Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1892

den en A Splinter Johanna ouders P Groenendijk on A Krook OVEBLEDKN M de Jong 1 m A van der Winden 2 d ONÜEBTROüWD H Vermeulen en M M JCwinkelenberg Zaterdag 24 December Wed Mf MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Cotiranten worden dadelgk opgezonden door bet AdvertentieBarean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda N 5027ï 189S GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIBN ♦ GetroDwd fl G HOEFHAMER K S J PERK De Heer en meTroaw HUEFHAMER Pebk betnigen hun liartelpen dank roor de zoo vele bewijzen van belangstelling bg ban buwelgk ondervonden Gouda fl December 1892 1 iiiuuiiiuHuiMu u uaiii lUI ül 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste poote fieldverlotlni die door de llooge Begeerinu vau Hamblirf goedgekeurd en gewaarborgd is De voorneelige iurichtiui van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loten 50 800 prUzen bedragende 9 553 006 Mark ter volledige beslissing tullen komen daaronder n kapitale prjJMn van eventueel 600 000 Hark bg uitnentendheid echter 1 pr s 92 jaren de Heer JAN JACOBUS BKAGGAAR Oad Lid van den Gemeenteraad eoz Gouda 20 December 1892 kan gesotuedeu col eén uur des oamiddags van den dag der uitgave Ter overname eene welbeklante 2AAK in Eraidenierswaren en iiaavertr artikelen gelegen op goeden stand te Amsterdam Benoodigd kapitaal plm 4500 Bewijzen van omzet voorhanden Br fr lett D M bö den boekh JOH G STEMLERCz Haarl gtr 2 AmiUrdam Utrec itsclie E3rpotheekbank te UTRECHT De Directie der UTRECHTSCmB HYPOTHEEKBANK te Vtreclu bericht dat de Conpong dei Pandbrieven vervallende 1 Jannari 1893 BETAALBAAR gesteld zijn te Ctredd ten Kantore der Bank Mantstrnat 3 en by de Agenten der Bank de Heeren HARTSINK Co Amtierdam FRED BASTIAANS 8 Co M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd L VAN LIER H J M VAN ASCH van WIJK een eerste veroisohle dat de leider ten volle overtuigd druk maakt Kij bevat tal van keurige smaakvolle is vau hetgeen hij haar onderwijst en niet alleen door voorwerpen die de gevers alle eer aandoeu Zg woorden had die y rraing en opvoeding plaats vooral ook door hot voorbeeld on nu behoefde het geen i M 300 000 ft M 200 000 a M 100 000 aM 76 000 70 000 85 000 60 000 65 000 60 000 40 000 30 000 8 prijzen a M 6000 26 prijzen ü M 18000 66 prgzen a M 5000 106prgzonaM 3000 203 prijzen a M iOOO 6prgzonaM 1500 606prgzonaM 1000 lOeOprgzenaM 500 80930 prgzen ii M 148 l7188prgzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 80 1 prija Iprgs 1 prijs 1 prgi Iprgs rM sM 2 prijzen a M 1 prgs a M 1 prijs i M 1 prijs i M 1 prgs a M De aanslaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting is fan ambtswege bepaald plaats Ie hebben op don 5 JANUABI 1883 en kost hiervoor 1 geherl origineri lot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart 0 90 1 1 1 ff ff p gw tegen inzending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den SUat voorziene ürif iDeele Loteu zelf in banden Bij iedere bestelling wordt hut vereischte olficieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betrell ende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendoa wij aan onze Begunstigers oiiaangovraagd na elke tr kking de officieola lijsten I o uiti etalirig der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vau den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nederland bowerkstclliitd worden Ons debiet is steeds door hel goluk begunstigd en onder vele andero aanzienlijke prgzen hebben wij meermalen volgens offioieele ben ijzen do eerste Hoofdtreffers vorkregen en onze Begunstigers zeil uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Hot is te voorzien lat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van allo kanten op eene zeer werkzame deelni raing bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegjiis de roods ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohtstreisch te zeulen aan KAUFMANJV SIMOJV Bankiers en Geldwigselaarg iu Ilaniburjt I S Hiermido danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ti r dfolneming imiteeien zullen wij ook vnor het vervolg boraofid zijn door een stipte en reei le bediening de tevredenheid van onze geeeulo Begunstigers to verwerven J T SWAETSENBÜS3 E 92 KLEIWEG