Goudsche Courant, zaterdag 24 december 1892

Wy kannsn onze atailgenooten zeer aanraden de Tentoonstelling eens te gaan zien Zij is der bezichtiging ten volle waard Het O M waargenomen door mr Pleyte was beroepsbelastinz wordt verzocht dit artikel te doen vau oordeel dat de feiten wettig en overtuigend vervallen Dit bepaalt Door het bestuur der Kemonstraulscho Gemeente alhier is het navolgende tweetal opneraaakt Ds G Buisman Predikant te Delft Dr B Tidoman Jz Predikant te Haarlem Verkeerd o er esein l tüle ram Een voor den handel niet onl elangrijk rechtsgudins werd onlangs Toor de rotterilarasche rechtbank bepluit De licor A H lucifersfabrikant in België verkocht aan den heer M te Gouda een aanzienlijke partij pakken lucifers tefin ƒ S 05 per gros Wegens te late aankomst weigerde M de zending iu ontvangst te nemen tenzij hem een prijsreductie van ƒ 0 l2 j per gros word toegestaan on alzoo word geleverd togen 2 92 j Na aanvankelijk herhaalde weigering keurde afzender eindelijk het aanbod goed en seinde aan M dat hy het aanbod vun ƒ 2 92Vi accepteerde Door een nalatigheid aan een dor idegraafhurvaux hield het ontvaiiiren telegram in stede van ƒ 2 921 in het cijfer van ƒ 2 l2 g M remiltoerdo te en dien laatsten prijs en hield het in geding vol dut het ontvangen telegram den verzender bunil De fabrikimt dagvaardde den ontvanger om betaling van het verschil lusscben de bedongen 2 9 2 per gro en de verzonden 2 12 per gros on tconde in het proces aan d U hij aan hot betrekkolijko telegraafbureau eun telegram h id aangeboden vermeldende ƒ 2 92 Do rechtbank besliste overeeukomsti de pleidooien Tan de i advocaat des cischors mr K van de i Bogaert van Amsterdam dat de wil van den verzender om togen ƒ 2 92 te verkoopen was bowczeii terwijl gebleken was dat hij nooit den wi had om ie en ƒ 2 12 te orkoopen dat die wil aan gedaagde duidelijk had moeten zijn uit de gevoerde correspondontio dat deze het goW had behouden er hij derhalve verplicht was don koopprij berekend togen 2 92 te betalen Zij stolde derhalve den inzender van het telegram in t gelijk en veroofdeolde don gedaagde tol betaling Tiji De vice president der Rotterdamsche Arr Rechtbank Mr E Bergsma is gisterennacht plotselingoverleden In de gisteren gehondou zitting dorBeclilbank en in de gemoenteraad8 vor adering te Kralingeu waarvan de overledene lid was werd hulde gebracht aan zijne nagedachtenis j e liaaf Khe Courant ontvangt een schrijven van den cop kapiiein intendant KI ij waarin liij de inlich j tingen door den minister van koloniën Verstrekt aan de j Tweede Kamor in zake zijn jongste adres onjuist noemt Het is niet waar zegt de heer K dat hij van zijn 15 jaren Indischen lienst T s j oor ziekte aan zijne bestem ning is onttrokken o m heeft do heer K acht inaandeu van die 7Vs jaar buiten bezwaar van den lande verlof gehad om andere rodonen dan riekte Builendion meent de heer K doet het niet tot de zaak zelve af al was hij T j jaar ziek geweest en hij deelt verder mede later op de inlichtingen te zullen terugkomen Bronrijp Die er op rekent sluit met een nadeelig saldo Heb je daar zooveel ondervinding van ofbedoel je misschien onze tekortkomingen bij God Charles Neen daar dacht ik heuscb uiet aan mijnrroom vrouwtjen En van de monschen tibh ik zelfnog weinig ondirrinting op dat punt maar zie je ik zei hot alleen om der wille van mijn principe het goode om hot goede Schenk ons daarom alleennu ook een kop koffie en geef ons een brootljen want van Johan s familie krijg je zeker nooit terug en dan gaan we op reis Johan werd nu geroepen eu hem zijn vertrek bekend gema Hkt Hot voor hem klaar gezoito tweede ontbijt zcu hij allhans nimmer bij zijn al of niet later bestaande dankbaarheid in rekening bohooven te brengen hij kon niet eten hij kon niet spreken