabijheid van onze beuling voormalige versterking Segli post te vatten en den vgand Ie beletten de prauw terug te balen Toen luitenant De Neve veel vuur kreeg uit den Pang Bing Pedir Brug en daar voor gelegen vijandelgko loopgraven gelastte de postcomraandant den 2e luitenant Vestor mol 60 bajonetten het detachement ie versterken terwijl kapitein Van Heurn zelf zich bg da eorstgi noemde troepenafdeeling voegde Bg liezo wederzgdaoho wisseling van blauwe boonen kon do luitenant der artillerie Doyer niet nalaten het menu uit te breiden door don vijand eenige blikken ïolkaapga granaten toe te zonden Nadat de veraterking op het terrein aangekomen was vatte de kapitein het plan op den vgand uit t Veertje te verdrijven De luitenant De Ne kreeg daarom last met zgn sectie op te mkkn terwyl de kapitein trachten zou de aandacht ds vgands af te leiden Begunstigd door het begroeide terrein naderde voormelde sectie tot dicht bg de vijandelijke beuling toen mou plotseling op een open vlakte kwam de secie De Neve kreeg daarop een hevig vuur De Neve echter talmde geen oogenblik commandeerde attaqueeren stormde zelf vooruit en was het eerst in da vijandelijke benting natuurlijk dat de vgauden de hielen hadden gelicht Toen de geheele sectie binnen de veroverde versterking was liet de sectie commandant op de vluchtende Moalemin vuren en wachtte de komst van den kapitrin met de overige troepen af ondertussehen liet hg de goederen uil de prauw halen Toen de kapitein in de benting aankwam kreeg de sectie last cm een nabijgelegen vgandelgke versterking waaruit men vuur kreeg te nemen terwgl de Sectie Vester de De vgand had zich toen In een derde veideipp gelegen benting genesteld Ook daaruit weid hq door De Neve verjaagd De kapitein besloot toen tot den terugtocht Gedekt door de sectie van luitenant Vester en door het artillerie vuur uit onze versterking trok men na achtereenvolgens de huizen in de veroverde versterkingen verbrand te hebben langs den rechter rivieroever huiswaarts Kalm als altijd heeft kapitein Van Hedrn dit gevecht geleid en onder het hevige vuur van den vgand den troep met slechts twee lichtgewonden thuis gebracht waar hij mei een daverend hoerah werd ontvangen De vgand zou bij die gelegenheid volgens ingekomen berichten 4 dooden en 14 gewonden hebbién Rattftniandsvlt üvet zichu lu de zitting vsn den Franschen Senaat protesteerde Thevenet legen de vervolgingen en verklaarde dat deze niets met met de Panamazaak te maken hadden Door den rapporteur Griva wordt voorgesteld de machtiging tot vervolging der vijf senatoren te verkenen Gisteren werd do senator Albert Grévy door den rechter van i nstructie gehoord Het onderhoud duurde 2Vi De ond minister Boche tot wiens vervolging verlof is gevraagd betuigde onder luid snikken zgn onschuld Ve Kamer hervatte daarna de beraadslaging over het ontwerp op de dranken Art 62 waarbq op alcohol een surtaxe van 9 francs per hectoliter werd gelegd is verworpen H t geheele ontwerp is dasrna met 804 tegen 237 stemmen aangenomen De voorloopige taalfden werden met 436 legen 66 stemmen toegestaan De Enquête commissie besloot heden Yves Guyot en Flopuet den voorzitter der Kamer Ie hoeren Kamer en Senaat in België houdun zich met de behandeling der liegrooting bezig zonder dat de g dachtenwisseling tot belangrgke incidenten aanleiding geeft Of men zou als zoodanig moeten aanmerken eene antimililarislische redevoering van het Antwerpsche senaatslid Van Pul tergelegenheid van de algemeene beraadslagingen over de begrooting van oorlog die onder meer zeide Ik acht de plaatsvervanging die essentieel democratische en populaire instelling nog het beste wat wg in ons leger hebben en die zgne rede als volgt besloot De door de mngecdheden gewaarborgde onzijdigheid moet voor ons land do beste bascherraing zijn ik zal dus niet voor da begrootiug van oorlog stemmen Met den heer Van Put stemden nog 5 leden van den Senaat tegen die begroeting terwgl de heer Foulet zich onthield De overige aanwezige leden 46 stemmen voOr In de Kamer was nog steeds van de begrooting van binnenlandsche zaken het hoofdstuk onderwys aan de orde maar het waren alleen kleinere plaalselyke conflicten of handelingen van gemeentebesturen waarover de discuaaio liep De debatten zullen worden geschoral ten einde de gejachlenwissoling voort te zetten over de wet op de middelen welke in de vorige week werden afgebroken tengevolge van