E 92 Heden Ontvang en de nieuwste modellen VAN Visitekaarten Men neme de proef met het BOCK BÏER van de Leidsche Stoombierbroawerjj de Posthoorn welks bieren zonder schadelijke bestandeelen vol en krachtig zjjn Verkrijgbaar bjj de hoofdagenten J F Herman Zu Tiendeweg 2ser ITette Gesteendrukte mmmm worden GELEVERD door A BRIi K HA en Zn Gouda Snelpcrsilruk van A Bainkm n Zoon een sterfgeval in dn familie van den minister van financiën den heer Beernaert Het Amerikaansohe Congres is uiterst bezorgd voor s volks gezondheid Het is uu ao goed als nker dat de landverhuizing voorloopig verboden lal worden om te voorkomen dat cholera wordt ingeYoerd Zoo worilt de maatregel beredeneerd Dooh de dagbladen vrinden er geen doekjes om De Herald de Tribune de Morning Adwrtiier de Recorder en de World zingen alle hetzelfde liedje erkennen ronduit dat men alleen nonotirroerende arbeiders weren wil De wet op de landverhuizing is een nieuwe Mc Kinlcywet op mensahen in plaats van op goederen De Buropeesohe werklieden komen in de Vereenigde Staten veel eld verdienen en vertrekken laarmede weder naar Europa nadat zy op die manier den Amerikaanschen werkman oen groote concurrentie hebben aangedaan lerwjjl het geld dat door Amerikanen VKrdiend de Ver Staten ten goede tou komen thans naar Europa wordt overgebracht Nog verder gaat de Morning Advertieer dia beweert dat het lieden waren uit Europa afkomstig die bet roeerendeel der misdaden bedreven welke ÏD de laaUte twintig jaren in de Ver Staten plaats hadden Behafve in New York hebben in alle staten der republiek de raepste bladen een kruistocht tegen de immigratie begonnen en dringen zy aan dat het Congres er onmiddellgk maatregelen tegen zal nemen Hl t Italiaansohe ministune Giolitti heeft in een vr rumoerige zitting der Kamer over de oppositie gezegevierd Het onderzoek naar den toestand der emissiebauken zal niet zooals de oppositie wilde aan eene parlementscommissie worden opgedragen maar aan de regeermg warden overgelaten Ken gunstig verschijnsel was dat de gewezen eerstemi nister Crispi en Di Rudini de regeering steunden Wellicht verdwijnt dus weder de onwi erswolk die bot kabmetGiolitti dreigde MABE TBEBICHTÜN Gouda 22 December 1892 De vrij groote aanvoer ruimde heden tot vorige prijzen coulant op Tarwe Zoeuwscbe 6 60 a 7 25 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Afwijkende ƒ 5 a 6 50 Polder 6 60 a ƒ 6 60 Eoodo ƒ 6 a ƒ 6 26 Angel 6 50 a ƒ 7 Kogge Zeeuwsohe ƒ 5 30 a ƒ 6 75 Polder ƒ 4 90 i f 5 26 Buitenlandsche per 70 kilo 4 50 a 4 76 Gerst winter 4 a 4 50 Zomer 3 90 a 4 40 Chevalier 4 76 a 6 75 Haver per beet 2 80 a 3 60 per 100 kilo 6 75 a 7 28 Hennepzaad Inlaudsch 10 25 a 10 50 Buitonlandsch ƒ 6 75 7 26 kanariezaad 16 a 17 50 Erwten kookerwten 8 50 a 9 25 BuitenlandschH voererwten per 60 K G 6 25 a 6 40 Boouen Bruineboonen 7 i ƒ 8 75 Witteboonon 6 75 a 8 Paardeiiboonon 5 75 a 6 25 Duivenboonen 6 a 6 50 Kooüaad 8 50 a 9 Mais per 100 K G Bonte Amenkaansche 8 25 a 6 35 Cinquantine ƒ 6 50 a 6 75 Veemaekt Melkvee zonder aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel flauw 2U a 24 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 22 a 23 et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel vrij wel 0 80 a 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel flauw 8 a 17 Nuchtere kalveren redel aanvoer handel vlug 5 i 10 Graskalveren zeer weinig aanvoer handel flauw Aangevoerd 42 partyen kaas Handel vrij wel 1ste Qnal 28 a 30 2de Qual 25 27 Noord Hollandsche 29 a ƒ 31 Boter red lanvoer handel matig Goeboter 1 60 1 60 per kilo VVeiboter 1 20 a 1 35 per kilo Burgerlijke Stand G EBOEEN 20 Dec Jacobus ouders J de Bruijn en J de Jong 21 Theodoru9 Christianus ouders T G Holman en B Appeldoorn OVEELEUEN 19 Dec A C Everlmg wed D Laurier 71 j 20 J Braggaar 92 j 21 W Nobsl e m C B geur 2 m P Verkerk 5 j 10 ro GEHUWD 21 Deo A Wagenaar en C van Zwienen 22 H G Hoeftiomer on S J Perk Zevenhuizen GEBOBEN Cornths ouders B Zuiverman en M Jansen OVERLEDEN J Eupke 07 j Reeuwijli GEBOREN Marinus Cornells oudersJ Slinger oc A Dijkhuis Antonia ouders G van dor Win De aitgave dezer Coorant geschiedt dagelgki met nitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afionderiyke Nommers VIJF CENTEN Oe Inzending van adrertentlda GOUDA 23 December 1892 Hedenmorgen