ook bij zijn aficheid maar hij sloeg zijn armen om juffrouw Bronrijp been en zijn gelaat aan haar borst verbergende brak hij in sidkken uit Nu beste jongen we scheiden niet voor tlijd hoor L list bior niot ver vandun hoe moorje komt hoo lioier zeï juffrouw Bronrijp hora eenzoen gevende waarin haar hart lag Ze zag hora dus niet met vreugde haar huis verlaten maar desniettemin keek z verwonderd on ook lang niet vroolijk op toen haar echlgonoot in don naraidilag van denzelt den dasj uit L torustkeordo on Johan nog in zijn gevolg had Do jongen za er fiangigo we sriwe iöt règeiingëenerl edrijfts en gingen worden verworpen op grond dal daardoor De ex oflicierea van het rLeger dos Hoils die eenige dagen geledon te Kottenlam eene vergadering op hot getouw zotten om het Leger des Heils bij j het groote publiek eens en voorgoed in discrediel to i breagec hebben gisteren avond ook te Amsterdam een dergelijke protest meeting gehouden die minder gelukkig geslaagd een inleiding werd lot do meest verrassende en londerlingo tafereolen die men ooit in eeue vergaderlokaal kans heeft te aansehouwen Nadat versohillmido sprekers de klachten reeds te Rotterdam betreffende het geestelijk en hel maatschappelijk werk geuit voor hol Arasterdainsche publiek hadden verhaald kwam op een gegeven oogenbltk de heer Van Veen aan bet woord flie in hot bijzonder over de uitkomsten van hol maatschappolyk werk hier ie lande zou spreken Toe j reeds de eerste woorden van dezen spreker weinig vleiend voor het leger klonken protesteerde een der aanwezigen daartegen met hot verwijt je hebt er toch maar van gegoten on bleef door sommigen gesteund doiir anderen in de rede gevallen o leiders dor meeting met do scherpste verwijten overladen zeggende rint zij allen geraeene koroU waren Eene grenzenloozo ven arring ontstond daardoor Terwijl do ti majoor Tyler naar voren drongen tegen de hoeren der bestuurstafel oon weinig vrienilschappelijke rede ging afstoken wurdon tn de zaalde stoelen aan een kant geschovon de siijaren opgestoken en begon men met opgewondenheid in woorden gebaar onderling de verscbilleiido zaken en in hetbijziender de oorzaak der storing te bespreken Dezebepleitte het goed reciit van deuat gene kwam optegen de wijze waarop men don voortgang der zakenonmogelijk had goioaakt on eeno derde verkondigdeluidkeels zijn eigene meening over hot Leger desHeil en den aanklovo van ilion Lango i tijd bleefmen op die wijze nog bijeen en te vergeefs trachttedo verhuurder van hot lokaal de aanwezt oii te bewegen naar huis te gaan tot het eindelgk a U denloidef der bijeenkomst gelukte het g dioor to boduitlen dat de bijeenkomsi als gesloten moest worden beschoiiwd Nog steoils in levendige woordennisielinggewikkeld verlieten daarop de moeliiiKliezoekera hotgoboilw langs do smalle trap waar een inspecieur vau joliLib een waakzaam oog op do vertrekkondon gevestigd hieW iV R Cl In den nacht van 23 op 24 October 11 werd in de nabijheid vun de herberg van Van VVeracb te Heerlen bet liji gevonden van do ventor Poter Erven ie s avonds te voren was geziou in gezelschap van den herbergier Van Werach en van den gogageerden O l militair Poter Luckers In den omtrek van het lijk woïen sporen aan dat Erven uit do woning van V VV naar de pbiats waar hij wenl geienden Was gesleept Ook was het geld dat men bij den overi deno had ge ien uit zijne zakken verdwenen Aanvankelijk word aan roofmoord gedaclit on werden v W en L gearresteerd Op het lijk werden nochtans goono leekenen van geweld gevonden evenmin als door een scheikundig onderzoek vorgiftiging werd aangetoond De justilij wist niet wat van di zo gBheimriiinige zaak to denkon toen eindelijk do tweede beklaagde Luckers voor den rechteroora luissarls de bokoiiteuis aüogdc dat Erven in staat van dronknisohap verkeerende door den herbergier en hein builen de woning werd geleid en aan de straat pedorgolegd dat hij Luckers later naar den bescbonkeuc dien hij slapende vond is teruggekeerd noorslachlig uit en ook het irezicht van mijnheer I Bronrijp gaf terstond te lezen dat er op nieuw een ongelujc was geschied I yi Is voor ons in den tijd der doodabenchteii en begrafenissen Marie sprak hij zoodra Johan hen in do huiskamer alleen liet Dio oom David is ook al dood en begraven Men informeerde mij dat hij eenige dagen geleden aan de cholera bezweek OU meteen dat er voor Johan geen cent te erven valt dö man laat niets na als een beetje schuld aau zijn hospita tegenover eenige kleuren om die schuld te voldoen Mijn hemel Charles wat moeten we nu metJohan aanvangen Mijnheer Bronrijp gaf geen antwoord maar liep onrustig in het vertrek heen en woder klaaro ijkelijk ton prooi aan een iuwondigen strijd De blikken zijner vrouw volsjden hom met ongeduld Maar Charles zeg dan toch wat wij nu beginnen hioeten met hem vervolgde zij ten laatsto Ik wort het waarlijk niet Dat doet mo genoegen Mario gaf hij nu teu antwoord ls go t zoo heel spoedig wèl wist zag t er voor den jongen slim goiioeg uit Nu heb ik nog hoop voor hem Nu ben ik nog precies even wijs Charles Ik moet zeegen jo weer niet te begrijpen Of moetik uit je woorden waarlijk opmaken dat je er overdenkt den jongen Ie eigenen Als hij als een vlogel was grootgebracht wist en hom zgn gold had ontnomen Na deze rorklaring werd V W buiton vervolging gesteld en Luckers tor zake van diefstal naar de terechtzitting verwezen Do behandeling dezer zaak had Woensdag voor de arrondiisementsroohtbank te Maastricht plaats Ds verklaring der getftigeu leverde weinig belangrijks op en liet in het duister of Erven aan eene beroerte dan wel aan eene andere oorzaak is overleden Do beklaagde L die een ongunstig verleden heeft herhaalde onder heete tranen zijne voor den reolitercommissaris afgelegde bokentenis Dronkenschap had hem tot eeno daad gebracht waarvoor hij nucbter zijnde oen afschuw zou hebben gevoeld Door hot O M is eere gevangenisstraf van 10 maanden gerequireerd Do toegovoogde verdediger mr Tripels achtte in deren het wettige bewijs niet geleverd vermits de verklaring van den beklaagde door niets wordt gestaafd Hij concludeerde derhalve tot ontslag van reohtsvorvolgiug en iavrgheids clliug van den btklan le De rechtbank beval dit laatsto en sleldo de verdere behandeling dezer zaak uit tot 3 Januari a als annoer niouwo getuigen zullen worden gehoord Staten Qeneraal 2 Kambk Zitting vaa Donderdag 22 Docember 1S92 De Kamer workt met voorboeldigoii gver Daarom te meer was liet to betrouron dat do liei r Tydens nog tijd zoek bracht met zijne intorpollatia over de middelen die de K geering zal aanwenden om de in sommige deolon des lands hflHrsidijiide workilooshoid Ie verhelpen Drie ministers kwamen er aan Ie pas maar natuurlijk zonder veel resultaat da rijksregoering kan op dat gebied niet veel doen lleeu kan de heer Tydens zich in meetings weer berofpen op iLiii gebleken onwil der landsregeering by dozen nood hetgeen waarschijnlijk zijn doel was In behandeling kwamen en aangenomen worden na eeiiig debat l de begrooting der Landsdrukkerij voor 1893 2 de begrooting voor het pensioenfonds voor weduwen van ambteiioron 3 begrooting voor het Krooudomein 4 verhooging van de begrooting voor Oorlog over 1891 Voorts oog een half dozijn kleine ontwerpen on administratieven aard Alvorens de begrooting voor Waterstaat aan de orde kwam werd nog een snppletoiro bugrooling voor dat departement behandeld waarop m dria zeer uiteenlooponde zaken werd voorzien die alle drie nog al verzet uitlokten Tegen de instelling van den landbouwraad kwamen do antirevolutionairen in t gelid die hot denkbeeld