ton 11 ure had in het gebouw op de Gouwe C 242 de plechtige opening plaats van de Tentoonstelling van voorwerpen van Kunst en Ngverheid ten geschenke gegeven voor de Loterij ten behoeve van het te stichten H K Weeshuis Deee werd bijgewoond door het Col egio van Burgemeester en Wethouders en eenige andere genoodigdon Do heer A Albada Jelgersma Pastoor der St Josephskerk hield eene openingsrede die hij aanving met een woord van hartelijk wolkom tot de aanwezigen en een woord van dank tot het Dagelgksch Bestuur dezer gemeente dat aan de uitnoodiging om de opening bg te wonen had gehoor gegeven Voorts deelde hg mede wat de aanleiding was tot het denkbeeld om oen H K Weeshuis te stichten en schetste do behoefte die er hier ter stede aan dergelgk Weeshuis bestond Wordt dan in Gouda nieis voor de weezen gedaan vroeg spr Het was hem recht aangenaam te kunnen verklaren dat zulks inderdaad wel degelijk het geval was en spr gewaagde met grooten lof van de moeite en zorgen die hh Begenteu ran het bestaande Weeshuis voor de kinderen daarin opgenomen zich getroosten maar voor de vorming voor de godsdienstige opvoeding van R K weezen werd iets gevorderd dat hun in hut bestaande Weeshuis onmogelijk kon worden versohaft De opvoeding toch eenmaal door een beroemd man genaamd de Inmat aller kuaaten is een leer gewichtige taak De opvoeding is geen kleed dat men de kinderen aanlrekl het geldt daarbij de vorming van het hart do inprenting van beginselen der godsdienstige belgdenis en met het oog daarop is een speciaal E K Weeshuis voor de E K weezen noodzakelijk Voor de vorming der jeugd toch is het OVEIIWOINNEIN Naar het Duiüch Op den morgen van den daartoe beslomdon dag begaf hij zich als gewoonlijk naar zijn kantoor in de stad G waar hij znoals we reeds aanstipten als obef de bureau of boekhouder Bronrijp zelf hechtte niet aan den titel fungeerde en wol iu zake van zoeassurautie die sedert verscheidene jaren onder het beheer van den tegeuwnordigon directeur on onder toezicht van een uit do aotiebouders in de maatschappij benoemd collegia ran commissarissen op solide wijze worden geëxploiteerd en bg het sluiten van elke rekening tot nog toe oen vrij ruim dividend lieten gi nieten Mijnheer Bronrijp meende de loopende zaken voor dien dag zoodra mogelijk ten einde te brengen om ten spoedigste naar het dorp L te kunnen vertrekken doch ter plaatse van het woonhuis des directeurs gekomen waar het kantoor der Maatschappij gehouden werd vond bij de blinden van het benedenhuis gesloten en de gordijnen op de hoogere étages geheel neer betoog dnt de opvoeding van R K weezen eerst in een R IC Weeshuis volkomen aan de einchen kan beantwoorden Ieder onpartijdige zou dat meende spr moeten toestemmen Spr zette daarop het doel uiteen van de Tentoonstelliig en Verbting hetwelk I was vermeerdering van het kapitaal voor het Wees 1 huis Spr maakt vervolgens ai waardeoring gewag van alliirlei blgken van sympathie die het Comité had ontvuQgen in den vorm v n geschenken voorde Loterg mul alleen van R K zijde maar ook van anderen ipr zoo geen namen noemen dooh met ééne uitzondering Veel genoegen had bet t Comité nl gedaan een cadeau te mogen omvangen van de echtgenoote van den Burgemeester Mevr van Bergen IJzendoorn en spr braobt baar daarvoor zijn hartelijken dank Spr sprak d hoop uit dat het te slichten Weeshuis zou strekken God tot eere den weezen tot zegen Gouda tot sieraad 1 Inderdaad wareu aan da voorbereiding élt taak vele moeiten en besloramoriogen verbonden geweest maar do ster der hope schitterde ook hier dat il de uitslag de moeite zou loonen en ook bier de woorden van krscht zouden zijn ouder hot Goudsche wapen Per Atpera ad Astra t Spr verljlaarda 1e Tentoonstelling voor geopend Deze werd vn olgens in oogensohouw genomen Eersteen woord over de zaal zelve die keurig versierd was root planten spiegels en vlaggendoek terwijl links en rechts van de zaal een woord van hulde te lezen was aan den Stichter den Pastoor Albada Jelgersma en aan allen die tot bet welslagen der zaak iets hadden bijgedragen Aan bet einde der zaal prijkte het wapen van Gouda Wat do tentoonstelling zelve betreft kunnen wij al dadelgk consiateeren dat deze een uitstekenden in gelaten Die atsluiting van het licht en het leven der buiteuwere d zeide hem terstond