omhelsden van den in don landbouwraad in de minderheid gebleven heer Van Dedem om zulk eeu raad te doen kiezon door landoigonaari en pachters en uiet door do laudbouwmaatschippijen Togen den ijsbroker voor het Noordzoe kanaal hernieuwilo de hoerConrail Zijn oppositie van het vorigo jaar toon deze quaestio verlnaad word Buide zaken gingen ochter dcor gelijk ook de derde die intusschon een gedaanteverwisseling onderging Het betrof don aankoop van grond voor een nieuw archief eboiiw Er word besloten den aankoop goed te keuren doch zonder de besteramlng uit te drukken blijkbaar mot de bedoeling don minister in staat te stellen den grond weer van de hand te doen ik wel wat k iloen zou antwoordde hg alsof hij geen acht gaf op haar duidelijk gestelde vraaii Het armhuis kon dan een zeer geschikt toevluchtsoord voor hem geacht worden en de strenge tucht dasr heersoliend een gunstigen invloed uitoefenen op zijn verder leven Maar nu zal hij er zich niot in kunnen schikken hij zal er verongelukken vrees ik Marie Maar ge behoeft het weeshuis nu juist geen armhuis te noemen Charles en in een weeshuishebben zo t immers zoo kwaad niet Hij zal geen plaats viiideu in oon weeshuis Marie en dit is hier het grootste ongeluk voordenknaap Ik weet niet roclit ten laste van welke gemeente Johan zou moeten komen die qnaeslio zoutusschoD de dorpen P en L Beslist dienen te worden maar daarmei wint de jongen niets want beiden zijn armoedige plaatsjes waar men noch oen gemeentearmhuis nocli kerkelijko gestichten voord weezen vindt Toen ik daareven dus van hotarmbnis sprak maskeerde ik den naam van t gestichtnog waar Johan de hem van zijn ouders aegoveoopvoeding zal moeten voltooien Men zal hera naareen kolonie van Wel ndigheiil zenden Marie Eenzeer prijzenswaardige inricliting ze i ir maar in dkgeval minder preferent tis zondo I riep zijn vrouw Mijn God waar voort bet Jot onze kinderen soms hoen ordl servol d De algeraeene beschouwingen over Waterstaat liepen spoedig af de heldere uileeiizoiting in de memorie van antwoord omtrent hetgeen de Minister zich voorstelt lnt do werkkring van het departoment voortaan moet zijn bad da critiek over de opdrijviiig der uitgaven ontwapend In o avonozitiing zijn 65 artikelen afgehandeld veelal Speciale zaken betroffendo die vooral de afge vaardigden uit do betrokken streken interesseeren Men bleef stoken in bot it botreffendo de haven te Uarlingen tegen widk voorstel de beer Rutgers bezwaren had Do ïtoidü jaarvergadering van don Noderlaudsche Bond voor landnationalisatie zal to Amsterdam plaats hebbon op Zondag 25 dezer Tot de punten van bcliai deling behooren Vorkiozing an een bestuur wegens de gewone jaai lijksche aftreding van 1 R Miinsholt 1 do Clerq A Rauwerda J Btottel en V Bruinsma Voorttel van dr V liruiiisina tot wijziging van de statuten on van het bui dioudelijk rogloinent O a strekt dit vcMiratol om in do statuton lo lezen Oo Nederlamlscbe bond genaamd De gro id aan allen eikoiinende dat een der oorzaken van do onbillgko l erdeeling van het arbeidsproduct is gelegen in bot privaat bezit van den grond stolt zich ton doel de ovoriuiaiug ingang to doou vinden dat do grond behoort te worden liet eigendom van de gemeenschap Ter vourbereiding van dit doel bevordert do Bond het tot stand komen van een wet waardoor onteigening van grond t jn behoeve van den staal do provincie of do gemooiito inosfolijk wordt in elk geval waarin bot algemeen belang dit vordert Dos avonds to voreu wordt vanwege den Bond eone oponbaro vergadering gehi udou in Frascati tor bespreking van bot ZuiderzeeJ vraagstuk Uit Nieiiwolde schrijft men aan de iV Gron Cl het volgende at voor een doel reeds bel eiid eenigszins een loiikboold geeft van den toestand De propagandiilocht dt r socialisten van Einsterwolde Midwoldo etc naar hier voor een Utal dagen g houden heeft tot resultaat gehad dot er zich alliior oen afdeoling Iheeft gevesliad van den S D boud Een vijfiigta heden heeft zich aanu esloton en vervolgens is er eei detiiiitief bestuur gekozen Do sociahstischo liederen vvoerklonken vervolg iis geregeld door ons aiidtfrs zoo rustig dorp Zaterdagavond vergadordo de nfdooling en toen kwamen ook een SOtal hui iron ons dorp binnon Van rust verstoring was tot lu too geen spr iko s Aonils lm 10 uur begon di braudklok Ie luiden en eene massa geperst stiflo achter do bebui ini van do wed J Hamster stuud 111 vlam In allerijl wertleu do noodige niaatregolen genuinon on mocht hf t gelukken de bohuizing to bohouden Zonilag midilag herbaalde het zingend optrokkr ii door bet dorp zich en plm 11 uur luidde ook weder do brandkolk Hot stroo achter do boorderij van P ten Have v as brandende Door tijdige hulp bleef do helft van het stroo bewaard t Werd Maandaa Samenscholingen van moor ilon 5 personen werden verboden en alles verliep zeer kalm Dinsdagochtend 6 uur echter klop o de klok ons weder wakker Op do opslagplaats van den commissionair D Klein stoeg oen laaie gloed ten hemel Het stroo brande Eon poning om de boerderij van gebr Schrage ook aan de vlammen prijs te geven mislukte door do waakzaamheid dor bewoners In angstige spanning wat ons beidt l von we Do huzaren draven door hit dorp de politie haeft do handen moer dan vol en de rustige burger weet niet wat aan te vangen Voor de arrondissemonts rocbtbank kamor van strafzaken te s Gravenhago bad zich gisteren wegens opl cliling Ie vorautwoordea E M zaakwaarnemer aldaar Onder bedriegolijke voorwendsels o a van door eenigo rentenieis gemachtigd te zijn ƒ 300 000 als hypotheek te plaatsen had hij van veerschillende personon geld trachten te vorkiijgon als vergoeding voor de toorloopigo moeiten en onkosten en om aan zijne handelingen rooier waarschijnlijkheid te goven had hij o a nkt n opgemaakt waarbij zekere Jansen onder welken naam hij zich uitgaf door die renteniers gemachtigd werd tot bet doen dor oaderliandolingen Om in kennis te komen met personen op wion hij ziji e pr iklijken kon uitoefenen had hg o a advertenties geplaats in do Jmndpod Bij do administratie van dit blad gaf hij op Scliuring Ie heeten Beklnaiido dood zich bij sommige personen vergezellen door een persoon dio zich voor Zijnen klork moest uitgeven Deze waarschuwde evenwel dogeitcn dio gevaar liepen er in te loopen en tr id als een dor getuigen a charge op Beklaagde gaf beden voor dat hij degelijk in relatie ston mot rijko personen wier namen bij evenwel geheim moest houden en dat hg andere imraon had opgegeven louter om incognito te handelen Zijn eigen naam t ch stond niet guustii bekend waren gebleken wat iu een godotailleerd requisitoir werd loogelicht en vorderde in aanmerking nemende dat beklaagde recidivist was 6 jareu hechtenis De verdediger mr D van Houten trachtte te botoogen dat er geen bedrieglijke handelingen die in de termen van de wet vallen waren gepleegd en er dus van oplichting geen sprake kan zijn N dupliek van het O M werd de uitspraak bepaald op Donderdag a s over 8 dagen Woensdag is door do strafkamer te Amsterdam bebandold de vervolging iiigesltld tegen den vorigen burgemeester van s Graveland eer 73 jarii en grijsaard beschuldigd als burgemeester van Ankoveen vele jaren de gelden eoner droogmaking die hij op hot jiootboek had moeten boleggon te bebbon verduisterd en bosclieiden da irvoür te hebbon vervalscbt De beklaagde bekende do bom ten laste gelegde feilen en verklaarde do gelden voor zijn groot gezin o a wegens ziekte to hebben gebruikt maar mot de bedoeling alles alleii 8 terug tu betalen Uit hot getuigenverhoor bleek dal het toezicht zeer gebrekkig vvas geweest De oisch van het