dat ook hier de dood ern bezoek had gebracht en hij wist maar al te goed wien zgn bezoek gold wie hier ook weldra uitgedragen zou worden naar de donkere en stille oei van het graf Ofschoon hg weinige dagen te voren aan zijn vrouw had verklaard dat de dood van den patroon hem niet zou doen treuren aangezien daaruit een nieuw leven voor zijn huisgenooten moest ontspruiten en de liefde immers ging boven de toegenegenheid nu toch sprongen hem op t gezicht dier droevige vertooning van het hooge huis de tranen eensklaps uit de oogen ten bewijzo dat de toegenegonhrid niet zoo dadelgk met een paar eigenbelangzuolitigu woorden uil zijn binnenste verdreven kon worden en hij huichelde waarlgk niet toen hij de nagelaten betrek kingen condoleerde mot een zachten stom en vochiigen blik De directeur was eerst kortelings overieden vandaar dat do doodstgding nog met ten zijnen huize was gekomen en bij deze informatie voegden do verwanten des ontslapenen het verzoek althans dezen dag bet kantoor gesloten te houden Nadat raguheer Bronrgp in het sterfhuis nog oeoigo diensten bewezen en voor de kennisgeving van den dood des directeurs aan oommissarissen gezorgd had begaf hij zich weder huiswaarts lik bob een vrijen dag vanilaag Marie I zei hij tot zijn vrouw die hem verwonderd aanzag daar hg reeds zoo heel vroeg uit de zaken terug was De ADVERTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Advertentiên gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versch nt teil reeds 700 prijzen terwijl nog enkele zijn toegezegd o a wordt nog eeue bezending tegemoet gezien van den heer Regout uit Maastricht Onder hen die prijzen inzonden zgn tal van dames die prachtige handwerken sohoukeu die een loffelgk getuigenis geven van hunne kii st vaardigheid en smaak Voorts zijn er vele article do luxe doch ook meer practische voorwerpen Wg kunnen moeilijk in bijzonderheden treden maar wijzen alleen op het volgende een kast uit sluitend met gouden en zilveren voorwerpen waaronder eenigen die zeer kostbaar zijn een sigarenkistje met muziek een arreslede een prachtige vogelkooi in den vorm van een kerktoren een paar kachels en kleine foruuisjes waarbij de inzender het aardige denkbeeld had te melden dat de gelukkige winner dit aan de weezen van bet gesticht mocht cadeau geven twee kolossale koeken op de eeue waarvan een heele voorstelling was te zien van het a sl Weeshuis en een geestelijke die daarheen een paar kindereu bracht met het opschrift God it Fader der weezen I terwgl op do andere het volgende versje stond vermeld Vrienden van de weezen die dit versje lezen help dit huis met spoed God loon U voor dit goed Wij eindigen met de vermelding dat ook een keurige penteekoniug te zien is van den beer C P W Dessing vooralellende den voorgevel en den plattegrond van het te stichten Weeshuis Toen alles bezichtigd was sprak dn Burgemeester dezer gemeente Mr A A van Bergen IJzendoorn een woord van dank tot den hoer Albada J elgersma on het Cïomité voor de uitnoodiging de opening der Tentoonstelling bg te wonen en uitte zgne beste weuachen voor de totstandkoming van het te slichten Weeshuis directeur is ook dood t Was te voorzien ge weet het en toch beeft het mij getroffen I Dat verwachtte ik wel Charles Ik ken u bèrtfdan ge u zalven kont uw hart is dieper dan uw woorden zouden doen vermoeden jDiit is geen lofspraak Mari I Maar hel zg zoo ge hebt gelijk ik ken mij zei ven niet als ga mij vraagt wie of wat ik ben moot ik verklaren het niet te weten Doch over die onbegrgpelgke dingen is t nu geen tgd om to praten Ik ga nu zien dat ik Johan verzorgd kan krggen de arme jongen De erven van den directeur zal het met aan brood ontbreken het lot van den kn ip ziet er donkerder uit Neemt gij hem mee naar L Natuurlijk niet om dadelijk van hem al tezijn maar om hem door een stevige wandoling watafleiding te geven De beweging en het nu prachtiganejaarswf er zullen hom wat opfrisschen Zeg Marie I vindt gg hem geen allercharmanlsten jongen f Ma onze Eddo zoo raag opgroeien zal ik grootscb op hem worden De j ingeu heefi ragu liart gestolen Dus hij jmag nog wel eens terugkomen als bg in L woont Me dunkt hg zal dit wel dom ook zouder dat we t hom zeggen Charles Ondankbaar k iu Lgniet wezen dat is hem aan te zien I O die da iikbaarheid der raenschen reip