O M was vcroordeoling tot I jaar govaiigeiiisstraf met het oog op den lioogen leoftijd van bekl Do verdediger mr Geseling bestreed do aangevoerde verzwarende omstandigheden stelde den ongelukkigen tnesland van bekl in het licht en aclitte daarom oplegging van eene lichtere straf gerechtvaardigd Uitspraak op 4 Januari De EiiKolsobo roraanschrgver H Rider Haggard ontving doior dagen een zwaar postpakket Toen het oinslagp ipior was losaeraaakt bleek hot een zakje te zgii in oud linnen waarop met groote zwarto letters iets was te lezen terwijl tevens een briof to voorschijn kwam die aldus begon Waarde boor Mot uw welnemen vindt go bier de verbrande overblijfsolen v in Dom 1 De Cadrn dio ik voor eorgisterou in een oud meubel vond De brief gaf verder don romanssbrijver in overweging dat genoemden overbUjfselen een goed ondervverp voor een roman zouden zijn Uit een on andor maakte hij op dat hot zakje inderdaad lijkasch bevatte terwijl de beleefde woorden van f ain briof met betuiging van waardeoriiig voor hot talent van den romanschrijver en do onderteekening en het adres van den briefschrijver allo denkbeeld van eene misplaatste aardigheid terstond buitensloten Het postpakket werd toevallig in oen ziokokamer geopend en do aanwezige huis genooten ontvingen allen een oimaugenaraen indruk De beer Rider Haggard zoud bet zakje terstond aan hot opgegeven adres terug Verdur doet bij deze mededeeling aan de Timen omdat het geval do aandacht verdient van alle voorstanders der I croinalio Hot is niogolijk zegt hij dat Dom D De Caslro reeds volo jaren golodon stierf maar het ook zijn dat hij pas verleden jaar werd verbrand In elk geval blijft hol feit dat met zijne lijkasch na voor een oiibepaablen tijd iu een oud meubel te zijn verstopt op de medegedeelde wijze word gehandeld De romanschrijver vindt dat een en ander niet te pas komt en ook do gedachte dat onze ascli or dio van onze vrienden aan do romijnscbrijvers van volgendo geslachten over de post zal worden gestuurd in de hoop ben aan kopij to helpen kan zelfs een ijveraar voor meer sanitaire wijzon om zich van do doodon te ontdoen niet tevreden stellen tn een naschrift zegt hij geen hoop te hebben dat eenig lezer van do Times licht zal kunverspreiden ovor de geschiedenis van Dom D De Castro en hoe zijne beenderen hun weg vonden in een oud meubel Do Times plaatste boven het schrijven van den boroomclen remanschrijver bet volgendo opschrift Een nieuw argument tegen crematie Met 1 Jannari a s zal ter drukkerij Excelsior van J Hoekstra in den Haag verscby iiea de eerste aflevering van rfe Sociale Oids gewijd aan staatbuishoudkuudo en letterkunde t Motto van het tijdschrift is De rechtvaardige neemt kennis van de rechtzaak der armen Spr 29 7 Als redacteurs treden op B Rubor Secutus enPeer Corstiaan allen pseudoniemen van zijn of meer bekende modewerkers aan sosiaal democratischo bladen Modeworkiag is voorts toegezegd door do bh Domela Nieuwenhuis H H v Kol Rienii Ed vanlleveren Cbr Coroelisseii mr D van Eek R vanZinderen Bakker o a Door hot hoofilbestuur van lo Broederschap van Notarissen in Nederland is deijcr dagen aan H M do KoninginRegentes een adres ingediend ap grond dor bezwaren welke zich in de praktijk zulten voordoen bij aanneming van art 49 vau het thans aan Bij het verlijden opmaken uitgaven of beteekonan van burgelijke gereehtslijke en buitengerechtelijke akten ten verzoeke van een belastingplichtige volgens deze wet ter zake van het door bem uitgeoefend bedrijf of beroep doet de Ambtenaar of procureur door of ton wiens overstaan deze akten worden verleden opgemaakt uitgegeven of beteekend rich het aanslagbiljet van den verzoeker of een wottig afschrift daarvan vertoopen Hij maakt hiervan in de akte melding met aanduiding van kantoor van afgifie dagteekening en nommor van het aanslagbiljet Verklaart de verzoeker geen aanslagbiljet te bezitten dan wordt dit met opgave der daa rvoor aangevoerde reden in de akte vermeld Aan lie leden dor Tweede Kamer is een afdruk van dit adreS gezoudeo Toon fie hh Jan C de Vos en Willem van Korlaar in April 1890 litin circulaire in zee stuurden om liet kuiistliövend publiek kennis te geven lan het opriohten van een nieuw tooneelgeaolscliap bulooi den zij bij de samenstelling van hun répertoire hij voorkotti oorspronkt lijke tooneelwerken in studie I te zullen nemen en daarbij to iorgen voor een I zorgvuldige voorbereidinir l e ervaring had geloerd I dat men op de vervulling van dergelijke beloften ni t al te vast moest rekenen Het papier is geduldig en mooie woorden gtiedkoop Thans na genoemd gezelschap ruim twee jaar aau t werk te hebben gezien doet het ons inderdaad genoegen te kunnen constateeren dat do toen gedane belofte is nawekoraen Verscheidene Hollaiwlsche stukken zijn in den Tivoli schouwburg opgevoerd en daaronder enkele dïe uit een letterkundig oogpunt zeer hoog staan Daaronder behoort in Je eerste plaats hel gisteren hier ter stede opgevoerde tooneelspel Het üoudvischje van V G van Nouhuys Als elders had dit ook hier groot sue ces Ut boeiende inhoud dö fraaie dialoog het uitstekende samenspel schonken ons een avond van waar kunstgenot Het eerste bedrijf boeit al dadelijk zeer Reeds spoedig hooren wij dat voor den hoofdpersoon van het stuk den h er Heruian Koorders een weelderig leven een behoefte is geworden tn krija en den indruk dat het met zijne zaken vrij slecht staat Zijne onrust zijne zeiiuwachligheid zijn gejaajjd spreken doen ons vrees koesteren Voor zijn tinamieele toestand woldra zoii blijken dat ook zijn moreele te wenschen overlaat Het twetde bedrijf mot do schoon geschreven scène tusschen do vrouw die iiij liefhad en Je vrouw dio iiij trouwde werd met spanning gevolgd en ook bet den ü ofschoon zwakker dau do beide eersten voldeed zeer Het stuk heeft groote verdiensten De leekening vmi den zwakken lafhartigi n egoïst in wien ten slotte slechts één gevoel de overhand heeft nl de vrees om armoede te lijden is uitstekend Als wij e éiiö opmerking mogen maken zou het deze zijn dat het effect nog grooter zou geweest zijn als Greta Roskptnp in het derde bedrijf niet meer was ten tooneele verschenen Do verwijten toen Herman gedaan waren eeriigszins eene herhaling van die uil het 3e bedrijf en verzwakten den indruk Dat zij het geld vroeger van Herman ontvangen teruggaf was goed gezien maar beter waro ht t o i geweest dat te zenden met een kort schrijven waarin schriftelijk gezegd werd wat nii mondeling geschiedde l e hh Royaards en de Vos on Mevr van BienePoolman gaven uitstekend spel te genieten Het moeilijke twende bedrijf ktvam geheel tot zyn recht Over do rol n Gretu zou veel te zeggen zijn en ia indertijd ook veel gezegd In de dagen dat Het GoU VisciiJE nog avoi den achteroen werd opgevoerd vervulde Mevr Mulder Roelofsen deze rol ea toen is over die vertolking een heele ponuestrijd govoer 1 in het iVtrt w d d Dag tusschen den heer Róssing en genoetndo actrice die vrij piquant was De opvatting van Mej Beukers is als wij oos uiet vergissen eeno andere dan die van hare voorgangster Zij legde veel eer in met hare vertolking Het echtpaar Joosfen werd zewr aardig weergeven door Alex Faassen en Mpvr v Rossum terwijl ook de hoer Hul kors als van Rompel zeer goed was Do voorstelling wenl door een zeer talrijk publiek bijgewoond dat herhaaldelijk door Imd applaus stuk en spel toejuicnte Bultenlandscit Uverzicht Het verslag van di Fransche parlementscommissie over het handelsverilrag mot Zwitserland is thans versohenen Bijna alle op aandringen van Zwitserland d ior do FraiKciio regeering vocrgesieldo wgzi